Tài liệu Sử dụng marketing nhằm nâng cao tính cạnh tranh của nhno&ptnthn

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ níc ta ®ang vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc.Trong c¹nh tranh trªn th¬ng trêng,doanh nghiÖp ph¶i vËn dông kiÕn thøc qu¶n lý míi,®Æc biÖt lµ Marketing hiÖn ®¹i mµ qu¶ng c¸o lµ mét c«ng cô quan träng cña nã. Thùc tiÔn qu¸ tr×nh tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña c¸c doanh nghiÖp ë níc ta ®· vµ ®ang diÔn ra rÊt phøc t¹p theo chiÒu híng kh¸c nhau vµ mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ kh¸c nhau.Qu¸ tr×nh Êy ®Æt ra mét lo¹t vÊn ®Ò ®ßi hái ph¶i ®îc nghiªn cøu gi¶i quyÕt nh»m kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn chung cña doanh nghiÖp vµ nh»m thùc hiÖn tèt tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cã luËn chøng khoa häc mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi thiÕt thùc. ë níc ta,nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµ ph¬ng ph¸p luËn thùc hiÖn nã ®Õn nay vÉn cha ®îc nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn,®Çy ®ñ cã hÖ thèng khoa häc. Do dã viÖc chän ®Ò tµi nghiªn cøu cã ý nghÜa thiÐt thùc vµ bøc xóc c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. KÕt cÊu ®Ò ¸n nh sau: PhÇn I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay: PhÇn nµy giíi thiÖu vÒ sù cÇn thiªt kh¸ch quan,kh¸i niÖm ,chøc n¨ng ,c¸c thµnh phÇn vµ c¸c lo¹i qu¶ng c¸o , quy tr×nh tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o (lËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra ,®¸nh gi¸ thùc hiÖn vµ ®iÒu chØnh ). PhÇn II: Nªu lªn c¸c thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t déng qu¶ng c¸o ë c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam : PhÇn nµy nªu mét sè vÊn ®Ò ®· ®¹t ®îc vµ cßn tån t¹i ë c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong c¸c bíc cña quy tr×nh tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o . PhÇn III-KÕt luËn. MÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc nhng ®Ò ¸n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ b¹n bÌ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« Phan Thanh Phóc ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thanh ®Ò ¸n nµy. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trong c¸c doanh nghiÖp . 1-Mét sè vÊn ®Ò vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trong doanh nghiÖp : 1-Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trong c¸c doanh nghiÖp . §èi víi doanh nghiÖp ,qu¶ng c¸o lµ mét c«ng cô marketing –mix gåm bèn nh©n tè lµ s¶n phÈm,gi¸ c¶,ph©n phèi,vµ xóc tiÕn vµ lµ ph¬ng tiÖn thóc ®Èy b¸n hµng rÊt quan träng.Do ®ã,ho¹t ®éng qu¶n trÞ qu¶ng c¸o cã vai trß vµ ý nghÜa ®Æc biÖt to lín trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp . Trong c¸c kü thuËt xóc tiÕn yÓm trî th× qu¶ng c¸o lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn yÓm trî quan träng nhÊt.Nhê cã qu¶ng c¸o mµ khèi lîng hµng ho¸ tiªu thô ®îc cña doanh nghiÖp t¨ng lªn râ rÖt.Qu¶ng c¸o cßn lµ ph¬ng tiÖn gióp c¸c doanh nghiÖp ®¹t ®îc môc tiªu cña chiÕn lîc Marketing nh:lîi nhuËn vµ an toµn trong kinh doanh. Qu¶ng c¸o gãp phÇn quan träng thóc ®Èy ph¸t triÓn doanh nghiÖp c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u nh viÖc x©m nh©p hay më réng khu vùc thÞ trêng, gióp doanh nghiÖp nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi... Thùc tÕ cho thÊy, c¸c doanh nghiÖp næi tiÕng trªn thÕ giíi nh C«cac«la, ®iÖn tö Sony, mü phÈm DeBon...®· dµnh cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o mét nguån kinh phÝ kh¸ lín. §óng nh Stewart H.Biff ®· nãi:” Lµm kinh doanh mµ kh«ng qu¶ng c¸o cã kh¸c nµo nh¸y m¾t trong bãng tèi víi mét c« b¹n g¸i, chØ cã m×nh b¹n biÕt b¹n ®ang lµm g×, ngoµi ra ch¼ng cßn ai biÕt ”. Do ®ã ,viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trong c¸c doanh nghiÖp lµ viÖc lµm cÇn thiÕt quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay th©t b¹i cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng. 2-Kh¸i niÖm qu¶ng c¸o: §· cã nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ qu¶ng c¸o ,díi gi¸c ®é qu¶n lý ,cã thÓ ®Þnh nghÜa qu¶ng c¸o nh sau: Qu¶ng c¸o lµ ho¹t ®éng nh»m giíi thiÖu s¶n phÈm( dÞch vô)cña doanh nghiÖp cho kh¸ch hµng, lµm cho kh¸ch hµng chó ý ®Õn, quen biÕt, cã thiÖn c¶m vµ ngµy cµng cã thiÖn c¶m víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3-Chøc n¨ng cña qu¶ng c¸o: Qu¶ng c¸o cã nhiÒu chøc n¨ng kh¸c nhau .díi ®©y xin nªu ra mét sè chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¶ng c¸o: 3.1- Chøc n¨ng th«ng tin: Tõ khi qu¶ng c¸o míi ra ®êi,th«ng tin ®· lµ chøc n¨ng ®Çu tiªn vµ duy nhÊt cña nã.Qu¶ng c¸o dïng th«ng tin ®Ó víi tíi ®«ng ®¶o ngêi nghe nh×n môc tiªu,cung cÊp cho hä nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt liªn quan ®Õn s¶n phÈm ®îc qu¶ng c¸o .Th«ng tin lµ biÖn ph¸p kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña bÊt kú qu¶ng c¸o nµo.Qu¶ng c¸o lµ mét lo¹i th«ng tin thÞ trêng vµ lµm cho th«ng tin thÞ trêng thªm phong phó. Mét sè ®Æc ®iÓm cña chøc n¨ng th«ng tin cña qu¶ng c¸o mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i rÊt chó ý khi tiÕn hµnh qu¶ng c¸o : +Th«ng tin qu¶ng c¸o chñ yÕu tËp trung vµo s¶n phÈm vµ doanh nghiÖp . C¸c nh©n tè x· héi, chÝnh trÞ kh¸c dï cã liªn quan ®Õn s¶n xuÊt vµ tiªu dïng s¶n phÈm vÉn kh«ng ph¶i chøc n¨ng th«ng tin cña qu¶ng c¸o . +Th«ng tin qu¶ng c¸o mang tÝnh kh¸i qu¸t cao, c¸c th«ng sè vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, hiÖu qu¶ kinh tÕ,... C¸c ng«n ng÷, ©m thanh h×nh ¶nh trªn c¸c ph¬ng tÞªn th«ng tin ®Òu ë møc ®é kh¸i qu¸t. 3.2- Chøc n¨ng thuyÕt phôc: Nh÷ng tin chøa trong qu¶ng c¸o kh«ng chØ thuÇn tuý lµ th«ng tin mµ nã cßn cã tÝnh thuyÕt phôc, l«i lÐo , mêi chµo , t¸c ®éng m¹nh ®Õn t©m lý cña ngêi nghe nh×n. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.3-Chøc n¨ng gi¸o dôc , híng dÉn nhu cÇu: Trªn b×nh diÖn x· héi, doanh nghiÖp qu¶ng c¸o ph¶i gãp phÇn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô gi¸o dôc, båi dìng vµ híng dÉn tiªu dïng mét c¸ch hîp lý, kinh tÕ vµ khoa häc. Chøc n¨ng nµy cña qu¶ng c¸o chñ yÕu ®îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c chiÕn dÞch truyÒn th«ng ®Æc biÖt ®Ó tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o ®Õn qu¶ng ®¹i quÇn chóng ngêi tiªu dïng.Ngêi tiªu dïng hiÖn ®¹i ngµy nay kh«ng nh÷ng chØ cÇn ®îc quan t©m vÒ m¨t th¬ng m¹i mµ hä cßn cÇn ®îc thõa nhËn vÒ c¸c mÆt gi¸ trÞ x· héi . 4-C¸c thµnh phÇn tham gia vµo ho¹t ®éng qu¶ng c¸o : Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ®îc tiÕn hµnh bëi mét tËp hîp hçn hîp c¸c thµnh phÇn cã liªn hÖ t¬ng t¸c lÉn nhau theo mét môc tiªu mµ mçi mét kÕt qu¶,mét thµnh tùu cña mét bé phËn nµy cã liªn hÖ ¶nh hëng chÆt chÏ ®Õn kÕt qu¶ cña nh÷ng bé phËn kh¸c vµ toµn bé hÖ thèng. XuÊt ph¸t tõ kh¸i niÖm vÒ qu¶ng c¸o ,thùc tÕ vµ tr×nh tù diÔn ra nh÷ng sù viÖc liªn quan víi nhau trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o th× c¸c thµnh phÇn tham gia vµo ho¹t ®éng qu¶ng c¸o bao gåm: chñ thÓ qu¶ng c¸o ,®èi tîng qu¶ng c¸o ,ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o ,ngêi nhËn tin qu¶ng c¸o vµ thêi gian qu¶ng c¸o . 4.1- Chñ thÓ qu¶ng c¸o : Lµ ngêi cã nhu cÇu muèn truyÒn tíi mét nhãm ngêi nghe nh×n môc tiªu nµo ®ã nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Chñ thÓ qu¶ng c¸o lµ ngêi chi tiÒn cho toµn bé ho¹t ®éng qu¶ng c¸o . 4.2- §èi tîng qu¶ng c¸o : §îc chñ thÓ qu¶ng c¸o ®Ò cËp ®Õn trong néi dung th«ng ®iÖp cñ© qu¶ng c¸o, nã cã thÓ lµ s¶n phÈm hay uy thÕ cña doanh nghiÖp qu¶ng c¸o . 4.3 – Ph ¬ng tiÖn qu¶ng c¸o : Ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o bao gåm nh÷ng ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh ph¸t thanh , b¸o chÝ , truyÒn h×nh vµ c¶ nh÷ng ph¬ng tiÖn th«ng tin chuyªn dông nh biÓn b¶ng... 4.4- Trung gian qu¶ng c¸o : lµ c¸c doanh nghiÖp chuyªn doanh qu¶ng c¸o , c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng , c¸c c¬ quan kinh doanh dÞch vô c«ng céng x· héi nh giao th«ng , bu ®iÖn, thay mÆt cho chñ thÓ qu¶ng c¸o lµm dÞch vô qu¶ng c¸o . ë ®©y, ®¹i lý qu¶ng c¸o ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn qu¶ng c¸o vµ ho¹t ®éng marketing cña c¸c doanh nghiÖp .Tuú vµo thùc 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tÕ,®¹i lý qu¶ng c¸o ®¶m nhËn thùc hiÖn cã nguyªn t¾c mét ,mét sè hoÆc toµn bé dÞch vô cña ho¹t ®éng qu¶ng c¸o thay mÆt cho chñ thÓ qu¶ng c¸o . 4.5-Ngêi nhËn tin qu¶ng c¸o : lµ nh÷ng kh¸ch hµng hiÖn t¹i,tiÒm n¨ng ®èi víi mét s¶n phÈm hay dÞch vô cô thÓ nµo ®ã cña doanh nghiÖp .§©y lµ ®èi tîng ®îc nh¾m vµo. 5-C¸c lo¹i qu¶ng c¸o cña doanh nghiÖp : Cã nhiÒu tiªu thøc ®îc sö dông lµm c¨n cø ph©n lo¹i qu¶ng c¸o kinh doanh cña doanh nghiÖp .NÕu c¨n cø vµo c¸c thµnh phÇn tham gia vµo ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ®Ó ph©n lo¹i cã nhiÒu lo¹i qu¶ng c¸o kh¸c nhau .NÕu c¨n cø vµo chñ thÓ qu¶ng c¸o ,cã thÓ cã c¸c lo¹i qu¶ng c¸o s¶n xuÊt,th¬ng m¹i dÞch vô, nÕu c¨n cø vµo trung gian vµ ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o cã thÓ cã c¸c lo¹i qu¶ng c¸o b¸o chÝ,truyÒn h×nh,truyÒn thanh,in Ên...NÕu c¨n cø vµo ngêi nhËn tin qu¶ng c¸o ,cã thÓ cã c¸c lo¹i qu¶ng c¸o híng tíi tæ chøc trung gian(b¸n bu«n b¸n lÎ),híng tíi ngêi tiªu dïng...ë ®©y nªu ra c¸ch ph©n lo¹i qu¶ng c¸o c¨n cø vµo tiªu thøc ®èi tîng qu¶ng c¸o ,theo ®ã,qu¶ng c¸o ®îc chia lµm hai lo¹i: 5.1-Qu¶ng c¸o s¶n phÈm: Trong qu¶ng c¸o s¶n phÈm cã: -Qu¶ng c¸o th©m nhËp: Giíi thiÖu s¶n phÈm míi ,triÓn khai viÖc x©m nhËp vµo thÞ trêng tiªu thô. -Qu¶ng c¸o c¹nh tranh: Lµm næi bËt lîi thÕ cña s¶n phÈm ®îc qu¶ng c¸o ®èi víi s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. -Qu¶ng c¸o duy tr×: Qu¶ng c¸o nh¾c nhë nh»m ®¶m b¶o phÇn thÞ trêng vµ ng¨n ngõa viÖc ngêi tiªu dïng thÝ ®iÓm sö dông s¶n phÈm cïng lo¹i kh¸c. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5.2-Qu¶ng c¸o tæ chøc: Trong qu¶ng c¸o tæ chøc cã: -Qu¶ng c¸o sø mÖnh cña tæ chøc: Giíi thiÖu vÒ chøc n¨ng,nhiÖm vô, néi dung ho¹t ®éng hoÆc nghµnh nghÒ kinh doanh cña tæ chøc. -Qu¶ng c¸o khai tr¬ng: Giíi thiÖu thµnh lËp,triÓn khai c«ng viÖc kinh doanh kÌm ch¬ng tr×nh hµnh ®éng. -Qu¶ng c¸o c¹nh tranh cña tæ chøc: Qu¶ng c¸o vÒ uy tÝn vµ phong c¸ch phôc vô tèt nh»m dµnh ®¬c vÞ thÕ cho m×nh. -Qu¶ng c¸o duy tr× tæ chøc: Nh»m cñng cè vµ gi÷ v÷ng uy tÝn c÷ng nh ®Þa vÞ ®· cã cña tæ chøc trªn thÞ trêng. II-Quy tr×nh qu¶ng c¸o – Néi dung vµ c¸ch thùc hiÖn: 1-Thùc chÊt cña quy tr×nh qu¶ng c¸o : Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o bao gåm nhiÒu c«ng viÖc cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau nh»m môc ®Ých nhÊt ®Þnh .Quy tr×nh lµ tr×nh tù c¸c bíc ph¶i tu©n theo ®Ó tiÕn hµnh mét hµnh ®éng nµo ®ã.Nh vËy ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cÇn ph¶i cã mét tr×nh tù c¸c bíc c«ng viÖc ph¶i tu©n theo,®ã lµ quy tr×nh qu¶ng c¸o . Quy tr×nh chiÕn lîc Marketing bao gåm ba bíc c¬ b¶n lµ kÕ ho¹ch ,thùc hiÖn vµ ®¸nh gi¸. Qu¶ng c¸o víi t c¸ch lµ mét c«ng cô cña chiÕn lîc Marketing cho nªn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶ng c¸o còng chÝnh lµ c¸c quyÕt ®Þnh cña Marketing.V× vËy ,quy tr×nh qu¶ng c¸o còng gåm 3 bíc c¬ b¶n lµ lËp kÕ ho¹ch ,thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra ,®¸nh gi¸,®iÒu chØnh. §©y còng chÝnh lµ quy tr×nh tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña doanh nghiÖp .ë ®©y tæ chøc lµ lµm cho thµnh trËt tù ,cã nÒ nÕp hay lµm nh÷ng g× cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o nh»m cã ®îc hiÖu qu¶ tèt nhÊt.Cßn qu¶n lý lµ tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng theo nh÷ng yªu cÇu nhÊt ®Þnh hay lµ sù ph©n tÝch,ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch,thùc hiÖn,®¸nh gi¸ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o nh»m ®¹t dîc môc tiªu ®Ò ra. Do vËy toµn bé néi dung c«ng viÖc tr×nh bµy trong quy tr×nh qu¶ng c¸o còng chÝnh lµ toµn bé néi dung cña quy tr×nh tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ®îc thùc hiÖn mét vßng tõ nh÷ng dù ®Þnh ®Õn thùc hiÖn dù ®Þnh råi kiÓm tra,®¸nh gi¸ thùc hiÖn vµ ®iÒu chØnh. Quy tr×nh qu¶ng c¸o lµ c¬ së ®Ó tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o hay tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ph¶i th«ng qua quy tr×nh qu¶ng c¸o .quy tr×nh qu¶ng c¸o do chñ thÓ qu¶ng c¸o tæ chøc vµ qu¶n lý. S¬ ®å quy tr×nh qu¶ng c¸o : Bíc 1 Bíc 2 7 Bíc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LËp kÕ ho¹ch Thùc hiÖn kÕ ho¹ch KiÓm tra,®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh. 1.§Þnh râ ngêi nhËn tin qu¶ng c¸o 1.Thö nghiÖm tríc. 1.KiÓm tra kÕt qu¶ 2.Ph©n lo¹i môc tiªu vµ lo¹i thùc hiÖn qu¶ng c¸o. qu¶ng c¸o . 2.Hoµn chØnh kÕ ho¹ch 2.®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ 3.X¸c ®Þnh ng©n s¸ch. sau thùc hiÖn kÕ ho¹ch 4.S¸ng t¹o th«ng ®iÖp . 5.lùa chän ph¬ng tiÖn truyÒn tin. 3.Thùc hiÖn kÕ ho¹ch. 3.§iÒu chØnh. 6.x¸c ®Þnh lÞch tr×nh thùc hiÖn. Hoµn chØnh kÕ ho¹ch §iÒu chØnh Néi dung c«ng viÖc trong tõng bíc cña quy tr×nh qu¶ng c¸o còng cã thÓ t¸c ®éng linh ho¹t theo tõng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ,tõng lo¹i qu¶ng c¸o cô thÓ vµ tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp .nhng dï quy tr×nh qu¶ng c¸o cã tÝnh ®Æc thï cao vµ cô thÓ ®Õn ®©u th× vÉn ph¶i ®¶m b¶o ®îc thø tù ba bíc ®· nªu ë trªn. 2.Néi dung cña quy tr×nh qu¶ng c¸o 2.1-Bíc 1: LËp kÕ ho¹ch: §©y lµ bíc ®Çu tiªn trong quy tr×nh qu¶ng c¸o ,chiÕm mét vÞ trÝ quan träng quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña ho¹t ®éng qu¶ng c¸o . Néi dung lËp kÕ ho¹ch cña mét ho¹t ®éng qu¶ng c¸o hay mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o cô thÓ cÇn ph¶i tËp trung vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: -Ai lµ ngêi nhËn tin qu¶ng c¸o ? -Môc tiªu qu¶ng c¸o lµ g× ? sö dông lo¹i qu¶ng c¸o nµo? -Lîng tiÒn dµnh cho qu¶ng c¸o lµ bao nhiªu? -Qu¶ng c¸o sö dông lo¹i th«ng ®iÖp nµo? -Nªn qu¶ng c¸o ë ®©u? -Qu¶ng c¸o khi nµo? Nh÷ng c©u hái nµy sÏ ®îc tr¶ lêi qua néi dung cña s¸u lo¹i c«ng viÖc cô thÓ.Kh«ng nªn hiÓu s¸u lo¹i c«ng viÖc nµy cø nhÊt thiÕt ph¶i ®îc diÔn ra theo thø tù nhÊt ®Þnh .Còng kh«ng nhÊt thiÕt kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o cø ph¶i chia lµm s¸u lo¹i viÖc mµ tuú theo quan ®iÓm cña ngêi nghiªn cøu,cã thÓ tr×nh bµy theo c¸ch ghÐp chóng l¹i víi nhau hoÆc t¸ch chóng ra.Nhng nh÷ng phÇn viÖc ®· nªu th× b¾t buéc ph¶i ®îc b¶o ®¶m vµ kh«ng thÓ thiÕu.H¬n n÷a,viÖc tr×nh bµy kÕ ho¹ch kh¸i qu¸t chung ®îc ®¸nh gi¸ tèt nhÊt khi nã ®îc c¸c doanh nghiÖp ®em vËn dông vµo trêng hîp thùc tÕ,cô thÓ ,thuËn tiÖn dÔ dµng nhÊt, ®ång thêi 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 néi dung mçi mét phÇn viÖc trong kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o còng rÊt phøc t¹p,®a d¹ng .gåm c¸c c«ng viÖc sau: 2.1.1- §Þnh râ ngêi nhËn tin qu¶ng c¸o : QuyÕt ®Þnh ®Çu tiªn trong kÕ ho¹ch hoat ®éng qu¶ng c¸o lµ ph¶i ®Þnh râ ®îc nh÷ng ngêi nhËn tin qu¶ng c¸o , lµ nhãm ngêi mua triÓn väng mµ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o sÏ trùc tiÕp t¸c ®éng vµo. Trong ph¹m vi thêi gian,kh«ng gian vµ kinh phÝ h¹n chÕ ,ngêi nh©n tin cña mét qu¶ng c¸o ®ång thêi còng lµ thÞ trêng môc tiªu cho s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp sÏ ®îc x¸c ®Þnh b»ng viÖc nghiªn cøu Marketing vµ ph©n ®o¹n thÞ trêng .doanh nghiÖp cµng chó ý ®Õn viÖc ph©n lo¹i ngêi nh©n tin qu¶ng c¸o nh lèi sèng,quan ®iÓm vÒ c¸c chuÈn gi¸ trÞ cña hä th× viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶ng c¸o cµng ®îc dÔ dµng .NÕu mét doanh nghiÖp muèn mét nhãm ngêi tiªu dïng nµo ®ã chó ý ®Õn qu¶ng c¸o cña m×nh th× hä cÇn ph¶i biÕt nhãm ngêi tiªu dïng nµy thêng xem ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh nµo? Ngoµi ra,doanh nghiÖp còng cÇn n¾m b¾t ®îc r»ng ngêi tiªu dïng thêng tiÕp nhËn c¸c ý tëng vÒ s¶n phÈm vµo nh÷ng thêi gian kh¸c nhau ra sao . ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®îc ®èi tîng qu¶ng c¸o qua c«ng t¸c ph©n ®o¹n thÞ trêng ®Æc biÖt sÏ gióp ngêi lµm qu¶ng c¸o lùa chän quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o ,hoÆc lµ kh«ng ph©n biÖt-nh»m vµo tæng thÓ ngêi mua cã tiÒm n¨ng trªn thÞ trêng,hoÆc lµ chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o ph©n biÖt-híng vµo nh÷ng nhãm ngêi tiªu dïng kh¸c nhau víi nh÷ng th«ng ®iÖp vµ ph¬ng tiÖn truyÒn tin kh¸c nhau,hoÆc lµ chi phÝ x©y dùng mét c«ng tr×nh qu¶ng c¸o riªng biÖt cho mét ®o¹n thÞ trêng, mét nhãm kh¸ch hµng môc tiªu mµ th«i. 2.1.2- Ph©n lo¹i c¸c môc tiªu vµ lo¹i qu¶ng c¸o t¬ng øng: Sau khi ngêi nhËn tin qu¶ng c¸o ®· ®îc ®Þnh râ cho ®Ých nh¾m cña qu¶ng c¸o ,ngêi lµm qu¶ng c¸o cÇn ph¶i ®i ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh cô thÓ h¬n vÒ ®Ých nh¾m cña qu¶ng c¸o ,hay nãi c¸ch kh¸c lµ ph¶i ph©n lo¹i môc tiªu qu¶ng c¸o ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh lo¹i qu¶ng c¸o t¬ng øng. Môc tiªu qu¶ng c¸o cã liªn quan ®Õn mét sè bíc trong hÖ thèng cÊp bËc nh÷ng ¶nh hëng nhng th«ng thêng nã kh«ng nh»m vµo tÊt c¶ c¸c bíc mµ chØ tËp trung vµo mét bíc nµo ®ã .Song ,dï c¸c môc tiªu qu¶ng c¸o cô thÓ cã thÓ chØ liªn quan ®Õn mét trong c¸c bíc ,tõ x©y dùng nhËn thøc ®Õn t¹o ra viÖc mua l¹i th× mäi môc tiªu qu¶ng c¸o ®Òu cÇn ph¶i ®¸p øng ®îc ba yªu cÇu quan träng sau ®©y: -Mét lµ,nh»m vµo môc tiªu lµ nh÷ng ngêi nhËn tin ®· ®îc x¸c ®Þnh râ(tøc lµ ph¶i phï hîp víi ®èi tîng nhËn tin) 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Hai lµ,cã thÓ ®o lêng ®îc (nghÜa lµ ph¶i rÊt cô thÓ) -Ba lµ,phï hîp víi tõng kú cô thÓ(tÝnh thêi sù cña th«ng tin) C¸c nhµ qu¶n lý Marketing nªn ®Æt cho ngêi qu¶n lý qu¶ng c¸o nhiÖm vô lµ :víi mét ng©n s¸ch nhÊt ®Þnh cÇn thùc hiÖn mét hay mét sè c¸c môc tiªu cña qu¶ng c¸o .C¸c môc tiªu qu¶ng c¸o gåm: -§Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm ,thu hót sù quan t©m cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp . -Thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh b¸n s¶n phÈm nh»m rót ng¾n chu kú s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña doanh nghiÖp . -L«i cuèn nh÷ng kh¸ch hµng lín lµm cho hä hiÓu ,thÝch vµ mua hµng cña m×nh,tõ bá mua hµng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. -§Èy m¹nh khèi lîng s¶n phÈm b¸n ra. -Xóc tiÕn b¸n hµng ®Æc biÖt nh b¸n h¹ gi¸, b¸n rÎ, b¸n réng r·i... -Giíi thiÖu s¶n phÈm míi ®a ra thÞ trêng. Tuú vµo môc tiªu cña qu¶ng c¸o sÏ quyÕt ®Þnh lo¹i qu¶ng c¸o nµo cÇn ph¶i sö dông. ë phÇn trªn ®· trinh bµy c¸c lo¹i qu¶ng c¸o ,tuú tõng trêng hîp mµ ngêi qu¶n lý lùa chän lo¹i qu¶ng c¸o s¶n phÈm hay qu¶ng c¸o doanh nghiÖp 2.1.3-X¸c ®Þnh ng©n s¸ch qu¶ng c¸o : Chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o lµ chi phÝ rÊt tèn kÐm vµ t¨ng lªn rÊt m¹nh.V× vËy doanh nghiÖp ®Òu ph¶i kÕ ho¹ch tríc xem lîng tiÒn cÇn cho qu¶ng c¸o lµ bao nhiªu.ViÖc x¸c ®Þnh cho ®îc mét ng©n s¸ch cho qu¶ng c¸o lý tëng sÏ rÊt khã kh¨n bëi v× kh«ng cã c¸ch nµo ®o lêng,dù ®o¸n chÝnh x¸c tríc kÕt qu¶ cña nh÷ng chi phÝ bá ra cho qu¶ng c¸o.Song trªn thùc tÕ vÉn cã mét vµi c¸ch tiÕp cËn,cã thÓ dïng ®Ó híng dÉn viÖc quÕt ®Þnh ng©n s¸ch cho qu¶ng c¸o.§ã lµ: -Theo mét tû lÖ cè ®Þnh trªn doanh thu cña kú ®· qua: ViÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy sÏ dÉn ®Õn tÝnh chu kú cña ng©n s¸ch dµnh cho qu¶ng c¸o . -Theo môc tiªu vµ c«ng viÖc ph¬ng ph¸p nµy ®ßi hái c¸c nhµ kinh doanh lËp ng©n s¸ch cña m×nh b»ng c¸ch : X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu riªng cña m×nh X¸c ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc ph¶i lµm ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu vµ íc tÝnh chi phÝ ®Ó hoµn thµnh nh÷ng c«ng viÖc ®ã . Tæng sè c¸c chi phÝ nµy lµ ng©n s¸ch cho qu¶ng c¸o - Theo ®èi thñ c¹nh tranh: Mét sè doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ng©n s¸ch cho qu¶ng c¸o cña hä ngang víi møc chi phÝ cña c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Theo c¸c tû lÖ kh«ng cè ®Þnh (tuú kh¶ n¨ng) c¸c doanh nghiÖp cã thÓ chÞu ®ùng ®îc. ThËm chÝ cã khi t¨ng tû lÖ dµnh cho ng©n s¸ch qu¶ng c¸o trong trêng hîp doanh thu gi¶m. Sau khi ng©n s¸ch qu¶ng c¸o ®· x¸c ®Þnh xong,doanh nghiÖp cÇn ph¶i ph©n bæ ng©n s¸ch ®Ó sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt.ViÖc ph©n bæ ng©n s¸ch thêng c¨n cø vµo c¸c ®èi tîng qu¶ng c¸o vµ thêi gian tiÕn hµnh qu¶ng c¸o 2.1.4- S¸ng t¹o th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o : Nh©n tè trung t©m cña mét ho¹t ®éng qu¶ng c¸o lµ th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o .th«ng ®iÖp lµ nh÷ng th«ng tin qu¶ng c¸o mµ ngêi nhËn tin qu¶ng c¸o ®îc nghe,nh×n thÊy trªn truyÒn h×nh,truyÒn thanh,c¸c b¸o,t¹p chÝ, ngoµi trêi...th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o thêng liªn quan ®Õn sù nhËn d¹ng tªn gäi,nh·n hiÖu hay biÓu tîng còng nh nh÷ng lîi Ých chñ ý cña s¶n phÈm mµ ®îc coi lµ quan träng víi ngêi mua triÓn väng khi hä quyÕt ®Þnh thö hoÆc chÊp nhËn. Mçi th«ng tin qu¶ng c¸o ®Òu ®îc s¸ng t¹o ra dùa trªn hai yÕu tè lµ th«ng tin vµ tÝnh thuyÕt phôc. Trªn thùc tÕ, hai yÕu tè nµy liªn quan chÆt chÏ víi nhau vµ ®«i khi rÊt khã t¸ch biÖt ®îc chóng . Cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cô thÓ liªn quan ®Õn viÖc t¹o ra th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o . Mçi ph¬ng tiÖn truyÒn tin kh¸c nhau ®ßi hái ph¶i cã th«ng diÖp qu¶ng c¸o kh¸c nhau,mçi mét th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ph¶i ®îc dïng cho mét lo¹i ph¬ng tiÖn truyÒn tin cô thÓ.C ¸c lo¹i qu¶ng c¸o cô thÓ sÏ cã nh÷ng yªu cÇu cô thÓ vÒ cÊu tróc cña th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o nh c¸ch hµnh v¨n,c¸ch tr×nh bµy... Kh«ng vµ sÏ kh«ng bao giê cã mét khu«n mÉu chung, s½n tríc cho nh÷ng ngêi s¸ng t¹o qu¶ng c¸o v× nh vËy th× kh«ng ®îc gäi lµ s¸ng t¹o n÷a. 2.1.5- Lùa chon ph¬ng tiÖn truyÒn tin qu¶ng c¸o : Cã nhiÒu ph¬ng tiÖn truyÒn tin qu¶ng c¸o cã tÝnh thay thÕ mµ qua ®ã th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o sÏ ®îc truyÒn tíi ngêi nhËn tin.Mçi mét ph¬ng tiÖn truyÒn tin do ®Æc ®iÓm vÒ tinh n¨ng, t¸c dông riªng nªn ®Òu cã nh÷ng lîi thÕ vµ yÕu ®iÓm riªng . B¶ng sau liÖt kª u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm cña mét sè ph¬ng tiÖn chuyÒn tin qu¶ng c¸o chñ yÕu sau : 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph¬ng tiÖn 1-TruyÒn h×nh 2-TruyÒn thanh 3-T¹p chÝ 4.B¸o ¦u ®iÓm -TiÕp cËn víi ph¹m vi ngêi xem réng, sö dông h×nh ¶nh, tiÕng ®éng vµ c¶m xóc cã hiÖu qu¶, cã thÓ nh»m vµo ngêi xem cô thÓ. -Chi phÝ thÊp, cã thÓ nh»m vµo ngêi nghe cô thÓ ,cã thÓ x©y dùng qu¶ng c¸o nhanh,cã thÓ sö dông hiÖu qu¶ cña ©m thanh vµ sù hµi híc. Nhîc ®iÓm -Chi phÝ cao, thêi gian xuÊt hiÖn ng¾n vµ th«ng ®iÖp kh«ng lu tr÷ ®îc, khã chuyÓn nh÷ng th«ng tin phøc t¹p. -Cã thÓ nh»m vµo nh÷ng ®éc gi¶ cô thÓ,chÊt lîng mµu cao,thêi gian tån t¹i cña qu¶ng c¸o dµi,cã thÓ lu tr÷ l¹i ,cã thÓ chuyÓn nh÷ng th«ng tin phøc t¹p -TiÕp cËn tèt nhÊt ®Õn thÞ trêng ®Þa ph¬ng,cã thÓ lu gi÷,ph¶n øng cña ngêi mua nhanh ,chi phÝ thÊp. -CÇn thêi gian dµi ®Ó ®Æt qu¶ng c¸o ,bÞ h¹n chÕ ®iÒu khiÓn cña qu¶ng c¸o ,chi phÝ cao,ph¶i c¹nh tranh víi c¸c vÊn ®Ò kh¸c cña t¹p chÝ ®Ó ®îc sù chó ý. -Kh«ng cã h×nh ¶nh,th«ng ®iÖp xuÊt hiÖn trong thêi gian ng¾n vµ kh«ng bÒn,khã truyÒn nh÷ng th«ng tin phøc t¹p. -Qu¶ng c¸o ph¶i c¹nh tranh víi c¸c môc kh¸c cña tê b¸o ®Ó ®îc chó ý,kh«ng thÓ qu¶n lý ®îc vÞ trÝ qu¶ng c¸o trªn b¸o,thêi gian tån t¹i ng¾n,kh«ng thÓ víi tíi ®éc gi¶ cô thÓ. 5.Bu tÝn trùc -T¸c ®éng ®Õn kh¸ch -Chi phÝ cao ,ngêi nhËn thtiÕp. hµng cô thÓ tèt nhÊt,rÊt êng coi ®ã lµ “th chµo hµng”. linh ho¹t,cã thÓ lu gi÷ vµ ®o lêng hiÖu qu¶ qu¶ng c¸o . 6.Ph¬ng tiÖn -Chi phÝ thÊp,tËp trung -Th«ng ®iÖp ph¶i ng¾n gän ngoµi trêi. vµo thÞ trêng ®Þa ph- ®¬n gi¶n.sù chän läc cña ngêi ¬ng,tÝnh bÒn v÷ng nhËn tin thÊp,h¹n chÕ bëi nhiÒu cao,lu«n cã c¬ héi ®Ó vÊn ®Ò nh giao th«ng,tÇm nh¾c l¹i. nh×n... Mçi ngßi lµm qu¶ng c¸o ®Òu ph¶i quyÕt ®Þnh xem qu¶ng c¸o cña hä sÏ ®îc ®Æt ®Ó hay truyÒn ph¸t ë ®©u.ViÖc quyÕt ®Þnh lùa chän ph¬ng tiÖn truyÒn tin nµo ®îc sö dông ®Ó qu¶ng c¸o ph¶i dùa v¸o c¸c yÕu tè cã liªn quan nh ®èi tîng ngêi nhËn tin , lo¹i s¶n phÈm, b¶n chÊt cña th«ng ®iÖp b¸o qu¶ng c¸o, môc tiªu , ng©n s¸ch ...mçi mét yÕu tè nµy cÇn ph¶i ®îc ®em ph©n tÝch mét c¸ch kü lìng ®Ó lùa chän ®îc mét sù phèi hîp tèi u c¸c ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o . Cã rÊt nhiÒu lo¹i ph¬ng tiÖn truyÒn tin vµ trong mçi lo¹i l¹i cã nhiÒu ph¬ng tiÖn cô thÓ cho doanh nghiÖp qu¶ng c¸o lùa chän ®Ó x¸c ®Þnh ®Æt ®Ó hay ®¨ng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¸t qu¶ng c¸o ë ®©u.Ngêi lµm qu¶ng c¸o thêng sö dông mét hçn hîp c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn vµ dÜ nhiªn,cã sù tËp trung vµo mét hoÆc mét sè ph¬ng tiÖn chÝnh ®Ó tèi ®a ho¸ sù t¸c ®éng cña th«ng ®iÖp ®Õn thÞ trêng môc tiªu ,®ång thêi l¹i tèi thiÓu ho¸ chi phÝ trong cïng mét thêi gian.Hai môc tiªu nµy cã tÇm quan träng trung t©m trong kÕ ho¹ch c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn tin qu¶ng c¸o vµ l¹i xung ®ét víi nhau ,®ã lµ : tèi ®a ho¸ ®îc sù t¸c ®éng ,¶nh hëng vµ tèi thiÓu ho¸ ®îc chi phÝ. Bëi v× ngêi lµm qu¶ng c¸o ph¶i cè g¾ng ®Ó tèi ®a ho¸ sè lîng c¸c c¸ nh©n ë thÞ trêng môc tiªu tiÕp nhËn th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o nªn hä ph¶i quan t©m tíi ph¹m vi ho¹t ®éng cña ph¹m tiÖn th«ng tin.Ph¹m vi cña ph¬ng tiÖn th«ng tin qu¶ng c¸o ®îc hiÓu lµ sè lîng nh÷ng ngêi kh¸c nhau tiÕp xóc víi th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o.nh÷ng ngêi lµm qu¶ng c¸o lu«n ph¶i cè g¾ng ®Ó tèi ®a ho¸ ph¹m vi truyÒn tin ®Õn thÞ trêng môc tiªu cña hä víi chi phÝ thÊp nhÊt. MÆc dï ph¹m vi ho¹t ®éng cña ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o lµ rÊt quan träng nhng c¸c nhµ qu¶ng c¸o còng cÇn ph¶i quan t©m ®Ó cho th«ng ®iÖp cña hä tíi ®îc ngêi nhËn tin môc tiªu kh«ng ph¶i chØ mét lÇn mµ nhiÒu lÇn.Së dÜ nh vËy v× ngêi tiªu dïng thêng dÔ bá qua,kh«ng chó ý tíi c¸c th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o mµ trong dã l¹i chøa ®ùng mét khèi lîng lín nh÷ng th«ng tin phøc t¹p khã nhí.Khi ngêi qu¶ng c¸o muèn tiÕp cËn víi mét ngêi nhËn tin nhiÒu lÇn th× hä ph¶i quan t©m ®Õn tÇn sè. ®ã lµ sè thêi gian trung b×nh mét ngêi trong nhãm ®èi tîng nhËn tin qu¶ng c¸o quan t©m ,nghe hoÆc xem th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o .VÝ dô: Mét nhµ qu¶ng c¸o ®¨ng mét th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o trªn b¸o ®Þa ph¬ng trong n¨m ngµy mét tuÇn, cã mét sè c¸ nh©n kh«ng ®äc ®îc qu¶ng c¸o ®ã,mét sè kh¸c chØ ®äc mét lÇn,cßn mét sè kh¸c l¹i ®äc hai lÇn. Nh vËy tÇn sè ®· cho thÊy sè thêi gian trung b×nh mµ c¸c c¸ nh©n ë ®èi tîng nhËn tin ®· xem qu¶ng c¸o ®ã lµ mét lÇn... TÊt c¶ c¸c chØ tiªu trªn lµ c¬ së ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän ®îc ph¬ng tiÖn truyÒn tin qu¶ng c¸o mét c¸ch tèt nhÊt. 2.1.6 – X¸c ®Þnh lÞch tr×nh thùc hiÖn qu¶ng c¸o : Kh«ng cã lÞch tr×nh nµo mang tÝnh khu«n mÉu cè ®Þnh ®Ó qu¶ng c¸o cho mét s¶n phÈm,nhng cã 3 nh©n tè cÇn ph¶i x¸c ®Þnh : + VÊn ®Ò lu©n chuyÓn : Møc ®é lu©n chuyÓn cña ngêi mua cµng cao , cµng yªu cÇu khèi lîng qu¶ng c¸o lín . + TÇn sè mua: TÇn sè mua s¶n phÈm cµng lín th× cÇn Ýt h¬n ®Õn viÖc qu¶ng c¸o nh¾c l¹i . 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Tû lÖ quªn: §ã lµ tèc ®é mµ ngêi mua l·ng quªn nh·n hiÖu s¶n phÈm nÕu qu¶ng c¸o kh«ng xuÊt hiÖn. ViÖc x¸c ®Þnh lÞch tr×nh tiÕn hµnh qu¶ng c¸o yªu cÇu ph¶i cã hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ c¸c hµnh vi cña ngêi mua trªn thÞ trêng.V× vËy ,cÇn cã sù nghiªn cøu ®Çy ®ñ vÒ thãi quen tiÕp nhËn thÞ trêng cña ngêi tiªu dïng ë thÞ trêng môc tiªu, còng nh vÒ nh÷ng thay ®æi trong thãi quen ®ã.§ång thêi ph¶i nghiªn cøu vÒ quy tr×nh suy nghÜ cña ngêi nhËn tin,c¸c ph¶n øng,th¸i ®é,cña hä trong thêi gian kh«ng gian vµ nh÷ng hoµn c¶nh cô thÓ. Mét lÞch tr×nh qu¶ng c¸o ®îc coi lµ phï hîp ph¶i tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ®ã.Tuy nhiªn ,phÇn lín c¸c doanh nghiÖp thêng híng theo mét trong hai ph¬ng ph¸p c¨n b¶n sau ®©y: Mét lµ: Qu¶ng c¸o thêng xuyªn ,®Òu ®Æn khi nhu cÇu vµ c¸c nh©n tè mïa vô lµ kh«ng quan träng th× qu¶ng c¸o cã thÓ ®îc tiÕn hµnh theo mét lÞch tr×nh thêng xuyªn quanh n¨m. Hai lµ: LÞch tr×nh qu¶ng c¸o kh«ng ®Òu,qu¶ng c¸o ®îc tiÕn hµnh kh«ng ®Òu qua thêi gian trong n¨m bëi v× nhu cÇu cã tÝnh chÊt mïa vô,c¸c giai ®o¹n cÇn xóc tiÕn m¹nh mÏ hoÆc ph¶i giíi thiÖu mét s¶n phÈm míi. 2.2 – Bíc 2: Thùc hiÖn kÕ ho¹ch: Thùc hiÖn kÕ ho¹ch hay ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o liªn quan chñ yÕu ®Õn viÖc thö nghiÖm th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o vµ tiÕn hµnh thùc sù ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o . Jonh Wanamaker,mét nhµ kinh doanh næi tiÕng cña Philadenphia ®· nãi: ”T«i biÕt mét nöa qu¶ng c¸o cña t«i bÞ l·ng phÝ ,nhng t«i kh«ng biÕt ®ã lµ nöa nµo”.Môc tiªu ®¸nh gi¸ nh÷ng næ lùc qu¶ng c¸o lµ cè g¾ng ®¶m b¶o ®Ó ho¹t ®éng qu¶ng c¸o kh«ng bÞ l·ng phÝ.viÖc ®¸nh g¸ thêng ®îc tiÕn hµnh theo hai thêi ®iÓm kh¸c nhau: tríc vµ sau khi tiÕn hµnh thùc sù mét ho¹t ®éng hoÆc mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o. Gåm ba bíc: 2.2.1- Thö nghiÖm tríc : §Ó x¸c ®Þnh xem qu¶ng c¸o ®· truyÒn ®i mét th«ng ®iÖp ®· ®îc chuÈn bÞ hoÆc ®Ó lùa chän mét trong c¸c lo¹i qu¶ng c¸o cã tÝnh thay thÕ , thö nghiÖm tríc cÇn ph¶i ®îc thùc hiÖn tríc khi chóng ®îc tiÕn hµnh thùc sù .cã nghÜa lµ sau khi tiÕn hµnh thö nghiÖm ,ngêi lµm qu¶ng c¸o cÇn cã nh÷ng ®iÒu chØnh nhÊt ®Þnh trong bíc kÕ ho¹ch vÒ th«ng ®iÖp vµ lo¹i qu¶ng c¸o cã tÝnh thay thÕ. ®©y lµ lÇn ®iÒu chØnh thø nhÊt cã tÝnh côc bé trong qu¸ tr×nh qu¶ng c¸o .cã mét sè ph¬ng ph¸p thö nghiÖm tríc nh sau : -C¸c thö nghiÖm “c¶ gãi”: Qu¶ng c¸o thö nghiÖm ®îc ®Æt trong tËp hîp mét qu¶ng c¸o vµ bµi viÕt kh¸c nhau. nh÷ng ngêi tiªu dïng sÏ ®îc yªu cÇu ®äc qua 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tËp hîp ®ã, sau ®ã,hä ®îc hái vÒ Ên tîng ®èi víi qu¶ng c¸o vµ tr¶ lêi theo mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ nh nhiÒu th«ng tin hoÆc rÊt Ýt th«ng tin... -Thö nghiÖm theo”ban gi¸m kh¶o”: Th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ®îc mang ra giíi thiÖu tríc mét nhãm ngêi tiªu dïng ®Ó hái xem tû lÖ hä thÝch nã lµ bao nhiªu,nã ®· lµm cho hä chó ý ra sao vµ nã ®· thu hót suy nghÜ cña hä nh thÕ nµo? ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n h¬n mµ l¹i thu ®îc nhiÒu ph¶n øng cña kh¸ch hµng .Tuy nhiªn qu¶ng c¸o thö nghiÖm nµy kh«ng ®îc ®em so s¸nh víi c¸c qu¶ng c¸o kh¸c. -Thö nghiÖm “phßng thÝ nghiÖm”: Ngêi tiªu dïng ®îc mêi ®Õn xem c¸c ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh hoÆc phim míi trong ®ã qu¶ng c¸o th¬ng m¹i ®îc xen vµo. Ngêi xem thÓ hiÖn c¶m tëng cña m×nh vÒ qu¶ng c¸o b»ng ph¬ng tiÖn ghi ®iÖn tö cÇm tay hoÆc qua hÖ thèng m¹ng m¸y vi tÝnh ngay trong qu¸ tr×nh xem hoÆc tr¶ lêi vµo b¶n c¸c c©u hái ®· ®îc chuÈn bÞ s½n sau khi xem xong.§©y lµ ph¬ng ph¸p thö nghiÖm phøc t¹p nhÊt,khã thùc hiÖn vµ tèn nhiÒu chi phÝ. 2.2.2- Hoµn thµnh kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o : KÕt qu¶ thö nghiÖm tríc cã thÓ sÏ chØ ra nh÷ng ®iÒu kh«ng hîp lý vµ nh÷ng ®iÒu kh«ng kh¶ thi trong c¸c vÊn ®Ò ®· ®îc v¹ch ra ë bíc kÕ ho¹ch mµ nã ®ßi hái ngêi lµm qu¶ng c¸o ph¶i cã ®iÒu chØnh nhÊt ®Þnh kÕ ho¹ch hay ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o tríc khi qu¶ng c¸o ®îc ®em tiÕn hµnh thùc sù. 2.2.3- Thùc hiÖn kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o : Sau khi viÖc ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ®· xong , doanh nghiÖp qu¶ng c¸o sÏ tiÕn hµnh thùc hiÖn qu¶ng c¸o . 2.3- Bíc 3: KiÓm tra, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn vµ ®iÒu chØnh: Qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh qu¶ng c¸o kh«ng chØ dõng l¹i ¬ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng qu¶ng c¸o .C¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ph¶i ®îc kiÓm tra ®Ó ®¸nh gi¸ sau khi ®· thùc sù tiÕn hµnh nh»m x¸c ®Þnh xem chóng cã ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®· dù ®Þnh hay kh«ng. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cã thÓ chØ ra nh÷ng thay ®æi cÇn thiÕt trong toµn bé ho¹t ®éng qu¶ng c¸o . 2.3.1 – KiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiªn kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o : ChÝnh lµ so s¸nh qu¸ tr×nh thùc hiÖn víi nh÷ng néi dung tiªu chuÈn mµ kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra . nÕu kÕt qu¶ kiÓm tra cho thÊy viÖc thùc hiÖn ®óng nh kÕ ho¹ch ®Æt ra th× chuyÓn tiÕp sang kh©u ®¸nh gi¸,cßn nÕu ngîc l¹i th× cÇn ph¶i ®iÒu chØnh kh©u thùc hiÖn tríc khi ®¸nh gi¸.Kh©u kiÓm tra gióp ph¸t hiÖn vµ chÊn chØnh kÞp thêi nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch . 2.3.2 -§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sau thùc hiÖn kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o : 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mét qu¶ng c¸o cã thÓ ®em ®¸nh gi¸ sau khi nã ®· ®îc truyÒn ®¹t ®Õn ngêi nghe nh×n môc tiªu nh»m x¸c ®Þnh xem nã ®· hoµn thµnh c¸c môc ®Ých dù ®Þnh nh thÕ nµo.Ngêi ta thêng ®¸nh gi¸ theo hai ph¬ng diÖn: -VÒ mÆt lîng : Xem xÐt hiÖu qu¶ cña qu¶ng c¸o trªn c¬ së c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ chung cña ho¹t ®éng kinh doanh nh: .Khèi l¬ng hµng ho¸ b¸n ra. .Sè lîng kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp . .Ph¹m vi thÞ trêng më réng , tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn . -VÒ mÆt chÊt : Cã thÓ ®¸nh gi¸ sù thµnh c«ng cña qu¶ng c¸o trªn c¸c mÆt sau: .Qu¶ng c¸o cã ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu vµ nguyªn t¾c c¬ b¶n kh«ng. .Kh¶ n¨ng thu hót vµ thuyÕt phôc kh¸ch hµng cña ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o .Qu¶ng c¸o cã ®¶m b¶o ®îc sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o ,gi÷a h×nh ¶nh vµ lêi nãi ,gi÷a chi phÝ vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña doanh nghiÖp kh«ng. .Sù phï hîp gi÷a ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o ®èi víi ®èi tîng kh¸ch hµng vµ ®Æc ®iÓm cïng thÞ trêng . .¶nh hëng , t¸c ®éng cña qu¶ng c¸o ®Õn t©m lý cña kh¸ch hµng . 2.3.3- §iÒu chØnh toµn bé ho¹t ®éng qu¶ng c¸o : NÕu kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cho thÊy qu¶ng c¸o kÐm t¸c dông ,t¹o nhËn thøc hoÆc hiÖu qu¶ chi phÝ thÊp th× nã kh«ng ®îc dïng tiÕp vµ mét qu¶ng c¸o kh¸c sÏ dîc thay thÕ trong t¬ng lai .Ngîc l¹i qu¶ng c¸o ®îc ®¸nh gÝa thµnh c«ng cã thÓ ®îc tiÕp tôc sö dông cho mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o réng lín h¬n .§«i khi kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ l¹i chØ yªu cÇu cÇn ®iÒu chØnh mét sè Ýt phÇn viÖc cña bíc kÕ ho¹ch nh th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ,ph¬ng tiÖn truyÒn tin hoÆc lÞch tr×nh,thêi gian tiÕn hµnh qu¶ng c¸o . 3.C¸ch thøc thùc hiÖn quy tr×nh qu¶ng c¸o : C©u hái ®Æt ra lµ doanh nghiÖp chñ thÓ qu¶ng c¸o thc hiÖn quy tr×nh qu¶ng c¸o nªu trªn theo c¸ch nµo ?Doanh nghiÖp tù m×nh lµm toµn bé hay chØ mét phÇn c«ng viÖc cña quy tr×nh qu¶ng c¸o ?VÊn ®Ò nµy cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c doanh nghiÖp do sù kh¸c nhau vÒ quy m« kinh doanh ,®iÒu kiÖn kinh doanh,kiÓu tæ chøc doanh nghiÖp ,tæ chøc bé phËn qu¶ng c¸o còng nh ng©n s¸ch dµnh cho qu¶ng c¸o .nh÷ng ngêi qu¶n lý qu¶ng c¸o ,®Æc biÖt ë c¸c doanh nghiÖp lín ,cã phßng qu¶ng c¸o riªng ®Ó lËp kÕ ho¹ch c¸c chiÕn dÞch qu¶ng c¸o cô thÓ vµ thùc hiÖn mäi viÖc rÊt chi tiÕt. Cßn c¸c doanh nghiÖp nhá giao phÇn lín c«ng viÖc qu¶ng c¸o cho c¸c chuyªn gia ë c¸c ®¹i lý qu¶ng c¸o .Nh 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vËy ,do ®iÒu kiÖn ph©n chia lao ®éng x· héi vµ tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt,doanh nghiÖp chñ thÎ qu¶ng c¸o cã thÓ ¸p dông hai ph¬ng ph¸p thùc hiÖn qu¸ tr×nh qu¶ng c¸o cña m×nh lµ gi¸n tiÕp vµ trùc tiÕp: -Doanh nghiÖp chñ thÓ qu¶ng c¸o ®i thuª ®¹i lý,trong ®ã thuª toµn bé c¸c dÞch vô hoÆc thuª mét sè dÞch vô nhÊt ®Þnh. -Doanh nghiÖp chñ thÓ qu¶ng c¸o tù lµm toµn bé vµ chØ thuª hay mua c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn ph¸t tin hoÆc thuª nh÷ng kh©u s¶n xuÊt qu¶ng c¸o mµ nã phô thuéc vµo c«ng nghÖ vµ nghÖ thuËt chuyªn m«n ho¸ ë tr×nh ®é cao. Dï doanh nghiÖp chñ thÓ qu¶ng c¸o ®i thuª ®¹i lý lµm toµn bé hay mét sè dÞch vô th× nã vÉn lu«n lµ chñ thÓ tæ chøc vµ qu¶n lý ®èi tîng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o .Nh×n réng h¬n th× ho¹t ®éng qu¶ng c¸o lµ mét bé phËn kh«ng t¸ch rêi víi viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp . ViÖc doanh nghiÖp chñ thÓ qu¶ng c¸o lùa chän c¸ch thøc tæ chøc vµ qu¶n lý nµo lµ hoµn toµn tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ nh quy m«,ngµnh nghÒ kinh doanh,kh¶ n¨ng tæ chøc vµ qu¶n lý,ng©n s¸ch dµnh cho qu¶ng c¸o cña doanh nghiÖp . III- Nguyªn t¾c tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña doanh ngiÖp: 1-Qu¶ng c¸o ph¶i thÓ hiÖn sù thÝch øng víi m«i trêng Marketing cña doanh nghiÖp : Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp chÞu sù chi phèi cña m«i trêng Marketing.Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o lµ mét c«ng cô xóc tiÕn quan träng v× vËy nã cÇn ph¶i ®îc ®Æt trong m«i trêng Marketing cô thÓ cña doanh nghiÖp, nÕu kh«ng nã sÏ kh«ng cã hiÖu qu¶ . 2-Ph¶i ®Æt qu¶ng c¸o trong chiÕn lîc Marketing vµ chiÕn lîc xóc tiÕn hçn hîp cña doanh nghiÖp : Qu¶ng c¸o n»m trong hçn hîp c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn mµ ngêi lµm thÞ trêng ph¶i x¸c ®Þnh møc ®é c©n b»ng cña c¸c biÖn ph¸p khi sö dông. Khi nµo nªn nhÊn m¹nh b¸n hµng c¸ nh©n vµ khi nµo th× nªn gi¶m bít qu¶ng c¸o? Cã mét sè nh©n tè ¶nh hëng ®Õn qu¶ng c¸o nh nh÷ng ngêi nghe nh×n môc tiªu cña xóc tiÕn ,c¸c ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm ,c¸c giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh cña ngêi mua vµ thËm chÝ c¶ kªnh ph©n phèi ...chóng còng lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh chiÕn lîc qu¶ng c¸o ,quy m« vµ cêng ®é qu¶ng c¸o ... 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3-Tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ph¶i dùa vµo quy tr×nh qu¶ng c¸o ®Çy ®ñ vµ chÆt chÏ : Quy tr×nh qu¶ng c¸o ®Çy ®ñ vµ chÆt chÏ kh«ng chØ mang l¹i lîi Ých cho b¶n th©n doanh nghiÖp nh»m môc tiªu lîi nhuËn trong kinh doanh mµ cßn lµ yªu cÇu hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi nãi chung .ViÖc b¾t buéc doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn mét quy tr×nh qu¶ng c¸o nghiªm ngÆt sÏ t¨ng thªm hiÖu qu¶ cña qu¶ng c¸o ,gi¶m nh÷ng qu¶ng c¸o v« Ých ,l·ng phÝ vµ lÖch híng ... 4-Qu¶ng c¸o cña doanh nghiÖp ph¶i n»m trong khu«n khæ cña luËt ph¸p vµ nh÷ng gi¸ trÞ chuÈn mùc ®¹o ®øc, chÞu sù tæ chøc qu¶ lý cña nhµ níc: C¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh qu¶ng c¸o ,tríc hÕt ®Òu muèn nh»m vµo môc tiªu riªng cña hä .V× vËy ,c¸c môc tiªu nµy kh«ng h¼n lóc nµo còng thèng nhÊt hoµn toµn víi c¸c môc tiªu chung cña x· héi .BÊt kú nhµ níc nµo còng ph¶i cã hÖ thèng ph¸p luËt vµ c¬ qu¶n lý vÒ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, c¸c qu¶ng c¸o cña doanh nghiÖp ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ®ã. PhÇn II Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p cña viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ë c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam . I-C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ë ViÖt Nam . 1-Nh©n tè kh¸ch quan: Cã nhiÒu nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ë ViÖt Nam mét c¸ch kh¸ch quan ,díi ®©y lµ mét sè nh©n tè chÝnh: -ChÝnh s¸ch vÜ m« cña nhµ níc: §©y lµ nh©n tè ¶nh hëng cã tÝnh chÊt híng dÉn ,®iÒu phèi viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o . HiÖn nay ë ViÖt Nam míi chØ cã nhÞ ®Þnh 194/cp cña chÝnh phñ híng dÉn viÖc qu¶ng c¸o ë ViÖt Nam .nghÞ ®Þnh nµy míi chØ dõng l¹i ë viÖc chÊn chØnh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµ cßn nhiÒu khuyÕt ®iÓm sÏ nªu ë phÇn sau.Ngoµi ra ë ViÖt Nam do cha cã bé luËt vÒ qu¶ng c¸o quy ®Þnh râ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi lµm qu¶ng c¸o nªn nh×n chung viÖc ®iÒu phèi ë tÇm vÜ m« ®èi víi ho¹t ®éng nµy cha s©u s¾c vµ hiÖu qu¶. -NhËn thøc chung cña quÇn chóng vÒ qu¶ng c¸o :®©y lµ nh©n tè kh¸ch quan cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng qu¶ng c¸o v× môc ®Ých cuèi cïng cña 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhµ qu¶ng c¸o lµ lµm cho ngêi nh¹n qu¶ng c¸o hiÓu ®îc ý ®å m×nh cÇn truyÒn ®¹t . -Quy m« cña doanh nghiÖp chñ thÓ qu¶ng c¸o :doanh nghiÖp cµng lín th× cµng cã kh¶ n¨ng tæ chøc vµ qu¶n lý thµnh c«ng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o do hä cã ®iÒu kiÖn ®Çy ®ñ vÒ vèn ,nh©n lùc ,c¬ së vËt chÊt... ë ViÖt Nam ,®a sè c¸c doanh nghiÖp cã quy m« nhá ,lu«n bÞ khuyÕt thiÕu c¸c nguån lùc cÇn thiÕt cho sù thµnh c«ng cña mét ho¹t ®éng qu¶ng c¸o . -Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn tin: ho¹t ®éng qu¶ng c¸o lu«n cã quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn tin.c¸c ph¬ng tiÖn nµy cµng ph¸t triÓn cµng hç trî cho qu¶ng c¸o thµnh c«ng h¬n. 2-Nh©n tè chñ quan: -Tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lý cña c¸n bé lµm qu¶ng c¸o : Trong mét doanh nghiÖp nÕu ngêi lµm qu¶ng c¸o cã ®ñ kh¶ n¨ng vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n qu¶ng c¸o ch¾c ch¾n sÏ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm tèt vµ cã hiÖu qu¶.nh©n tè nµy cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh lín ®èi víi sù thµnh c«ng trong qu¶ng c¸o cña doanh nghiÖp . -ChÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp ®èi víi ho¹t ®éng qu¶ng c¸o :NÕu ban qu¶n lý doanh nghiÖp cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß cña qu¶ng c¸o ,®a ra nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý sÏ khuyÕn khÝch ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn. -ChÊt lîng vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp còng nh s¶n phÈm cña hä: §©y lµ nh©n tè trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶ng c¸o v× ®©y lµ ®èi t¬ng cµn qu¶ng c¸o .NÕu nã tèt th× t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ®îc thuËn lîi ,trong mäi c«ng viÖc tæ chøc qu¶ng c¸o ,ngîc l¹i sÏ rÊt khã kh¨n .Hai yÕu tè chÊt lîng s¶n phÈm vµ qu¶ng c¸o cã quan hÖ qua l¹i mËt thiÕt víi nhau. II-Nh÷ng lîi thÕ vµ bÊt lîi trong viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ë ViÖt nam: 1-Nh÷ng lîi thÕ : Tõ khi níc ta chuyÓn sang x©y dùng nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc,qu¶ng c¸o ®· ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt ,tiªu dïng ,híng dÉn tiªu dïng cho kh¸ch hµng,t¨ng chÊt lîng c¹nh tranh...gãp phÇn lµm phong phó thªm ®êi sèng kinh tÕ x· héi v¨n ho¸ cña nh©n d©n.C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay lµm qu¶ng c¸o ®· cã nh÷ng lîi thÕ ®¸ng kÓ.Cô thÓ lµ: -HÖ thèng th«ng tin tuyªn truyÒn nh b¸o chÝ ,ph¸t thanh truyÒn h×nh ®· ph¸t triÓn ®¸ng kÓ lµm gia t¨ng tÇm quan träng cña vai trß vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng .C¸c doanh nghiÖp còng yªn t©m h¬n khi uû th¸c nhê cËy vµo hÖ thèng th«ng tin qu¶ng c¸o ®Ó chuyÓn t¶i tíi c«ng chóng vµ kh¸ch hµng môc tiªu vÒ sù hiÖn diÖn cña m×nh vµ ®é s½n sµng cña s¶n phÈm hay dÞch vô mµ hä cung cÊp ra thÞ trêng.Mèi quan hÖ t¬ng t¸c ®ã l¹i t¹o ®éng lùc thóc ®Èy trë l¹i qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,híng dÉn tiªu thô,dÞch vô ph¸t triÓn lªn nh÷ng bíc míi víi cÊp ®é chÊt lîng cao h¬n. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -NghÒ dÞch vô qu¶ng c¸o ra ®êi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn gãp phÇn lµm t¨ng ®é s½n sµng tung ra thÞ trêng c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ doanh nghiÖp cÇn qu¶ng c¸o . -Ngêi tiªu dïng nhê vµo c¸c lo¹i h×nh qu¶ng c¸o míi kÌm theo c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn tin phong phó ®· cã c¸i nh×n míi ®Çy tÝch cùc vµ tho¶i míi h¬n vÒ nh÷ng khÝa c¹nh kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng .Bªn c¹nh ®ã hä ®· cã nhiÒu c¬ héi ®Ó lùa chän h¬n . 1.2-Nh÷ng bÊt lîi: Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi cã ®îc ,c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n.Cô thÓ lµ: -Sù qu¶n lý ,®iÒu hµnh ë tÇm vÜ m« cha nhiÒu ,cha cã luËt chÝnh thøc vÒ qu¶ng c¸o cho nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thÞ trêng lén xén ,c¹nh tranh v« ph¸p luËt .Mét vÞ trÝ ®Æt biÓn qu¶ng c¸o ngoµi trêi ®îc coi lµ” ®Ñp” ,lµ cã”nhiÒu lîi thÕ”th× lËp tøc ®îc c¸c chñ thÓ qu¶ng c¸o chen nhau ®ua tranh giµnh giËt, thËm chÝ biÓn qu¶ng c¸o cña kÎ ®Õn sau tuy chËm ch©n h¬n nhng vÉn cø ®îc thiÕt kÕ,s¶n xuÊt to h¬n c¶ c¶ møc cho phÐp ®Ó råi lµm che khuÊt hay chÌn ®Ì lªn mét gãc biÓn qu¶ng c¸o cña ngêi ®· ®Õn tríc.C¸c nh©n viªn tiÕp thÞ cña h·ng bia nä ®· g©y sù ®¸nh lén vµ th¸o dì biÓn hiÖu cña mét h·ng c¹nh tranh kh¸c nhng kh«ng cã mét ®iÒu luËt nµo ph©n xö vô viÖc nay cho hîp lý.TÖ h¹i h¬n cã x¶y ra t×nh tr¹ng mét lo¹t ®å ®iÖn tö ®iÖn l¹nh Õ Èm, ngêi ta nghÜ ngay ®Õn “kÕ”qu¶ng c¸o :”B¸n h¹ gi¸ ,®¹i h¹ gi¸ ,mua nhanh kÎo hÕt”...®©y lµ kiÓu qu¶ng c¸o lõa dèi kh¸ch hµng vµ cÇn thiÕt ph¶i cã sù ra tay cña c¬ quan chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc. -ViÖc chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp ,thiÕu hµng ho¸ kinh niªn ,hµng ph©n phèi qua chÕ ®é tem phiÕu,b¸n nh cho mua nh cíp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ®a thµnh phÇn ,hµng ho¸ dåi dµo ,phong phó vÒ chñng lo¹i ,mÉu m· ,víi sù lªn ng«i “thîng ®Õ “cña ngêi tiªu dïng ®· dÉn ®Õn yÕu tè dÔ d·i trong chÊp nhËn th«ng tin qu¶ng c¸o tõ phÝa ngêi tiªu dïng vµ ®Õn lît nã,qu¶ng c¸o ®îc sö dông ®Ó ra søc ph¸t huy vai trß c¶ tÝch cùc vµ tiªu cùc cña nã vµo qu¸ tr×nh ®Þnh híng thay ®æi hµnh vi cña ngêi tiªu dïng ViÖt Nam. -Mét sè qu¶ng c¸o cha chuyªn s©u, lêi lÏ kh«ng s©u s¾c vµ cßn mang tÝnh ®¬n ®iÖu. §©y lµ thùc tr¹ng mµ ®a sè c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam gÆp ph¶i. cã thÓ l©y rÊt nhiÒu vÝ dô vÒ v¸n ®Ò nµy trªn truyÒn h×nh hµng ngµy,b¸o chÝ...mµ d luËn ®ang lªn ¸n rÊt nhiÒu. Bªn c¹nh ®ã viÖc thiÕu ng©n s¸ch ,vèn Ýt lµ t×nh h×nh chung cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng gãp phÇn lµm cho qu¶ng c¸o bÞ lÖch híng vµ mÐo mã. 20
- Xem thêm -