Tài liệu Sử dụng bài tập trắc nghiệm trong các tiết ôn tập toán 8

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. PHUÏ LUÏC ********* A. MÔÛ ÑAÀU. I. Lyù do choïn ñeà taøi…………………………………………………………………………………………………………………………1 II. Nhieäm vuï cuûa ñeà taøi…………………………………………………………………………………………………………………2 III. Phaïm vi nghieân cöùu………………………………………………………………………………………………………………… 3 IV. Ñoái töôïng nghieân cöùu…………………………………………………………………………………………………………….3 V. Phöông phaùp nghieân cöùu vaø tieán haønh…………………………………………………………………………….3 VI. Döï kieán keát quaû cuûa ñeà taøi………………………………………………………………………………………………….4 B. NOÄI DUNG I. Phöông phaùp chung…………………………………………………………………………………………………………………….5 II. Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh ………………………………………………………………………………….6 III. Caùc baøi taäp traéc nghieäm, chuaån bò vaø phöông phaùp toå chöùc……………………………...7 PHAÀN I: HOÏC KYØ I. 1. Chöông I: Pheùp nhaân vaø pheùp chia caùc ña thöùc……………………………………………………………8 2. Chöông II: Phaân thöùc ñaïi soá………………………………………………………………………………………………….9 3. Chöông I: Töù giaùc…………………………………………………………………………………………………………………… 11 4. Ña giaùc. Dieän tích ña giaùc…………………………………………………………………………………………………….13 5. Oân taäp hoïc kyø I………………………………………………………………………………………………………………………….15 PHAÀN II: HOÏC KYØ II. 1. Chöông II: Phöông trình Baäc nhaát moät aån…………………………………………………………………..18 2. Chöông IV: Baát phöông trình baäc nhaát moät aån…………………………………………………………20 3. Chöông III: Tam giaùc ñoàng daïng………………………………………………………………………………………21 4. Chöông IV: Hình laêng tuï ñöùng. Hình choùp ñeàu………………………………………………………….23 5. Oân taäp hoïc kyø II ……………………………………………………………………………………………………………………….26 VII: Keát luaän ................…………………………………………………………………………………………………………... VII: Taøi lieäu tham khaûo ............…………………………………………………………………………………………….. Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 1 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. A. MÔÛ ÑAÀU. I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI. - Trong caùc kieåu baøi leân lôùp cuûa moân Toaùn THCS, coù moät kieåu baøi gaây khoâng ít khoù khaên cho giaùo vieân khi leân lôùp, nhaát laø caùc giaùo vieân coù beà daøy kinh nghieäm chöa nhieàu, ñoù laø kieåu baøi “ oân taäp chöông vaø oân taäp hoïc kyø” - Muoán daïy toát moät tieát oân taäp, giaùo vieân phaûi bieát löïa choïn vaø keát hôïp toát caùc phöông phaùp tích cöïc trong caùc hoaït ñoäng daïy hoïc, bieát söû duïng phöông phaùp phuø hôïp vôùi noäi dung vaø kieåu baøi leân lôùp. Vaõ laïi tieát oân laø nhaèm cuûng coá laïi toaøn boä kieán thöùc maø hoïc sinh ñaõ hoïc trong moät chöông hay trong hoïc kyø, ñeå hoïc sinh taùi hieän laïi kieán thöùc cô baûn cuûa chöông ñoù hay hoïc kyø ñoù maø aùp duïng vaøo trong tieát kieåm tra vaø thi hoïc kyø moät caùch coù hieäu quaû . - Qua moãi baøi kieåm tra tieát hay hoïc kyø ñieàu coù hai phaàn, phaàn traéc nghieäm vaø phaàn töï luaän. Trong phaàn traéc nghieäm coù ba phaàn cô baûn: Traéc nghieäm nhaän bieát, traéc nghieäm thoâng hieåu vaø traéc nghieäm vaän duïng. Thoâng qua noäi dung oân taäp, giaùo vieân caàn taïo tình huoáng giuùp hoïc sinh hoïc taäp tích cöïc, chuû ñoäng saùng taïo. Qua ñoù töøng böôùc reøn luyeän cho hoïc sinh caùc thao taùc tö duy, kó naêng vaän duïng kieán thöùc khi laøm baøi kieåm tra tieát vaø hoïc kyø. - Ñeå daïy toát baøi “ oân taäp” giuùp hoïc sinh coù kó naêng laøm baøi traéc nghieäm. Qua caùc naêm giaûng daïy khoái 8 baûn thaân thaáy caàn thieát phaûi “ SÖÛ DUÏNG BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM TRONG CAÙC TIEÁT OÂN TAÄP TOAÙN 8” - Phöông phaùp daïy hoïc toaùn hieän nay ôû tröôøng THCS ñöôïc tieán haønh theo kieåu phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà thoâng qua caùc hoaït ñoäng. Hoïc sinh ñöôïc hoïc taäp caù nhaân laø chính (töï hoïc) keát hôïp laøm vieäc theo nhoùm nhoû (hoïc taäp hôïp taùc) döôùi söï ñieàu khieån cuûa giaùo vieân. Thaày giaùo toå chöùc tình huoáng coù vaán ñeà, höôùng daãn hoïc sinh hoaït ñoäng theo trình ñoä nhaän thöùc cuûa caùc em, laøm troïng taøi trong thaûo luaän, tranh luaän, choát laïi vaán ñeà vaø khaúng ñònh kieán thöùc. Hai phöông phaùp ñöôïc aùp duïng roäng raõi laø:  Daïy hoïc theo phöông phaùp ñaët vaø giaûi quyeát vaán ñeà.  Daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm nhoû. - Ñoåi môùi giaùo duïc phoå thoâng ñoàng nghóa vôùi ñoåi môùi coâng taùc ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh thoâng qua kieåm tra traéc nghieäm vaø töï luaän. Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 2 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. - Vieäc söû duïng baøi taäp traéc nghieäm trong caùc tieát oân taäp moân Toaùn 8 laø caàn thieát nhaèm ñaùp öùng nhu caàu neâu treân, ñoàng thôøi giuùp hoïc sinh nhaän daïng vaø theå hieän moät khaùi nieäm, moät qui taéc, moät ñònh lí …moät caùch roõ raøng vaø coù cô sôû. Töø ñoù caùc em coù theå vaän duïng vaøo phaàn luyeän taäp cuûng coá moät caùch raát coù hieäu quaû. II. NHIEÄM VUÏ CUÛA ÑEÀ TAØI. Trong ñeà taøi naøy ñöa ra moät soá loaïi baøi taäp traéc nghieäm thöôøng duøng khi oân taäp laø: Toùm taét nhöõng kieán thöùc caàn nhôù coù theå söû duïng caùc loaïi baøi taäp traéc nghieäm sau: + Ñuùng – sai. + Nhieàu löïa choïn + Ñieàn khuyeát. + Gheùp ñoâi. Vaän duïng lyù thuyeát ñeå giaûi quyeát baøi taäp coù theå söû duïng caùc loaïi baøi taäp traéc nghieäm sau: + Xaùc ñònh loãi sai. + Nhieàu löïa choïn + Ñieàn khuyeát. + Saép xeáp thöù töï. * Traéc nghieäm ñuùng – sai: - Phaàn daãn loaïi caâu naøy trình baøy noäi dung naøo ñoù maø hoïc sinh phaûi ñaùnh giaù laø ñuùng hay sai. Phaàn traû lôøi coù hai phöông aùn: ñuùng (kí hieäu chöõ Ñ) vaø sai (kí hieäu chöõ S) vaøo caùc oâ troáng thích hôïp hay khoanh troøn ôû tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. - Daïng traéc nghieäm naøy vôùi nhöõng noäi dung chæ coù moät hoaëc hai phöông aùn traû lôøi coù “giaù trò”. Nhaèm giuùp hoïc sinh thoâng hieåu kieán thöùc vaø hoïc taäp hôïp taùc theo nhoùm. * Traéc nghieäm nhieàu löïa choïn: Thöôøng goàm hai phaàn. - Phaàn daãn trình baøy moät caâu hoûi hoaëc moät caâu chöa hoaøn chænh. Phaàn traû lôøi goàm 4 caâu traû lôøi hoaëc meänh ñeà duøng ñeå traû lôøi hoaëc hoaøn chænh caâu daãn. - Ñeå laøm ñöôïc loaïi naøy hoïc sinh phaûi ñoïc toaøn boä phaàn daãn vaø phaàn traû lôøi roài choïn caâu traû lôøi baèng caùch khoanh troøn chöõ caùi tröôùc caâu ñöôïc choïn. Qua ñoù nhaèm reøn luyeän cho hoïc sinh phöông phaùp töï hoïc vaø taäp ñöôïc kyõ naêng giaûi baøi Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 3 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. taäp traéc nghieäm khi laøm baøi kieåm tra. * Traéc nghieäm ñieàn khuyeát: Laø nhöõng caâu coøn ñeå laïi moät hay nhieàu choã troáng maø hoïc sinh phaûi choïn töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo. Nhaèm giuùp hoïc sinh taùi hieän laïi caùc kieán thöùc coù löïa choïn, coù heä thoáng vaø hoaøn thaønh caùc baûng toång keát. * Traéc nghieäm gheùp ñoâi: Caùc caâu gheùp ñoâi thöôøng ñöôïc trình baøy thaønh hai daõy, daõy beân traùi laø phaàn daãn goàm caùc caâu hoûi hoaëc caùc caâu chöa hoaøn chænh, daõy beân phaûi laø phaàn traû lôøi hoaëc caùc meänh ñeà ñeå hoaøn chænh caâu daãn. Laø coâng cuï giuùp cho hoïc sinh reøn luyeän luyeän vaø phaùt trieån tö duy, bieát ñaùnh giaù vaø töï ñaùnh ñaùnh giaù trong quaù trình hoïc toaùn. * Saép xeáp thöù töï: Caùc caâu hoûi coù noäi dung hoaøn chænh nhöng saép xeáp moat caùch loän xoän, yeâu caàu hoïc sinh phaûi saép xeáp laïi cho ñuùng. Daïng naøy coù taùc duïng reøn luyeän tö duy ngoân ngöõ cho hoïc sinh. III. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU. Phaùt trieån naêng löïc tö duy hoïc sinh thoâng caùc baøi taäp traéc nghieäm, töø ñoù taïo tieàn ñeà cho caùc em coù yù thöùc khi laøm baøi thi hoïc kyø, baøi thi chuyeån caáp,… IV. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU. Ñeà taøi aùp duïng ñoái vôùi hoïc sinh THCS chuû yeáu laø hoïc sinh khoái 8 trong caùc tieát oân taäp chöông, oân taäp cuoái hoïc kyø, cuoái naêm. V. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU VAØ TIEÁN HAØNH. a) Phöông phaùp nghieân cöùu: - Tham khaûo thu thaäp tö lieäu. - Phaân tích, toång keát kinh nghieäm. - Kieåm tra keát quaû chaát löôïng hoïc sinh. b) Phöông phaùp tieán haønh: Thoâng qua caùc tieát oân taäp ñöa ra caùc baøi taäp traéc nghieäm phuø hôïp vôùi noäi dung chöông trình. VI. DÖÏ KIEÁN KEÁT QUAÛ CUÛA ÑEÀ TAØI. Toâi hy voïng ñeà taøi naøy seõ giuùp ích cho hoïc sinh ôû tröôøng THCS ñaëc bieät laø hoïc sinh khoái 8 khi hoïc kieåu baøi oân taäp. Qua ñoù giuùp caùc em coù phöông phaùp laøm toátmoät ñeà kieåm tra, moät ñeà thi hoïc kyø hay cuoái caáp. Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 4 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. B. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI. Trong ñeà taøi naày baûn thaân ñöa ra caùc hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa tieát oân taäp laø vieäc chuaån bò caàn thieát cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh . Caùc baøi taäp traéc nghieäm hoå trôï cho hoaït ñoäng taùi hieän, heä thoáng hoaù vaø vaän duïng kieán thöùc. I. PHÖÔNG PHAÙP CHUNG. Khi daïy moät tieát oân taäp baûn thaân caàn toå chöùc caùc hoaït ñoäng sau: 1. Hoaït ñoäng 1: Taùi hieän vaø heä thoáng hoaù kieán thöùc: - Cho hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi oân taäp lieân quan ñeán caùc kieán thöùc caàn heä thoáng hoaù. Thoâng qua ñoù giaùo vieân hình thaønh caùc noäi dung chính caàn oân taäp. - Thoâng qua baøi taäp traéc nghieäm gheùp ñoâi vaø baøi taäp traéc nghieäm nhieàu löïa choïn ñeå taùi hieän caùc kieán thöùc khoâng phaûi ghi trong baøi toång keát chöông. - Thoâng qua caùc baøi taäp traéc nghieäm ñieàn khuyeát ñeå hoaøn thaønh baûng toång keát kieán thöùc, hoaëc caùc kieán thöùc coù caáu truùc A � B . 2. Hoaït ñoäng 2: Vaän duïng kieán thöùc: Trong hoaït ñoäng naøy giaùo vieân cho hoïc sinh laøm caùc baøi taäp oân taäp theo heä thoáng töø deã ñeán khoù phuø hôïp vôùi caùc ñoái töôïng hoïc sinh vaø noäi dung oân taäp ( khoâng nhaát thieát phaûi giaûi heát caùc baøi taäp oân taäp trong SGK) Coù theå loàng hoaït ñoäng naøy vaøo hoaït ñoäng 1 ñeå vöøa oân vöøa luyeän theo kieåu “cuoán chieáu” 3. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá, khaéc saâu kieán thöùc vaø thuaät toaùn cô baûn: Tuyø theo ñoái töôïng hoïc sinh maø giaùo vieân toå chöùc hoaït ñoäng naøy cho thích hôïp, coù theå ñan xen hoaït ñoäng naøy cuøng luùc vôùi hoaït ñoäng 1 vaø hoaït ñoäng 2. Coù theå cho hoïc sinh chôi troø chôi oâ chöõ ñeå khaéc saâu kieán thöùc toång hôïp cuûa chöông vaø caùc thuaät toaùn cô baûn. 4. Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn ôû nhaø: - Kieán thöùc caàn hoïc, caàn ghi nhôù. - Baøi taäp caàn laøm, caàn tìm hieåu. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VAØ HOÏC SINH. 1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân: a. Veà kieán thöùc: Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 5 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. - Thoâng thöôøng giaùo vieân thöôøng oân taäp theo heä thoáng caâu hoûi oân taäp vaø caùc baûng toång keát hoaëc baûng toùm taét caùc kieán thöùc caàn nhôù coù saún trong saùch giaùo khoa. Tuy nhieân khoâng phaûi baâùt kì chöông naøo cuõng ñuû noäi dung caàn thieát ñeå giuùp giaùo vieân döïa vaøo ñoù trieån khai caùc hoaït ñoäng oân taäp. Chính vì theá vieäc ñònh höôùng kieán thöùc cho tieát oân taäp laø toái caàn thieát. - Khi ñònh höôùng kieán thöùc giaùo vieân caàn döïa vaøo muïc tieâu vaø heä thoáng kieán thöùc cô baûn cuûa chöông ñeå ñöa ra chuaån kieán thöùc vôùi keát caáu thôøi gian hôïp lyù. Khi chuaån bò veà kieán thöùc giaùo vieân caàn löu yù caùc ñieåm sau: - Kieán thöùc ñöa ra phaûi ñaûm baûo tính heä thoáng, ngaén goïn nhöng ñuû nghóa. Haïn cheá ñi saâu lyù thuyeát, ít luyeän taäp. - ÖÙng vôùi moãi ñôn vò kieán thöùc caàn coù heä thoáng baøi taäp hoã trôï hoaëc baøi taäp vaän duïng ( töø deã ñeán khoù nhaèm phaùt huy trí löïc cho moïi ñoái töôïng hoïc sinh trong moät lôùp) - Phaân chia kieán thöùc theo caùc chuû ñeà cô baûn cho tieát 1 vaø tieát 2 ( ñoái vôùi baøi oân taäp chöông 2 tieát) b. Veà phöông tieän daïy hoïc: - Ñeøn chieáu, giaùo aùn ñieän töû ( neáu coù theå). - Baûng phuï ghi noäi dung kieán thöùc caàn nhôù, heä thoáng baøi taäp traéc nghieäm daïng: ñieàn khuyeát, ñuùng sai, gheùp ñoâi. - Baûng toång keát theo saùch giaùo khoa ( neáu coù). 2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: - Duïng cuï hoïc taäp caàn thieát cho tieát oân taäp. - Traû lôøi caùc caâu hoûi oân taäp chöông trong saùch giaùo khoa hoaëc do giaùo vieân ñöa ra ñeå chuaån bò tröôùc. - Ghi vaøo taäp hoïc caùc baûng toång keát, phaàn toùm taét caùc kieán thöùc caàn nhôù trong saùch giaùo khoa (neáu coù). III. CAÙC BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM, CHUAÅN BÒ VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC. PHAÀN I: HOÏC KYØ I 1) Chöông I: PHEÙP NHAÂN VAØ PHEÙP CHIA CAÙC ÑA THÖÙC. - Trong chöông naøy goàm coù boán maõn kieán thöùc: Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 6 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. + Nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc, ña thöùc vôùi ña thöùc. + Caùc haèng ñaúng thöùc ñaùng nhôù. + Caùc phöông phaùp phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû. + Pheùp chia ñôn thöùc cho ñôn thöùc, ña thöùc cho ñôn thöùc vaø ña thöùc cho ña thöùc. - Boán maõn kieán thöùc treân tuy rieâng bieät nhöng chuùng coù lieân quan chaët cheû vôùi nhau, do ñoù ñoøi hoûi caùc em phaûi naém vöõng quy taéc, töø ñoù môùi aùp duïng toát cho tieát luyeän taäp cuûng coá cuõng nhö trong kieåm tra cuoái chöông. Kieán thöùc toång keát. 1) Nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc, nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc. A(B + C) = AB+ AC (A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD 2) Caùc haèng ñaúng thöùc ñaùng nhôù. 1. (A +B)2 = A2 + 2AB + B2 2. (A-B)2 = A2 - 2AB + B2 3. A2-B2 = (A - B)(A + B) 4.(A+B)3 =A3+3A2B+3AB2 +B3 5. (A-B)3 =A3-3A2B+3AB2-B3 6. A3+B3 = (A+B)(A2-AB+B2) 7. A3-B3 = (A-B)(A2 +AB+B2) 3) Caùc phöông phaùp phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû. Baøi taäp traéc nghieäm töông öùng. Caâu 1: Ñieàn bieåu thöùc thích hôïp vaøo choã troáng. a. A(B + C) = … + ... b. (A + B)(C + …) = … + AD + … + … Caâu 2: Gheùp moãi bieåu thöùc ôû coät 2 vaøo caùc vò trí (…) ôû coät 1 ñeå ñöôïc ñaúng thöùc ñuùng: Coät 1 Coät 2 2 2 1. (A + B) = … (A +B)(A – AB + B2) 2. (A - B)2 = … (A - B)(A + B) 2 2 3. A – B = …. A2 + 2AB + B2 4. (A + B)3 = … A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 5. (A - B)3 = … (A - B)(A2 + AB + B2) 6. A3 + B3 = … A2 - 2AB + B2 7. A3 – B3 = … A3 - 3A2B + 3AB2 - B3 Caâu 3: Gheùp yù a);b);c); … ôû coät beân phaûi vôùi 1);2); 3); … ôû coät beân traùi töông öùng ñeå ñöôïc keát quaû ñuùng. 1) 2x2 – 4x a).(x -3)(x + y) 2 2) x – 4x + 4 b).(x +2)(x – 3) 3) x2 – 3x + xy – 3y c).(x – y – 3)(x – y +3) 2 4) x – 2xy + y - 9 d).(x2 +2x+2)( x2 -2x +2) 5) x2 – x - 6 e).(x – 2)2 6) x4 + 4 f).2x(x – 2) Caâu 4: Trong caùc caâu sau ñaây, caâu naøo sai? 4) Chia ñôn thöùc cho ñôn a. Ñôn thöùc A chia heát cho ñôn thöùc B khi moãi thöùc, ña thöùc cho ñôn thöùc, ña bieán cuûa B ñeàu laø bieán cuûa A vôùi soá muõ khoâng lôùn thöùc cho ña thöùc. hôn soá muõ cuûa noù trong A. Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 7 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. b. Ña thöùc A chia heát cho ñôn thöùc B khi moãi haïng töû cuûa ña thöùc A ñeàu chia heát cho B. c. Ña thöùc A chia heát cho ña thöùc B khaùc 0 khi toàn taïi ña thöùc Q sao cho: A = B.Q Traéc nghieäm cuûng coá: Caâu 1: Giaù trò cuûa bieåu thöùc 2x(x- y) – y(y – 2x) vôùi x =- 1 2 vaø y = - laø: 3 3 2 2 2 b. c. 9 9 3 2 Caâu 2: Keát quaû cuûa pheùp nhaân (2 + x)(x – 2x +4) baèng: a. x3 + 8 b. x3 – 8 c. (x + 2)2 1 Caâu 3: Tìm x, bieát x3 - x = 0 4 1 1 a. x = 0 hoaëc x = b. x = 0 hoaëc x = 2 2 1 1 c. x = 0 hoaëc x = � d. x = � 2 2 a. d. - 2 3 d. (x - 2)2 * Chuaån bò: - Giaùo vieân: Maùy chieáu (neáu coù), baûng phuï hai maët, maët treân ghi baøi taäp traéc nghieäm, maët döôùi ghi ñaày ñuû keát quaû ñeå quay laïi laøm kieán thöùc cô baûn. - Hoïc sinh: Soaïn ñaày ñuû 5 caâu hoûi cuûa phaàn lyù thuyeát trong baøi oân taäp chöông I ñaïi soá 8. * Phöông phaùp toå chöùc: - Cho hoïc sinh (2 hoïc sinh) thöïc hieän caâu 1 qua baûng phuï. Khi hoïc sinh laøm xong giaùo vieân tieáp tuïc goïi 2 hoïc sinh khaùc laàn löôït nhaän xeùt vaø phaùt bieåu quy taéc, sau ñoù giaùo vieân duøng baûng traéc nghieäm laøm kieán thöùc cô baûn cuûa phaàn thöù nhaát . - Cho hoïc sinh hôïp taùc nhoùm (4 nhoùm) ôû caâu 2, sau ñoù hoïc sinh khaúng ñònh laïi 7 haèng ñaúng thöùc ñaùng nhôù. - Laàn löôït goïi töøng hoïc sinh gheùp yù ôû veá traùi vôùi yù ôû veá phaûi cuûa caâu 3 ñeå ñöôïc keát quaû ñuùng, sau moãi keát quaû ñuùng haõy cho bieát baøi toaùn ñaõ aùp duïng phöông phaùp phaân tích naøo. - Cho hoïc sinh (3 hoïc sinh) phaùt bieåu caùc quy taéc veà pheùp chia ñôn thöùc cho ñôn thöùc, ña thöùc cho ñôn thöùc, ña thöùc cho ña thöùc sau ñoù cho hoïc sinh thöïc hieän caâu 3. Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 8 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. + Sau moãi caâu hoûi traéc nghieäm giaùo vieân ñeàu choát laïi duøng noù laøm kieán thöùc cô baûn cho tieát oân taäp ñeå hoïc sinh luyeän taäp. - Ñeán phaàn cuûng coá giaùo vieân cho hoïc sinh hôïp taùc nhoùm ñeå thöïc hieän caâu 1,2,3 nhaèm cuûng coá laïi kieán thöùc cô baûn cuûa chöông. 2) Chöông II: PHAÂN THÖÙC ÑAÏI SOÁ. - Trong chöông naày, hoïc sinh muoán laøm toát boán pheùp tính coäng, tröø, nhaân vaø chia caùc phaân thöùc ñaïi soá thì phaûi naém vöõng caùc tính chaát cô baûn cuûa noù. Kieán thöùc toång keát. Baøi taäp traéc nghieäm töông öùng. 1) Khaùi nieäm veà Caâu 1: Trong caùc caâu sau ñaây, caâu naøo sai? A C A A.M phaân thöùc ñaïi soá vaø 1)  neáu A.D = B.C 2) Neáu M �0 thì  B D B B.M tính chaát cuûa phaân A A:N A B AB thöùc ñaïi soá.   3) Neáu N �0 thì  4) B B: N M M M A C A �C� A A A  �  5)   6)    � B D B �D� B B B � A C A D �C : = . � �0 � B D B C �D � A B 9) Phaân thöùc nghòch ñaûo cuûa phaân thöùc khaùc 0 laø B A A(x) 10) Phaân thöùc xaùc ñònh khi A(x) ≠ 0 B(x) Caâu 2: Ñieàn vaøo choã troáng. 1) Muoán ruùt goïn moät phaân thöùc ta coù theå: - …………………………………………. - …………………………………………. 2) Muoán quy ñoàng maãu thöùc cuûa nhieàu phaân thöùc coù maãu khaùc nhau ta:…………………………….. 8x  4 .... .... 4 3) 3 = = = 2 8x  1 .... .... 4x  2x  1 .... x 1 4) Phaân thöùc ñoái cuûa phaân thöùc laø 5  2x .... 2x .... 5) Phaân thöùc nghòch ñaûo cuûa phaân thöùc laø 5 .... 7) 2) Caùc pheùp toaùn treân taäp hôïp caùc phaân thöùc ñaïi soá. A C A.C .  B D B.D Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 8) 9 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. Traéc nghieäm cuûng coá: x2 1 Caâu 1: Tìm giaù trò cuûa x ñeå giaù trò cuûa phaân thöùc 2 baèng 0: x  2x  1 a. 1 b. – 1 c. �1 d. Moät keát quaû khaùc. 2 x  16 Caâu 2: Phaân thöùc thu goïn cuûa phaân thöùc laø: 4x  x 2 x4 x4 x4 x4 a. b.  c. d. x x x x 2 x 1 x 1 .Q  Caâu 3: Cho bieåu thöùc Bieåu thöùc Q laø: 4x  3 (4x  3)2 x 1 x 1 4x  3 4x  3 a) b) c) d) 4x  3 4x  3 x 1 x 1 * Chuaån bò: Giaùo vieân: Baûng phuï ghi baøi taäp traéc nghieäm vaø phaàn toùm taét saùch giaùo khoa. Hoïc sinh: Soaïn ñaày ñuû 12 caâu hoûi lyù thuyeát trong phaàn oân taäp chöông II. * Phöông phaùp toå chöùc: - Laàn löôït goïi töøng hoïc sinh ñoïc laïi töøng caâu traéc nghieäm cuûa caâu 1 vaø cho caâu mình ñoïc laø ñuùng hay sai. Neáu sai thì chænh laïi cho ñuùng. - Cho töøng hoïc sinh leân baûng hoaøn chænh nhöõng choã khuyeát cuûa caâu. - Khi caùc caâu ñaõ hoaøn chænh giaùo vieân choát laïi vaø treo baûng toùm traét laøm kieán thöùc cô baûn ñeå luyeän taäp cuûng coá. - Cho hoïc sinh hôïp taùc nhoùm caùc caâu 1,2,3 sau phaàn luyeän taäp nhaèm cuûng coá laïi kieán thöùc cô baûn cuûa chöông. - Cho caû lôùp thöïc hieän caù nhaân caâu 3, goïi hoïc sinh ñuùng taïi choã cho keát quaû sau ñoù giaùo vieân choát laïi phöông phaùp laøm moät baøi taäp traéc nghieäm vaän duïng. 3) Chöông I: TÖÙ GIAÙC: - Caùc noäi dung chính cuûa chöông naøy goàm: + Töù giaùc. + Hình thang, hình thang caân. + Hình bình haønh vaø caùc daïng ñaëc bieät cuûa noù (hình chöõ nhaät, hình thoi, hình vuoâng). 1) Sô ñoà nhaän bieát caùc loaïi töù giaùc. Caâu 1: Döïa vaøosô ñoà haõy neâu moái quan heä giöõa caùc loaïi töù giaùc,vaø daáu hieäu nhaän bieát cuûa töøng laïi töù giaùc? Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 10 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. * Ghi chuù: (1) - Hai goùc keà moät ñaùy baèng nhau. - Hai ñöôøng cheùo baèng nhau. (2) - Moät goùc vuoâng. - Hai ñöôøng cheùo baèng nhau. (3) - Haicaïnh keà baèng nhau. - Hai ñöôøng cheùo vuoâng goùc vôùi nhau. Moätñöôøngcheùo laø phaân giaùc cuûa moät goùc. (4) - Caùc caïnh ñoái soïng song. - Caùc caïnh ñoái baèng nhau. - Hai ñöôøng cheùo caét nhau taïi trung ñieåm cuûa moãi ñöôøng. - Hai caïnh ñoái song song vaø baèng nhau. Caâu 2: Sô ñoà hình beân bieåu thò moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp hình thang, hình bình haønh, hình chöõ nhaät, hình thoi, hình vuoâng. Döïa vaøo sô ñoà ñoù haõy ñieàn vaøo choã troáng: a. Taäp hôïp cuûa caùc hình chöõ nhaät laø taäp hôïp con cuûa taäp hôïp caùc hình………………. b. Taäp hôïp cuûa caùc hình thoi laø taäp hôïp con cuûa taäp hôïp caùc hình………………. c. Giao cuûa taäp hôïp caùc hình chöõ nhaät vaø taäp hôïp caùc hình thoi laø taäp hôïp caùc hình…………….. Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 11 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. Traéc nghieäm cuûng coá: Caâu 1: Cho töù giaùc nhö hình veõ. Töù giaùc naøy laø hình bình haønh vì: a) Töù giaùc coù hai caïnh ñoái song song. b) Töù giaùc coù caùc caïnh ñoái baèng nhau. c) Töù giaùc coù caùc goùc ñoái baèng nhau. d. Töù giaùc coù hai ñöôøng cheùo caét nhau taïi trung ñieåm cuûa moãi ñöôøng. Caâu 2: Hai ñöôøng cheùo cuûa hình thoi baèng 8cm vaø 10cm. Caïnh cuûa hình thoi coù giaùc trò baèng: a. 6cm b. 41 cm c. 164 cm d. 9cm * Chuaån bò: - Giaùo vieân: Maùy chieáu ( neáu coù) sô ñoà nhaän bieát caùc loaïi töù giaùc, baûng phuï traéc nghieäm. - Hoïc sinh: Soaïn ñaày ñuû 9 caâu hoûi cuûa phaàn oân taäp chöông töù giaùc. * Phöông phaùp: - Hoïc sinh thöïc hieän caù nhaân ñeå chæ ra daáu hieäu cuûa töøng loaïi töù giaùc. - Hoïp taùc nhoùm, neâu leân ñöôïc moái quan heä giöõa caùc loïai töù giaùc. - Cho hoïc sinh hôïp taùc nhoùm caùc caâu 1,2 sau phaàn luyeän taäp nhaèm cuûng coá laïi kyõ naêng laøm baøi taäp traéc nghieäm. 4) Chöông II: ÑA GIAÙC, DIEÄN TÍCH ÑA GIAÙC. - Noäi dung chính cuûa chöông naøy goàm: 1. Ña giaùc, ña giaùc ñeàu. 2. Dieän tích hình chöõ nhaät, tam giaùc, hình thang, hình thoi. 3. Dieän tích ña giaùc. Kieán thöùc toång keát. 1) Töù giaùc, ña giaùc. Baøi taäp traéc nghieäm töông öùng. Caâu 1: Ñieàn soá thích hôïp vaøo caùc oâ troáng trong baûng sau: Ñ.giaùc n caïnh Soá caïnh Soá ñöôøng cheùo xuaát phaùt töø moät ñænh Soá tam giaùc ñöôïc taïo thaønh Toång soá ño caùc goùc cuûa moät ña giaùc Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 4 2 4 4.1800 = 2700 12 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. 2) Dieän tích caùc ña giaùc. Caâu 2: Haõy vieát coâng thöùc tính dieän tích cuûa moãi hình trong khung sau: Traéc nghieäm cuûng coá: Caâu 1: Soá ñöôøng cheùo cuûa hình n- goùc laø: n(n  3) a. n b. n – 3 c. d. Caû a,b,c ñeàu sai. 2 Caâu 2: Cho hình thang ABCD coù ñoä daøi hai ñaùy laø 7cm vaø 9cm, ñöôøng 4cm. Dieän tích cuûa hình thang baèng: a. 30 (cm2) b. 32 (cm2) c. 34 (cm2) d. 28 (cm2) Caâu 3: Cho hình thoi ABCD coù ñoä daøi hai ñöôøng cheùo laø 7cm vaø 4cm. Dieän tích dình thoi baèng: a. 14 (cm2) b. 28 (cm2) c. 11 (cm2) d. caû a,b,cñeàu sai. * Chuaån bò: - Giaùo vieân: Maùy chieáu ( neáu coù), baûng phuï traéc nghieäm. - Hoïc sinh: Soaïn ñaày ñuû 3 caâu hoûi cuûa phaàn oân taäp chöông ña giaùc- dieän tích ña giaùc giaùc. * Phöông phaùp: - Hoïp taùc nhoùm ôû caâu 1 ñeå chæ ra soá caïnh vaø soá ñöôøng cheùo cuûa moät ña giaùc. - Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân ôû caâu 2, sau ñoù giaùo vieân laàn löôït goïi leân baûng ñeå hoaøn thaønh coâng thöùc tính dieän tích cuûa caùc loaïi ña giaùc. - Cho hoïc sinh hôïp taùc nhoùm caùc caâu 1,2,3 sau phaàn luyeän taäp nhaèm cuûng coá laïi kieán thöùc cô baûn cuûa chöông. 5) OÂN TAÄP HOÏC KYØ I. - Heä thoáng hoùa caùc keán thöùc cuûa chöông trình hoïc kyø I baèng caùc baøi taäp traéc nghieäm vaän duïng vaø nhaän bieát. Qua ñoù nhaèm khaéc saâu caùc kieán thöùc ñaõ hoïc vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå caùc em laøm toát phaàn caâu hoûi traéc nghieäm trong kyø thi hoïc kyø I. Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 13 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. Baøi taäp traéc nghieäm oân taäp. Caâu 1: Ñieàn vaøo choå (...) ñeå ñöôïc moät haèng ñaúng thöùc x2 + 8x + 16 = ( x + ……)2 ñuùng : a. 1 b. 2 c.3 d. 4 Caâu 2: Keát quaû cuûa pheùp nhaân : (x – 3 )(x + 3) laø a. (x – 3)2 b. (x + 3)2 c. x2 – 3 d. x2 – 9 Caâu 3: Tìm giaù trò cuûa x ñeå 4x2 – 6x = 0 laø : a. x = 0; x = 1 b. x = 0; x = c. x = 0; x = d. Moät keát quaû khaùc. Caâu 4: Ñaúng thöùc naøo sau ñaây laø sai ? 2 a. x + 4x + 4 = ( x + 2) 1 b. x + x + 4 = 2 2 2 � 1� x � � � 2� 2 1 1 � 1� x � c. x  x   � 2 4 � 2� d. x2 – 2xy + y2 =(x – y)2 2 Caâu 5: Giaù trò cuûa bieåu thöùc A = x2 + 2x + 1 taïi x = 999 laø : a.10000 b. 100000 c. 1000000 d. Taát caû sai. 2 2 2 3 Caâu 6: Keát quaû cuûa pheùp chia ( 3x y + 6x y – 12xy ): 3xy baèng: a. x y + 2x2y – 4 b. xy + 2xy2 - 4 c. x y - 2xy2 – 4xy d. Caû ba ñeàu ñuùng. Caâu 7: Caùc bieåu thöùc sau ñaây, bieåu thöùc naøo laø phaân thöùc ñaïi soá: a. 1 x  4x  6 2 b. 0 c. 3 – 5x d. Caû a,b,c ñeàu ñuùng A y3  y 2 Caâu 8: Tìm A ñeå 2 = . y 1 y 1 a. y b. y2 9x 2  6x 1  Caâu 9: Keát quaû cuûa baèng: 3x  1 1  3x c. - y a. 1 – 3x b. 1+ 3x c.) 3x – 1 2 Caâu 10: Cho caùc ña thöùc A = x + 5x + 25 vaø B = x – 5. Tích cuûa A.B laø: a. x3 + 25 b. x3 -25 c. x3 +125 d. – y2 d. 3x + 1 d. x3 -125 Caâu 11: Giaù trò cuûa bieåu thöùc x(x – 1) – y(1 – x) taïi x = 201, y = 199 laø: a. 800 b. 8000 c. 80000 d.Keát quaû khaùc. 2 Caâu 12: Cho ña thöùc A = x +3x - 9 vaø B = x – 2. Dö cuûa pheùp chia A cho B laø: a. 2x b. x c. 2 d. 1 Caâu 13: Toång caùc goùc trong cuûa moät töù giaùc baèng: Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 14 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. a. 4v b. Caâu 14: Hình thang la a. Hình coù hai caïnh so b. Töù giaùc coù hai caïnh c. Töù giaùc coù hai caïnh d. Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 15: Hình thang A �D �  180 0 a. B c. Caû a, b ñuùng. Caâu16:Cho hình than a. ABCD laø hình bình c. ABCD laø hình thoi. Caâu 17: Töù giaùc naøo k a. Hình thang. c. Hình chöõ nhaät. Caâu 18: Hai ñường ch baèng. a. 5 cm Caâu 19: Ñieàu kieän cuûa a. Baèng nhau. c. Caét nhau taïi trung Caâu 20: Toång soá ño ca a. n.1800 c. (n + 1) 1800 * Chuaån bò: - Giaùo vieân: Maùy chieáu ( neáu coù), baûng phuï ghi caâu hoûi traéc nghieäm. - Hoïc sinh: Oân laïi phaàn kieán thöùc ñaõ hoïc trong kyø I. * Phöông phaùp: - Ñoái vôùi caâu hoûi traéc nghieäm nhaän bieát coù theå goïi hoïc sinh ñöùng taïi choã traû lôøi ( chuù yù nhieàu ñeán hoïc sinh yeáu). - Ñoái vôùi caâu hoûi traéc nghieäm vaän duïng coù theå cho hoïc sinh hôïp taùc nhoùm sau ñoù ñoái chieáu keát quaû treân maùy chieáu ( neáu coù). PHAÀN II: HOÏC KYØ II 1) Chöông III: PHÖÔNG TRÌNH BAÄC NHAÁT MOÄT AÅN. Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 15 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. Kieán thöùc toång keát. 1. Phöông trình baäc Baøi taäp traéc nghieäm töông öùng. * Trong caùc caâu sau ñaây, caâu naøo ñuùng? Caâu naøo sai? nhaát moät aån vaø caùch Neáu sai thì söûa laïi cho ñuùng. giaûi. a. Hai phöông trình ñöôïc goïi laø töông ñöông neáu chuùng coù cuøng taäp nghieäm. b. Phöông trình daïng ax + b = 0 (vôùi a,b cho tröôùc vaø 2. Phöông trình tích. a =0 ) ñöôïc goïi laø phöông trình baäc nhaát moät aån. 3. Phöông trình chöùa c. Phöông trình ax + b = 0 coù nhieàu hôn moät nghieäm. aån ôû maãu. d. Neáu A(x).B(x) = 0 thì A(x) = 0 hoaëc B(x) = 0. e. Caùc böôùc giaûi phöông trình chöùa aån ôû maãu laø: + B1: Quy ñoàng maãu hai veá roài khöõ maãu. + B2: Giaûi phöông trình. + B3: Tìm ÑKXÑ cuûa phöông trình. + B4: Keát luaän. Traéc nghieäm cuûng coá: Haõy giaûi caùc phöông trình sau roài ñieàn chöõ töông öùng vaøo keát quaû ñuùng cuûa oâ beân döôùi. a) 2x + 1 = 0 b) 5(x + 4) = 0 c) ax + b = 0 (a �0) d) x 2  2x 2 x2 e) x2 –2 x + 1 = 0 O H C T OÂ  -4 H O  1 2 b a C 1 T � OÂ T � - Neâu yù nghóa cuûa vieäc hoïc toát? * Chuaån bò: - Giaùo vieân: Maùy chieáu ( neáu coù), baûng phuï ghi caâu hoûi traéc nghieäm. - Hoïc sinh: Soaïn ñaày ñuû 6 caâu hoûi cuûa phaàn oân taäp chöông III. * Phöông phaùp: - Laàn löôït goïi töøng hoïc sinh ñöùng taïi choã nhaän xeùt caâu ñuùng vaø caâu sai, neáu sai thì chænh laïi cho ñuùng. - Khi hoïc sinh traû lôøi xong giaùo vieân choát laïi vaø duøng baûng traéc nghieäm laøm kieán thöùc cuûa chöông. Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 16 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. - Chia lôùp thaønh 2 daõy, moãi daõy choïn 5 hoïc sinh thi ñua vôùi nhau, daõy naøo thöïc hieän sôùm nhaát vaø neâu ñöôïc yù nghóa cuûa oâ chöõ vöøa tìm coi thö thaéng cuoäc. 2) Chöông IV: BAÁT PHÖÔNG TRÌNH MOÄT AÅN. Kieán thöùc toång Baøi taäp traéc nghieäm töông öùng. keát. 1. Baát phöông Caâu 1 : Baát phöông trình baäc nhaát moät aån laø baát phöông trình trình baäc nhaát coù daïng : moät aån. a) ax + b > 0 (hoaëc ax + b < 0; ax + b �0; ax + b �0) b) ax + b > 0 (hoaëc ax + b < 0; ax + b �0; ax + b �0) vaø (a  0) c) Caû a,b ñieàu ñuùng. d) Caû a,b ñeàu sai Caâu 2: Ñieàn vaøo choã troáng caùc daáu �; �; <; > 2. Lieân heä giöõa Neáu a �b thì a  c �b  c Neáu a p b thì a  c p b  c thöù töï vaø pheùp Neáu a �b vaø c >0 thì ac .…bc Neáu a < b vaø c > 0 thì ac .... bc nhaân. Neáu a �b vaø c<0 thì ac... bc Neáu a < b vaø c < 0 thì ac .... bc Caâu 3 : Trong caùc khaúng ñònh sau ñaây, khaúng ñònh naøo sai? a) (- 2) + 3 �2 b) – 6 �2.( - 3) c) 4 +(- 8)< -12 +(- 8) d) x2 + 1 �0 Caâu 4: Ñieàn vaøo choã troáng (….) ñeå ñöôïc keá quaû ñuùng. 3. Taäp nghieäm vaø bieåu dieãn taäp nghieäm cuûa baát phöông trình. Baát phöông trình x 2x – 1 coù nghieäm laø: a. x > 1 b. x > - 2 c. x > – 1 d. x > 2 Caâu 2 : Taäp hôïp nghieäm cuûa baát phöông trình 2x - 1 �4x – 3 laø: a.  x x �1 b.  x x �2 c.  x x �1 d.  x x �2 Caâu 3 : Giaù trò cuûa bieåu thöùc 3x + 2 khoâng nhoû hôn giaù trò cuûa bieåu thöùc x + 4 ñöôïc bieåu thò bôûi: Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 17 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. a. 3x + 2 �x + 4 b. 3x + 2 �x + 4 c. Caû a,b ñeàu ñuùng. d. Caû a,b ñeàu sai * Chuaån bò: - Giaùo vieân: Maùy chieáu ( neáu coù), baûng phuï ghi caâu hoûi traéc nghieäm. - Hoïc sinh: Soaïn ñaày ñuû 5 caâu hoûi cuûa phaàn oân taäp chöông IV. * Phöông phaùp: - Goïi hoïc sinh ñöùng taïi choã traû lôøi caâu 1 vaø nhaän xeùt keát quaû. - Khi hoïc sinh traû lôøi xong caâu 2,3 vaø 4 giaùo vieân choát laïi vaø duøng baûng traéc nghieäm laøm kieán thöùc cô baûn cuûa chöông. - Cho hoïc sinh hôïp taùc nhoùm caùc caâu 1,2,3 sau phaàn luyeän taäp nhaèm cuûng coá laïi kieán thöùc. 3) Chöông III: TAM GIAÙC ÑOÀNG DAÏNG. KIEÁN THÖÙC TOÅNG KEÁT 1. ÑOAÏN THAÚNG TÆ LEÄ: a) Ñònh nghóa: AB, CD tæ leä vôùi A’B’, C’D’ AB A 'B' �  CD C'D' b) Tính chaát: 2. ÑÒNH LYÙ TA LET – HEÄ QUAÛ : a) Talet Thuaän vaø Ñaûo: Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM TÖÔNG ÖÙNG Caâu 1: Boå sung vaøo choã troáng (….) trong phaùt bieåu sau: “ Hai ñoaïn thaúng AB vaø CD goïi laø tæ leä vôùi hai ñoaïn thaúng A’B’ vaø C’D’ neáu ……. hay ……” Caâu 2: Choïn caâu traû lôøi ñuùng: AB A 'B'  Neáu thì : CD C'D' AB �CD A 'B'�C'D'  a) . CD C'D' AB A 'B' AB �A 'B'   b) CD C'D' CD �C'D' c) AB.C'D'  CD.A 'B' d) Caû a, b, c ñuùng Caâu 3: Döïa vaøo hình veõ choïn caâu traû lôøi ñuùng: Trong tam giaùc ABC coù a // BC khi vaø chæ khi: 18 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. AB' AC' AB' AC'   b) AB AC BB' CC' BB' CC'  c) d) Caû a, b, c ñeàu AB AC ñuùng. Caâu 4: Döïa vaøo hình veõ beân choïn caâu traû lôøi ñuùng: b) Heä Quaû: �ABC AB' AC ' B'C ' Trong tam giaùc ABC coù a // BC thì ta coù: �   � AB' AC' B'C' a / /BC AB AC BC   a) � AB AC BC AB AC BC   b) AB' AC' B'C' c) Caû a, b ñuùng d) Caû a, b sai. Caâu 5: Cho hình veõ sau. Ñieàn vaøo choå (….) 3. TÍNH CHAÁT ÑÖÔØNG PHAÂN ñeå ñöôïc ñaúng thöùc ñuùng: GIAÙC TRONG TAM GIAÙC: “AD laø tia phaân giaùc goùc BAC vaø AE laø AB DB ......   tia phaâ n giaù c goù c BAx thì AD laø tia phaân giaùc goùc BAC ...... ...... ...... AE laø tia phaân giaùc goùc BAx ” AB DB EB   thì AC DC EC a) 4. TAM GIAC ÑOÀNG DAÏNG: a) Ñònh nghóa: b) Tính chaát: Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ Caâu 6: Ñieàn vaøo choå (….) trong phaùt bieåu sau ñaây: “ Tam giaùc A’B’C’ goïi laø ñoàng daïng vôùi tam giaùc ABC neáu: …………….vaø …………..” Caâu 7: Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát: Neáu ABC ñoàng daïng A 'B'C' theo tæ soá k thì: p' h' k a) b)  k p h 19 ÑEÀ TAØ I : söû duï n g baø i taä p traé c nghieä m trong caù c tieá t oâ n taä p toaù n 8. s'  k2 d) Taát caû ñuùng. s 5. LIEÂN HEÄ GIÖÕA CAÙC TRÖÔØNG Caâu 8: Saép xeáp caùc heä thöùc ôû coät 1 vaø coät HÔÏP ÑOÀNG DAÏNG VAØ CAÙC 2 ñeå ñöôïc hai tröôøng hôïp töông öùng cuûa TRÖÔØNG HÔÏP BAÈNG NHAU CUÛA hai tam giaùc ñoàng daïng vaø baèng nhau: HAI TAM GIAÙC ABC VAØ A’B’C’: Coät 1 Coät 2 (ñoàng daïng) ( baèng nhau) Tröôøng hôïp Tröôøng hôïp , , A 'B' B'C' C'A ' a. A � � � � ñoàng daïng baèng nhau ø ;  A B  B   1. AB BC CA 1. b. A’B’= AB; vaø A’B’ = AB A 'B' B'C' C'A ' B’C’ = A 'B' B'C' b. A’B’ = AB;    2. vaø AB BC CA BC; AB BC B’C’ = BC , A’C’ = AC �B � A’C’ = AC B , A 'B' B'C' d.A’B’ = AB; �B � ; c. A’B’ = AB; 3. AÂ’ = AÂ; B  2. vaø AB BC B’C’ = BC B’C’ = BC �C �, , , C � � � � vaø B  B BB �B �, vaø B �B � , a. AÂ’ = AÂ ; 3. AÂ’ = AÂ vaø B �B �, 4. AÂ ’ = AÂ vaø B �B � , vaø B Caâu 9: Hai tam giaùc ABC vaø A’B’C’ coù A’B’ = AB AÂ=AÂ’=900 ñoàng daïng vôùi nhau khi: c) AB AC  a) 6. CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP ÑOÀNG A 'B' A 'C' DAÏNG CUÛA HAI TAM GIAÙC AB BC  b) VUOÂNG: A 'B' B'C' �C �, �B � , hoaëc C c) B d) Taát caû ñuùng. Traéc nghieäm cuûng coá: Caâu 1: Cho AB = 125 cm, CD = 625 cm. Tæ soá naøo sau ñaây laø ñuùng. AB 125cm AB 125 AB 1   cm  a. b. c. d. Moät keát quaû khaùc. CD 625cm CD 625 CD 5 Caâu 2: Cho hình veõ : Bieát MN // BC. Trong caùc caâu sau, caâu naøo ñuùng? a. x = 19 b. x = 21 c. x = 20 d. Moät keát quaû khaùc. Caâu 3: Cho hình veõ : Trong caùc caâu sau, caâu naøo sai? Giaù o vieâ n thöï c hieä n : ÑOÃ MINH TRÍ 20
- Xem thêm -