Tài liệu Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

lêi nãi ®Çu Ngµy nay, cïng víi sù ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ n íc tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr êng. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ míi nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ ph¶i ®Æt vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh doanh lªn hµng ®Çu, bëi v× h¹ch to¸n kinh tÕ cã nghÜa lµ lÊy thu bï chi vµ ph¶i ®¶m b¶o cã l·i. Qu¶n lý kinh tÕ lµ ®¶m b¶o t¹o ra kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt cña mét qu¸ tr×nh, mét giai ®o¹n vµ mét ho¹t ®éng kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, doanh nghiÖp muèn tån t¹i, v¬n lªn th× tríc hÕt ®ßi hái kinh doanh ph¶i cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao th× doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn, c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng ng êi lao ®éng thùc hiÖn tèt nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc. Víi xu thÕ ph¸t triÓn cña x· héi vµ cña nÒn kinh tÕ, viÖc quan t©m ®Õn chi phÝ, doanh thu lµ vÊn ®Ò hµng ®Çu trong viÖc ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc trªn thÞ trêng, doanh nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh to¸n lµm sao gi¶m ®îc chi phÝ ®Õn møc thÊp nhÊt tõ ®ã sÏ n©ng cao ®îc lîi nhuËn tèi ®a cho doanh nghiÖp m×nh. Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu lµ c«ng t¸c v« cïng quan träng ®©y lµ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh, lu«n g¾n liÒn víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Nh»m hoµn thiÖn vÊn ®Ò vÒ chi phÝ kinh doanh, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, em ®· chän ®Ò tµi: “kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n Renaissance Riverside”. §Ò tµi bao gåm 3 phÇn chÝnh: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô. 0 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i kh¸ch s¹n Renaissance Riverside”. Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n. 1 Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô. I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. NÒn kinh tÕ níc ta ®ang chuyÓn ho¸ tõ nÒn kinh tÕ cßn nhiÒu tÝnh chÊt tù cung, tù cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ còng chuyÓn ho¸ tõ c¬ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia, ®îc tù do kinh doanh trong khu«n khæ cña ph¸p luËt, ®îc sù hîp t¸c vµ c¹nh tranh víi nhau. Sù chuyÓn ho¸ nÒn kinh tÕ ë níc ta kh«ng chØ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan mµ cßn ®em l¹i nhiÒu lîi Ých kinh tÕ. Nã cã t¸c ®éng thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, cho phÐp khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ søc m¹nh vÒ vèn, khoa häc c«ng nghiÖp míi trªn thÕ giíi. Trong thêi kú chuyÓn ho¸ nµy, ho¹t ®éng kinh doanh ®îc më réng vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy quyÒn tù chñ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò ph¬ng thøc kinh doanh, ph¬ng ¸n tæ chøc kinh doanh sao cho phï hîp víi ®Þnh h íng vµ chØ ®¹o cña Nhµ níc vÒ chiÕn lîc, kÕ ho¹ch vµ ch¬ng tr×nh dµi h¹n cïng chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt ®· ban hµnh. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ®îc quyÒn tù chñ, lÊy thu bï chi vµ kinh doanh cã lîi. Doanh nghiÖp ph¶i lÊy lîi nhuËn lµm môc ®Ých tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña m×nh, do ®ã ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong kú. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô lµ nh÷ng s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng kh«ng ®îc kiÓm tra tríc khi mua. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n lµ tæng hîp c¸c dÞch vô c¬ b¶n vµ dÞch vô bæ sung kh¸c nhau nh»m cung cÊp cho kh¸ch sù hµi lßng. 2 DÞch vô c¬ b¶n cña kh¸ch s¹n lµ dÞch vô lu tró, dÞch vô bæ sung c¬ b¶n phôc vô cho dÞch vô lu tró lµ dÞch vô ¨n uèng, ®Æt chç tríc vµ dÞch vô lµm cho sù nghØ ng¬i cña kh¸ch hµng thªm phong phó. Kinh doanh kh¸ch s¹n lµ mét ho¹t ®éng dÞch vô cao cÊp mang tÝnh tæng hîp nhÊt. Nã phôc vô viÖc lu tró, ®¸p øng nh÷ng dÞch vô g¾n liÒn víi viÖc lu tró cña kh¸ch nh: phôc vô ¨n uèng, phôc vô sinh ho¹t vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Ngoµi ra, kh¸ch s¹n cßn ®ång thêi phôc vô nhu cÇu ¨n uèng cña kh¸ch v·ng lai vµ kh¸ch ®Þa ph¬ng. Kh¸ch mua mét s¶n phÈm kh¸ch s¹n ph¶i ®îc th«ng tin vÒ quy c¸ch, phÈm chÊt cña c¸c dÞch vô ®ã (nh lo¹i ph«ng, c¬ cÊu b÷a ¨n). Kh¸ch hµng lu tró ë xa n¬i kh¸ch hµng thêng tró nªn cÇn ®Õn mét hÖ thèng ph©n phèi th«ng qua viÖc sö dông c¸c ®¬n vÞ trung gian. Nh vËy, ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸ch s¹n phôc vô viÖc lu tró ®èi víi mäi du kh¸ch, lµ n¬i s¶n xuÊt vµ b¸n, phôc vô c¸c hµng ho¸ dÞch vô nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña du kh¸ch vÒ ngñ, nghØ ng¬i, ¨n uèng, vui ch¬i gi¶i trÝ vµ c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt kh¸c phï hîp víi môc ®Ých vµ chuyÕn ®i cña hä. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n so víi ngµnh kinh doanh kh¸c cã nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc trng v× kinh doanh kh¸ch s¹n lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n c¸c dÞch vô vµ hµng ho¸ nh»m ®¸p øng nhu cÇu lu tró, ¨n uèng vµ hµng ho¸, c¸c dÞch vô bæ sung phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch, ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh lµ buång ë. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh doanh chuyªn cung cÊp nh÷ng lao vô, dÞch vô phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t vµ tho¶ m·n nhu cÇu tinh thÇn cña con ngêi. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô lµ ngµnh kinh tÕ cã hiÖu qu¶ cao, tû lÖ lîi nhuËn trªn vèn ®Çu t lín, thêi gian thu håi vèn nhanh, song ®ßi hái vèn ®Çu t ban ®Çu ph¶i nhiÒu. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô mang tÝnh thêi vô, phô thuéc nhiÒu vµo c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®iÒu kiÖn kinh tÕ v¨n ho¸, x· héi, 3 ®iÒu kiÖn di s¶n lÞch sö v¨n ho¸, phong c¶nh, chïa chiÒn ®éc ®¸o, hÊp dÉn. §èi tîng phôc vô cña ngµnh kinh doanh dÞch vô (nh du lÞch, kh¸ch s¹n) lu«n lu«n di ®éng vµ rÊt phøc t¹p. Sè lîng kh¸ch du lÞch còng nh sè ngµy lu l¹i cña kh¸ch lu«n lu«n biÕn ®éng. Trong cïng mét ®ît nghØ, nhu cÇu cña tõng nhãm kh¸ch vÒ ¨n, ë, tham quan còng rÊt kh¸c nhau. Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ ph©n t¸n vµ kh«ng æn ®Þnh. Kinh doanh dÞch vô, du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ tæng hîp, bao gåm nhiÒu ngµnh hîp ®ång kh¸c nhau nh kinh doanh híng dÉn du lÞch, kinh doanh hµng ho¸, kinh doanh vËn t¶i, kinh doanh ¨n uèng, nghØ ng¬i, kh¸ch s¹n, kinh doanh x©y l¾p... c¸c ho¹t ®éng nµy cã quy tr×nh c«ng nghÖ kh¸c nhau, chi phÝ kinh doanh còng kh«ng gièng nhau. S¶n phÈm cña ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt kh«ng co qu¸ tr×nh nhËp, xuÊt kho, chÊt lîng s¶n phÈm nhiÒu khi kh«ng æn ®Þnh. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm kinh doanh dÞch vô ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi ngay cïng ®Þa ®iÓm. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô rÊt ®a d¹ng, phong phó kh«ng chØ vÒ nghiÖp vô kinh doanh, mµ cßn c¶ vÒ chÊt lîng phôc vô cña tõng nghiÖp vô kinh doanh. Nh÷ng ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh s¶n phÈm nãi trªn phÇn nµo chi phèi c«ng t¸c kÕ to¸n dÉn ®Õn nh÷ng kh¸c biÖt nhÊt ®Þnh. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm kinh doanh dÞch vô nh÷ng nhµ qu¶n lý ph¶i biÕt tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n trong doanh nghiÖp sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng t¸c h¹ch to¸n, cung cÊp kÞp thêi th«ng tin cho qu¶n lý. II. Sù cÇn thiÕt vµ nhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 1. Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 4 §èi víi nhµ qu¶n lý th× c¸c chi phÝ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu bëi v× lîi nhuËn thu ®îc nhiÒu hay Ýt ®Òu chÞu ¶nh hëng trùc tiÕp cña nh÷ng chi phÝ ®· chi ra. Do ®ã ®Ó kiÓm so¸t ®îc c¸c kho¶n chi phÝ lµ rÊt khã kh¨n vµ v« cïng quan träng. Cã thÓ ph©n ra thµnh nhiÒu lo¹i chi phÝ nh: - Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp - Chi phÝ ho¹t ®éng - Chi phÝ c¬ héi Chi phÝ cã thÓ chia lµm 2 lo¹i: Chi phÝ bÊt biÕn vµ chi phÝ kh¶ biÕn (hay biÕn phÝ vµ ®Þnh phÝ). BiÕn phÝ: Lµ nh÷ng chi phÝ mµ gi¸ trÞ cña nã t¨ng hay gi¶m theo sù t¨ng gi¶m vÒ møc ®é ho¹t ®éng. Tæng sè biÕn phÝ t¨ng khi møc ®é ho¹t ®éng t¨ng tuy nhiªn nÕu tÝnh trªn mét ®¬n vÞ cña møc ®é ho¹t ®éng th× biÕn phÝ l¹i kh«ng ®æi. Chi phÝ kh¶ biÕn ph¸t sinh khi nã ho¹t ®éng. BiÕn phÝ bao gåm l¬ng trùc tiÕp, chi phÝ nguyªn vËt liÖu, hoa hång b¸n hµng, chi phÝ ®iÖn níc, l·i vay ng¾n h¹n, thuÕ doanh thu, xuÊt nhËp khÈu. §Þnh phÝ: Lµ nh÷ng chi phÝ mµ tæng sè cña nã kh«ng ®æi khi møc ®é ho¹t ®éng thay ®æi. Møc ®é ho¹t ®éng t¨ng th× phÇn chi phÝ bÊt biÕn tÝnh trªn mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng sÏ gi¶m ®i. §Þnh phÝ bao gåm: khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ thuª mín nhµ cöa, c«ng cô, chi phÝ duy tr× b¶o qu¶n, chi phÝ l·i nî vay dµi h¹n... Còng gièng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c, chi phÝ kinh doanh trong kinh doanh dÞch vô du lÞch, kh¸ch s¹n bao gåm c¸c kho¶n sau: - Chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp: lµ nh÷ng chi phÝ vËt liÖu kinh doanh ph¸t sinh liªn quan trùc tiÕp ®Õn kinh doanh du lÞch, kh¸ch s¹n. 5 Trong tõng ho¹t ®éng kinh doanh, chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp kh«ng gièng nhau. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Bao gåm tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng ph¶i tr¶ cïng c¸c kho¶n trÝch cho c¸c quü b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ víi tiÒn l¬ng ph¸t sinh tÝnh vµo chi phÝ. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ nh÷ng chi phÝ cßn l¹i chi ra trong ph¹m vi bé phËn kinh doanh (buång, bÕp, bar, vËn chuyÓn...) §©y lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra cã liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô hay tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty. Trong chØ tiªu doanh thu cña ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô cã thÓ bao gåm c¶ thuÕ VAT ®Çu ra (nÕu tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) hay kh«ng bao gåm thuÕ VAT ®Çu ra (nÕu tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ). Cßn kÕt qu¶ kinh doanh dÞch vô ®îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy doanh thu thuÇn trõ ®i c¸c kho¶n gi¸ vèn dÞnh vô tiªu thô, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Trong c«ng t¸c qu¶n lý, kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu lµ nh÷ng chØ tiªu quan träng lu«n ®îc c¸c nhµ doanh nghiÖp quan t©m, v× chóng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Tæ chøc kÕ to¸n ®óng, hîp lý, chÝnh x¸c chi phÝ, doanh thu cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. Th«ng qua sè liÖu do bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, nhµ qu¶n lý biÕt ® îc chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh. Qua ®ã ngêi qu¶n lý cã thÓ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Môc tiªu lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Còng nh c¸c ngµnh kh¸c, trong kinh doanh dÞch vô kh¸ch s¹n th× môc tiªu ®Ò ra lµ ph¶i thu ®îc l·i. Muèn vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ vµ tríc hÕt lµ qu¶n lý chi phÝ vµ x¸c ®Þnh ®îc doanh thu, kÕt qña kinh doanh. 2. NhiÖm vô cña c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. HiÖn nay, trong ngµnh du lÞch cã c¸c ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu: 6 - Kinh doanh hµng ¨n, uèng - Kinh doanh buång ngñ - Kinh doanh híng dÉn du lÞch - Kinh doanh vËn chuyÓn - Kinh doanh c¸c dÞch vô kh¸c: giÆt lµ, t¾m h¬i, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn... - Kinh doanh hµng ho¸ - Kinh doanh x©y l¾p x©y dùng c¬ b¶n V× vËy, h¹ch to¸n chñ yÕu cña ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô lµ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh doanh hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch du lÞch. §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ, x¸c ®Þnh doanh thu vµ kÕt qu¶ kinh doanh, kÕ to¸n kinh doanh dÞch vô kh¸ch s¹n ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c nhiÖm vô sau: - Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi toµn bé chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. - §¶m tr¸ch viÖc thu, chi trong kh¸ch s¹n - Ph©n tÝch tµi chÝnh, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, doanh thu... - Theo dâi hµng ho¸, vËt t lµm b¸o c¸o cô thÓ tr×nh ban Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô t¬ng ®èi phøc t¹p, kh«ng æn ®Þnh ®ßi hái nhu cÇu th«ng tin míi vµ còng lµm ph¸t sinh tÝnh phøc t¹p chi phÝ, nhu cÇu th«ng tin ph¶i nhanh, chÝnh x¸c, thÝch hîp cho c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ, c«ng bè t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. III. Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 1. KÕ to¸n chi phÝ t¹i ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch, chi phÝ trùc tiÕp ®îc x¸c ®Þnh lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô trùc tiÕp cho kh¸ch du lÞch gåm: 7 - TiÒn tr¶ cho c¸c kho¶n: ¨n, uèng, ngñ, tiÒn thuª ph¬ng tiÖn ®i l¹i, vÐ vµo tham quan... - TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (BHXH, BHYT, KPC§) cña c¸n bé híng dÉn du lÞch. * Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®îc sö dông cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ thùc hiÖn lao vô, dÞch vô cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n du lÞch vµ dÞch vô. Trong tõng ho¹t ®éng kinh doanh, chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp kh«ng gièng nhau. §èi víi nh÷ng vËt liÖu khi xuÊt dïng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt (kinh doanh hµng ¨n, kinh doanh vËn chuyÓn, buång ngñ, kinh doanh dÞch vô...) th× ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi tîng ®ã. Trêng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng tËp hîp chi phÝ kh«ng thÓ t¸ch riªng ®îc th× ph¶i ¸p dông ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan. - Tµi kho¶n sö dông; TK 621 “Chi phÝ NVLTT” - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n + XuÊt kho NVL sö dông trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô. Nî TK 621: Chi tiÕt cho tõng ho¹t ®éng Cã TK 152: Gi¸ thùc tÕ VL xuÊt dïng + Trêng hîp nhËn vËt liÖu vÒ kh«ng nhËp kho mµ xuÊt dïng trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô. Nî TK 621: Chi tiÕt cho tõng ho¹t ®éng Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 111, 112, 331... vËt liÖu mua ngoµi. + Cuèi kú, vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho Nî TK 152 Cã TK 621 8 + Cuèi kú h¹ch to¸n, kÕt chuyÓn CP NVLTT theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ: Nî TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Cã TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp * Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô (nh©n viªn híng dÉn dÞch vô, l¸i phô xe, nh©n viªn phôc vô buång ngñ, nh©n viªn bÕp, bar, bµn...) gåm c¸c kho¶n l¬ng chÝnh, l¬ng phô ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, trÝch cho c¸c quü BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ víi tiÒn l¬ng ph¸t sinh tÝnh vµo chi phÝ. - Tµi kho¶n sö dông: Toµn bé chi phÝ trªn ®îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 622 “chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”. KÕt cÊu cña tµi kho¶n nµy nh sau: + Bªn nî: Ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp. + Bªn cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo tµi kho¶n 154. - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: + TÝnh ra tæng sè tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô dÞch vô trong kú. Nî TK 622: Chi tiÕt theo tõng ho¹t ®éng Cã TK 334: Ph¶i tr¶ CNV + TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n theo tû lÖ quy ®Þnh phÇn tÝnh vµo chi phÝ. Nî TK 622: Chi tiÕt theo tõng ho¹t ®éng Cã TK 338 9 + Cuèi kú kÕt chuyÓn CP NCTT vµo tµi kho¶n tÝnh gi¸ thµnh theo tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. Nî TK 154 hoÆc 631 Cã TK 622 * Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt cung lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô, lµ nh÷ng chi phÝ cßn l¹i chi ra trong ph¹m vi bé phËn kinh doanh (buång, bÕp, bar, vËn chuyÓn...) - Tµi kho¶n sö dông TK 627 ‘chi phÝ s¶n xuÊt chung” - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: + TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 627 Cã TK 334, 338, 152, 153... + C¸c kho¶n lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 111, 112, 138 Cã TK 627 + Cuèi kú, tÝnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ kÕt chuyÓn vµo c¸c tµi kho¶n cã liªn quan cho tõng lo¹i s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô theo tiªu thøc thÝch hîp. Nî TK 154 hoÆc 631 Cã TK 627 C¸c kho¶n chi phÝ nãi trªn t¹o thµnh chØ tiªu gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm vµ dÞch vô du lÞch. Bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch vµ dÞch vô kh¸c cßn ph¸t sinh chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. §©y lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra cã liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô hay tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty 10 Tµi kho¶n h¹ch to¸n. TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 154: Chi phÝ kinh doanh dë dang C¸c TK trªn ®îc më chi tiÕt theo tõng bé phËn, tõng ho¹t ®éng kinh doanh (kinh doanh híng dÉn du lÞch kinh doanh vËn t¶i du lÞch, kinh doanh kh¸ch s¹n, kinh doanh hµng ¨n uèng, kinh doanh buång ngñ, kinh doanh dÞch vô...) 2. KÕ to¸n doanh thu trong ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch Doanh thu lµ tæng gi¸ trÞ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc trong kú do viÖc b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ hay cung cÊp lao vô, dÞch vô cho kh¸ch hµng. Ghi nhËn doanh thu b¸n hµng ®èi víi khèi lîng s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô nghÜa lµ ph¶i ®ñ hai ®iÒu kiÖn: ®· giao hay ®· thùc hiÖn dÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng, ®· ® îc thanh to¸n hay cam kÕt thanh to¸n. Tuú theo ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ VAT mµ doanh nghiÖp ¸p dông, trong chØ tiªu doanh thu cña ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch vµ dÞch vô kh¸c cã thÓ bao gåm c¶ thuÕ VAT ®Çu ra (nÕu tÝnh theo ph ¬ng ph¸p trùc tiÕp) hay kh«ng bao gåm thuÕ VAT ®Çu ra (nÕu tÝnh theo ph ¬ng ph¸p khÊu trõ). Cßn kÕt qu¶ kinh doanh du lÞch, dÞch vô ®îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy doanh thu thuÇn trõ ®i c¸c kho¶n gi¸ vèn dÞch vô tiªu thô, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Bªn nî: Sè thuÕ ph¶i nép tÝnh trªn doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña s¶n phÈm, hµng ho¸ , lao vô, dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng vµ ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. Bªn cã: 11 Doanh thu b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ cung cÊp lao vô, dÞch vô cña doanh nghiÖp thùc hiÖn trong kú h¹ch to¸n. Tµi kho¶n 511 kh«ng cã sè d cuèi kú. Doanh thu cña khèi lîng s¶n phÈm (thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm), hµng ho¸ , dÞch vô, lao vô ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú h¹ch to¸n. Nî TK111: TiÒn mÆt Nî TK 112: TiÒn göi ng©n hµng. Nî TK131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng. - X¸c ®Þnh thuÕ doanh thu: Nî TK511: Doanh thu b¸n hµng. Cã TK333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc. - Cuèi kú h¹ch to¸n kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Nî TK 511: Doanh thu b¸n hµng. Cã TK911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 12 S¬ ®å h¹ch to¸n doanh thu TK 511 TK 333 TK 111, 112 131 ThuÕ doanh thu ph¶i nép TK 333 Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n ph¶i thanh to¸n víi ngêi cã hµng Doanh thu ®· trõ thuÕ chuyÓn vµo tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ TK 331 Sè tiÒn ph¶i thanh to¸n cho ngêi cã hµng 3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh KÕt qu¶ kinh doanh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp sau mét thêi kú nhÊt ®Þnh biÓu hiÖn b»ng sè tiÒn l·i hay lç. KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ chªnh lÖch gi÷a thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh víi chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. KÕt qu¶ bÊt thêng lµ sè chªnh lÖch gi÷a c¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng víi c¸c kho¶n chi phÝ bÊt thêng. KÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ l·i hoÆc lç. NÕu l·i, doanh nghiÖp ph¶i ph©n phèi sö dông cho nh÷ng môc ®Ých nhÊt ®Þnh theo quy ®Þnh cña c¬ chÕ tµi chÝnh nh: lµm nghÜa vô víi Nhµ níc nh nép thuÕ, chia l·i cho c¸c bªn gãp vèn vµ bæ xung c¸c quü. - Tµi kho¶n sö dông; 13 KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Néi dung cña TK911 ph¶n ¸nh viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét kú kÕ to¸n. Tµi kho¶n 911 kh«ng cã sè d cuèi kú. - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng tiªu thô trong kú: Nî TK 911 Cã TK 632 - KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng trong kú: Nî TK 511, 512 Cã TK 911 - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý DN Nî TK 911 Cã TK641, 642 - KÕt chuyÓn doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, doanh thu bÊt th êng: Nî TK 711, 721 Cã TK 911 - KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ bÊt thêng Nî TK 911 Cã TK 811, 821 - KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý DN cßn l¹i cña kú tríc Nî TK 911 Cã TK 142 (1422) - KÕt chuyÓn l·i: Nî TK 911 Cã TK 421 - NÕu lç, kÕt chuyÓn lç 14 Nî TK 421 Cã TK 911 KÕt qu¶ kinh doanh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp sau mét thêi kú nhÊt ®Þnh biÓu hiÖn b»ng sè tiÒn l·i hay lç. 15 Ch¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i kh¸ch s¹n renaissance riverside I. §Æc ®iÓm chung cña chñ nghÜa liªn doanh kh¸ch s¹n Renaissance Riverside 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n Vµo n¨m 1880 kh¸ch s¹n ®Çu tiªn ë ViÖt Nam lµ kh¸ch s¹n Continental ®îc x©y dùng ë Sµi Gßn. Sau ®ã lµ kh¸ch s¹n Majestic vµo n¨m 1925. C¸c kh¸ch s¹n nãi trªn chØ nh»m phôc vô cho nhu cÇu ¨n ë, vui ch¬i gi¶i trÝ cña c¸c quan chøc, chø cha cã h×nh thøc tiÕp thÞ réng r·i mêi gäi kh¸ch Quèc tÕ. ë ViÖt Nam trong thêi kú 1930 - 1945 còng cã sù ph¸t triÓn du lÞch néi ®Þa. Mét sè kh¸ch s¹n, nhµ nghØ còng ®· ®îc x©y dùng, mét sè trung t©m miÒn nói còng ®· ®îc x©y dùng vµ ®Çu t ph¸t triÓn du kh¸ch nh Sapa, §µ L¹t... nhng chØ ¶nh hëng ®Õn thiÓu sè d©n chóng thµnh thÞ thêi ®ã. Sau ®ã trong kho¶ng mét thêi gian dµi, víi chÝnh s¸ch më cöa, c¸c kh¸ch s¹n liªn doanh ®· vµo ho¹t ®éng. §Çu tiªn lµ Sµi Gßn Floaty Hotel ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Sotifel Metropol ë Hµ Néi. Víi nh÷ng ph¬ng tiÖn vËt chÊt tiªn tiÕn h¬n, víi phong c¸ch qu¶n lý vµ tiÕp thÞ míi nªn hä ®· thu hót tuyÖt ®¹i ®a sè du kh¸ch níc ngoµi ®Õn ViÖt Nam. Sau ®ã, lÇn lît c¸c tËp ®oµn kh¸ch s¹n lín ra ®êi: Omni, New World, Caravelle, Sotifel, Renaissance Riverside... Kh¸ch s¹n Renaissance Riverside lµ kÕt qu¶ liªn doanh gi÷a hai ®èi t¸c lµ tËp ®oµn New World Development INC vµ Tæng c«ng ty BÕn Thµnh. Víi tæng sè vèn ®Çu t lµ 50 triÖu USD, phÝa ViÖt Nam gãp 28% vèn, phÝa Hång K«ng gãp 72% vèn víi thêi h¹n ®Çu t lµ 49 n¨m. Kh¸ch s¹n ven s«ng Renaissance ®îc qu¶n lý bëi tËp ®oµn qu¶n lý kh¸ch s¹n Marriott næi tiÕng thÕ giíi. Kh¸ch s¹n Renaissance Riverside Sµi Gßn thùc sù lµ mét trong nh÷ng kh¸ch s¹n quèc tÕ t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. 16 Kh¸ch s¹n Renaissance Riverside lµ mét kh¸ch s¹n cã ®Þa ®iÓm hÊp dÉn còng nh do dÞch vô phï hîp vµ hoµn h¶o. Kh¸ch s¹n n»m ngay trªn bê s«ng Sµi Gßn, rÊt gÇn khu trung t©m th¬ng m¹i vµ vui ch¬i gi¶i trÝ cña Thµnh phè còng nh c¸c trung t©m du lÞch ®îc a chuéng nhÊt. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn x©y dùng kh¸ch s¹n tr¶i qua nh÷ng mèc quan träng nh: - Th¸ng 10/1992 kh¸ch s¹n ®îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t. - Th¸ng 1/1993 lµm lÔ khëi c«ng x©y dùng kh¸ch s¹n Renaissance Riverside Sµi Gßn. - Ngµy 20/9/1999 kh¸ch s¹n ®· ®îc chÝnh thøc kh¸nh thµnh vµ ®a vµo ho¹t ®éng víi ngµnh kinh doanh dÞch vô cho thuª phßng ë, phôc vô ¨n uèng vµ yÕn tiÖc. Kh¸ch s¹n Renaissance Riverside gåm diÖn tÝch 29,539m2, trong ®ã 349 phßng ë, 21 tÇng, 3 phßng häp víi diÖn tÝch 186m 2, mét nhµ hµng Trung Hoa, mét nhµ hµng Riverside Cafe, mét hå b¬i, b·i ®Ëu xe h¬i ®i b»ng thang m¸y (®©y lµ mét trong nh÷ng ®iÓm næi bËt cña kh¸ch s¹n so víi kh¸ch s¹n kh¸c xuÊt hiÖn t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh gÇn ®©y). Kh¸ch s¹n Renaissance ®îc qu¶n lý bëi tËp ®oµn næi tiÕng thÕ giíi Marriot. N¨m 2001 kh¸ch s¹n ®îc nhËn gi¶i thëng lµ kh¸ch s¹n qu¶n lý h¹ng nhÊt ch©u ¸, lµ kh¸ch s¹n kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ h¹ng II thµnh phè Hå ChÝ Minh. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh vµ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña kh¸ch s¹n Renaissane Riverside. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n, môc tiªu chÝnh lµ ®¹t ®îc c«ng suÊt cho thuª tèi ®a, chi phÝ cho viÖc phôc vô kh¸ch hµng cã thÓ chÊp nhËn ®îc, lîi nhuËn cao, tho¶ m·n nhu cÇu, ®ßi hái cña kh¸ch hµng, ®ång thêi t¹o thªm ®îc uy tÝn cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n Thµnh phè Hå ChÝ Minh nãi chung vµ chuyªn ngµnh kinh doanh dÞch vô kh¸ch s¹n nhµ hµng nãi riªng. §Ó ®¸p øng nhu cÇu du lÞch, kh¸ch s¹n ngµy cµng n©ng cao s¶n phÈm du lÞch. S¶n phÈm du lÞch lµ toµn bé c¸c gi¸ trÞ sö dông ®Ó ®¸p øng nhu cÇu du lÞch. §èi víi lÜnh vùc kh¸ch s¹n, s¶n phÈm du lÞch lµ nh÷ng 17 dÞch vô nh»m phôc vô nhu cÇu ¨n, ë, vui ch¬i gi¶i trÝ cña kh¸ch. §Ó tæ chøc kinh doanh hîp lý, mèi bé phËn cña kh¸ch s¹n cã chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng biÖt. a/ Bé phËn ®Æt phßng: - §¶m nhËn viÖc ®Æt phßng cña mäi ®èi tîng tõ kh¸ch ®oµn ®Õn kh¸ch lÎ. - Lªn dù b¸o c«ng suÊt phßng mçi ngµy cho toµn kh¸ch s¹n. - Liªn l¹c c¸c bé phËn vÒ c¸c yªu cÇu cña kh¸ch. b/ Bé phËn tiÕp t©n: - §©y lµ bé phËn quan träng nhÊt t¹i kh¸ch s¹n, lµ bé mÆt cña kh¸ch s¹n. Mäi ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n ®Òu th«ng qua bé phËn nµy. §©y còng lµ bé phËn liªn l¹c gi÷a kh¸ch vµ kh¸ch s¹n, gióp kh¸ch lµm c¸c thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c th¾c m¾c, than phiÒn cña kh¸ch vµ kÕt thóc khi kh¸ch rêi khái kh¸ch s¹n. - Bé phËn nµy lµ kh©u ®ãn tiÕp kh¸ch tõ ngay khi kh¸ch võa ®Æt ch©n vµo kh¸ch s¹n cho ®Õn khi khachs rêi khái kh¸ch s¹n. §iÒu nµy, quan träng v× ngay chÝnh ë thëi ®iÓm nµy, kh¸ch cã chÊp nhËn ë l¹i kh¸ch s¹n hay ë trë l¹i lÇn tiÕp hay kh«ng. - Mäi ho¹t ®éng vÒ thanh to¸n, thu ®æi ngo¹i tÖ vµ ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng tr¶ phßng t¹i kh¸ch s¹n ®Òu do bé phËn nµy chÞu tr¸ch nhiÖm. c/ Bé phËn tæng ®µi. Bé phËn nµy cã mèi quan hÖ víi tÊt c¶ c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n. Bé phËn nµy chuyªn: - Ghi th«ng b¸o cho kh¸ch khi cã ngêi nh¾n. - NhËn ®iÖn tho¹i tõ bªn trong hay bªn ngoµi kh¸ch s¹n. - Cung cÊp th«ng tin trong kh¶ n¨ng cho phÐp. d/ Bé phËn trung t©m th¬ng m¹i. Bé phËn nµy chuyªn cung cÊp c¸c dÞch vô bæ sung nh Fax, ®¸nh m¸y, cho thuª m¸y vi tÝnh, Internet… e/ Bé phËn gióp ®ì kh¸ch: 18 Chuyªn gióp kh¸ch vËn chuyÓn hµnh lý, giao Fax, x¸c nhËn vÐ m¸y bay. Nh©n viªn bé phËn nµy th«ng th¹o ngo¹i ng÷, cã søc khoÎ tèt, nhiÖt t×nh.. f/ Bé phËn vËn chuyÓn kh¸ch. Khi cã yªu cÇu th× bé phËn nµy chÞu tr¸ch nhiÖm ®a, ®ãn kh¸ch. Tãm l¹i, tÊt c¶ c¸c bé phËn nµy chÞu liªn kÕt víi nhau thËt nhÞp nhµng, t¹o cho kh¸ch ë l¹i kh¸ch s¹n cã c¶m gi¸c tho¶i m¸i. g/ Bé phËn qu¶n gia: Lµ bé phËn cung cÊp s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n, chuyªn lo vÒ viÖc cung cÊp phßng, chuÈn bÞ phßng cho kh¸ch. h/ Bé phËn Èm thùc: C¸c nhµ hµng trong kh¸ch s¹n ®îc ®Æt tõ tÇng 1 ®Õn s©n thîng cã kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c mãn ¨n cho kh¸ch bÊt cø thêi ®iÓm nµo. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y vµ qu¶n lý cña kh¸ch s¹n: Kh¸ch s¹n Bnaissance Riverside lµ kh¸ch s¹n liªn doanh ®îc qu¶n lý bëi mét tËp ®oµn qu¶n lý chuyªn nghiÖp, Tæng gi¸m ®èc vµ Ban ®iÒu hµnh kh¸ch s¹n ®îc bæ nhiÖm bëi tËp ®oµn qu¶n lý, Phã tæng gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng lµ ®îc phÝa liªn doanh ViÖt Nam bæ nhiÖm. Tæng gi¸m ®èc kh¸ch s¹n tæ chøc, s¾p xÕp c¸c bé phËn qu¶n lý ®¶m b¶o hîp lý, phôc vô kh¸ch víi chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña kh¸ch s¹n Renaissance: 1. Ban ®iÒu hµnh: Ban ®iÒu hµnh gåm cã: - Tæng gi¸m ®èc. - Phã gi¸m ®èc. - Phã tæng gi¸m ®èc. - Bèn gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c bé phËn chÝnh. Gi¸m ®èc tµi chÝnh Gi¸m ®èc nh©n sù 19
- Xem thêm -