Tài liệu Sự cần thiết của hội nhập afta thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Cã thÓ thÊy r»ng kinh doanh trong thêi ®¹i ngµy nay ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i ®¬ng ®Çu víi hµng lo¹t nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch tõ m«i trêng bªn ngoµi còng nh nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong néi bé doanh nghiÖp. Ng êi ta vÉn thêng nãi: Qu¶n trÞ kinh doanh lµ khoa häc, qu¶n trÞ kinh doanh lµ nghÖ thuËt víi ý nghÜa nhµ qu¶n trÞ ph¶i n¾m ch¾c vµ biÕt vËn dông nh÷ng quy luËt trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cña tù nhiªn x· héi còng nh t¹o ra mèi quan hÖ hµi hoµ gi÷a c¸c c¸ nh©n ®Ó ph¸t huy tèi ®a lîi thÕ cña hä phôc vô cho môc tiªu chung cña doanh nghiÖp. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¶n trÞ bao gåm: LËp kÕ ho¹ch, Tæ chøc, L·nh ®¹o, §iÒu hµnh vµ kiÓm tra. Trong ®ã chøc n¨ng kiÓm tra cã vai trß hÕt søc quan träng. Theo H. Rayol: " Trong kinh doanh, kiÓm tra lµ viÖc kiÓm chøng xen mäi viÖc cã ®îc thùc hiÖn theo nh kÕ ho¹ch ®· ®îc v¹ch ra, theo nh÷ng chØ thÞ, nh÷ng nguyªn t¾c ®· ®îc Ên ®Þnh hay kh«ng? Nã cã nhiÖm vô t×m ra nh÷ng khuyÕt ®iÓm vµ sai lÇm ®Ó söa ch÷a, ng¨n ngõa sù vi ph¹m. Nã ®èi phã víi mäi sù gåm cã sù vËt, con ng êi vµ ho¹ ®éng ". §èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ, kiÓm tra cßn cã ý nghÜa gióp hä ® a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh mét c¸ch phï hîp, nhanh chãng, chÝnh x¸c, ®¶m b¶o mäi ho¹t ®éng cña tæ chøc ®i theo mét môc tiªu chung ®· ®Þnh. Kh«ng cã mét doanh nghiÖp nµo trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh mµ kh«ng ph¶i thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh. §iÒu chØnh lµ tÊt yÕu bëi ®iÒu chØnh sÏ gióp cho doanh nghiÖp thÝch øng víi sù biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng còng nh t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ®øng v÷ng ph¸t triÓn l©u dµi. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc cïng víi kinh nghiÖm thùc tÕ qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH hÖ thèng c«ng nghiÖp LGIS-VINA, trong chuyªn ®Ò nµy em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c thu thËp th«ng tin cho qu¸ tr×nh kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm hai phÇn chÝnh: PhÇn 1: PhÇn lý thuyÕt chung. ThÕ nµo lµ ®iÒu chØnh? LËp s¬ ®å ph©n hÖ th«ng tin ®iÒu chØnh c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. øng dông c¸c kh¸i niÖm vµ s¬ ®å trªn vµo thùc tÕ ho¹t ®éng cña c«ng ty. PhÇn 2: PhÇn thùc hµnh. X¸c ®Þnh nhu cÇu th«ng tin cho viÖc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty LGIS-VINA. §Ó gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò trªn em ®· cè g¾ng vËn dông kiÕn thøc m×nh ®· häc vµo thùc tÕ ho¹t ®éng cña c«ng ty LGISVINA. Tuy nhiªn do cßn h¹n chÕ vÒ nhËn thøc còng nh kinh nghiÖm thùc tÕ, chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý, ®¸nh gi¸ cña thÇy ®Ó hßan thiÖn h¬n n÷a chuyªn ®Ò cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò, em ®· nhËn ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy NguyÔn Kim Truy còng nh sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ trong c«ng ty LGIS-VINA. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn 1 Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. I. Tæng quan vÒ ho¹t ®éng kiÓm tra trong doanh nghiÖp. 1.1.Kh¸i niÖm kiÓm tra. KiÓm tra lµ qu¸ tr×nh xem xÐt, ®o l êng, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh viÖc thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o cho c¸c môc tiªu, hÕ haäch cña doanh nghiÖp ®îc hoµn thµnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. KiÓm tra ®îc thùc hiÖn kh«ng chØ nh»m ph¸t hiÖn c¸c sai sãt, ¸ch t¾c trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó cã gi¶ ph¸p xö lý kÞp thêi mµ cßn nh»m t×m kiÕm c¸c c¬ héi, tiÒm n¨ng cã thÓ khai th¸c ®Ó tËn dông, thóc ®Èy doanh nghiÖp nhanh chãng ®¹t tíi môc tiªu ®· ®Þnh. 1.2. Vai trß cña kiÓm tra.  KiÓm tra gióp thÈm ®Þnh tÝnh ®óng sai cña ® êng lèi chiÕn lîc, kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh vµ dù ¸n, tÝnh tèi u cña c¬ cÊu tæ chøc.  KiÓm tra ®¶m b¶o cho c¸c kÕ ho¹ch ® îc thùc hiÖn víi hiÖu qu¶ cao.  KiÓm tra gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp thùc thi ®îc quyÒn lùc qu¶n lý cña m×nh.  KiÓm tra gióp doanh nghiÖp theo s¸t vµ ®èi phã víi sù biÕn ®éng cña m«i trêng.  KiÓm tra t¹o tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh hoµn thiÖn vµ ®æi míi doanh nghiÖp. 1.3. B¶n chÊt cña kiÓm tra.  KiÓm tra lµ hÖ thèng ph¶n håi vÒ kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng. Theo hÖ thèng nµy, c¸c nhµ qu¶n trÞ tiÕn hµnh ®o l êng kÕt qu¶ thùc tÕ, so s¸nh c¸c kÕt qu¶ nµy víi c¸c tiªu chuÈn, x¸c ®Þnh vµ ph©n tÝch c¸c sai lÖch. Sau ®ã ®Ó thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt, hä ph¶i ®a ra mét ch¬ng tr×nh ®iÒu chØnh vµ thùc hiÖn ch ¬ng tr×nh nh»m ®i tíi kÕt qu¶ mong muèn. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt qu¶ mong muèn Thùc hiÖn ®iÒu chØnh KÕt qu¶ thùc tÕ §o lêng kÕt qu¶ thùc tÕ X©y dùng ch¬ng tr×nh ®iÒu chØnh So s¸nh víi c¸c tiªu chuÈn Ph©n tÝch nguyªn nh©n sai lÖch X¸c ®Þnh c¸c sai lÖch Tuy nhiªn c¬ chÕ x¸c ®Þnh c¸c sai lÖch nh trªn cã nhiÒu khuyÕt ®iÓm: - G©y tèn kÐm cho doanh nghiÖp do ph¶i kh¾c phôc nh÷ng hËu qu¶ cña sù sai lÖch. - HÇu nh kh«ng cã t¸c dông ®èi víi viÖc n©ng cao chÊt lîng cña qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm. - H×nh thøc kiÓm tra nµy kh«ng cã t¸c dông dù b¸o cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp. §ã chÝnh lµ nguyªn nh©n ra ®êi cña hÖ thèng kiÓm tra dù b¸o.  KiÓm tra lµ hÖ thèng ph¶n håi dù b¸o. HÖ thèng kiÓm tra dù b¸o sÏ gi¸m s¸t ®Çu vµo cña hÖ thèng vµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ó kh¼ng ®Þnh xem nh÷ng ®Çu vµo vµ c¶ qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®ã cã ®¶m b¶o cho hÖ thèng thùc hiÖn kÕ ho¹ch hay kh«ng. H×nh thøc kiÓm tra nµy ®¶m cho c¸c ho¹t déng ®iÒu chØnh cã thÓ thùc hiÖn tríc khi ®Çu ra cña hÖ thèng bÞ ¶nh hëng. S¬ ®å: HÖ thèng kiÓm tra dù b¸o. §Çu vµo Qu¸ tr×nh thùc hiÖn §Çu ra HÖ thèng kiÓm tra Víi hÖ thèng kiÓm tra nµy doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin ®Çu vµo vµ th«ng tin ho¹t ®éng ®¸y øng mét sè yªu cÇu sau: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Ph©n tÝch kü cµng hÖ thèng lËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra còng nh c¸c ®Çu vµo vµ nh÷ng qu¸ tr×nh quan träng.  X©y dùng m« h×nh hÖ thèng thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh.  §¶m b¶o mèi liªn hÖ thêng xuyªn gi÷a ®Çu vµo, ®Çu ra cña hÖ thèng.  §¸nh gi¸ thêng xuyªn nh÷ng sai lÖch cña ®Çu vµo, ®Çu ra so víi kÕ ho¹ch vµ ¶nh hëng cña chóng tíi kÕt qu¶ cuèi cïng.  TiÕn hµnh c¸c t¸c ®éng kÞp thêi lªn c¸c yÕu tè cña hÖ thèng dÓ ®iÒu chØnh nh÷ng sai lÖch nh»m thùc hiÖn ®óng môc tiªu. 1.4. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng kiÓm tra. TÊt c¶ c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®Òu v¬n tíi môc tiªu x©y dùng mét hÖ thèng kiÓm tra thÝch hîp vµ h÷u hiÖu gióp hä thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c kÕ ho¹ch ®Æt ra. HÖ thèng ®ã cÇn ®¸p óng c¸c yªu cÇu: 1.4.1. HÖ thèng kiÓm tra cÇn ®îc thiÕt kÕ theo kÕ ho¹ch. HÖ thèng kiÓm tra ph¶i ph¶n ¸nh c¸c kÕ ho¹ch mµ chóng theo dâi. Th«ng qua hÖ thèng kiÓm tra, c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i n¾m ®îc diÔn biÕn cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. 1.4.2. HÖ thèng kiÓm tra ph¶i ®ång bé. Theo nghÜa ph¶i quan t©m ®Õn chÊt lîng cña c¶ qu¸ tr×nh chø kh«ng ph¶i chØ quan t©m ®Ðn chÊt lîng cuèi cïng cña ho¹t ®éng. 1.4.3. KiÓm tra ph¶i c«ng khai, chÜnh x¸c, kh¸ch quan. ViÖc kiÓm tra ph¶i dùa vµo nh÷ng th«ng tin ph¶n håi chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi. Tr¸nh th¸i ®é ®Þnh kiÕn, kh«ng c«ng b»ng, u thµnh tÝch. 1.4.4. KiÓm tra cÇn phï hîp víi tæ chøc vµ con ngêi trong doanh nghiÖp. - HÖ thèng kiÓm tra ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp. - HÖ thèng kiÓm tra ph¶i ph¶n ¸nh c¬ cÊu tæ chøc vµ con ngêi trong doanh nghiÖp. - HÖ thèng kiÓm tra ph¶i phï hîp víi vÞ trÝ c«ng t¸c cña c¸n bé qu¶n trÞ. - KiÓm tra ph¶i ®¬n gi¶n, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸ nh©n sö dông kinh nghiÖm, sù kh¸o lÐo cña m×nh ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao. 1.4.5. HÖ thèng kiÓm tra ph¶i linh ho¹t vµ cã ®é ®a d¹ng hîp lý. HÖ thèng kiÓm tra ph¶i cho phÐp tiÐn hµnh ®o lêng ®¸nh gi¸, ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ còng nh ¸p dông nhiÒu ph¬ng ph¸p kiÓm tra kh¸c nhau ®èi víi cïng mét ®èi tîng. 1.4.6. KiÓm tra cÇn ph¶i hiÖu qu¶. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo nghÜa, kiÓm tra cã kh¶ n¨ng lµm s¸ng tá nguyªn nh©n vµ ®iÒu chØnh nh÷ng sai lÖch tiÒm tµng thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch víi møc chi phÝ thÊp nhÊt. 1.5. HÖ thèng kiÓm tra. Mét hÖ thèng kiÓm tra ph¶i bao gåm nh÷ng con ngêi, ph¬ng ph¸p c«ng cô ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh kiÓm tra: gi¸m s¸t ho¹t ®éng, ®o lêng, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng vµ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh. 1.5.1. Qu¸ tr×nh kiÓm tra. Mét qu¸ tr×nh kiÓm tra ph¶i bao gåm c¸c c«ng viÖc: x¸c ®Þnh hÖ thèng tiªu chuÈn kiÓm tra, thu thËp th«ng tin ®Ênh gi¸ c¸c ho¹t ®éng vµ cã c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh nh»m sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt c¸c nguån lùc hiÖn cã, ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ®i ®óng môc tiªu ®· ®Þnh. S¬ ®å: Qu¸ tr×nh kiÓm tra. X¸c ®Þnh hÖ thèng tiªu chuÈn kiÓm tra §o lêng vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng Sù thùc hiÖn ho¹t ®éng, phï hîp víi tiªu chuÈn TiÕn hµnh ®iÒu chØnh nÕu cÇn thiÕt 1.5.2. X¸c ®Þnh c¸c tiªu chuÈn kiÓm tra. 6 Kh«ng cÇn ®iÒu chØnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tiªu chuÈn kiÓm tra lµ nh÷ng chuÈn mùc mµ c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ vµ doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o cho toµn bé doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. C¸c d¹ng tiªu chuÈn kiÓm tra c¬ b¶n  C¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp, lÜnh vùc, bé phËn vµ con ngêi. Môc tiªu lµ tiªu chuÈn kiÓm tra tèt nhÊt v× ®ã lµ thíc ®o sù thµnh c«ng cña c¸c kÕ ho¹ch; lµ c¨n cø ®¸nh gi¸ kÐt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ møc ®é hoµn thµnh nghÜa vô ®îc giao cña c¸c tËp thÓ, c¸c ph©n hÖ vµ c¸ nh©n.  C¸c tiªu chuÈn thùc hiÖn ch¬ng tr×nh  C¸c xhØ tiªu chÊt lîng ®èi víi s¶n phÈm, dÞch vô .  C¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm.  C¸c tiªu chuÈn vÒ vèn : lµ c¬ së ®¸nh gi¸ sù ®Çu t vµ hiÖu qu¶ sö dông vãn kinh doanh cña doanh nghiÖp.  C¸c chØ tiªu thu nhËp. Khi x©y dùng c¸c tiªu chuÈn doanh nghiÖp cÇn chó ý lîng ho¸ c¸c tiªu chuÈn kiÓm tra vÒ d¹ng ®Þnh lîng; tèi thiÓu ho¸ c¸c tiªu chuÈn còng nh ®¶m b¶o sù linh ho¹t, phï hîp víi ®Æc thï cña doanh nghiÖp. 1.5.3. §o lêng vµ ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn.  §o lêng sù thùc hiÖn. ViÖc ®o lêng sù thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®îc tiÕn hµnh t¹i c¸c ®iÓm kiÓm tra thiÕt yÕu vµ khu vùc ho¹t ®éng thiÕt yÕu. Kh«ng chØ ®o lêng c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, doanh nghiÖp cÇn tiÕn hµnh ®o lêng trong tõng giai ®o¹n ho¹t ®éng, nh÷ng d¸u hiÖu vµ thay ®æi cã thÓ ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®Ó cã t¸c ®éng ®iÒu chØnh kÞp thêi.  §¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng. Dùa trªn nh÷ng tiªu chuÈn ®· ®îc v¹ch ra doanh nghiÖp cÇn tiÕn hµnh xem xÐt sù phï hîp gi÷a thùc hiÖn víi kÕ ho¹ch. NÕu cã bÊt kú mét sai lÖch nµo trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn th× c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n cña sù sai lÖch vµ nh÷ng hËu qu¶ cña nã ®èi víi ho¹t ®éng c¶u doanh nghiÖp ®Ó ®i tíi kÕt luËn cã cÇn ®iÒu chØnh hay kh«ng vµ tiÐn hµnh x©y dùng ch¬ng tr×nh ®iÒu chØnh nÕu cÇn. 1.5.4. §iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng. §iÒu chØnh lµ nh÷ng t¸c ®éng bæ sung trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ ®Ó kh¾c phôc nh÷ng sai lÖch gi÷a sù thùc hiÖn ho¹t ®éng so víi môc tiªu, kÕ ho¹ch nh»m kh«ng ngõng c¶i tiÕn ho¹t ®éng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.6. C¸c kü thuËt kiÓm tra. Ngµy nay víi sù tin bé cña khoa häc qu¶n lý vµ sù xuÊt hiÖn nh÷ng c«ng cô hiÖn ®¹i, hµng lo¹t c¸c c«ng cô ph¬ng tiÖn ®· ra ®êi ®¸p øng yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ cña kiÓm tra trong qu¶n trÞ kinh doanh. 2.3.1. C¸c c«ng cô kiÓm tra truyÒn thèng.  C¸c d÷ liÖu thèng kª. D÷ liÖu thèng kª ph¶n ¸nh râ rµng nhÊt kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong tõng lÜnh vùc hay toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh: - T×nh h×nh l·i - lç trong s¶n xuÊt kinh doanh. - Doanh sè b¸n hµng - Gi¸ c¶ - Chi phÝ - Kh¶ n¨ng thu håi vèn ®Çu t - N¨ng suÊt - T×nh h×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm.... Qua ph©n tÝch c¸c d÷ liÖu thèng kª sÏ cho ta thÊy xu thÕ vËn ®éng cña c¸c sù vËt hiÖn tîng. ChÝnh v× vËy nã lµ c«ng cô h÷u hiÖu cña kiÓm tra.  C¸c b¶n b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh. B¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh lµ nh÷ng b¶n ph©n tÝch tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh nh tµi s¶n, vèn, c«ng nî còng nh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc sö dông ®Ó theo dâi gi¸ trÞ tiÒn tÖ cña c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô vµo, ra khái doanh nghiÖp. Chóng lµ c«ng cô c¬ b¶n ®Ó gi¸m s¸t ba ®iÒu kiÖn tµi chÝnh chñ yÕu cña doanh nghiÖp: - Kh¶ n¨ng thanh to¸n - §iÒu kiÖn tµi chÝnh chung - Kh¶ n¨ng sinh lîi cña doanh nghiÖp H×nh thøc cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: Ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Th«ng qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã thÓ ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh, tr×nh ®é sö dông vèn vµ nh÷ng triÓn väng kinh tÕ, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh tãm lîc c¸c kho¶n doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh - B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ: B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ lµ b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu vµ chi tiÒn mÆt trong kú cña doanh nghiÖp theo tõng ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®éng ®Çu t vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÓn tÖ lµ c«ng cô kiÓm tra rÊt quan träng v× chóng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. - Ng©n quü Ng©n quü cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn sù biÕn déng lu lîng tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn ®Ó kiÓm tra b»ng ng©n quü cã hiÖu qu¶, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i x¸c lËp ®îc nh÷ng tiªu chuÈn hîp lý ®Ó dùa vµo ®ã, c¸c ch¬ng tr×nh vµ c«ng viÖc cã thÓ chuyÓn thµnh nhu cÇu vÒ lao ®éng, chi phÝ ho¹t ®éng, chi phÝ vÒ vèn, vÒ c¸c nguån lùc kh¸c...§ång thêi doanh nghiÖp còng ph¶i cã mét hÖ thèng th«ng tin ph¶n håi cã hiÖu qu¶ ®Ó biÕt ®îc c¸c ng©n quü ®ang vµ sÏ ®îc thùc hiÖn nh thÕ nµo. - C¸c b¸o c¸o vµ ph©n tÝch chuyªn m«n. Tµi liÖu nµy thêng ®îc sö dông trong ph¹m vi c¸c vÊn ®Ò riªng lÎ cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp. Nhê c¸c b¸o c¸o vµ ph©n tÝch chuyªn m«n c¸c nhµ qu¶n trÞ cã thÓ ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng nguyªn nh©n s©u xa cña nh÷ng sai lÖch mµ kh«ng mét b¸o c¸o thèng kª nµo cã thÓ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ dù b¸o ®îc nh÷ng vÊn ®Ò cµn gi¶i quyÕt, nh÷ng c¬ héi cÇn tËn dông. 2.3.2. C¸c c«ng cô kiÓm tra hiÖn ®¹i.  Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ kiÓm tra tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo s¬ ®å m¹ng.  LËp ng©n quü cho ch¬ng tr×nh môc tiªu 1.7. C¸c c«ng cô vµ ph¬ng tiÖn kiÓm tra. Ngoµi c¸c c«ng cô kiÓm ra th«ng th¬ng nh c¸c hÖ thèng biÓu mÉu, v¨n b¶n b¸o c¸o, ngµy nay trong doanh nghiÖp cßn sö dông nh÷ng ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i nh ®iÖn tho¹i, m¸y fax, m¸y vi tÝnh, hÖ thèng v« tuyÕn, c¸c thiÕt bÞ, dông cô theo dâi ®o lêng chÝnh x¸c, c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra t©m lý... II. §iÒu chØnh vµ ph©n hÖ th«ng tin ®iÒu chØnh trong doanh nghiÖp. 2.1. Kh¸i niÖm ®iÒu chØnh. §iÒu nhØnh lµ viÖc ph¸t hiÖn c¸c sai lÖch t×m nguyªn nh©n cña sù sai lÖch gi÷a thùc hiÖn víi môc tiªu ; tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó xo¸ bá sai lÖch. Qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh ph¶i tu©n thñ nh÷ng bíc sau: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  ChØ ®iÒu chØnh khi thËt sù cÇn thiÕt.  §iÒu chØnh ®óng møc ®é, tr¸nh tuú tiÖn, tr¸nh g©y t¸c dông xÊu.  KHi tiÕn hµnh ®iÒu chØnh c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i tÝnh tíi hËu qu¶ sau khi ®iÒu chØnh.  Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ®iÒu chØnh lµ tr¸nh ®Ó lì thêi c¬ , tr¸nh b¶o thñ.  Ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ mµ kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh cho hîp lý. §Ó ho¹t ®éng ®iÒu chØnh ®¹t kÕt qu¶ cao cÇn x©y dùng mét ch¬nh tr×nh ®iÒu chØnh trong ®ã chØ râ: - Môc tiªu cña cña ®iÒu chØnh. - Néi dung ®iÒu chØnh. - Ngêi tiÕn hµnh ®iÒu chØnh. - BiÖn ph¸p c«ng cô ®Ó ®iÒu chØnh - Thêi gian ®iÒu chØnh.... C¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh còng chØ lµ mét quyÕt ®Þnh thêng xuyªn x¶y ra trong qu¶n trÞ nhng ®«i khi chØ mét quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh nhá nhng kÞp thêi còng cã thÓ ®em ®Õn cho doanh nghiÖp hiÖu qu¶ cao. Th«ng thêng ®iÒu chØnh cã thÓ dÉn ®Õn sù thay ®æi trong mét sè ho¹t ®éng cña ®èi tîng qu¶n trÞ vµ còng cã thÓ lµm thay ®æi c¶ môc tiªu kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp nÕu ho¹t ®éng kiÓm tra chØ ra sù cÇn thiÕt ph¶i thay ®æi ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi. 2.2. Ph©n hÖ th«ng tin ®iÒu chØnh trong doanh nghiÖp. 2.2.1. Kh¸i niÖm th«ng tin.  HiÓu mét c¸ch tæng qu¸t, th«ng tin lµ kÕt qu¶ ph¶n ¸nh c¸c ®èi tîng trong sù t¬ng t¸c vµ vËn ®éng cña chóng  Th«ng tin trong qu¶n trÞ kinh doanh: Th«ng tin lµ nh÷ng tin tøc míi, ®îc thu nhËn, ®îc c¶m thô vµ ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã Ých cho viÖc ra quyÕt ®Þnh hoÆc gi¶i quyÕt mét nhiÖm vô nµo ®ã trong qu¶n trÞ kinh doanh. Cã thÓ nãi thêi ®¹i ngµy nay lµ thêi ®¹i cña th«ng tin víi v« vµn kªnh truyÒn tin kh¸c nhau. C¸c nhµ qu¶n trÞ muèn tæ chøc ®iÒu hµnh thµnh c«ng doanh nghiÖp cña m×nh th× nhÊt thiÕt ph¶i thiÕt lËp ®îc mét hÖ thèng truyÒn tin trong doanh nghiÖp, ®¶m b¶o sù phèi hîp ho¹t ®éng còng nh ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ . 2.2.2. QuyÕt ®Þnh qu¶n lý. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 QuyÕt ®Þnh qu¶n trÞ kinh doanh lµ hµnh vi s¸ng t¹o cña chñ doanh nghiÖp nh»m ®Þnh ra môc tiªu, ch¬ng tr×nh vµ tiªu chuÈn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp , ®Ó gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò ®· chÝn muåi trªn c¬ së hiÓu biÕt c¸c quy luËt vËn ®éng kh¸ch quan cña hÖ thèng vµ viÖc ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ hiÖn tr¹ng cña hÖ thèng vµ m«i trêng. 2.2.3. Ph©n hÖ th«ng tin ®iÒu chØnh trong doanh nghiÖp. Trong mét hÖ s¶n xuÊt kinh doanh cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng ®îc mét m¹ng líi th«ng tin liªn l¹c gi÷a c¸c bé phËn còng nh ®¶m b¶o cho chñ doanh nghiÖp cã thÓ n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý phï hîp. Th«ng thêng c¸c ph©n hÖ th«ng tin gåm cã: - Ph©n hÖ th«ng tin ®iÒu khiÓn hÖ thèng - Ph©n hÖ th«ng tin ®iÒu chØnh. Ngoµi ra cßn cã ph©n hÖ th«ng tin khoa häc c«ng nghÖ phôc vô cho l·nh ®¹o còng nh nh÷ng c¸n bé qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Kinh doanh trong thêi ®¹i ngµy nay ®ßi hái c¸n bé qu¶n trÞ kinh doanh ph¶i hÕt søc nh¹y bÐn linh ho¹t trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh. ChÝnh v× vËy viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin ®iÒu chØnh kh«ng chØ lµ mét yªu cÇu mµ cßn lµ ®ßi hái cña bÊt cø mét nhµ l·nh ®¹o nµo. S¬ ®å hÖ thèng th«ng tin ®iÒu chØnh Môc tiªu X X L V Tham mu L·nh ®¹o H Q V S¶n xuÊt L HÖ s¶n xuÊt kinh doanh HQ H¹ch to¸n hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 11 QuyÕ t ®Þnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¶i thÝch s¬ ®å: H¹ch to¸n kÕ to¸n H¹ch to¸n thèng kª QuyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh Qua s¬ ®å trªn ta cã thÓ thÊy: muèn cã ®îc c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh th× doanh nghiÖp nhÊt thiÕt ph¶i sö dông thµnh th¹o hai c«ng cô: h¹ch to¸n kÒ to¸n vµ h¹ch to¸n thèng kª. Nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c nguån lùc ®îc sö dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngay tõ ®Çu ph¶i ®îc kiÓm so¸t mét c¸ch chÆt chÏ ®¶m b¶o chÊt lîng còng nh sù phï hîp víi môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®a ra. Kh«ng chØ kiÓm so¸t ®Çu vµo, tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin trong qu¸ tr×nh diÔn ra c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp còng ®îc m· ho¸, thèng kª, ®èi chiÕu víi kÕ ho¹ch ®Æt ra. Nguån th«ng tin nµy lu chuyÓn tõ cÊp qu¶n lý thÊp nhÊt cho ®Õn c¸c cÊp qu¶n lý cao h¬n. Th«ng tin qua xö lý t¹i bé phËn tham mu cho l·nh ®¹o sÏ ®îc chuyÓn lªn cÊp l·nh ®¹o cao nhÊt. NÕu cã bÊt cø sai sãt nµo x¶y ra trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tõ cung øng ®Çu vµo cho ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng th× c¸n bé qu¶n trÞ ph¶i ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh, t¸c ®éng vµo hÖ s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng môc tiªu doanh nghiÖp ®· ®Æt ra. C¸c c«ng cô sö dông trong ph©n hÖ th«ng tin ®iÒu chØnh: h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª, h¹ch to¸n hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh muèn ph¸t huy tèi ®a lîi Ých cña chóng buéc doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®îc mét hÖ thèng kÕ to¸n tµi kho¶n thèng nhÊt, linh ho¹t vµ gän nhÑ. Bëi lÏ, c¸c c«ng cô nµy kh«ng chØ thèng kª vÒ sè l îng, chñng lo¹i c¸c yÕu tè ®Çu vµo mµ chóng cßn cho phÐp kiÓm so¸t ® îc t×nh tr¹ng hiÖn t¹i còng nh kh¶ n¨ng ®¸p øng ®èi víi c¸c yªu c©u s¶n xuÊt ®Æt ra. Kh«ng nh÷ng thÕ, víi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t th êng xuyªn viÖc sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cßn gióp cho doanh nghiÖp n¾m b¾t ®îc hiÖn tr¹ng vµ hiÖu qu¶ sö dông chóng. TÊt c¶ nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sÏ ®îc thu nhËn vµ chuyÓn cho bé phËn liªn quan. Sau khi ®· ® îc xem xÐt s¬ bé, nh÷ng th«ng tin nµy sÏ ® îc chuyÓn cho cÊp qu¶n lý cao h¬n ®Ó ®èi chiÕu víi môc tiªu, kÕ ho¹ch ®Æt ra trong tõng thêi kú cña doanh nghiÖp. L·nh ®¹o cao nhÊt cña doanh nghiÖp sau khi tiÕp nhËn th«ng tin vµ tiÕn hµnh ®èi chiÕu, kiÓm tra, xem xÐt tÝnh chÝnh x¸c còng nh møc ®é sai lÖch cña hiÖn t îng so víi môc tiªu, th¶o luËn víi ban tham mu vµ tiÕn hµnh ra c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh. Nãi chung viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh còng nh c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña quyÕt ®Þnh th× doanh nghiÖp nhÊt thiÕt ph¶i x¸c lËp mét hÖ thèng th«ng tin chÝnh x¸c, toµn diÖn, bao qu¸t mäi mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng ®iÒu chØnh ®«i khi chØ lµ mét ®iÒu chØnh nhá kh«ng ¶nh h ëng g× lín ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tuy nhiªn cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®iÒu 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chØnh cã khi lµm thay ®æi h¼n môc tiªu ho¹t ®éng cña tæ chøc. ChÝnh v× vËy c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i hÕt søc thËn träng khi ® a ra mét quyÕt ®Þnh diÒu chØnh, ®Æc biÖt lµ quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh h¼n môc tiªu chiÕn lîc cña doanh nghiÖp. PhÇn 2 øng dông s¬ ®å ®iÒu chØnh vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu th«ng tin cho c«ng t¸c kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty LGIS - VINA. I. Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng ty LGIS - VINA. 1.1.Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn 1.1.1.Sù ra ®êi Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH hÖ thèng c«ng nghiÖp LG-VINA Tªn giao dÞch quèc tÕ: LGIS-VINA C«ng ty ®îc thµnh lËp ngµy 03 th¸ng 4 n¨m 1997 theo giÊy phÐp sè: 1875/GP cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t víi thêi gian ho¹t ®éng lµ 25 n¨m. KÓ tõ ngµy cÊp giÊy phÐp ®Çu tiªn ®Õn nay, C«ng ty ®· nhiÒu lÇn ®îc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (MPI) vµ Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi (HPC) phª duyÖt söa ®æi cÊp giÊy phÐp. §Þa chØ: ThÞ trÊn §«ng Anh- HuyÖn §«ng Anh – Thµnh phè Hµ Néi §T: (84-04) 8820222 Fax: (84-04) 8820220 LGIS-VINA lµ mét c«ng ty liªn doanh gi÷a: o C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam-Hungary (VIHEM), thuéc Tæng c«ng ty ThiÕt BÞ Kü thuËt §iÖn – Bé C«ng nghiÖp Víi: o C«ng ty LG HÖ thèng C«ng nghiªp (LGI) thuéc tËp doµn LG- Hµn Quèc Tæng vèn ®Çu t: 8000000USD Vèn Ph¸p ®Þnh: 2500000USD Tû lÖ gãp vèn: C«ng ty VIHEM gãp 35% b»ng 875000 USD. Trong ®ã: - B»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt: 731600 USD - B»ng tiÒn mÆt: 143390 USD C«ng ty LGIS gãp 55%, b»ng 1375000 USD (b»ng tiÒn mÆt) C«ng ty LGI gãp 10%, b»ng 250000 USD (b»ng tiÒn mÆt) 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng sè CBCNV: 103 ngêi. Trong ®ã: Ngêi ViÖt Nam lµ 99 ngêi, ngêi níc ngoµi 04 ngêi. Ho¹t ®éng chÝnh: Ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt l¾p r¸p Tñ ®iÖn trung h¹ thÕ, Tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ. S¶n xuÊt l¾p r¸p, cung øng vËt t, c¸c s¶n phÈm thiÕt bÞ ®iÖn, khÝ cô ®iÖn vµ l¾p ®Æt tr¹m ®iÖn. 1.1.2.Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty Thµnh lËp ngµy 03 th¸ng 4 n¨m 1997, ngay sau khi cã giÊy phÐp C«ng ty ®· tËp trung x©y dung nhµ xëng, nhµ lµm viÖc, l¾p ®Æt thiÕt bÞ. Ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 1998 C«ng ty hoµn thµnh c«ng viÖc x©y dung vµ ®I vµo häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ nhËn thøc ®Çy ®ñ vai trß cña thÞ trêng, C«ng ty ®· x¸c ®Þnh râ ph¬ng ch©m: Lµm hµi lßng kh¸ch hµng th«ng qua s¶n phÈm hoµn h¶o. ChÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô lµ ch×a khãa cña mäi thµnh c«ng. C«ng ty kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó xøng ®¸ng lµ mét trong nh÷ng nhµ s¶n xuÊt tñ ®iÖn hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam, nh»m ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ vµo sù nghiÖp C«ng nghiÖp hãa- HiÖn ®¹i hãa cña ®Êt níc. Ngay sau khi ®I vµo ho¹t ®éng C«ng ty ®· tËp trung x©y dung hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO 9000, Th¸ng 01 n¨m 1999 C«ng ty ®· nhËn ®îc chøng chØ quèc tÕ ISO 9001, phiªn b¶n 1994 do tæ chøc TUV-CERT cña Céng hßa liªn bang §øc cÊp. Th¸ng 2 n¨m 2002 C«ng ty ®îc ®¸nh gi¸ vµ cÊp l¹i chøng chØ ISO 9001, phiªn b¶n 2000. N¨m 2002 sau mét n¨m ®I vµo s¶n xuÊt C«ng ty ®· cã chç ®øng trong thÞ trêng s¶n xu©t- kinh doanh Tñ b¶ng ®iÖn, C«ng ty b¾t ®Çu cã l·I ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Õn hÕt th¸ng 5 n¨n 2001 C«ng ty ®· bï lç hÕt cña nh÷ng n¨m tríc.TÝnh lòy kÕ( tõ ngµy ho¹t ®éng) ®Õn 03/4/2003 sau s¸u n¨m thµnh lËp vµ bèn n¨m rìi ho¹t ®éng, C«ng ty ®· cã l·I lòy kÕ ho¹t ®éng lµ: 8,967,000,000VN§. §Æc biÖt cho ®Õn cuèi n¨m 2004, C«ng ty dÉ cung cÊp cho thÞ trêng ViÖt Nam hµng tr¨m ®ù ¸n cho ngµnh §iÖn lùc ViÖt Nam, ngµnh tµu thñy ViÖt Nam, c¸c khu c«ng nghiÖp … víi nh÷ng s¶n phÈm chÝnh sau: Tñ ®iÖn hîp bé trung thÕ:762 Tñ ®iÖn hîp bé h¹ thÕ: 2025 Tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ: 701 Xu©t khÈu( XuÊt khÈu néi ®Þa- thay thÕ hµng nhËp khÈu): Ba n¨m s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ®· thùc hiÖn xuÊt khÈu néi ®Þa: 7,500,000 USD.Víi nh÷ng thµnh tÝch trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ch¨m lo ®êi sèng cho ngêi lao ®éng, C«ng ty ®· ®îc Chñ tÞch UBND Thµnh phè Hµ Néi tÆng thëng 3 b»ng khen vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, xuÊt khÈu. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp  §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Doanh nghiÖp chuyªn vÒ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tñ ®iÖn trung h¹ vµ cao thÕ cïng c¸c dÞch vô l¾p ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc s¶n xuÊt trùc tiÕp t¹i ph©n xëng theo thiÕt kÕ cña phßng kü thuËt. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm ®ßi hái c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt mµ phßng kü thuËt còng nh kh¶ n¨ng cung øng cña doanh nghiÖp kh«ng thÓ ®¸p øng th× c«ng ty sÏ nhËp tõ c«ng ty mÑ.  §¨c ®iÓm vÒ tiªu thô s¶n phÈm: C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt thêng cã gi¸ trÞ lín vµ ®îc s¶n xuÊt theo c¸c ®¬n ®Æt hµng th«ng qua ho¹t ®éng ®Êu thÇu dù thÇu c¸c dù ¸n , c«ng tr×nh.ChÝnh v× vËy thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµ kh¸ réng lín. Kh«ng chØ cung øng trong níc mµ doanh nghiÖp cßn më réng thÞ trêng xuÊt khÈu sang c¸c níc b¹n: Trung Quèc, Lµo, Campuchia, Hµn Quèc…Môc tiªu cña doanh nghiÖp kh«ng chØ dõng l¹i ë ®©y mµ tiÕn xa h¬n doanh nghiÖp cßn phÊn ®Êu trë thµnh nhµ s¶n xuÊt tñ ®iÖn hµng ®Çu t¹i §«ng D¬ng vµ kh«ng ngõng më réng thÞ trêng xuÊt khÈu sang c¸c níc Ch©u Phi vµ §«ng ¢u.  §Æc ®iÓm vÒ trang thiÕt bÞ m¸y mãc (MMTB). Theo b¸o c¸o ngµy 31/12/2003 th× C«ng ty LGIS-VINA cã kho¶ng 30 chñng lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ c¸c lo¹i víi tæng gi¸ trÞ theo nguyªn gi¸ lµ kho¶ng 19.4 tØ ®ång. Tæng TSC§ h÷u h×nh cña c«ng ty lµ 33.7 tØ ®ång, nh vËy cã thÓ thÊy doanh nghiÖp ®· tÝch cùc ®Çu t vµo m¸y mãc thiÕt bÞ n©ng cao tr×nh ®é tù ®éng hãa còng nh n©ng cao n¨ng suÊt cña lao ®éng. §©y lµ yÕu tè c¬ b¶n gióp doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt nhÊt tháa m·n mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. TÊt c¶ m¸y mãc thiÕt bÞ sö dông t¹i c«ng ty ®Òu míi ®îc ®Çu t khi nhµ m¸y ®I vµo ho¹t ®éng thêi h¹n sö dông thêng lµ 8 ®Õn 15 n¨m. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi viÖc ®Çu t c¶I tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng ty còng hÕt søc quan t©m ®Õn c«ng t¸c b¶o dìng söa ch÷a kÞp thêi ®Ó kÐo dµi tuæi thä vµ n©ng cao hiÖu suÊt ho¹t ®éng cña m¸y; gi¶m tèi ®a thêi gian ngõng nghØ gi÷a c¸c ca m¸y; phèi hîp sö dông tèt nguån nh©n lùc trong c«ng ty. Phßng qu¶n lý chÊt lîng cã nhiÖm vô chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ hiÖn tr¹ng sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng viÖc kiÓm tra hµng ngµy vµ phèi hîp th«ng tin häat ®éng tõ ph©n xëng s¶n xuÊt ®Õn bé phËn qu¶n lý ®îc thùc hiÖn mét c¸ch nhanh chãng nhÞp nhµng t¹o ®iÒu kiÖn kh¾c phôc nh÷ng sai háng vµ cã biÖn ph¸p söa ch÷a kÞp thêi. 1.3.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C¥ cÊu thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban gi¸m ®èc ®· ®iÒu hµnh c«ng ty trong su«t nh÷ng n¨m qua nh sau: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Héi ®ång qu¶n trÞ: ¤ng Hµ §×nh Minh Chñ tÞch ¤ng Young Ho Youn Phã chñ tÞch (miÔn nhiÑm ngµy 1/1/2003) ¤ng Sung Teub Park Phã chñ tÞch (bæ nhiÖm ngµy 1/1/2003) ¤ng Jae Hoon Han Thµnh viªn ¤ng Dong Won Park Thµnh viªn ¤ng Byung Tae Kim Thµnh viªn ¤ng Vò V¨n V©n Thµnh viªn 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý: Tæng gi¸m ®èc G§ tµi chÝnh vµ hµnh chÝnh Phã TG§ G§ kü thuËt Trëng phßng hµnh chÝnh KÕ to¸n trëng Trëng phßng tæng hîp Trëng phßng qu¶n lý chÊt lîng Trëng phßng qu¶n lý s¶n xuÊt G§ kinh doanh Trëng phßng thiÕt kÕ Trëng phßng kinh doanh Hµ Néi Trëng phßng kinh doanh TPHCM Tæng gi¸m ®èc: ¤ng Sung Teub Park Gi¸m ®èc tµi chÝnh: ¤ng Tae Yu Roh Phã Tæng gi¸m ®èc: ¤ng Lª VÜnh Hoµn Gi¸m ®èc kü thuËt: ¤ng Seong Ryong Jo Gi¸m ®èc kinh doanh: ¤ng Seok-Bae Park C«ng ty ®îc tæ chøc theo c¬ cÊu chøc n¨ng víi t¸m phßng ban vµ c¸c trî lý gi¸m ®èc. Víi kiÓu tæ chøc nµy c¸c c¸ nh©n trong c«ng ty ®îc ph©n c«ng nhiÖm vô rÊt râ rµng phï hîp víi lÜnh vùc mµ hä ®îc ®µo t¹o. Kh«ng nh÷ng thÕ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc, c¸c c¸ nh©n cã thÓ dÔ dµng ®îc ®µo t¹o chuyªn s©u dùa trªn kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc cña ngêi kh¸c. ¦u ®iÓm næi bËt cña c¬ cÊu tæ chøc trong c«ng ty chÝnh lµ sù gän nhÑ linh ho¹t vµ hiÖu qu¶ thÓ hiÖn ë chç: Sè lîng nh©n viªn trong mét phßng r©t Ýt nhng cã thÓ ®¶m nhËn nhiÒu nhiÖm vô vµ ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng viÖc. BÊt cø mét c¸ nh©n nµo trong mçi phßng ®Òu chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp tõ trëng phßng vµ ph¶I b¸o c¸o c«ng viÖc víi phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch bé phËn. Sù ph©n chia tr¸ch nhiÖm nh vËy kh«ng nh÷ng ®· n©ng cao ý thøc tù gi¸c cña mçi ngêi mµ cßn gióp cho cÊp qu¶n lý cã thÓ theo s¸t mäi ho¹t ®éng diÔn ra hµng ngµy vµ cã sù ®iÒu chØnh phï hîp víi t×nh h×nh míi. Kh«ng cã mét thµnh viªn nµo cã cæ phÇn trong sè vèn ph¸p ®Þnh cña c«ng ty. C«ng ty còng kh«ng cã bÊt cø tháa thuËn nµo nh»m môc ®Ých gióp c¸c thµnh viªn ®îc gãp vèn vµo c«ng ty hay vµo bÊt cø mét bªn nµo kh¸c. Ngoµi l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l¬ng, kh«ng mét thµnh viªn nµo cã bÊt kú mét kho¶n thu nhËp nµo kh¸c tõ mét hîp ®ång ký víi C«ng ty hay mét bªn nµo kh¸c. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.4. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty LGIS-VINA nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 91,924,633 95,803,645 67,052,183 73,608,509 8,716,245 1,809,808 I%(0201) 125,312,350 4.22 101,295,458 9.78 6,157,846 -79.24 I%(0302) 30.80 37.61 240.25 0.09 0.05 160.126 ChØ tiªu N¨m 2001 Doanh thu Chi phÝ Lîi nhuËn Doanh lîi doanh thu Tæng vèn Sè vßng quay tæng vèn Doanh lîi tæng vèn N¨m 2002 0.02 N¨m 2003 -80.077 82,940,389 100,306,998 124,107,269 20.94 23.73 1.11 0.96 1.01 -13.82 5.72 0.11 0.02 0.05 -82.83 175.00 Qua b¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m võa qua cã thÓ thÊy doanh nghiÖp ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç: o Doanh thu cña doanh nghiÖp trong bèn n¨m kh«ng ngõng t¨ng lªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp më réng quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô vµ më réng thÞ trêng trªn kh¾p c¶ níc. §Æc biÖt, sau khi æn ®Þnh viÖc tæ chøc, ®Õn n¨m 2001, hai n¨m sau khi ®I vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh doanh nghiÖp ®· d¹t ®îc tèc ®é t¨ng trëng rÊt cao: 34%. §Õn n¨m 2003, tèc ®é t¨ng doanh thu cña doanh nghiÖp còng ®¹t 31%. o Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong bèn n¨m qua ®Òu t¨ng lªn nhng tèc ®é t¨ng th× ngµy cµng gi¶m, thÓ hiÖn kh¶ n¨ng më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. o Lîi nhuËn: Tèc ®é t¨ng trëng cña lîi nhuËn kh«ng ®Òu. Tõ n¨m 2000 ®Ðn n¨m 2001, lîi nhuËn t¨ng kh¸ cao 68%. Riªng n¨m 2002 lîi nhuËn cña doanh nghiÖp gi¶m ®¸ng kÓ, ®ã lµ do ¶nh hëng cña c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm: chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ l·I vay còng nh ¶nh hëng cña c¸c kho¶n ®iÒu chØnh lîi nhuËn cho ho¹t ®éng ®Çu t, chi phÝ lu kho s¶n phÈm …Nhng ngay n¨m sau doanh nghiÖp ®· kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng nµy vµ phÊn ®Êu n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm më réng quy m« tiªu thô còng nh tÝch cùc tham gia c«ng t¸c dÊu thÇu dù thÇu ®Ó ®em l¹i cho doanh nghiÖp nh÷ng hîp ®ång cung cÊp, l¾p ®Æt c¸c s¶n phÈm tñ, b¶ng ®iÖn. KÕt qu¶ ®· ®Èy tèc ®é t¨ng lîi nhuËn lªn 270%. §iÒu nµy ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ThÓ hiÖn ë chç doanh lîi doanh thu n¨m 2003 so víi n¨m 2002 ®· t¨ng lªn 160.126%. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 o Quy m« vèn: Qua sè liÖu trªn cã thÓ thÊy doanh nghiÖp ®· kh«ng ngõng më réng quy m« vèn ho¹t ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn ®¸p øng nhanh c¸c nhu cÇu vÒ sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kÞp thêi giao hµng ®óng hîp ®ång ký kÕt, gãp phÇn n©ng cao uy tÝn doanh nghiÖp. §©y lµ kÕt qu¶ cña viÖc më réng s¶n xuÊt, chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng còng nh viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c bé phËn thµnh phÇn trong doanh nghiÖp. Quy m« vèn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp t¨ng lªn còng do doanh nghiÖp ®· t×m ®îc nguån cho vay thÝch hîp. Tuy nhiªn ®iÒu nµy còng ¶nh hëng lín ®Õn c¬ cÊu vèn cña doanh nghiÖp lµm cho ®ßn c©n nî t¨ng lªn. KÕt qu¶ doanh nghiÖp ph¶I chÞu chi phÝ l·I vay hµng n¨m kh¸ cao. o ChÝnh v× kh«ng cã sù c©n ®èi trong c¬ cÊu vèn cña doanh nghiÖp( tû suÊt nî trong tæng vèn cña doanh nghiÖp c¸c n¨m gÇn ®©y ®Òu cao h¬n so víi n¨m 2001) lµm gi¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Òu kh«ng tháa m·n yªu cÇu chung. Nh vËy doanh nghiÖp khã cã thÓ gi¶I quyÕt ®îc c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n nÕu nh kh«ng cã sù trî gióp tõ tËp ®oµn LG còng nh cña c¸c bªn liªn doanh tham gia gãp vèn vµo c«ng ty. o Cïng víi viÖc ph¸t triÕn s¶n xuÊt, më réng ho¹t ®éng kinh doanh, c«ng ty còng lu«n lu«n hoµn thµnh c¸c nghÜa vô nép thuÕ cho nhµ níc nh thuÕ GTGT thuÕ xuÊt nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ thu nhËp doanh nhiÖp còng nh thuÕ thu nhËp c¸ nh©n. §ã lµ mét phÇn ®ãng gãp vµo qu¸ tr×nh x©y dùng ph¸t triÓn ®Êt níc còng nh ®¶m b¶o uy tÝn cho doanh nghiÖp. o Trong nh÷ng n¨m qua thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng ViÖt Nam còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. C«ng ty kh«ng chØ ®¶m b¶o ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng mµ cßn quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®éng viªn khen thëng khÝch lÖ tinh thÇn lao ®éng v× tËp thÓ cho mäi ngêi. §êi sèng cña ngêi lao ®éng trong c«ng ty kh«ng ngõng ®îc c¶I thiÖn. §ã lµ kÕt qu¶ còng nh thµnh qu¶ cña sù hiÖp t¸c lao ®éng, phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt, më cöa héi nhËp nÒn kinh tÕ, phï hîp víi c«ng cuéc C«ng nghiÖp hãa- HiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, x©y dùng ®Êt níc ngµy cµng v¨n minh giµu ®Ñp h¬n. II. Qu¸ tr×nh ra c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh t¹i c«ng ty LGIS - VINA. 2.1. Qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh §Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh phèi hîp tèt mäi ho¹t ®éng, cung øng cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm hoµn h¶o, LGIS - VINA lu«n lu«n ®Ò thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra, ph¸t hiÖn c¸c sai lÖch vµ ®iÒu chØnh mét c¸ch thÝch hîp. DÜ nhiªn ®Ó cã mét quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh chÝnh x¸c c«ng ty ®· x©y dùng vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin trong doanh nghiÖp. Th«ng tin ®îc thu thËp tõ mäi kªnh, tõ nh÷ng tæ ®éi s¶n xuÊt nhá, ph©n xëng, kh¸ch hµng 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho ®Õn th«ng tin tõ bé phËn qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Kh«ng chØ thu thËp th«ng tin néi bé, doanh nghiÖp cßn ph¶i n¾m ch¾c nh÷ng th«ng tin tõ m«i trêng bªn ngoµi nh: th«ng tin khoa häc c«ng nghÖ, nh÷ng tiÕn bé kü thuËt míi, th«ng tin vÒ ®ãi thñ c¹nh tranh còng nh th«ng tin vÒ c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý cña nhµ níc cã ¶nh hëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §îc trang bÞ c¸c ph¬ng tiÖn qu¶n lý hiÖn ®¹i cïng ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ ho¹t ®éng rÊt hiÖu qu¶, c«ng t¸c thu thËp th«ng tin trong c«ng ty ®îc thùc hiÖn mét c¸ch nhanh chãng chÝnh x¸c phôc vô ®¾c lùc cho ban gi¸m ®èc trong viÖc ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh. Th«ng thêng bÊt cø khi nµo cã mét sai lÖch trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cung øng dÞch vô cho kh¸ch hµng, th«ng tin nµy ®îc chuyÓn ngay ®Õn bé phËn qu¶n lý thÝch hîp ®Ó kÞp thêi ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh. Qu¸ tr×nh ra c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh bao giê còng ®îc c¨n cø trªn nh÷ng th«ng tin thu ®îc ë mäi lÜnh vùc ®Ó ®èi chiÕu so s¸nh víi môc tiªu, kÕ ho¹ch ®Æt ra trong tõng thêi kú cña doanh nghiÖp. §¨c biÖt lµ mét c«ng ty chuyªn vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng dÞch vô víi gi¸ trÞ c¸c hîp ®ång rÊt lín buéc doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc thËn träng khi ®a ra bÊt cø mét quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh nµo ®ã. Nghiªn cøu qu¸ tr×nh ra c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh trong c«ng ty LGIS - VINA cã thÓ kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: 20
- Xem thêm -