Tài liệu Sử dụng các dòng vi khuẩn pseudomonas fluorescens phòng trừ vi khuẩn ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Luaän vaên toát nghieäp 37 Nguyeãn Trung Thaønh, 2004. Böôùc ñaàu choïn loïc vaø ñaùnh giaù doøng vi khuaån ñoái khaùng phaân laäp töø ñaát ñeå khoáng cheá naám Rhizoâctnia solani, Sclerotium rolfsii vaø vi khuaån Ralstonia solanaccearum gaây beänh treân caây caø chua. Luaän vaên toát nghieäp kyõ sö noâng nghieäp. Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh. Phaïm Minh Sang, 2003. Hieäu löïc cuûa cheá phaåm vi khuaån ñoái khaùng vaø kích thích sinh tröôûng trong phoøng tröø beänh khoâ vaèn (Rhizoctonia solani Kuln) treân luùa. Luaän vaên toát nghieäp kyõ sö noâng nghieäp. Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh. 2. Tieáng nöôùc ngoaøi Hayward A.C.1964, Characterics of Pseudomonas solanacearum. J. Appl. Bacteriol. 27: 205 – 277. Kelman A.1954. The raltionships of pathogencity in Pseudomonas solanacearum to colony appearance on a tetrazolium medium. Phytopathology 44: 693 – 695. Yung-An L., Shu-Chung F., Ling-Ya C. and Kuo-Chiang H., 2001. Isolate of an insertion sequence from of Ralstonia solanacearum race 1 and its potential use for strain characterization and detection. Applied and Environmental Microbiology 67: 3943 – 3950. SVTH: Hoà Thanh Hoaøng Download» Agriviet.com Luaän vaên toát nghieäp 38 PHUÏ LUÏC I. Baûng 6. AÛnh höôûng cuûa VKÑK ñeán soá laù caây caø chua NT T1 T2 LLL Soá laù 5 NST 10 NST 15 NST 20 NST 1 19 33 36 45 2 24 28 39 39 3 16 25 36 47 1 18 25 27 30 SVTH: Hoà Thanh Hoaøng Download» Agriviet.com Luaän vaên toát nghieäp T3 T4 39 2 15 24 25 29 3 15 23 25 36 1 21 31 47 60 2 26 38 53 57 3 18 27 37 63 1 27 44 52 62 2 29 51 57 78 3 25 33 49 64 Ghi chuù: NT: nghieäm thöùc LLL: laàn laëp laïi NST: ngaøy sau troàng 1. Soá laù 5 ngaøy sau khi troàng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -----------------------------------------------------------------------nt 3 189.58 63.194 13.00 0.0049 lll 2 50.17 25.083 5.16 0.0497 Error 6 29.17 4.861 Non-additivity 1 2.03 2.029 0.37 Residual 5 27.14 5.428 -----------------------------------------------------------------------Total 11 268.92 -----------------------------------------------------------------------Grand Mean= 21.083 Grand Sum= Coefficient of Variation= 253.000 Total Count= 10.46% * Traéc nghieäm phaân haïng soá laù cuûa caø chua 5 ngaøy sau troàng SVTH: Hoà Thanh Hoaøng Download» Agriviet.com 12 Luaän vaên toát nghieäp 40 Original Order Mean Mean Mean Mean 1 2 3 4 = = = = Ranked Order 19.70 16.00 21.70 27.00 B B AB A Mean Mean Mean Mean 4 3 1 2 = = = = 27.00 21.70 19.70 16.00 A AB B B 2. Soá laù 10 ngaøy sau khi troàng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -----------------------------------------------------------------------nt 3 566.33 188.778 10.01 0.0095 lll 2 148.17 74.083 3.93 0.0812 Error 6 113.17 18.861 Non-additivity 1 75.16 75.163 9.89 Residual 5 38.00 7.601 -----------------------------------------------------------------------Total 11 827.67 -----------------------------------------------------------------------Grand Mean= 31.833 Grand Sum= Coefficient of Variation= 382.000 Total Count= 12 13.64% * Traéc nghieäm phaân haïng soá laù cuûa caø chua 10 ngaøy sau troàng Original Order Mean Mean Mean Mean 1 2 3 4 = = = = Ranked Order 28.70 24.00 32.00 42.70 B B AB A Mean Mean Mean Mean 4 3 1 2 = = = = 42.70 32.00 28.70 24.00 A AB B B 3. Soá laù 15 ngaøy sau khi troàng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -----------------------------------------------------------------------nt 3 1203.00 401.000 21.20 0.0014 lll 2 58.50 29.250 1.55 0.2873 Error 6 113.50 18.917 Non-additivity 1 36.99 36.988 2.42 Residual 5 76.51 15.302 -----------------------------------------------------------------------Total 11 1375.00 -----------------------------------------------------------------------Grand Mean= 40.500 Grand Sum= Coefficient of Variation= 486.000 Total Count= 10.74% * Traéc nghieäm phaân haïng soá laù cuûa caø chua 15 ngaøy sau troàng SVTH: Hoà Thanh Hoaøng Download» Agriviet.com 12 Luaän vaên toát nghieäp 41 Original Order Mean Mean Mean Mean 1 2 3 4 = = = = Ranked Order 38.00 25.70 45.70 52.70 BC C AB A Mean Mean Mean Mean 4 3 1 2 = = = = 52.70 45.70 38.00 25.70 A AB BC C 4. Soá laù 20 ngaøy sau khi troàng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -----------------------------------------------------------------------nt 3 2392.33 797.444 22.55 0.0011 lll 2 21.17 10.583 0.30 0.7518 Error 6 212.17 35.361 Non-additivity 1 4.53 4.531 0.11 Residual 5 207.64 41.527 -----------------------------------------------------------------------Total 11 2625.67 -----------------------------------------------------------------------Grand Mean= 50.833 Grand Sum= Coefficient of Variation= 610.000 Total Count= 12 11.70% * Traéc nghieäm phaân haïng soá laù cuûa caø chua 20 ngaøy sau troàng Original Order Mean Mean Mean Mean 1 2 3 4 = = = = 43.70 31.70 60.00 68.00 Ranked Order BC C AB A Mean Mean Mean Mean 4 3 1 2 = = = = 68.00 60.00 43.70 31.70 A AB BC C II. Baûng 7. AÛnh höôûng cuûa VKÑK ñeán chieàu cao caây caø chua NT T1 T2 LLL Chieàu cao caây (cm) 5 NST 10 NST 15 NST 20 NST 1 19,5 31,5 37,5 40,5 2 24 33 37 39 3 17 26,5 31,5 34,5 1 16,5 19,5 23,5 24 2 19,5 23,5 25 26 3 25 27,5 29 30,5 SVTH: Hoà Thanh Hoaøng Download» Agriviet.com Luaän vaên toát nghieäp T3 T4 42 1 24,5 40 48,5 57,5 2 27,5 42,5 48,5 61 3 24 38,5 46 57 1 27 41 47,5 56 2 28,5 47,5 55 61,5 3 31,5 49,5 57 65 Ghi chuù: NT: nghieäm thöùc LLL: laàn laëp laïi NST: ngaøy sau troàng 1. Chieàu cao 5 ngaøy sau troàng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -----------------------------------------------------------------------NT 3 163.73 54.576 5.52 0.0368 LLL 2 20.67 10.333 1.04 0.4080 Error 6 59.33 9.889 Non-additivity 1 0.63 0.632 0.05 Residual 5 58.70 11.740 -----------------------------------------------------------------------Total 11 243.73 -----------------------------------------------------------------------Grand Mean= 23.708 Grand Sum= Coefficient of Variation= SVTH: Hoà Thanh Hoaøng Download» Agriviet.com 13.26% 284.500 Total Count= 12 Luaän vaên toát nghieäp 43 * Traéc nghieäm phaân haïng chieàu cao cuûa caø chua 5 ngaøy sau troàng Original Order Mean Mean Mean Mean 1 2 3 4 = = = = Ranked Order 20.20 20.30 25.30 29.00 B B AB A Mean Mean Mean Mean 4 3 2 1 = = = = 29.00 25.30 20.30 20.20 A AB B B 2. Chieàu cao 10 ngaøy sau troàng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -----------------------------------------------------------------------NT 3 801.23 267.076 22.27 0.0012 LLL 2 47.54 23.771 1.98 0.2183 Error 6 71.96 11.993 Non-additivity 1 0.68 0.676 0.05 Residual 5 71.28 14.257 -----------------------------------------------------------------------Total 11 920.73 -----------------------------------------------------------------------Grand Mean= 35.458 Grand Sum= Coefficient of Variation= 425.500 Total Count= 12 9.77% * Traéc nghieäm phaân haïng chieàu cao cuûa caø chua 10 ngaøy sau troàng Original Order Mean Mean Mean Mean 1 2 3 4 = = = = Ranked Order 30.30 25.20 40.30 46.00 BC C AB A Mean Mean Mean Mean 4 3 1 2 = = = = 46.00 40.30 30.30 25.20 A AB BC C 2. Chieàu cao 15 ngaøy sau troàng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -----------------------------------------------------------------------NT 3 1346.75 448.917 34.04 0.0004 LLL 2 12.54 6.271 0.48 0.6431 Error 6 79.12 13.187 Non-additivity 1 8.24 8.244 0.58 Residual 5 70.88 14.176 -----------------------------------------------------------------------Total 11 1438.42 -----------------------------------------------------------------------Grand Mean= 40.417 SVTH: Hoà Thanh Hoaøng Download» Agriviet.com Grand Sum= 485.000 Total Count= 12 Luaän vaên toát nghieäp 44 Coefficient of Variation= 8.99% * Traéc nghieäm phaân haïng chieàu cao cuûa caø chua 15 ngaøy sau troàng Original Order Mean Mean Mean Mean 1 2 3 4 = = = = Ranked Order 35.30 25.80 47.30 53.20 B B A A Mean Mean Mean Mean 4 3 1 2 = = = = 53.20 47.30 35.30 25.80 A A B B 2. Chieàu cao 20 ngaøy sau troàng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -----------------------------------------------------------------------NT 3 2422.90 807.632 62.09 0.0001 LLL 2 14.29 7.146 0.55 0.6038 Error 6 78.04 13.007 Non-additivity 1 4.81 4.808 0.33 Residual 5 73.23 14.647 -----------------------------------------------------------------------Total 11 2515.23 -----------------------------------------------------------------------Grand Mean= 46.042 Grand Sum= Coefficient of Variation= 552.500 Total Count= 12 7.83% * Traéc nghieäm phaân haïng chieàu cao cuûa caø chua 20 ngaøy sau troàng Original Order Mean Mean Mean Mean 1 2 3 4 = = = = 38.00 26.80 58.50 60.80 SVTH: Hoà Thanh Hoaøng Download» Agriviet.com Ranked Order B C A A Mean Mean Mean Mean 4 3 1 2 = = = = 60.80 58.50 38.00 26.80 A A B C Luaän vaên toát nghieäp 45 GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • • • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com SVTH: Hoà Thanh Hoaøng Download» Agriviet.com
- Xem thêm -