Tài liệu Sử dụng hàm h vào thống kê nhiều chiều và ứng dụng

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 144 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Dương Thanh Phong SỬ DỤNG HÀM H VÀO THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU VÀ ỨNG DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Tp.Hồ Chí Minh – 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Dương Thanh Phong SỬ DỤNG HÀM H VÀO THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành : Toán Giải Tích Mã số : 60 46 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đặng Đức Trọng Tp.Hồ Chí Minh – 2011 Mục Lục MỞ ĐẦU............................................................................................... I LỜI CÁM ƠN ................................................................................... III CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ ...........................................1 1.1.HÀM GAMMA 𝚪 PHứC. ...................................................................................... 1 1.2.PHÉP BIếN ĐổI MELLIN. ..................................................................................... 2 1.3. THốNG KÊ NHIềU CHIềU. ................................................................................... 3 1.3.1. Phân phối nhiều chiều. ..................................................................................... 3 1.3.2. Phân phối chuẩn nhiều chiều (Multivariate Normal Distribution). ................ 6 1.3.3.Phân phối Wishart............................................................................................. 7 1.3.4. Ước lượng tham số. .......................................................................................... 9 CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT HÀM H ...............................................17 2.1. ĐịNH NGHĨA. .................................................................................................. 17 2.2. TÍNH CHấT CƠ BảN CủA HÀM H. ...................................................................... 35 2.3. TÍCH VÀ Tỉ Số CÁC BIếN NGẫU NHIÊN CÓ PHÂN PHốI H . ................................... 38 2.4. CÁC TRƯờNG HợP ĐặC BIệT . ........................................................................... 42 CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ WILKS .................................................44 3.1. THốNG KÊ WILKS SUY RộNG VÀ THốNG KÊ WILKS. ........................................ 44 3.2. TÍCH VÀ Tỉ Số CủA 2 THốNG KÊ WILKS SUY RộNG ĐộC LậP. .............................. 53 3.3. HÀM MậT Độ CủA𝚲(𝐩, 𝐧, 𝐪)𝐭, 𝐭 > 0. .............................................................. 55 CHƯƠNG 4: MỘT VÀI ỨNG DỤNG CỦA HÀM H VÀO BÀI TOÁN TÌM HÀM MẬT ĐỘ ............................................................57 4.1. TIÊU CHUẩN KIểM ĐịNH BằNG NHAU CủA CÁC TRUNG BÌNH KHI BIếT CÁC PHÂN PHốI CÙNG MA TRậN HIệP PHƯƠNG SAI . ................................................................. 57 4.2. TIÊU CHUẩN KIểM ĐịNH GIả THUYếT Về Sự ĐộC LậP CủA CÁC THÀNH PHầN . ...... 62 4.3. TIÊU CHUẩN KIểM ĐịNH Sự BằNG NHAU CủA CÁC HIệP PHƯƠNG SAI. ................. 68 4.4.TIÊU CHUẩN KIểM ĐịNH CÁC PHÂN PHốI LÀ CÙNG KÌ VọNG VÀ HIệP PHƯƠNG SAI. ............................................................................................................................. 74 KẾT LUẬN ........................................................................................77 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................78 MỞ ĐẦU Năm 1961, nhà toán học Fox đã đưa ra định nghĩa về hàm H- là trường hợp tổng quát của rất nhiều loại hàm. Từ thời gian này cho đến nay, có rất nhiều nhà toán học đã phát triển lý thuyết về hàm H, các phép biến đổi tích phân của hàm H (chẳng hạn, Kilbas và Saigo) và ứng dụng của nó ( chẳng hạn, Mathai và Saxena). Một hướng ứng dụng của lý thuyết hàm H là lĩnh vực thống kê. Đi đầu trong hướng ứng dụng này phải nhắc đến Mathai và Saxena, trong quyển sách chuyên khảo Generalized Hypergeometric Function with Application in Statistics and Physical Sciences xuất bản 1973, hai ông đã sử dụng công cụ hàm H để tìm hàm mật độ của nhiều bài toán kiểm định trong thống kê nhiều chiều. Đến năm 2010, trong quyển sách chuyên khảo The H- Function, Theory and Applications, MaThai, Saxena và Haubold đã khái quát nhiều cấu trúc tổng quát và biểu diễn hàm mật độ dưới dạng hàm H như tích và tỉ số của nhiều phân phối Gamma độc lập, tích và tỉ số của các phân phối độc lập thuộc loại Beta loại I và Beta loại II. Ngoài ra, trong năm 2008 và 2009, GS. Phạm Gia Thụ đã có hàng loạt các bài báo về ứng dụng của hàm H trong thống kê như: Exact distribution of the generalized Wilks’s statistic and application hay (viết cùng GS. Turkan) Testing the equality of several covariance matrices,và Testing sphericity using small samples,…. Quan tâm đến hướng ứng dụng của hàm H vào thống kê, với đề tài Sử dụng hàm H vào thống kê nhiều chiều và ứng dụng. Chúng tôi muốn trình bày một cách chi tiết về một phần lý thuyết của hàm H và một số ứng dụng của hàm H vào trong thống kê, trong đó bao gồm thống kê Wilks và bài toán tìm hàm mật độ của một số kiểm định giả thuyết trong thống kê nhiều chiều. Nội dung của luận văn bao gồm 4 chương: Chương 1 là một số kiến thức liên quan về hàm Gamma, phép biến đổi Mellin và những kiến thức cơ bản của thống kê nhiều chiều. i Chương 2 là lý thuyết về hàm H, trong đó chúng tôi chứng minh sự tồn tại của hàm H dựa vào những điều kiện cho trước. Đặt biệt trong chương này sẽ chứng minh định lý về phân phối của tích và tỉ số các phân phối độc lập có hàm mật độ dạng hàm H. Đây có thể xem là nền tảng cho các ứng dụng của hàm H vào trong thống kê. Chương 3, chúng tôi định nghĩa thống kê Wilks một cách tổng quát dựa vào một loại phân phối thuộc dạng hàm H. Đây chính là định nghĩa thống kê Wilks suy rộng của GS.Phạm Gia Thụ. Cũng như tính toán tích và tỉ số các thống kê Wilks suy rộng độc lập trên quan điểm phân phối dạng hàm H. Trường hợp lũy thừa của thống kê Wilks cũng được xem xét một cách tỉ mỉ để ứng dụng cho chương sau. Chương 4 là phần ứng dụng tổng hợp của các chương 2 và 3 vào bài toán tìm hàm mật độ của nhiều bài toán kiểm định. Nhiều kết quả trong chương này là kết quả tương đối mới, được công bố trong các bài báo của GS. Phạm Gia Thụ năm 2008 và 2009. ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn nhiệt tình và tận tụy của GS.TS Đặng Đức Trọng. Tôi vô cùng biết ơn những lời khuyên và lời dạy bảo của những người Thầy của tôi trong quá trình học tập. Tôi xin chân thành cám ơn sự chỉ dạy của các Thầy trong khoa Toán – Tin, đại học Sư Phạm TP.HCM. Cuối cùng, tôi xin vô cùng cám ơn gia đình và những người thân đã tạo mọi điều kiện tốt cho quá trình học tập của tôi trong 2 năm qua. iii Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ Chương 1 trình bày một số kiến thức có liên quan đến luận văn, trong đó một phần về kiến thức giải tích bao gồm hàm Gamma, phép biến đổi Mellin. Phần còn lại là các kiến thức về thống kê nhiều chiều mà trọng tâm là phân phối chuẩn của vector và những kết quả về ước lượng tham số trong thống kê nhiều chiều. Những định nghĩa, tính chất, định lý,… của chương này sẽ được sử dụng trong các chương sau. 1.1.Hàm Gamma 𝚪 phức. Định nghĩa 1.1. ∞ Γ(s) = � e−t t s−1 dt , Re(s) > 0. 0 Sự tồn tại của tích phân bên vế phải (1.1) được chứng minh trong [2]. Tính chất 1.2. i) 𝛤 (1) = 1, ii) 𝛤(𝑠) = (𝑠 − 1)𝛤 (𝑠 − 1), 𝑅𝑒(𝑠) > −1, iii) Công thức phản xạ iv) 𝛤 (𝑚𝑠) = (2𝜋) 1−𝑚 2 𝛤 (𝑠 )𝛤 (1 − 𝑠 ) = 1 𝜋 , 𝑠𝑖𝑛(𝜋𝑠) 1 𝑚𝑚𝑠−2 𝛤(𝑠)𝛤 �𝑠 + � … 𝛤 �𝑠 + 𝑚 v) Công thức tính thặng dư của 𝛤 (𝑠) tại các cực điểm 𝑚−1 𝑚 𝛤 (𝑠)có các cực điểm (đơn) tại 𝑠 = 0, −1, −2, −3, …, 𝑅𝑒𝑠 𝛤 (𝑧) = 𝑙𝑖𝑚 (𝑠 + 𝑘 )𝛤 (𝑠) = 𝑠=−𝑘 𝑠→−𝑘 � , 𝑚 = 1,2, …, (−1)𝑘 , 𝑘 = 0, 1, 2, 3, …, 𝑘! (1.1) vi) Công thức tiệm cận tại ∞ của hàm Gamma (công thức Stirling) 1 1 𝑙𝑛𝛤 (𝑠) = �𝑠 − � 𝑙𝑛𝑠 − 𝑠 + 𝑙𝑛2𝜋 + 𝑂(𝑠 −1 ) ; |𝑎𝑟𝑔𝑠| < 𝜋, |𝑠| → ∞. 2 2 (1.2) Với kí hiệu Landau O được định nghĩa như sau Định nghĩa 1.3. Ta nói 𝑓 (𝑠) = 𝑂�𝑔(𝑠)�, 𝑠 → 𝑠0 nếu tồn tại hằng số M > 0 sao cho |f(s)| ≤ M|g(s)| với |s − s0 | → 0. 1.2.Phép biến đổi Mellin. Định nghĩa 1.4. Phép biến đổi Mellin của một hàm khả tích địa phương f(x) trên (0, ∞) được định nghĩa là ∞ M[f; s] = ∫0 f(x)x s−1 dx (1.3) khi tích phân vế phải tồn tại. Sự tồn tại của tích phân (1.3), xem [8] Nếu f(x) = � O(x −a−ε ), x → 0+ O�x −b+ε �, x → ∞ trong đó ε > 0, a < b, thì (1.3) hội tụ tuyệt đối khi a < Re(s) < b. Miền a < Re(s) < b được gọi là dải giải tích của 𝑀[𝑓; 𝑠]. Định nghĩa 1.5. Cho phép biến đổi Mellin M[f; s] trên dải giải tích a < Re(s) < b. Khi đó công thức c+i∞ 1 � x −s M[f; s]ds (a < c < b), f(x) = 2πi c−i∞ (1.4) được gọi là công thức phép biến đổi Mellin ngược của phép biến đổi Mellin (1.3). Ví dụ 1.6. ∞ Γ(s) = � e−x x s−1 dx, Re(s) > 0. 0 Do đó M[e−x ; s] = Γ(s). Định lý 1.7. Cho 𝑘 là một số thực, 𝑥 𝑘 𝑓 (𝑥), 𝑥 𝑘 𝑔(𝑥) ∈ 𝐿1 (0, ∞), đặt ∞ 𝑥 1 ℎ(𝑥) = � 𝑓 (𝑦)𝑔 � � 𝑑𝑦, 𝑦 𝑦 0 khi đó 𝑥 𝑘 ℎ(𝑥) ∈ 𝐿1 (0, ∞) và 𝑀[ℎ; 𝑠] = 𝑀[𝑓; 𝑠]𝑀[𝑔; 𝑠], với 𝑅𝑒(𝑠) = 𝑘 + 1. 1.3. Thống kê nhiều chiều. 1.3.1. Phân phối nhiều chiều. Định nghĩa 1.8. Vector ngẫu nhiên và kì vọng của vector ngẫu nhiên. Vector ngẫu nhiên ( random vector) p chiều là ma trận cấp p × 1 có các phần tử là các biến ngẫu nhiên. Cho vector ngẫu nhiên X = (X1 , X 2 , … , X p )T khi đó kì vọng (expectation) của X ( nếu có), kí hiệu E(X) được định nghĩa như sau T E(X) = �E(X1 ), E(X 2 ), … , E(X p )� . Vậy kì vọng của vector ngẫu nhiên p chiều là một vector ( không ngẫu nhiên) p chiều. Định nghĩa 1.9. Ma trận hiệp phương sai ( covariance matrix) của vector ngẫu nhiên X = (X1 , X 2 , … , X p )T , kí hiệu cov(X), là ma trận cấp p × p có phần tử thứ (j, k) là cov�Xj , X k � = E��X j − E�X j ��[X k − E(X k )] �. Như vậy ta có cov(X) = �cov�X j , X k �� . Từ định nghĩa ta thấy 𝑐𝑜𝑣(𝑋) là ma trận j,k đối xứng, hơn nữa là ma trận nửa xác định dương. Định nghĩa 1.10. Cho vector ngẫu nhiên X = (X1 , X 2 , … , X p )T và vector ngẫu nhiên Y = (Y1 , Y2 , … , Yq )T . Ma trận hiệp phương sai của X và Y là ma trận cấp p × q, có phần tử thứ (j, k) là cov�Xj , Yk � = E��X j − E�X j ��[Yk − E(Yk )] �, hay cov(X, Y) = �cov�X j , Yk �� . Từ định nghĩa suy ra 𝑐𝑜𝑣 (𝑋, 𝑌) = [𝑐𝑜𝑣 (𝑌, 𝑋 )]𝑇 . j,k Định nghĩa 1.11. Hàm phân phối tích lũy ( cumulative distribution function) của vector ngẫu nhiên X = (X1 , X 2 , … , X p )T là hàm p biến thực FX định bởi p FX �x1 , x2 , … , xp � = P ��[X j ≤ xj ]� , �x1 , x2 , … , xp � ∈ ℝp . j=1 Với P(A) là độ đo xác suất của tập A. Hàm phân phối tích lũy của X viết tắt là cdf của X. Nếu FX là hàm liên tục tuyệt đối trên ℝp khi đó tồn tại hàm fX �u1 , u2 , … , up � ≥ 0 sao cho x2 xp −∞ −∞ −∞ x1 FX �x1 , x2 , … , xp � = � � … � fX �u1 , u2 , … , up �du1 du2 , … dup . Hàm fX được gọi là hàm mật độ xác suất đồng thời hay gọi tắt là hàm mật độ xác suất (probability density function) của X. Ta có ∫ℝp fX du = 1. Hàm mật độ xác suất của X viết tắt là pdf của 𝑋. Định nghĩa 1.12. Phân phối biên ( marginal distribution) và sự độc lập. Cho vector ngẫu nhiên X = (X1 , X 2 , … , X p )T , FX , fX tương ứng là cdf và pdf của X. Phân phối của vector X (1) = (X1 , X 2 , … , X r )T , (r < 𝑝) được gọi là phân phối biên X (1) của X hay phân phối biên X (1) . Hàm số FX(1) định bởi FX(1) (x1 , … , xr ) = P(X1 ≤ x1 , … , X r ≤ xr ) = P�X1 ≤ x1 , … , X r ≤ xr , X r+1 ≤ ∞, … , X p ≤ ∞� = FX (x1 , … , xr , ∞, … , ∞) gọi là hàm phân phối biên hay cdf của X (1) . Hàm số fX(1) định bởi ∞ ∞ −∞ −∞ fX(1) (x1 , … , xr ) = � … � fX (x1 , … , xr , ur+1 , … , uk )dur+1 … dup gọi là hàm mật độ biên hay pdf biên X (1) . X được gọi là có các thành phần phân phối độc lập từng đôi (mutually independent) nếu FX �x1 , … , xp � = FX1 (x1 ) … FXp �xp �, với FXj �xj � là cdf của X j , j = 1, … , p. Tập {X1 , X 2 , … , X r } được gọi là phân phối độc lập với tập �X r+1 , … , X p � nếu FX �x1 , … , xp � = FX (x1 , … , xr , ∞, … , ∞)FX �∞, … , ∞, xr+1 , … , xp �. Định nghĩa độc lập từng đôi và độc lập có thể định nghĩa tương tự thông qua hàm mật độ ( nếu tồn tại hàm mật độ). Định nghĩa 1.13. Ma trận ngẫu nhiên và kì vọng của ma trận ngẫu nhiên. Ma trận ngẫu nhiên cấp k × m là ma trận cấp k × m có các phần tử là các biến ngẫu nhiên. x11 Cho ma trận ngẫu nhiên X = � ⋮ xk1 kí hiệu E(X) được định nghĩa như sau E(x11 ) E (X ) = � ⋮ E(xk1 ) ⋯ ⋱ ⋯ ⋯ ⋱ ⋯ x1m ⋮ � khi đó kì vọng của X (nếu có), xkm E(x1m ) ⋮ � E(xkm ) Vậy kì vọng của ma trận ngẫu nhiên k × m chiều là một ma trận (không ngẫu nhiên) k × m chiều. 1.3.2. Phân phối chuẩn nhiều chiều (Multivariate Normal Distribution). Định nghĩa 1.14. Cho 𝜇 ∈ ℝp , Σ là ma trận xác định dương cấp p. Vector ngẫu nhiên X – p chiều được gọi là phân phối chuẩn 𝑝 chiều, kí hiệu X~Np (µ, Σ), nếu X có hàm mật độ fX (x) = Tính chất 1.15. 1 [x − µ]T Σ−1 [x − µ]�, ∀x ∈ ℝp . �− exp p 1 2 (2π)2 |Σ|2 1 Cho 𝜇, 𝛴 như định nghĩa 1.14. i) Cho 𝑋~𝑁𝑝 (𝜇, 𝛴) khi đó 𝐸 (𝑋 ) = 𝜇, 𝑐𝑜𝑣 (𝑋 ) = Σ, ii) Cho 𝑋~𝑁𝑝 (𝜇, 𝛴), 𝐵 là ma trận cấp 𝑚 × 𝑝 có hạng m, 𝑏 là ma trận cấp 𝑚 × 1, khi đó 𝑌 = 𝐵𝑋 + 𝑏 ~ 𝑁𝑚 (𝐵𝜇 + 𝑏, 𝐵𝛴𝐵𝑇 ), iii) Cho 𝑋~𝑁𝑝 (𝜇, 𝛴), khi đó mọi phân phối biên s chiều của X là phân phối chuẩn s chiều với 𝑠 < 𝑝, iv) Cho 𝑋~𝑁𝑝 (𝜇, 𝛴), với 𝑋, 𝜇, 𝛴 được chia thành các khối (1) 𝛴 𝜇 (1) 𝑋 � � � 𝑋 = (2) , 𝜇 = (2) �, 𝛴 = � 11 𝛴21 𝑋 𝜇 𝛴12 �, 𝛴22 với 𝑋 (1) , 𝜇 (1) có cấp 𝑠 × 1, 𝛴11 có cấp 𝑠 × 𝑠. Khi đó 𝑋 (1) độc lập với 𝑋 (2) khi và chỉ khi 𝛴12 = 0 (ℎ𝑜ặ𝑐𝛴21 = 0), v) Nếu 𝑋𝑗 ~𝑁𝑝 �𝜇𝑗 , 𝛴𝑗 �, 𝑗 = 1, . . , 𝑁 và 𝑋1 , 𝑋2 , . . , 𝑋𝑁 là độc lập, 𝛼1 , 𝛼2 , … , 𝛼𝑁 là các hằng số thực, khi đó 𝑁 𝑁 𝑁 𝑗=1 𝑗=1 𝑗=1 � 𝛼𝑗 𝑋𝑗 ~𝑁𝑝 �� 𝛼𝑗 𝜇𝑗 , � 𝛼𝑗 2 𝛴𝑗 �, vi) Nếu 𝑋𝑗 ~𝑁𝑝 (𝜇 , 𝛴 ), 𝑗 = 1, . . , 𝑁 và 𝑋1 , 𝑋2 , . . , 𝑋𝑁 là độc lập, thì 𝑁 1 1 𝑋� = � 𝑋𝑗 ~𝑁𝑝 �𝜇 , 𝛴 �, 𝑁 𝑁 𝑗=1 Vậy vii) Phân phối điều kiện √𝑁(𝑋� − 𝜇 )~𝑁𝑝 (0 , 𝛴 ), Cho 𝑋~𝑁𝑝 (𝜇, 𝛴 ) với (1) 𝛴 𝜇 (1) 𝑋 = �𝑋 (2) � , 𝜇 = � (2) � , 𝛴 = � 11 𝛴21 𝑋 𝜇 𝛴12 �, 𝛴22 với 𝑋 (1) , 𝜇 (1) có cấp 𝑠 × 1, 𝛴11 có cấp 𝑠 × 𝑠. Khi đó phân phối của 𝑋 (1) khi 𝑋 (2) = 𝑥 (2) cũng là phân phối chuẩn với kì vọng 𝐸�𝑋 (1) � = 𝜇 (1) + 𝛴12 𝛴22 −1 �𝑥 (2) − 𝜇 (2) � và ma trận hiệp phương sai 𝐶𝑜𝑣�𝑋 (1) � = 𝛴11 − 𝛴12 𝛴22 −1 𝛴21 . 1.3.3.Phân phối Wishart. Định nghĩa 1.16. Ma trận phân phối Wishart . Cho n vector phân phối độc lập X1 , X 2 , . . , X n và X j ~Np (0 , Σ ), j = 1, . . , n. Đặt A = ∑nj=1 X j X jT , khi đó ta nói A có phân phối Wishart với bậc tự do n và ma trận hiệp phương sai Σ. Kí hiệu A~Wp (n, Σ). Ma trận A trong định nghĩa trên là ma trận nửa xác định dương và suy biến khi n < 𝑝, xác định dương khi n ≥ p. Hàm mật độ của A trong trường hợp n ≥ p f (X ) = n−p−1 1 1 −1 2 , | | �tr �− exp Σ X�� X np n n 2 2 2 Γp ( )|Σ|2 2 trong đó X là ma trận xác định dương cấp p × p. p p(p−1) n n 1 Γp � � = π 4 � Γ � − (j − 1)�. 2 2 2 j=1 Trường hợp n < 𝑝 thì A không có hàm mật độ. Tính chất 1.17. i) Cho k ma trận cấp 𝑝 × 𝑝 có phân phối độc lập 𝐴1 , 𝐴2 , … , 𝐴𝑘 với 𝐴𝑗 ~𝑊𝑝 (𝑛𝑗 , 𝛴), 𝑗 = 1, … , 𝑘. Khi đó 𝑘 𝑘 𝑗=1 𝑗=1 � 𝐴𝑗 ~𝑊𝑝 �� 𝑛𝑗 , 𝛴�, ii) 𝑋𝑗 ~𝑁𝑝 (𝜇 , 𝛴 ), 𝑗 = 1, . . , 𝑁 và 𝑋1 , 𝑋2 , . . , 𝑋𝑁 là độc lập có trung bình 𝑋� , 𝑁 > 𝑝. Khi đó 𝑁 𝑇 𝑆 = ��𝑋𝑗 − 𝑋� ��𝑋𝑗 − 𝑋� � ~𝑊𝑝 (𝑁 − 1, 𝛴 ), 𝑗=1 iii) Cho 𝐴~𝑊𝑝 (𝑛, 𝛴 ), 𝑛 ≥ 𝑝. Khi đó |𝐴| |𝛴| 𝑝 2 2 2 ~ ∏𝑘=1 𝜒𝑛−𝑘+1 ; 𝜒𝑛2 , 𝜒𝑛−1 , … , 𝜒𝑛−𝑝+1 là độc lập, iv) ) 𝐴~𝑊𝑝 (𝑛, 𝛴 ), 𝐵~𝑊𝑝 (𝑞, 𝛴 ), 𝑛 ≥ 𝑝, 𝐴, 𝐵 độc lập. Khi đó Nếu 𝑞 ≥ 𝑝 thì ta có trong đó 𝑉𝑘 ~𝐵𝑒𝑡𝑎 � 𝑝 𝑛+1−𝑘 𝑞 2 |𝐴| ~ � 𝑉𝑘 , |𝐴 + 𝐵| 𝑘=1 , � và 𝑉1 , 𝑉2 , … , 𝑉𝑝 là độc lập. Nếu 𝑞 ≤ 𝑝 thì ta có 2 𝑞 |𝐴| ~ � 𝑈𝑘 , |𝐴 + 𝐵| 𝑘=1 trong đó 𝑈𝑘 ~𝐵𝑒𝑡𝑎 � 𝑛+𝑞−𝑝+1−𝑘 𝑝 2 1.3.4. Ước lượng tham số. , � và 𝑈1 , 𝑈2 , … , 𝑈𝑞 là độc lập. 2 Nội dung cơ bản của bài toán ước lượng tham số Mỗi phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X xác định một số hằng số đặc trưng như kì vọng, hiệp phương sai…Ngược lại, nếu ta biết loại phân phối của đặc tính X và một số tham số của nó ta có thể tìm được phân phối của X. Chẳng hạn, nếu ta biết X thuộc loại phân phối chuẩn, biết E(X), cov(X) thì phân phối của X hoàn toàn xác định. Như vậy từ mẫu quan sát (x1 , x2 , … , xn ) của một đặc tính X mà ta chưa biết phân phối F(x), tuy nhiên ta biết loại phân phối của X phụ thuộc vào các tham số θ1 , θ2 , … , θk . Ta có thể tìm các giá trị θ�1 , θ� 2 , … , θ� k gần đúng của θ1 , θ2 , … , θk rồi xác định F(x, θ�1 , θ� 2 , … , θ� k ) thay cho F(x, θ1 , θ2 , … , θk ). Định nghĩa 1.18. Giả sử đặc tính X có phân phối chưa biết phụ thuộc vào tham số θ thuộc không gian các tham số Θ (tập các tham số 𝜃 mà X phụ thuộc) , X có hàm mật độ f(x, θ), θ có thể dạng vector (θ1 , θ2 , … , θk ). (x1 , x2 , … , xn ) là mẫu quan sát của X, τ(θ) là một hàm nào đó của θ. Hàm đo được T(x1 , x2 , … , xn ) không phụ thuộc vào θ được gọi là một hàm ước lượng (estimator) của τ(θ), hay gọi tắt là ước lượng của τ(θ). Một ước lượng T(x1 , x2 , … , xn ) của τ(θ) được gọi là không chệch (unbiased estimation) hay vững nếu E(T(x1 , x2 , … , xn ))= τ(θ). 1.3.4.1. Phương pháp ước lượng hợp lí cực đại ( maximal likelihood) Phân phối thực nghiệm là một ước lượng phân phối của X. Nhưng phân phối thực nghiệm luôn là phân phối rời rạc và có thể không thỏa mãn một số tính chất mà X thỏa mãn, tức là không nằm trong họ các phân phối mà X rơi vào, ví dụ họ các phân phối chuẩn…Một trong những phương pháp phổ biến nhất để ước lượng phân phối xác suất của X bằng một phân phối xác suất trong một họ nào đó là phương pháp hợp lí cực đại. Ý tưởng của phương pháp này là: Những gì quan sát được trong thực nghiệm thì phải dễ xảy ra hơn không thấy, tức là xác suất xảy ra phải lớn hơn những gì không thấy. Phương pháp này được Ronald Fisher (1890 – 1962) đề nghị. Nội dung cơ bản của phương pháp Giả sử (x1 , x2 , … , xn ) là mẫu quan sát độc lập của X có phân phối phụ thuộc vào các tham số θ1 , θ2 , … , θk . (x1 , x2 , … , xn ) có hàm mật độ đồng thời f(x1 , x2 , … , xn , θ1 , θ2 , … , θk ). Đặt L(x1 , x2 , … , xn , θ1 , θ2 , … , θk ) = f(x1 , x2 , … , xn , θ1 , θ2 , … , θk ), ta viết gọn là L(θ) = f(x, θ), trong đó ta xem các x1 , x2 , … , xn là cố định còn θ1 , θ2 , … , θk là các biến của L(θ). Hàm L(x, θ) được gọi là hàm hợp lí. Giá trị θ� = (θ�1 , θ� 2 , … , θ� k ) làm hàm hợp lí đạt cực đại gọi là ước lượng hợp lí cực đại của θ = (θ1 , θ2 , … , θk ). 1.3.4.2.Các ước lượng cơ bản đối với mẫu là vector phân phối chuẩn. a) Cho X ∼ Np (μ, Σ). Và x1 , x2 , … , xN là các giá trị quan sát thực nghiệm độc lập của X, với N > 𝑝. Trong đó μ, Σ là chưa biết, ta ước lượng μ, Σ bằng phương pháp hợp lí cực đại. Hàm mật độ của X là f(x) = Hàm hợp lí là 1 1 1 (2π)2p |Σ|2 N L(µ, Σ) = � 1 1 exp �− (x − µ)T Σ−1 (x − µ)�. 2 1 1 exp p 2 j=1 (2π) |Σ|2 1 T [− �xj − µ� Σ−1 �xj − µ�] 2 N 1 1 T ��xj − µ� Σ−1 �xj − µ��. �− = exp 1 1 2 (2π)2pN |Σ|2N j=1 Do L > 0 nên ta lấy logarit 2 vế N 1 1 1 T ln(L) = − pNln(2π) − N ln(|Σ|) − ��xj − µ� Σ−1 �xj − µ�. 2 2 2 j=1 Do ln(L) là hàm đơn điệu tăng theo L nên nó đạt cực đại tại điểm ( µ∗ , Σ ∗ ) thì đó cũng là cực đại của L. Đặt N 1 x� = � xj , N j=1 N A = ��xj − x� �(xj − x�)T , j=1 1 x� được gọi là trung bình mẫu và A gọi là hiệp phương sai mẫu. N Trước khi tính cực đại của ln(L), ta xét các bổ đề sau Bổ đề 1.19. Cho 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑁 là N vector có 𝑝 thành phần, 𝑥̅ định nghĩa như trên, khi đó với mọi vector 𝑏 có 𝑝 thành phần ta có 𝑁 𝑁 𝑗=1 𝑗=1 ��𝑥𝑗 − 𝑏�(𝑥𝑗 − 𝑏)𝑇 = ��𝑥𝑗 − 𝑥̅ �(𝑥𝑗 − 𝑥̅ )𝑇 + 𝑁(𝑥̅ − 𝑏)(𝑥̅ − 𝑏)𝑇 . Bổ đề 1.20. Cho 𝐷 là ma trận xác định dương cấp 𝑝 và hàm số 𝑓 (𝐺 ) = −𝑁𝑙𝑛(|𝐺 |) − 𝑡𝑟(𝐺 −1 𝐷) xác định trên tập các ma trận xác định dương cấp 𝑝, khi đó hàm số 𝑓 đạt cực đại tại 1 𝐺 = 𝐷 và giá trị cực đại là 𝑝𝑁𝑙𝑛(𝑁) − 𝑁𝑙𝑛(|𝐷 |) − 𝑝𝑁. 𝑁 (2 bổ đề 1.19 và 1.20 được chứng minh trong [1, tr.68-69].) Ta tìm cực đại của ln(L). N Đặt b = µ , áp dụng bổ đề 1.19 ta có N ��xj − µ�(xj − µ)T = ��xj − x� �(xj − x�)T + N(x� − µ)(x� − µ)T j=1 j=1 = A + N(x� − µ)(x� − µ)T . Sử dụng kết quả về vết của ma trận (trace) tr(CD) = tr(DC), ta có N T ��xj − µ� Σ−1 �xj − µ� = tr(Σ−1 A) + [N(x� − µ)Σ −1 (x� − µ)T ]. j=1 Ta viết lại biểu thức ln(L) 1 1 1 1 ln(L) = − pNln(2π) − N ln(|Σ|) − tr(Σ −1 A) − N(x� − µ)Σ −1 (x� − µ)T . 2 2 2 2 Do Σ là ma trận xác định dương nên ma trận nghịch đảo Σ−1 cũng xác định dương, do đó 1 − N(x� − µ)Σ −1 (x� − µ)T ≤ 0, 2 dấu ‘=’ xảy ra khi và chỉ khi x� = µ. 1 1 Để đánh giá số hạng thứ 2 và thứ 3 là − N ln(|Σ|) − tr[AΣ −1 ], ta sử dụng bổ đề 2 2 1.20. 1 1 [−N ln(|Σ|) − tr(Σ−1 A)] ≤ [pNln(N) − Nln(|A|) − pN], 2 2 1 dấu ‘=’ xảy ra khi Σ = A. N Do đó max L(µ, Σ) = L(µ∗ , Σ ∗ ) = µ,Σ 1 �− exp pN�. 1 1 2 (2π)2pN |Σ∗ |2N 1 Với N 1 µ = x� = � xj , N ∗ j=1 N 1 1 Σ = A = ��xj − x��(xj − x�)T . N N ∗ j=1 1 Vậy ước lượng hợp lí cực đại của kì vọng µ là trung bình mẫu x� = ∑N j=1 xj . N Ước lượng hợp lí cực đại của ma trận hiệp phương sai Σ là hiệp phương sai mẫu 1 N 1 A = ∑N � �(xj − x�)T . j=1�xj − x N b) Cho x1 , x2 , … , xN là các giá trị quan sát thực nghiệm độc lập, với xj ∼ Np �𝒟zj , Σ�, j = 1, … , N. Trong đó zj là vector cho trước có q thành phần, 𝒟 là ma trận cấp p × q, cả Σ, 𝒟 là chưa biết, giả sử N ≥ p + q và rank(z1 , z2 , … , zN ) = q. Ta ước lượng Σ, 𝒟 bằng phương pháp hợp lí cực đại. Hàm hợp lí là N 1 T −1 L(Σ, 𝒟) = 1 1 exp[− ��xj − 𝒟zj � Σ �xj − 𝒟zj �] 2 (2π)2pN |Σ|2N j=1 1 Bổ đề 1.21. Cho 𝑁 𝑁 𝑗=1 𝛼=1 𝐵 = � 𝑥𝑗 𝑧𝑗 𝑇 �� 𝑧𝑗 𝑧𝑗 𝑇 � Khi đó với mọi 𝐹 là ma trận cấp 𝑝 × 𝑞 ta có 𝑁 𝑇 𝑁 −1 . ��𝑥𝑗 − 𝐹𝑧𝑗 ��𝑥𝑗 − 𝐹𝑧𝑗 � = ��𝑥𝑗 − 𝐵𝑧𝑗 ��𝑥𝑗 − 𝐵𝑧𝑗 � 𝑗=1 𝑗=1 𝑇
- Xem thêm -