Tài liệu Sự di truyền liên kết với giới tính

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

SỰ DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH Câu 1 A) B) C) D) ðáp án Câu 2 A) B) C) D) ðáp án Câu 3 A) B) C) D) ðáp án Câu 4 A) B) C) D) ðáp án Câu 5 A) B) C) D) ðáp án Câu 6 Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính ñược phát hiện ñầu tiên bởi: Moocgan Menñen Coren và Bo Oatxơn và Cric A Hịên tượng di truyền liên kết với giới tính là hiện tượng: Di truyền các tính trạng giới tính mà gen quy ñịnh chúng nằm trên các NST thường Di truyền các tính trạng thường mà gen quy ñịnh chúng nằm trên NST Y Di truyền các tính trạng thường mà gen quy ñịnh chúng nằm trên NST X Di truyền các tính trạng thường mà gen quy ñịnh chúng nằm trên NST giới tính D Mô tả nào sau ñây là không ñúng với hiện tượng di truyền liên kết với giới tính : Nhiều gen liên kết với giới tính ñược xác minh là nằm trên NST giới tính X Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính là hiện tượng di truyền của các tính trạng thường mà các gen ñã xác ñịnh chúng nằm trên NST giới tính Trên NST Y ở ña số các loài hầu như không mang gen Một số NST giới tính do các gen nằm trên các NST thường chi phối sự di truyền của chúng ñược gọi là di truyền liên kết với giới tính D Trong trường hợp di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên các NST giới tính X, kết quả của phép lai thuận và lai nghịch khác nhau do: Có sự thay ñổi quá trình làm bố, làm mẹ trong quá trình lai Do sự khác biệt trong cặp NST giới tính ở cơ thể bố và mẹ nên bố mẹ không ñóng vai trò như nhau trong quá trình di truyền các tính trạng Do có hiện tượng di truyền chéo, cơ thể XX sẽ chỉ truyền gen cho con XY ở thế hệ sau Do có hiện tượng di truyền thẳng, cơ thể XY sẽ chỉ truyền gen cho con XY ở thế hệ sau B ðặc ñiểm nào dưới ñây không phải là ñặc ñiểm di truyền của gen lặn quy ñịnh tính trạng thường nằm trên NST giới tính X: Tính trạng có xu hướng dễ biểu hiện ở cơ thể mang cặp NST giới tính XX Có hiện di truyền chéo Tỉ lệ phân tính của tính trạng biểu hiện không giống nhau ở hai giới Kết quả của phép lai thuận và lai nghịch khác nhau A ðể phân biệt hiện tượng di truyền qua các gen nằm trên NST thường với hiện tượng di truyền liên kết với NST giới tính X người ta dựa vào các ñặc ñiểm nào? Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến A) B) C) D) ðáp án Câu 7 A) B) C) D) ðáp án Câu 8 A) B) C) D) ðáp án Câu 9 A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) Gen trên NST thường không có hiện tượng di truyền chéo Gen trên NST thường luôn luôn biểu hiện giống nhau ở cả hai giới Gen trên NST thường cho kết quả giống nhau trong phép lai thuận nghịch Tất cả ñều ñúng -D Bệnh nào dưới ñây của người bệnh là do ñột biến gen lặn di truyền liên kết với giới tính: Bệnh thiếu máu huyết cầu ñỏ hình lưỡi liềm Hội chứng Claiphentơ Bệnh mù màu Hội chứng Tơcnơ C Ở ruồi giấm gen W quy ñịnh tính trạng mắt ñỏ, gen w quy ñịnh tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen và kiểu giao phối khác nhau? 3 kiểu gen, 6 kiểu giao phối 3 kiểu gen, 3 kiểu giao phối 6 kiểu gen, 4 kiểu giao phối 5 kiểu gen, 6 kiểu giao phối D Ở ruồi giấm gen W quy ñịnh tính trạng mắt ñỏ, gen w quy ñịnh tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Cặp nào dưới ñây ñược coi là cặp lai thuận nghịch ♂ XWXw x ♀ XWY và ♂XWXw x ♀ XwY ♂ XwXw x ♀ XWY và ♂XWXW x ♀ XwY ♂ XwXw x ♀ XwY và ♂XWXW x ♀ XWY ♂ XWXw x ♀ XwY và ♂XWXW x ♀ XwY B Ở ruồi giấm gen W quy ñịnh tính trạng mắt ñỏ, gen w quy ñịnh tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới ñây dẫn ñến hiện tượng phân tính theo giới tính(các tính trạng biểu hiện không giống nhau ở hai giới) ♂XWXw x ♀ XWY ♂XWXw x ♀ XwY ♂XWXW x ♀ XwY A và B ñúng A Ở ruồi giấm gen W quy ñịnh tính trạng mắt ñỏ, gen w quy ñịnh tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới ñây dẫn ñến hiện tượng phân tính theo giới tính: ♂XWXw x ♀ XwY ♂XwXw x ♀ XWY ♂XWXW x ♀ XWY A và B ñúng Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án Câu 13 A) B) C) D) ðáp án Câu 14 A) B) C) D) ðáp án Câu 15 A) B) C) D) ðáp án Câu 16 A) B) C) D) ðáp án -D Ở ruồi giấm gen W quy ñịnh tính trạng mắt ñỏ, gen w quy ñịnh tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới ñây sẽ cho tỷ lệ phân tính 1 mắt ñỏ : 1 mắt trắng ♂XWXw x ♀ XWY ♂XwXw x ♀ XWY ♂XWXW x ♀ XwY A và B ñúng -D Ở ruồi giấm gen W quy ñịnh tính trạng mắt ñỏ, gen w quy ñịnh tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới ñây sẽ cho tỷ lệ phân tính 1 ruồi cái mắt ñỏ : 1 ruồi ñực mắt trắng ♂XWXw x ♀ XwY ♂XwXw x ♀ XWY ♂XWXw x ♀ XWY ♂XWXW x ♀ XwY B Ở ruồi giấm gen W quy ñịnh tính trạng mắt ñỏ, gen w quy ñịnh tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới ñây sẽ cho tỷ lệ phân tính 3 ruồi mắt ñỏ : 1 ruồi mắt trắng trong ñó ruồi mắt trắng ñều là ruồi ñực: ♂XWXw x ♀ XWY ♂XWXW x ♀ XwY ♂XWXw x ♀ XwY ♂XwXw x ♀ XWY A Ở ruồi giấm gen W quy ñịnh tính trạng mắt ñỏ, gen w quy ñịnh tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới ñây dẫn sẽ cho tỷ lệ phân tính 1 : 1: 1: 1 ở hệ lai: ♂XWXW x ♀ XwY ♂XWXw x ♀ XwY ♂XWXw x ♀ XWY ♂XwXw x ♀ XWY B ðặc ñiểm nào dưới ñây không phải là ñặc ñiểm của bệnh di truyền do gen lặn liên kết với NST giới tính X ở người: Bệnh có xu hướng dễ biểu hiện ở người nam do gen lặn ñột biến không có alen bình thường tương ứng trên Y át chế Mẹ mang gen bệnh ở trạng thái dị hợp sẽ làm biểu hiện ở một nửa số con trai Bố mẹ mang gen bệnh sẽ truyền gen bệnh cho một nửa số con gái Người nữ khó biểu hiện bệnh do muốn biểu hiện gen bệnh phải ở trạng thái ñồng hợp C Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến Câu 17 A) B) C) D) ðáp án Câu 18 A) B) C) D) ðáp án Câu 19 A) B) C) D) ðáp án Câu 20 A) B) C) D) ðáp án Câu 21 Bệnh di truyền do gen lặn liên kết với NST Giới tính X ở người có xu hướng dễ biểu hiện ở người nam do: NST giới tính X bị bất hoạt nên gen bệnh trên NST giới tính X không gây biểu hiện ở người nữ XX Do trong quần thể, mẹ là người mang gen bệnh nên truyền gen bệnh cho con trai Ở người nam gen lặn ñột biến dễ dàng xuất hiện ở trạng thái ñồng hợp và biểu hiện bệnh Ở người nam gen lặn biểu hiện trên NST X không có alen bình thường tương ứng trên Y át chế D Bệnh máu khó ñông ở người rất khó gặp ở nữ do: bệnh do gen lặn ñột biến nằm tên NST giới tính X, người nữ mang cặp NST giới tính XX nên muốn biểu hiện gen phải ở trạng thái ñồng hợp. Người nam XY do chỉ có một NST giới tính X nên chỉ cần một gen là ñủ ñể gây bệnh bệnh do gen lặn ñột biến nằm tên NST giới t ínhY nên chỉ biểu hiện ở người nam, người nữ mang cặp NST giới tính XX nên muốn biểu hiện gen phải xảy ra ñột biến chuyển ñoạn NST mang gen ñột biến qua NST X bệnh do gen lặn ñột biến nằm tên NST giới t ính X, người nữ mắc bệnh sẽ có biểu hiện nặng nề hơn so với người nam do ñó bị chết sớm dẫn ñến kết quả là bệnh ít gặp ở người nữ hơn so với nam A và C ñúng A ở người bệnh máu khó ñông do gen lặn h nằm trên NST X quy ñịnh, gen H quy ñịnh máu ñông bình thường Bố và con trai ñều mắc bệnh khó ñông,mẹ bình thường , nhận ñịnh nào dưới ñây là ñúng: Con tri ñã nhận gen bệnh từ bố mẹ không mang gen bệnh XHXH mẹ mang gen bệnh ở trạng thái dị hợp XHXh Toàn bộ con gái của hai người này sẽ có kiểu gen dị hợp tử XHXh C ở người bệnh máu khó ñông do gen lặn h nằm trên NST X quy ñịnh, gen H quy ñịnh máu ñông bình thường Bố mắc bệnh máu khó ñông,mẹ bình thường, ông ngoại mắc bệnh khó ñông, nhận ñịnh nào dưới ñây là ñúng: Con gái của họ không bao giờ có người mắc bệnh 100% số con trai của họ sẽ mắc bệnh 50% số con trai của họ có khả năng mắc bệnh 100% số con gái của họ sẽ mắc bệnh C ở người bệnh máu khó ñông do gen lặn h nằm trên NST X quy ñịnh, gen H quy ñịnh máu ñông bình thường Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến A) B) C) D) ðáp án Câu 22 A) B) C) D) ðáp án Câu 23 A) B) C) D) ðáp án Câu 24 A) B) C) D) ðáp án Câu 25 A) B) C) Bố mắc bệnh máu khó ñông, mẹ bình thường, ông ngoại mắc bệnh máu khó ñông, Họ có một người con gái bình thường. Con gái của họ lấy chồng hoàn toàn bình thường, nhận ñịnh nào dưới ñây là ñúng: khả năng mắc bệnh ở con của họ là 50% 100% số con trai của họ hoàn toàn bình thường 50% số con trai của họ hoàn toàn bình thường 50% số con gái của họ sẽ mắc bệnh C ở người bệnh máu khó ñông do gen lặn h nằm trên NST X quy ñịnh, gen H quy ñịnh máu ñông bình thường khả năng ñể một cặp vợ chồng sing con gái mắc bệnh máu khó ñông có thể ñược gặp trong tình huống sau: bố mắc bệnh, mẹ bình thường, ông ngoại mắc bệnh bố mắc bênh, mẹ bình thường, ông bà ngoại bình thường nhưng có cậu mắc bệnh bố mắc bệnh, mẹ bình thường nhưng có dì mắc bệnh tất cả ñều ñúng -D ở người bệnh máu khó ñông do gen lặn h nằm trên NST X quy ñịnh, gen H quy ñịnh máu ñông bình thường Bố mẹ bình thừơng, ông nội mắc bệnh máu khó ñông, ông bà ngoại bình thường, khả năng họ sinh con trai mắc bệnh sẽ là 12,5% 50% 25% 0% D ở người bệnh máu khó ñông do gen lặn h nằm trên NST X quy ñịnh, gen H quy ñịnh máu ñông bình thường Một người nam mắc bênh lấy một người nữ bình thường nhưng có bố mẹ mắc bệnh, khả năng họ sinh ra ñược ñứa con khoẻ mạnh là bao nhiêu? 100% 25% 50% 75% C ở người bệnh máu khó ñông do gen lặn h nằm trên NST X quy ñịnh, gen H quy ñịnh máu ñông bình thường Một người nam mắc bệnh lấy một người nữ bình thường nhưng có bố mẹ mắc bệnh, khả năng họ sinh ra ñược ñứa con gái khoẻ mạnh là bao nhiêu? 100% 25% 50% Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến D) ðáp án Câu 26 A) B) C) D) ðáp án Câu 27 A) B) C) D) ðáp án Câu 28 A) B) C) D) ðáp án Câu 29 A) B) C) D) ðáp án Câu 30 A) 75% C ở người bệnh máu khó ñông do gen lặn h nằm trên NST X quy ñịnh, gen H quy ñịnh máu ñông bình thường Một người nam bình thường kết hôn với một người nữ bình thường nhưng có bố mắc bệnh, hkả năng họ sinh ra ñược ñứa con khoẻ mạnh là bao nhiêu? 75% 25% 50% 100% A ở mèo, gen B quy ñịnh màu lông ñen nằm trên NST giới tính X, gen B quy ñịnh màu lông hung, mèo cái dị hợp về gen này có màu lông tam thể do gen B trội không hoàn toàn. Mẹ tam thể x bố ñen, tỉ lệ màu lông của các mèo con sẽ là: Mèo cái toàn ñen, mèo ñực 50% ñen,50% hung Mèo cái: 50%ñen: 50% tam thể, mèo ñực 100% ñen Mèo cái: 50% ñen:50% tam thể, mèo ñực 100% hung Mèo cái:50% ñen:50% tam thể, mèo ñực:50% ñen:50% hung D ở mèo, gen B quy ñịnh màu lông ñen nằm trên NST giới tính X, gen B quy ñịnh màu lông hung, mèo cái dị hợp về gen này có màu lông tam thể do gen B trội không hoàn toàn mẹ hung x bố ñen, tỷ lệ màu lông của các mèo con sẽ là: Mèo cái toàn ñen, mèo ñực toàn hung Mèo cái toàn tam thể, mèo ñực toàn hung Mèo cái toàn tam thể, mèo ñực toàn ñen Mèo cái toàn hung, mèo ñực toàn ñen B ở mèo, gen B quy ñịnh màu lông ñen nằm trên NST giới tính X, gen B quy ñịnh màu lông hung, mèo cái dị hợp về gen này có màu lông tam thể do gen B trội không hoàn toàn Mèo ñực tam thể chỉ có thể xuất hiện trong trường hợp: mẹ lông ñen, bố lông hung, mèo bố bị rối loạn phân ly cặp NST giới tính, mèo ñực tam thể có NST giới tính là XXY mẹ lông hung, bố lông ñen, mẹ bị rối loạn phân ly căp NST giới tính, mèo ñực tam thể có NST giới tính là XXY mẹ lông ñen, bố lông hung, mẹ bị rối loạn phân ly căp NST giới tính, mèo ñực tam thể có NST giới tính là XXY mẹ lông hung, bố lông hung, bố bị rối loạn phân ly căp NST giới tính, mèo ñực tam thể có NST giới tính là XXY A hịên tượng di truyền thẳng trong di truyền kiên kết với giới tính là hiện tượng Gen quy ñịnh tính trạng nằm trên NST X do ñó ở cơ thể mang cặp NST giới Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến B) C) D) ðáp án Câu 31 A) B) C) D) ðáp án Câu 32 A) B) C) D) ðáp án Câu 33 A) B) C) D) ðáp án Câu 34 A) B) C) D) ðáp án Câu 35 A) B) C) D) ðáp án Câu 36 A) tính XY tính tạng luôn luôn ñược truyền cho cá thể cùng giới ở thế hệ sau Gen quy ñịnh tính trạng nằm trên NST Y do ñó ở cơ thể mang cặp NST giới tính XY tính tạng luôn luôn ñược truyền cho cá thể khác giới ở thế hệ sau Gen quy ñịnh tính trạng nằm trên NST X do ñó ở cơ thể mang cặp NST giới tính XY tính tạng luôn luôn ñược truyền cho cá thể khác giới ở thế hệ sau Gen quy ñịnh tính trạng nằm trên NST Y do ñó ở cơ thể mang cặp NST giới tính XY tính tạng luôn luôn ñược truyền cho cá thể cùng giới ở thế hệ sau D bệnh tật nào dưới ñây ở người gây ra bởi ñột biến gen lặn trên NST Y: Mù màu Máu khó ñông tật dính ngón tay số 2 và số 3 Bệnh teo cơ C bệnh nào dưới ñây ở người gây chỉ biểu hiện ở nam giới: Mù màu Máu khó ñông tật có túm lông ở tai hội chứng Tơcnơ C bệnh di truyền nào dưới dây ở người hiện ñã có thể ñiều trị ñược một phần và cho phép người bệnh sống một cuộc sống gần như bình thường Bệnh teo cơ bệnh máu khó ñông hội chứng Tơcnơ hội chứng Claiphentơ B Ý nghĩa trong sản xuất của hiện tượng di truyền liên kết với giới tính là: Giúp phân biệt giới tính ở giai ñoạn sớm, nhất là ở gia cầm Tăng cường hiệu quả của phép lai thuận nghịch trong việc tạo ưu thế lai chọn ñôi giao phối thích hợp dể tạo ra các biến dị tổ hợp monhgmuốn tất cả ñều ñúng A Ý nghĩa trong của hiện tượng di truyền liên kết với giới tính là ñối với y học là Giúp phân biệt giới tính của thai nhi ở giai ñoạn sớm Giúp tư vấn di truyền và dự phòng ñối với các bệnh di truyền liên kết với giới tính Giúp hạn chế sự xuất hiện trong trường hợp bất thường của cặp NST giới tính Giúp hiểu ñược nguyên nhân và cơ chế gây ra các trường hợp bất thường về số lượng của cặp NST giới tính B người ta gọi bệnh mù màu và bệnh máu khó ñông là bệnh của nam giới vi: bệnh gây ra do ñột biến gen lặn trên NST Y không có alen tương ứng trên NST Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến B) C) D) ðáp án Câu 37 A) B) C) D) ðáp án Câu 38 A) B) C) D) ðáp án Câu 39 A) B) C) D) ðáp án X bệnh gây ra do ñột biến gen trội trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y bệnh gây ra do ñột biến gen trội trên NST Y không có alen tương ứng trên NST X bệnh gây ra do ñột biến gen lặn trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y D sự di truyền của các tính trạng ñược quy ñịnh bởi gen trên NST Y có ñặc ñiểm như thế nào? chỉ biểu hiện ở cơ thể ñực chỉ biểu hiện ở cơ thể cái Có hiện tượng di truyền chéo chỉ biểu hiện ở cơ thể XY D sự di truyền của các bệnh tật ñược quy ñịnh bởi gen ñột biến trên NST Y ở người có ñặc ñiểm như thế nào? Chỉbiểu hiện ở người nam bố luôn luôn truyền bệnh tật cho con trai Tính chất trội hoặc lặn của gen ñột biến không có ý nghĩa tất cả ñều ñúng -D ở gà gen trội R quy ñịnh lông vằn, gen r quy ñịnh gen không vằn nằm trên NST X ñể có thể sớm phân biệt trống và mái khi gà mới nở bằng tính trạng trên NST X người ta phải thực hiện phép lai nào? ♂XRXR x ♀XrY ♂XrXr x ♀XRY ♂XRXr x ♀XRY ♂XRXr x ♀XrY B Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến
- Xem thêm -