Tài liệu Sử dụng các phương pháp trò chơi gây hứng thú học tập cho học sinh

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

phßng gi¸o dôc thÞ x· cÈm ph¶ s¸ng kiÕn kinh nghiÖm tªn ®Ò tµi: SỬ DỤNG CÁC PHƠNG PHÁP TRÒ CHƠI GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH ngêi thùc hiÖn: xu©n thÞ cÈm v©n gi¸o viªn: tiÕng anh trêng: thcs cÈm s¬n n¨m häc: 2006 - 2007 A- phÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi: a. C¬ së lý luËn: §Ó phï hîp víi môc tiªu gi¸o dôc hiÖn nay lµ: ph¸t triÓn tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o tÝch cùc cña häc sinh, t¹o cho c¸c em kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Ph¬ng ph¸p d¹y TiÕng Anh trong c¸c trêng trung häc c¬ së ®· cã rÊt nhiÒu ®æi míi. Theo chØ ®¹o cña viÖn khoa häc gi¸o dôc trong cuèn “ §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë trêng trung häc c¬ së” do PGS PTS TrÇn KiÒu chñ biªn, xuÊt b¶n n¨m 1997. ViÖc d¹y TiÕng Anh b©y giê ®· tiÕn theo híng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc 1 sinh, gióp c¸c em lÜnh héi tri thøc b»ng ho¹t ®éng cña chÝnh m×nh vµ ®iÒu quan träng nhÊt lµ t¹o cho c¸c em ph¬ng ph¸p vµ ý chÝ tù häc. Víi quan ®iÓm nµy, viÖc d¹y TiÕng Anh ®· chän “giao tiÕp” lµm ph¬ng híng chñ ®¹o. C¸c bµi häc trong ch¬ng tr×nh TiÕng Anh tõ líp 6 ®Õn líp 9 ®Òu sö dông hµnh ®éng lêi nãi lµm ®¬n vÞ d¹y häc c¬ b¶n. Trong hai n¨m ®Çu cña ch¬ng tr×nh THCS ( líp 6+7) c¸c kü n¨ng nghe, nãi ®îc chó träng nhiÒu h¬n, nh»m ph¸t triÓn khÈu ng÷ cho c¸c em. Hai n¨m tiÕp theo ( líp 8+9) kü n¨ng ®äc, viÕt ®îc c©n b»ng víi kü n¨ng, nghe nãi. ViÖc ph¸t triÓn ®ång ®Òu c¶ bèn kü n¨ng nµy lµ rÊt quan träng. §èi víi häc sinh, TiÕng Anh lµ mét m«n häc t¬ng ®èi khã. §iÒu ®Æc biÖt lµ l¹i cµng khã h¬n ®èi víi häc sinh cha ch¨m chØ. Lµ ngêi ViÖt Nam nãi tiÕng níc ngoµi, c¸c em thêng sî khi cÇm mét quyÓn s¸ch chØ toµn tiÕng níc ngoµi, kh«ng hÒ cã TiÕng ViÖt. VËy lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh yªu thÝch m«n häc. T«i nghÜ r»ng ®iÒu ®Çu tiªn lµ ph¶i g©y høng thó häc tËp b»ng c¸ch sö dông c¸c ph¬ng ph¸p trß ch¬i gióp häc sinh “ Häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc”. b. C¬ së thùc tiÔn M«n TiÕng Anh lµ m«n häc vÒ x· héi, thùc tÕ, sinh ®éng vµ cuèn hót häc sinh, gióp häc sinh t×m hiÓu vµ kh¸m ph¸ nh÷ng tinh hoa cña thÕ giíi, nh©n lo¹i. §Æc biÖt, TiÕng Anh lµ ng«n ng÷ giao tiÕp, lµ nhÞp cÇu t×nh b¹n gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc trªn thÕ giíi. TiÕng Anh ®îc coi nh lµ ng«n ng÷ giao tiÕp cña thÕ giíi vµ rÊt nhiÒu quèc gia sö dông, TiÕng Anh nh ng«n ng÷ thø hai cña m×nh. §èi víi trêng THCS CÈm S¬n, phÇn lín c¸c em lµ con em thî má, ®iÒu kiÖn kinh tÕ gia ®×nh c¸c em cßn nhiÒu khã kh¨n nªn viÖc ®Çu t cho c¸c em häc cßn khiªm tèn. Ngoµi ra, cã em hoµn c¶nh gia ®×nh Ðo le do tÖ n¹n x· héi, c¸c em ph¶i phô gióp gia ®×nh nªn ®éng c¬ häc tËp hÇu nh kh«ng cã, nhiÒu em häc cßn rÊt chèng ®èi. §èi víi häc sinh khèi 9, nh×n chung c¸c em ngoan ngo·n, tuy nhiªn trong giê TiÕng Anh c¸c em cßn nhót nh¸t , cha m¹nh d¹n nãi TiÕng Anh. V× vËy x©y dùng nh÷ng tiÕt häc g©y høng thó cho c¸c em b»ng nh÷ng trß ch¬i gi÷a c¸c ®«i, tæ, nhãm lµ viÖc lµm rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. Nã gióp c¸c em nhí bµi l©u h¬n, gióp c¸c em hiÓu bµi ngay t¹i líp, ngoµi ra nã cßn gióp c¸c em thªm tù tin khi tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cô thÓ. Tõ ®ã cã híng båi dìng vµ rÌn luyÖn cho häc sinh ngµy cµng tiÕn bé, cã høng thó víi m«n häc vµ cã ý thøc häc tËp bé m«n thËt tèt. 2. NhiÖm vô nghiªn cøu: 2 Qua nghiªn cøu môc tiªu, môc ®Ých cña mçi tiÕt d¹y, t«i thÊy m×nh cÇn ph¶i lùa chän, t×m tßi nh÷ng kü thuËt thÝch hîp nhÊt cho ®èi tîng häc sinh cña m×nh, gióp c¸c em tõng bíc tiÕp cËn víi ph¬ng ph¸p míi nh»m ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng, tÝch cùc cña c¸c em vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho giê d¹y. 3. §èi tîng nghiªn cøu: Häc sinh líp 9a4, 9a5 , 9a6. 4. KÕ ho¹ch vµ thêi gian nghiªn cøu: Th«ng thêng c¸c em thêng chØ cã høng thó khi míi b¾t ®Çu häc v× mÉu c©u vµ cÊu tróc ®¬n gi¶n. Nhng khi häc cao h¬n c¸c em l¹i tá ra ch¸n n¶n, kh«ng cßn say mª víi bé m«n nµy n÷a. Do vËy kÕt qu¶ kh«ng ®îc cao. Ngay tõ ®Çu n¨m häc khi ®îc ph©n c«ng d¹y m«n TiÕng Anh 9, t«i ®· b¾t tay ngay vµo x©y dùng ®Ò tµi nµy ®Ó gióp c¸c em ph¸t triÓn tèt c¶ 4 kÜ n¨ng. 5.Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Thùc hµnh Ph©n tÝch Tæng hîp Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i lu«n ®i ®óng nhiÖm vô c¬ b¶n cña bé m«n lµ gióp c¸c em bíc ®Çu lµm quen víi ngo¹i ng÷, h×nh thµnh mét sè kÜ n¨ng c¬ b¶n, qua ®ã c¸c em cã thÓ ¸p dông vµo giao tiÕp. Trªn c¬ së ®ã viÖc gi¶ng d¹y ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c¬ b¶n, tÝnh hiÖn ®¹i, tÝnh thiÕt thùc vµ ®Æc thï cña bé m«n. TÝnh c¬ b¶n ®îc thÓ hiÖn ë hÖ thèng kiÕn thøc ®îc giíi thiÖu trong ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa. TÝnh hiÖn ®¹i lµ ph¶i phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ ®ang trong qu¸ tr×nh më cöa héi nhËp víi c¸c níc, trong viÖc chän lùa vµ ¸p dông mét c¸ch khoa häc ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc ngo¹i ng÷ tiªn tiÕn nhÊt trªn thÕ giíi hiÖn nay. VÒ ®Æc thï cña bé m«n lµ gióp c¸c em rÌn luyÖn kü n¨ng: nghe - nãi - ®äc - viÕt vµ cã thÓ ¸p dông thµnh th¹o trong giao tiÕp. Lu«n khuyÕn khÝch c¸c em m¹nh d¹n khi nãi. Muèn cã kÕt qu¶ cao h¬n trong viÖc d¹y vµ häc th× viÖc chuÈn bÞ cña thÇy vµ trß lµ rÊt cÇn thiÕt. ThÇy chuÈn bÞ c¸c gi¸o cô trùc quan nh: tranh, ¶nh , biÓu ®å, vËt thËt. Nh÷ng h×nh vÏ ®¬n gi¶n trªn b¶ng, giÊy, b×a. C¸c ®å vËt dïng trùc quan ph¶i ®¶m b¶o kÝch thíc ®Ó c¶ líp cã thÓ quan s¸t râ, néi dung thËt ®¬n gi¶n, ng¾n gän, dÔ hiÓu, s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ bµi häc cña c¸c em. Ngoµi ra t«i cßn chuÈn bÞ mét lo¹t c¸c c©u hái ®Ó vÊn ®¸p c¸c em trong giê vµ ®Æt ra t×nh huèng ®Ó c¸c em ph¶n x¹ nhanh, luyÖn tËp kü n¨ng. 3 C«ng viÖc chuÈn bÞ cña trß lµ ph¶i «n l¹i nh÷ng g× ®· häc th«ng qua c¸c trß ch¬i, hoÆc cã thÓ su tÇm ®Ó chuÈn bÞ cho bµi míi. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i cè g¾ng dïng mäi ph¬ng ph¸p ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em giao tiÕp vµ vËn dông ng÷ liÖu ®· häc tho¶ m·n c¸c nhu cÇu giao tiÕp, song kh«ng cã tÝnh gß bã, b¾t Ðp, mµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó c¸c em tù gi¸c, chñ ®éng, tÝch cùc. Tõ ®ã c¸c em coi viÖc häc thùc sù trë lªn høng thó, nhÑ nhµng, dÔ dµng. NghÜa lµ viÖc d¹y vµ häc ph¶i dîc tiÕn hµnh sao cho tho¶ m·n ®Õn møc tèi ®a c¸c nhu cÇu vµ môc ®Ých giao tiÕp cña c¸c em trong vµ ngoµi líp. Song viÖc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p cßn ph¶i tuú thuéc vµo tõng ®èi tîng häc sinh, kh¶ n¨ng tiÕp thu cña c¸c em mµ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p tõ dÔ ®Õn khã. B- Néi dung vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu 1. Kh¶o s¸t t×nh h×nh häc sinh: Qua ®iÒu tra t«i ®· cã mét sè nÐt ®Æc trng vÒ u, nhîc ®iÓm cña 3 líp 9 mµ t«i ®¶m nhËn. *¦u ®iÓm: HÇu hÕt c¸c em ë løa tuæi cïng nhau, ngoan. NhiÒu em tá ra cã n¨ng khiÕu vÒ m«n Anh. Lùc häc kh¸ nhÊt lµ líp 9a 6, c¸c em cã ý thøc häc tËp vµ kh«ng khÝ häc tËp kh¸ s«i næi. * Nhîc ®iÓm: Lùc häc trong líp cã sù c¸ch biÖt gi÷a c¸c em häc kh¸ vµ häc yÕu. NhiÒu em thùc sù trÇm, vèn tõ máng, ph¸t ©m kÐm nªn kh«ng tù tin nãi TiÕng Anh, v× vËy gióp c¸c em s«i næi trong giê TiÕng Anh lµ t¬ng ®èi khã. Tõ nh÷ng ®iÒu tra nµy, t«i ®· t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp cho mçi tiÕt d¹y. Cã thÓ cã nh÷ng phÇn n©ng cao chØ ¸p dông ®îc ë líp chän, nhng mÊu chèt nhÊt lµ lµm sao ®Ó giê d¹y cña m×nh cuèn hót ®îc tÊt c¶ häc sinh, ®Æc biÖt lµ c¸c em häc cha tèt m«n Anh, ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña c¸c em vµ nhÊt lµ gióp c¸c em cã ®îc kh«ng khÝ hµo høng, s«i næi ®Ó tiÕp thu bµi. 2. Mét sè gi¶i ph¸p: * §èi víi gi¸o viªn: Gi¸o viªn lu«n nghiªn cøu, t×m tßi nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh vµ ¸p dông triÖt ®Ó trong c¸c bµi häc. Nghiªn cøu kü néi dung s¸ch gi¸o khoa, bµi d¹y ®Ó hiÓu ®îc ý ®å cña t¸c gi¶, kiÕn thøc träng t©m mµ häc sinh cÇn n¾m b¾t vµ ph¬ng ph¸p rÌn luyÖn phï hîp. Thêng xuyªn trao ®æi cïng ®ång nghiÖp ®Ó cïng th¸o gì nh÷ng víng m¾c, qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ rót kinh nghiÖm cho c¸c giê d¹y sau. 4 Quan t©m gióp ®ì häc sinh häc ë nhµ còng nh ë trêng. Ph©n lo¹i häc sinh ®Ó cã ph¬ng ph¸p rÌn luyÖn cho phï hîp. Gi¸o viªn sö dông nh÷ng ®å dïng d¹y häc cÇn thiÕt cã chÊt lîng vµ rÌn luyÖn cho m×nh c¸ch sö dông ®å dïng d¹y häc ®¹t hiÖu qu¶. * §èi víi häc sinh: Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, n¨ng ®éng, nhanh nhÑn vµ s¸ng t¹o, t¹o cho häc sinh niÒm say mª vµ høng thó häc bé m«n TiÕng Anh. L«i cuèn häc sinh tham gia vµ ho¹t ®éng mét c¸ch tÝch cùc vµ cã hiÖu qu¶. * Häc sinh kh¸ giái: Båi dìng c¸c bµi tËp n©ng cao, rÌn luyÖn 4 kÜ n¨ng: nghe, nãi, ®äc, viÕt mét c¸ch nhuÇn nhuyÔn. Su tÇm vµ vËn dông tèt c¸c d¹ng bµi tËp, bµi thi, c¸c t×nh huèng giao tiÕp. * Häc sinh yÕu, kÐm: KiÓm tra thêng xuyªn viÖc häc trªn líp còng nh ë nhµ. Th«ng b¸o hai chiÒu gi÷a gi¸o viªn vµ phô huynh vÒ t×nh h×nh häc tËp ®Ó cïng ®«n ®èc kiÓm tra. KhuyÕn khÝch, ®éng viªn vµ quan t©m ®Õn hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn häc sinh ë nhµ ®Ó cã biÖn ph¸p tÝch cùc trong viÖc rÌn luyÖn ý thøc häc tËp vµ gióp c¸c em hiÓu ®îc ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña bé m«n TiÕng Anh. 3. Kinh nghiÖm sö dông c¸c ph¬ng ph¸p trß ch¬i g©y høng thó häc tËp cho häc sinh: ViÖc ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn mét bé phËn häc sinh cha cã høng thó häc TiÕng Anh cÇn ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ ngay tõ ®Çu n¨m häc. C«ng viÖc nµy ph¶i ®îc tiÕn hµnh liªn tôc vµ thùc hiÖn th«ng qua c¸c bµi cô thÓ. Gi¸o viªn ph¶i cã kÕ ho¹ch båi dìng häc sinh ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn høng thó häc bé m«n. Híng dÉn häc sinh ph¬ng thøc häc tËp ë nhµ còng nh ë líp. Ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ, tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn, m¹nh d¹n hái thÇy, hái b¹n, chó ý nghe c¸ch ®äc, c¸ch ph¸t ©m cña gi¸o viªn, thùc hµnh theo nhãm, cÆp, ®äc vµ tra cøu tõ míi chuÈn bÞ cho bµi sau. Häc sinh ®îc trang bÞ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n, sÏ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong c¸c tiÕt häc, say mª t×m tßi, kh¸m ph¸ nh÷ng ®iÒu mµ c¸c em cha hiÓu vµ tÝch cùc h¬n trong c¸c ho¹t ®éng trªn líp. 5 *TiÕn hµnh thùc hiÖn: 1. Nh÷ng trß ch¬i ®Ó kiÓm tra bµi cò vµ t¹o kh«ng khÝ s«i næi ngay tõ ®Çu tiÕt häc gåm: matching, hangman, bingo, shack attack, kim game, jumble words, net words, simon say, brain storm, wordsquare, chatting, noughts and crosses, pelmanism. T«i ®· lùa chän tõng ph¬ng ph¸p phï hîp víi ®èi tîng häc sinh vµ thay ®æi thêng xuyªn c¸c ph¬ng ph¸p ®Ó tr¸nh sù nhµm ch¸n mµ vÉn t¹o cho häc sinh thãi quen vµ kÜ n¨ng vËn dông tõng trß ch¬i. T¹o ®îc sù hµo høng thi ®ua vµ phï hîp ®èi víi häc sinh ®¹i trµ mµ vÉn tiÕt kiÖm dîc kho¶ng thêi gian luyÖn tËp ®ã lµ: hangman, bingo, shark attack, jumble words... 2.T«i ®· ¸p dông ph¬ng ph¸p míi vµo d¹y tõ. Ngay tõ bíc ®Çu, t«i ®· thÊy giê häc s«i næi h¼n lªn, c¸c em chñ ®éng, tham gia tÝch cùc vµo giê häc. Kh«ng chØ cã em häc kh¸ giái mµ c¶ em häc yÕu, kÐm còng ®· chó ý ®Õn. Trong mçi bµi t«i chØ giíi thiÖu tèi ®a lµ 8 tõ vµ lµ nh÷ng tõ chñ ®éng. Tõ chñ ®éng lµ nh÷ng tõ xuÊt hiÖn trong bµi rÌn luyÖn kÜ n¨ng nãi vµ viÕt. Nh÷ng tõ nµy t«i ®· chó träng trong bµi d¹y ®Ó gióp c¸c em kh«ng nh÷ng n¾m dîc nghÜa cña tõ mµ cßn cã thÓ sö dông l¹i ®îc nãi vµ viÕt trong ng÷ c¶nh cã t×nh huèng giao tiÕp t¬ng tù. Tríc khi giíi thiÖu tõ, t«i thêng ®a ra gîi ý ®Ó c¸c em ®o¸n tõ, cã thÓ b»ng tiÕng anh ®èi víi c¸c tõ ®¬n gi¶n hoÆc cô thÓ. VÝ dô: T: Where can I buy a lot of petrol ? SS: At the gas station. HoÆc cã thÓ dïng tiÕng viÖt ®Ó gîi ý cho c¸c em ®o¸n tõ mµ gi¶i thÝch cho c¸c em b»ng tiÕng anh th× c¸c em khã hiÓu. T: C¸c em cã biÕt níc ta thuéc vµnh ®ai khÝ hËu nµo kh«ng? SS: “ KhÝ hËu nhiÖt ®íi” T: All right. “ tropical climate” SS: Repeat: “tropical climate” Ta cã thÓ cho c¸c em ®o¸n tõ qua tranh ¶nh T: Cho c¸c em xem bøc tranh vÒ Hµ néi vµ hái “ What is it?” SS: It is Hanoi T: What is Hanoi? SS: It is the capital of Vietnam. Mét c¸ch ®o¸n tõ nhanh nhÊt lµ dïng vËt thËt 6 T: Gi¬ cho c¸c em xem mét c¸i ¸o ng¾n tay vµ hái: “ What is this?” SS: It is a short-sleeved blouse. Ngoµi ra ta cã thÓ dïng tõ ®ång nghÜa hoÆc tr¸i nghÜa cho c¸c em ®o¸n tõ T: This exercise is difficult. SS: No, it is easy. Khi giíi thiÖu tõ, t«i giíi thiÖu tõng tõ mét, tríc hÕt t«i ph¸t ©m cho c¸c em nghe sau ®ã yªu cÇu c¶ líp nh¾c l¹i råi míi ghi lªn b¶ng ®Ó c¸c em nhËn biÕt tõ, ®ång thêi cho biÕt thÓ lo¹i cña tõ ®ã lµ g×, danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ, lÊy vÝ dô víi tõ cÇn d¹y ë trong bµi t«i giíi thiÖu lÇn lît vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c bíc ®· nªu trªn. Sau khi ®· giíi thiÖu ®ñ sè lîng tõ t«i cho c¶ líp ®äc l¹i ®ång thanh. §Ó kiÓm tra viÖc nhí tõ cña c¸c em, t«i ®· dïng thñ thuËt “Rub out and remember” lµ lÇn lît xo¸ tõ mµ c¸c em ®· häc, khi xo¸ tõ nµo th× cho c¸c em nh¾c l¹i ngay tõ ®ã, tiÕp tôc nh vËy cho ®Õn khi sè tõ míi trªn b¶ng ®· ®îc xo¸ hÕt, nghÜa lµ trong khi ®ã c¸c em ph¶i t duy ®Ó nhí tõ mµ m×nh võa ®· ®îc häc. Sau ®ã gäi mét sè em lªn b¶ng viÕt l¹i vµ yªu cÇu c¶ líp cïng söa lçi cho b¹n hoÆc t«i ra c©u ®è. Nh vËy víi kho¶ng thêi gian tõ 7 ®Õn 10 phót, c¸c em cã thÓ nhí ngay dîc lîng tõ mµ t«i giíi thiÖu, nhng tuú theo tõng ®èi tîng vµ ë c¸c líp kh¸c nhau th× yªu cÇu nµy ®Æt ra sao cho phï hîp. Sau khi ¸p dông thñ thuËt nµy qua nhiÒu bµi vµ ë nhiÒu líp kh¸c nhau, t«i thÊy viÖc n¾m tõ cña c¸c em cã kÕt qu¶ h¬n, kh«ng nh÷ng thÕ mµ c¸c em yÕu kÐm còng cã thÓ nhí ®îc mét sè tõ, c¸c giê häc trë lªn s«i næi, c¸c em høng thó vµo bµi häc. Ngoµi ra t«i cßn ¸p dông mét sè thñ thuËt kh¸c nh “What and where”, “Noughts and crosses”, “Bingo”, “Slap the board”, “Guess the picture words”, “Word squares”... vµ nhiÒu trß ch¬i kh¸c n÷a. C¸c thñ thuËt nµy ®Òu g©y ®îc høng thó cho c¸c em, giê häc kh«ng c¨ng th¼ng, nã t¹o ®îc kh«ng khÝ m«i trêng cho c¸c em häc. §Ó kiÓm tra møc ®é tiÕp thu cña c¸c em t«i ®· ®Æt c©u hái, dïng h×nh thøc ®iÒn khuyÕt, bæ sung trong c©u nãi: T: It is the result of an abrupt shift in the underwater movement of the Earth. We call it a.... SS: We call it a tidal wave. Or T: A person who comes from other planet is an.... SS: An alien. 7 V× c¸ch kiÓm tra nµy c¸c em cã thÓ lÇn lît nh¾c l¹i c¸c tõ mµ m×nh võa ®îc häc. 3.Sau khi ¸p dông ph¬ng ph¸p míi vµo d¹y tõ vùng cã kÕt qu¶, t«i ¸p dông nh÷ng trß ch¬i vµo giíi thiÖu bµi míi vµ luyÖn tËp kh¾c s©u kiÕn thøc cña bµi gåm: presentation dialogue, picture story, wordcues, matching, T/F prediction, comprehention questions, ordering statements, answers given, open prediction, picturedrill, substitution, repeatation drill, listen and draw, ordering pictures, T/F statements.... VÝ dô nh khi t«i d¹y mÉu c©u íc, t«i ®a ra mét c©u thùc tÕ “Nam doesn’t have a computer”. VËy Nam sÏ íc g×? Häc sinh sÏ nãi ®îc Nam íc cã m¸y vi tÝnh. T«i sÏ ®a ra c©u “ Nam wishes he had a computer”. Tõ ®ã cïng häc sinh ®a ra mÉu c©u. Nh vËy khi luyÖn tËp t«i chØ cÇn ®a ra c¸c c©u thùc tÕ ®Ó häc sinh chuyÓn sang c©u íc. Theo ph¬ng ph¸p míi d¹y ng÷ ph¸p lµ rÌn luyÖn mÉu c©u, thÓ hiÖn mét chñ ®iÓm ng÷ ph¸p nµo ®ã. ViÖc rÌn luyÖn nµy ®îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c thùc hµnh cã ý thøc, ph¶i theo tr×nh tù nghe - nãi - ®äc - viÕt. NghÜa lµ trong khi rÌn luyÖn, c¸c em kh«ng ®îc më s¸ch v× môc ®Ých bµi tËp vµ thùc hµnh thãi quen vµ gióp c¸c em thùc hµnh mét c¸ch tr«i ch¶y, chÝnh x¸c theo nh÷ng c©u nãi cã kiÓm so¸t. §Ó cho viÖc rÌn luyÖn ®îc dÔ dµng, ta ph¶i chuÈn bÞ tríc cho c¸c em b»ng c¸ch th«ng b¸o ý nghÜa vµ néi dung giao tiÕp cña c©u nãi. C¸c tõ míi cÇn ®îc d¹y tríc ng÷ ph¸p vµ c¸ch ph¸t ©m qua mét sè cÊu tróc cò, ®Ó khi ®a ra c©u míi lµm gi¶m tèi thiÓu møc ®é khã cña viÖc rÌn luyÖn. ViÖc lµm nµy nh»m thÓ hiÖn nguyªn t¾c thùc hµnh cã ý thøc vµ d¹y tõ trong c©u theo nh quy ®Þnh. NhÞp ®iÖu rÌn luyÖn mÉu c©u cÇn ®îc liªn tôc vµ sinh ®éng. NÕu kh«ng bµi luyÖn tËp sÏ trë lªn buån tÎ, g©y kh«ng khÝ uÓ o¶i cho c¸c em. Trong lóc ®iÒu ®éng líp, ta ph¶i ë vÞ trÝ bao qu¸t líp, híng ®îc sù chó ý cña c¸c em. ViÖc thùc hiÖn nªn tiÕn hµnh ®Òu cho c¸c em, kh«ng nªn chØ chó ý vµo em häc kh¸ mµ ta ph¶i ®a ra c¸c c©u thËt ®¬n gi¶n, dÔ h¬n ®Ó c¸c em häc yÕu h¬n cã thÓ lµm ®îc. §Ó t¹o ®îc m«i trêng ngo¹i ng÷ trong giê häc, t«i ®· dïng ngo¹i ng÷ ®Ó chØ ®¹o viÖc thùc hµnh, ta cã thÓ dïng c¸c c©u nãi ®¬n gi¶n th«ng dông ®Ó gióp giao tiÕp nh “Read after me, please!”, “Look at the board!” “Open your books!” “Close your books!”, “Repeat, please!” vµ body language. ChØ b»ng c¸c c©u nãi ®¬n gi¶n nµy th«i nhng nã sÏ khuyÕn khÝch c¸c em thùc hµnh nãi b»ng TiÕng Anh trong giê häc. 8 Song viÖc dïng ngo¹i ng÷ trong qu¸ tr×nh d¹y häc sao cho c©n b»ng, phï hîp víi tõng ®èi tîng, tr¸nh l¹m dông qu¸ nhiÒu, thÇy nãi mµ häc sinh kh«ng hiÓu. Cô thÓ khi d¹y thêi hiÖn t¹i hoµn thµnh víi tr¹ng tõ “ already, yet ”, t«i cho c¸c em x©y dùng héi tho¹i: A: Have you seen Giac Lam pagoda yet? B: Yes, I have already seen it. A: Have you eaten Vietnamese food yet? B: No, I haven’t. Tõ viÖc x©y dùng héi tho¹i, c¸c em sÏ n¾m ®îc c¸ch dïng cña tr¹ng tõ “ already, yet” trong thêi hiÖn t¹i hoµn thµnh. Sau ®ã t«i cho c¸c em lµm bµi tËp thay thÕ ®Ó luyÖn mÉu c©u. Muèn thay thÕ phÇn nµo t«i g¹ch ch©n phÇn ®ã ®Ó c¸c em n¾m ®îc phÇn cÇn thay thÕ. Cho tiÕn hµnh thay lÇn lît. Cø tiÕp tôc nh vËy t«i cho c¸c em luyÖn c¸c c©u cßn l¹i. 4. §Ó kiÓm tra viÖc n¾m ng÷ liÖu míi vµ sö dông mÉu c©u hay cñng cè néi dung bµi häc, t«i ®· sö dông mét sè trß ch¬i nh: discussion, write it up, find someone who, lucky numbers, lucky stars, mapped dialogue, noughts and crosses, tranformation, writing, chain game, role play, survey, question and answer, guessing games, exhibition. VÝ dô: T«i ®· sö dông “ Noughts and crosses” vµo cñng cè bµi d¹y thêi hiÖn t¹i hoµn thµnh. T: C¸c em h·y t×m 9 ®éng tõ mµ c¸c em ®· häc, yªu cÇu mçi em t×m mét ®éng tõ vµ ghi lªn b¶ng. write take buy see clean go drive visit leave Sau khi c¸c em ®· t×m ®ñ sè lîng, t«i phæ biÕn thÓ lÖ trß ch¬i lµ c¸c em ph¶i ®Æt c©u ë th× hiÖn t¹i hoµn thµnh víi tr¹ng tõ “ already” hoÆc “ yet” vµ chia líp thµnh 2 ®éi, nÕu ®éi nµo ®Æt ®îc 3 c©u ®óng theo hµng ngang, däc, chÐo lµ ®éi ®ã th¾ng. Mét ®éi sÏ ®îc kÝ hiÖu b»ng ( 0) vµ ®éi kia ®îc kÝ hiÖu b»ng (X). Nh vËy c¸c em ph¶i thi víi nhau ®Ó dµnh phÇn th¾ng. Sau khi ¸p dông vµo d¹y ë c¸c líp, t«i thÊy c¸c em rÊt hµo høng, tham gia nhiÖt t×nh vµo giê häc, ®ång thêi nã khuyÕn khÝch c¸c em häc yÕu còng tham gia. Ngoµi ra t«i còng dïng mét sè thñ thuËt kh¸c ®Ó kiÓm tra vµ cã thÓ cho mét sè bµi tËp n©ng cao cho c¸c em luyÖn tËp th«ng qua c¸c trß ch¬i, tõng nhãm, tõng ®éi. 9 VÝ dô nh d¹ng bµi söa l¹i lçi sai: I have already meet Nga. Have you saw this movie yet? They has not finished their work yet. Víi bµi nµy c¸c em häc trung b×nh vµ yÕu còng cã thÓ lµm ®îc. §Ó dµnh cho c¸c em häc kh¸ h¬n, t«i ®a ra bµi tËp cao h¬n lµ dïng tõ gîi ý ®Ó viÕt thµnh c©u hoµn chØnh qua c¸c trß ch¬i tiÕp søc, ®éi nµo mµ xong tríc thêi gian quy ®Þnh vµ cã nhiÒu c©u ®óng nhÊt ®éi ®ã sÏ chiÕn th¾ng. VÝ dô: The students/ already leave/ classroom. You/ do/ your homework/ yet? Nam / not have / breakfast / yet. HoÆc cã thÓ cho c¸c em lµm bµi tËp s¾p xÕp l¹i trËt tù tõ trong c©u ®Ó trë thµnh c©u ®óng vµ cã nghÜa. VÝ dô: Already / visited / we / Halong Bay / have. You / have / yet / HCM city / been to ? Víi c¸c thñ thuËt ®· ¸p dông vµ phèi kÕt hîp víi ph¬ng ph¸p th× t«i thÊy hiÖu qu¶ d¹y vµ häc cã kÕt qu¶ cao h¬n tríc vµ ®Æc biÖt lµ giê häc rÊt s«i næi. Häc sinh kh¸ giái gióp ®ì häc sinh yÕu kÐm. §iÒu nµy khuyÕn khÝch häc sinh chñ ®éng vµ tÝch cùc häc tËp. C- KÕt qu¶ thùc hiÖn Tuy ®Ò tµi nµy ®îc ¸p dông cha dµi nhng t«i ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ râ rÖt. §iÒu ®¸ng nãi lµ nh÷ng trß ch¬i ®· ®em l¹i cho c¸c em nh÷ng giê häc bæ Ých vµ lý thó. C¸c em thùc sù häc tËp trong kh«ng khÝ hµo høng, s«i næi vµ c¸c em cã c¬ héi ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña m×nh. C¸c em thùc sù lµm viÖc díi sù híng dÉn cña t«i chø kh«ng tiÕp thu mét c¸ch thô ®éng, m¸y mãc nh tríc ®©y vµ kÕt qu¶ häc tËp cña c¸c em còng chuyÓn biÕn râ rÖt. Tû lÖ häc sinh kh¸ giái t¨ng lªn. §Æc biÖt trong n¨m häc qua ®· cã 2 em häc sinh ®¹t gi¶i häc sinh giái tØnh. Tuy r»ng ph¶i ®Çu t kh«ng Ýt thêi gian, trÝ tuÖ nhng häc sinh cña t«i ®· yªu thÝch m«n häc, giê häc TiÕng Anh. Qua ®ã t«i thÊy ®îc viÖc ®a c¸c trß ch¬i vµo giê häc, gióp häc sinh “ häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc” ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ cho häc sinh. 10 11
- Xem thêm -