Tài liệu Sống và suy ngẫm

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 224 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

sống và suy ngẫm
V. N. KAKAR Over a Cup of Coffee Biïn dõch: VIÏÅT KHÛÚNG - HAÅNH NGUYÏN First News NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH Lúâi giúái thiïåu V.N. Kakar laâ möåt trong nhûäng taác giaã nöíi tiïëng nhêët ÊËn Àöå úã thïí loaåi truyïån ngùæn. Öng cuäng laâ möåt cêy buát xuêët sùæc trong lônh vûåc baáo chñ. Caác baâi viïët cuãa öng àaä àûúåc àùng taãi trïn rêët nhiïìu túâ baáo vaâ taåp chñ lúán cuãa ÊËn Àöå. Öng sinh ra úã Peshawar vaâo nùm 1923, lêëy bùçng Thaåc sô Vùn chûúng úã Àaåi hoåc Punjab vaâo nùm 1948. Sau khi àêët nûúác ÊËn Àöå bõ chia cùæt, nùm 1948, Kakar tham gia vaâo böå maáy chñnh phuã bang Uttar Pradesh, chuyïn traách maãng Thöng tin. Öng tûâng laâm cöë vêën cho nhiïìu töí chûác nhû Chûúng trònh phaát triïín quöëc gia (UNDP), Viïån phaát triïín khu vûåc chêu AÁ – Thaái Bònh Dûúng, Viïån quöëc gia Húåp taác cöång àöìng vaâ Treã em, Liïn àoaân Nghõ trûúâng ÊËn Àöå vïì vêën àïì dên söë vaâ phaát triïín… V.N. Kakar àûúåc moåi têìng lúáp àöåc giaã ÊËn Àöå biïët àïën nhúâ nhûäng cêu chuyïån suy tûúãng ngùæn goån, suác tñch vaâ haâi hûúác, thïí hiïån möåt têm höìn rêët nhaåy caãm vaâ möåt caái nhòn sùæc beán. Öng lûu giûä toaân böå nhûäng kyá ûác khöng bao giúâ cuä trong cuöåc àúâi mònh theo 5 SÖËNG VAÂ SUY NGÊÎM möåt phong caách rêët sinh àöång. Söëng vaâ Suy ngêîm laâ möåt tuyïín têåp göìm nhûäng cêu chuyïån thuá võ, nhûäng doâng suy tûúãng tinh tïë. Trong cuöën saách naây, öng àaä lêëy tû liïåu tûâ nhiïìu sûå kiïån trong cuöåc söëng cuãa chñnh mònh cuäng nhû cuãa xaä höåi ÊËn Àöå vaâ thïí hiïån chuáng theo möåt phong caách rêët thuá võ, hoám hónh vaâ àêåm neát traâo phuáng. ÚÃ Söëng vaâ Suy ngêîm, àùåc àiïím nöíi bêåt nhêët trong vùn phong cuãa Kakar chñnh laâ ngön tûâ giaãn dõ maâ nhuêìn nhuyïîn, tinh tïë; caách sùæp xïëp, trònh baây yá tûúãng àêìy múái meã, thuyïët phuåc. Nhûäng thïë maånh àoá àaä thêåt sûå taåo nïn neát hêëp dêîn, quyïën ruä cho Söëng vaâ Suy ngêîm, khiïën àöåc giaã khöng thïí buöng rúâi cuöën saách ngay tûâ nhûäng doâng àêìu tiïn. - First News 6 Xe buyát trong thaânh phöë Khi coá bêët cûá rùæc röëi naâo xaãy ra úã bêët kyâ núi naâo trïn thïë giúái thò chiïëc xe buyát cuä kyä àaáng thûúng úã Delhi laåi phaãi traã giaá, ñt nhêët laâ trong möåt chûâng mûåc naâo àoá. Duâ àaä meáo moá vò thúâi gian, nùång nïì vò nhûäng traách nhiïåm phaãi thûåc hiïån, laåi thïm thûúng tñch àêìy mònh nhûng chiïëc xe khöng möåt lúâi than vaän trong caác baãn baáo caáo. Noá vêîn tiïëp tuåc thûåc hiïån nhiïåm vuå àêìy tinh thêìn yïu nûúác cuãa mònh laâ chúã haânh khaách ài tûâ núi naây sang núi khaác vúái möåt thaái àöå phuåc vuå tuyïåt vúâi. Chiïëc xe chó rúâi khoãi mùåt àûúâng trong möåt vaâi trûúâng húåp bêët khaã khaáng: vaâo giúâ giúái nghiïm hoùåc bõ hoãng quaá nùång. Nïëu laâ úã Myä hay úã Nhêåt, coá leä noá àaä bõ nghiïìn naát thaânh nhûäng maãnh vuån trong baäi raác. 7 SÖËNG VAÂ SUY NGÊÎM ÚÃ ÊËn Àöå, chiïëc xe naây vêîn lui túái thûúâng xuyïn xûúãng sûãa chûäa – ngöi nhaâ cuãa nhûäng chiïëc xe cuä kyä nhû noá. ÚÃ àêy, noá àûúåc sûãa chûäa, tu böí laåi vaâ àûúåc gia haån húåp àöìng cho thuï. Möåt khi quay vïì vúái nhûäng con àûúâng, noá laåi phaãi àöëi mùåt vúái nhûäng troâ cöng kñch, coá khi búãi nhûäng ngûúâi Mandal, Ayodhya, Iraq hay Israel quaá khñch; nhûng cuäng coá khi chó vò chaán hoåc maâ caác sinh viïn àaä neám àaá vaâo chiïëc xe buyát töåi nghiïåp. Vaâ duâ trong trûúâng húåp naâo thò noá vêîn khöng àûúåc pheáp than phiïìn. Haäy nghô vïì sûå nghiïåp vô àaåi maâ noá phuång sûå, bïn caånh viïåc thu ngùæn khoaãng caách cho nhûäng ngûúâi di chuyïín nhúâ noá. Chiïëc xe naây mang ngûúâi ta àïën vúái nhau, duâ hoå úã Bùæc hay Nam, Àöng hay Têy. Noá àêíy maånh sûå thöëng nhêët quöëc gia hún bêët cûá àiïìu gò khaác. Vúái thaái àöå nhêîn nhõn tuyïåt vúâi, noá hûáng chõu sûå vö kyã luêåt, thiïëu kiïn nhêîn, nhûäng cún giêån dûä cuäng nhû bao troâ hïì cuãa haânh khaách. Àöìng thúâi, noá cuãng cöë niïìm tin cuãa hoå àöëi vúái söë phêån vaâ niïìm tin vaâo khaã nùng vûúåt qua khoá khùn cuãa mònh. Duâ chiïëc xe buyát coá chêåt chöåi àïën àêu, ngûúâi ta vêîn biïët laâ mònh coá thïí bûúác lïn xe. Vaâ hoå àaä bûúác lïn xe. Nïëu khöng bûúác vaâo trong xe àûúåc, hoå cuäng àûáng trïn bêåc lïn xuöëng, hay thêåm chñ laâ baám vaâo raâo chùæn úã àuöi xe. 8 SÖËNG VAÂ SUY NGÊÎM Töi rêët khêm phuåc caái vêåt vö cuâng kheáo leáo, taâi tònh coá tïn goåi laâ xe buyát mi-ni naây. Bïì ngoaâi noá giöëng nhû möåt caái xe tang nhoã, nhûng khi chaåy trïn àûúâng, noá nhû möåt caái höåp queåt bõ vûát ài maâ vêîn coân xùng bïn trong. Khöng giöëng nhû úã caác nûúác khaác, ngûúâi ÊËn Àöå chuáng töi khöng vûát ài bêët cûá caái höåp queåt naâo vêîn coân xùng bïn trong. Chuáng töi tiïëp tuåc sûã duång noá bùçng caách naåp vaâo bêët cûá nhiïn liïåu naâo khaác coá thïí taåo ra lûãa. Nhûäng cêåu nhoác baán haâng nhêåp khêíu úã chúå laâm cöng viïåc naây möåt caách sung sûúáng vúái caái giaá hai àöìng rupi * cho möåt lêìn naåp xùng höåp queåt nhû thïë. ( ) Töi phaãi thuá nhêån rùçng mònh khöng coá nhiïìu traãi nghiïåm trong viïåc ài àêy àoá úã Delhi bùçng xe buyát, àùåc biïåt laâ xe buyát mi-ni. Nhûng àïí àaáp laåi têët caã nhûäng lúâi kïu goåi “tiïët kiïåm xùng dêìu”, töi àaä ài xe buyát mi-ni vaâo ngaây 31 thaáng Giïng nùm 1991, tûâ Tara àïën Kasturba Gandhi Marg. Nhû möåt àiïìm gúã, àoá laâ chuyïën xe söë 13. Khi àoán chuyïën xe naây, töi thêëy noá àaä àêìy ngheåt ngûúâi bïn trong. Nhûng ngûúâi baán veá vêîn giuåc töi bûúác lïn xe. Anh ta cuäng àoán thïm nhiïìu ngûúâi nûäa. Möîi lêìn nhû vêåy, chuáng töi laåi phaãi döìn túái trûúác àïí nhûúâng chöî cho ngûúâi múái lïn. * Rupi: Àún võ tiïìn tïå ÊËn Àöå. ( ) 9 SÖËNG VAÂ SUY NGÊÎM Thêåt ra khöng hïì coá khaái niïåm “phña trûúác” naâo caã. Têët caã chuáng töi àïìu phaãi àûáng úã löëi ài giûäa hai daäy ghïë. Döìn vïì phña trûúác coá nghôa laâ chuáng töi seä ngöìi lïn vai ngûúâi khaác. Chiïëc xe buyát naây chó coá thïí chúã töëi àa 20 ngûúâi nhûng sûác chûáa cuãa noá vêîn khöng ngûâng tùng lïn úã möîi traåm dûâng. Àïën luác chiïëc xe túái chúå Khan, töi ûúác chûâng noá àang chúã khoaãng 70 ngûúâi. Duâ vêåy, noá vêîn chaåy bon bon vaâ thûåc hiïån nhûäng àûúâng cua àiïåu nghïå, khiïën àöi lêìn ngûúâi ta phaãi ngaä lïn nhau. Àïën traåm Kasturba Gandhi, töi phaãi rêët khoá khùn múái ra khoãi àûúåc chiïëc xe. Ngûúâi baán veá tûã tïë àaä yïu cêìu nhûäng ngûúâi àang àûáng khaác nhûúâng chöî cho töi ra, vaâ hoå àaä laâm nhû thïë. Khi anh ta bûúác ra ngoaâi àïí àoán thïm khaách, töi hoãi: - Coá phaãi àang giúâ abadi * nïn xe múái àöng nhû thïë naây khöng? ( ) - Vêng, àang laâ giúâ abadi. - Anh ta traã lúâi vúái möåt nuå cûúâi hoám hónh. - ÚÃ àêët nûúác chuáng ta, giúâ naâo cuäng laâ giúâ abadi. Nïëu söë lûúång khaách vêîn khöng ngûâng tùng lïn nhû thïë naây, chuáng töi seä phaãi súám gùæn möåt têìng nûäa cho chiïëc xe nhoã beá töåi nghiïåp cuãa mònh thöi. * Abadi: Giúâ cao àiïím. ( ) 10 Tùæm úã Luên Àön Trong möåt chuyïën ài ngùæn túái Luên Àön tûâ trûúâng Àaåi hoåc Sussex úã Brighton, núi töi àaä tûâng theo hoåc höìi giûäa nhûäng nùm 70, töi tònh cúâ dûâng chên laåi nhaâ möåt ngûúâi hoå haâng cuãa baån töi. Trûúác àoá, töi khöng hïì biïët ngûúâi naây, nhûng töi àaä chêëp nhêån lúâi àïì nghõ röång lûúång cuãa anh êëy laâ nguã laåi nhaâ anh thay vò ài thuï khaách saån. Anh coá möåt cùn höå hai phoâng nguã caách South Hall khöng xa, núi hêìu hïët nhûäng ngûúâi ÊËn vaâ Pakistan di cû àïën Anh àïìu söëng úã àoá. Anh laâ möåt nhên viïn baán haâng, coân ngûúâi vúå laâm viïåc úã bûu àiïån. Hai cö con gaái cuãa anh thò àang ài hoåc. Ngöi nhaâ naây coá möåt phoâng ùn nhoã vaâ giaãn dõ ngay bïn dûúái cêìu thang. Mêëy cùn phoâng nguã nùçm trïn têìng möåt, coân phoâng khaách vaâ nhaâ bïëp thò úã dûúái têìng trïåt. Àêy laâ ngöi nhaâ khiïm töën cuãa möåt ngûúâi àaân öng khiïm töën nhûng têëm loâng röång raäi. 11 SÖËNG VAÂ SUY NGÊÎM Caånh phoâng khaách, núi töi qua àïm trïn möåt chiïëc sö-pha, laâ phoâng tùæm. Vaâo buöíi saáng, khi bûúác chên vaâo, töi múái thêëy noá coá möåt têëm thaãm phuã kñn saân. Vúå cuãa ngûúâi chuã nhaâ àaä àïí sùén cho töi möåt caái khùn tùæm múái trïn giaá vaâ möåt baánh xaâ phoâng múái trong höåp. Phña trïn böìn tùæm, àûúåc laâm bùçng xi-mùng trùæng hay àaá cêím thaåch gò àoá, coá hai voâi nûúác, möåt cho nûúác noáng vaâ möåt cho nûúác laånh. Nhûng baãn thên caái böìn cuäng àûúåc bao boåc búãi thaãm àoã. Khöng gian quanh toa-leát vaâ dûúái böìn rûãa cuäng vêåy. Laâm sao coá thïí tùæm maâ khöng àïí cho nûúác bùæn ra bïn ngoaâi böìn àûúåc cú chûá? Töi khöng biïët nghïå thuêåt naây, vaâ thïë laâ quyïët àõnh khöng tùæm nûäa. Trong khi caåo rêu, töi hïët sûác chuá yá àïí khöng thûá gò coá thïí bùæn ra khoãi böìn rûãa. Tuy nhiïn, vaâi miïëng boåt caåo rêu vêîn rúi xuöëng thaãm. Töi àaä phaãi lau saåch chuáng bùçng khùn tùæm. ÚÃ Luên Àön, hay bêët cûá núi naâo khaác úã chêu Êu, ngûúâi ta àaä quen vúái caách “tùæm khö”. ÚÃ Phaáp, ngûúâi ta coá caác nhaâ tùæm cöng cöång, ai muöën tùæm phaãi traã möåt khoaãn tiïìn nhoã. Vïì sau, võ chuã nhaâ àaä noái vúái töi rùçng coá möåt nhaâ tùæm kiïíu thöng thûúâng trong nhaâ, tûác laâ nhaâ tùæm khöng coá thaãm àoã. Song, noá laåi nùçm trïn lêìu 12 SÖËNG VAÂ SUY NGÊÎM möåt, giûäa hai phoâng nguã, vaâ mùåc cho nhûäng lúâi khêín naâi cuãa anh, töi vêîn khöng cho rùçng viïåc mònh sûã duång noá laâ àuáng àùæn. “Nhaâ töi khöng coá phoâng tùæm naâo, chó coá nhûäng cùn phoâng huyïìn aão maâ thöi”, möåt cö gaái xinh àeåp àaä noái thïë trong möåt àoaån quaãng caáo trïn truyïìn hònh. Cö êëy àang quaãng caáo cho caác mùåt haâng vïå sinh – böìn rûãa, böìn tùæm, bïí chûáa vaâ nhûäng thûá tûúng tûå nhû thïë – àûúåc lùæp àùåt trong möåt phoâng tùæm. Mêíu quaãng caáo têåp trung vaâo nhûäng hònh daáng, àûúâng cong vaâ àûúâng neát cuãa nhûäng moán àöì cuäng nhû cuãa cö gaái. Ban àêìu, cö ta choaâng khùn tùæm vaâ sau àoá laâ mùåc quêìn aáo àêìy àuã. Töi cho rùçng giûäa hai hònh aãnh naây, chùæc hùèn cö êëy àaä phaãi ài tùæm. Vêåy thò tùæm úã àêu – nïëu cö êëy khöng coá möåt nhaâ tùæm trong nhaâ mònh? Hay, phoâng tùæm àoá cuäng coá möåt têëm thaãm phuã kñn saân, nhû núi töi àaä dûâng chên àïm höm àoá úã Luên Àön? Töi khöng biïët traã lúâi thïë naâo cho cêu hoãi naây. Coá thïí chuáng ta àang àïën gêìn thúâi àiïím maâ cêu noái “sûå trong saåch bïn trong coá trûúác” trúã thaânh möåt troâ àuâa nhû trong cuöåc gùåp thûúång àónh vïì vêën àïì Traái Àêët úã Rio de Janerio vûâa qua. 13 Khi àaân öng ài chúå C oá hai loaåi bñ, - vúå töi noái, - möåt loaåi daâi vaâ maâu xanh, goåi laâ bñ àao. Loaåi kia thò troân vaâ maâu vaâng, goåi laâ bñ àoã. ÚÃ Delhi, àöi khi ngûúâi ta goåi caã hai loaåi naây chó àún giaãn laâ “bñ”. Àûâng nhêìm lêîn nheá. Haäy mua bñ àoã chûá àûâng mua bñ àao. Baâ baán rau bïn ngoaâi toâa nhaâ Yamuna biïët àêëy. Haäy cûá noái vúái baâ ta laâ möåt phuå nûä söëng úã Tara Apartments àaä nhúâ anh túái. Baâ êëy seä hiïíu. Töi ài thùèng túái cûãa haâng rau bïn ngoaâi toâa nhaâ Yamuna. Töi phaãi laâm nhû thïë. Vúå töi bõ àau vaâ baác sô àaä khuyïn cö êëy giaãm thiïíu viïåc ài laåi, vaâ nhêët laâ khöng nïn leo cêìu thang. Vò thïë höm êëy, töi múái phaãi ài mua rau quaã möåt mònh. Vúå töi nghô rùçng, gùåp möåt ngûúâi àaân öng khöng raânh viïåc chúå buáa nhû töi ài mua, ngûúâi ta seä noái thaách. Töi chûa bao giúâ hiïíu àûúåc sûå húåp lyá trong lêåp luêån naây cuãa vúå mònh. Tuy nhiïn, trong bêët cûá trûúâng húåp naâo, töi cuäng 14 SÖËNG VAÂ SUY NGÊÎM khöng thêëy phiïìn loâng. Noá phuâ húåp vúái moåi ngûúâi chöìng khöng cöë gùæng hiïíu nhûäng àiïìu maâ vúå hoå laâm hay noái. Vaâ àoá laâ chên lyá cuãa Thûúång àïë. Baâ chuã cûãa haâng rêët tûã tïë, baâ hoãi thùm sûác khoãe cuãa vúå töi vaâ hiïíu cö êëy muöën mua gò. Tuy vêåy, àïí cho chùæc ùn, töi hoãi möåt thiïëu phuå ngûúâi vuâng Nam ÊËn cuäng àang mua rau xem loaåi bñ troân maâ baâ chuã tiïåm àûa coá àuáng laâ bñ àoã khöng. Cö êëy nhòn töi, cûúâi vaâ xaác nhêån laâ àuáng, àöìng thúâi böí sung thïm möåt thöng tin rêët coá ñch laâ ngûúâi vuâng Punjabis goåi loaåi bñ naây chó laâ “bñ”. Cö êëy cuäng giaãi thñch cho töi nghe rùçng bñ àoã coá maâu giöëng nhau úã caã bïn trong lêîn bïn ngoaâi, trong khi bñ àao thò bïn trong coá maâu trùæng coân bïn ngoaâi coá maâu xanh. Töi hoãi baâ chuã tiïåm xem giaá caã thïë naâo. Baâ êëy noái möåt caách haâo hiïåp: - Vúái ngûúâi khaác, hoå phaãi traã 10 rupi, coân anh thò chó phaãi traã 8 rupi thöi. Anh lêëy bao nhiïu cên naâo? Cêu hoãi naây lêåp tûác khiïën töi böëi röëi. Vúå töi maãi dùån töi caách phên biïåt bñ àao vaâ bñ àoã maâ quïn khöng noái nïn mua bao nhiïu cên. Töi nhòn ngûúâi thiïëu phuå vuâng Nam Ên möåt lêìn nûäa, gêìn nhû khêín naâi, vaâ hoãi cö xem töi nïn 15 SÖËNG VAÂ SUY NGÊÎM mua bao nhiïu. Cö êëy àaáp laåi cuâng möåt nuå cûúâi: - Noá tuây thuöåc vaâo viïåc anh muöën ùn bao nhiïu. - Chuáng töi chó coá hai ngûúâi, - töi àaáp, - vaâ chuáng töi khöng ùn nhiïìu lùæm àêu. - Trong trûúâng húåp êëy, - ngûúâi thiïëu phuå bêåt cûúâi, - thò möåt cên thöi laâ àuã röìi. Töi mua möåt cên thûá quaái quyã àoá vaâ xaách noá vïì nhaâ. Vúå töi rêët vui vò töi àaä vûúåt qua àûúåc baâi kiïím tra ngùåt ngheâo naây. Dô nhiïn, phêìn thûúãng cho viïåc naây cêìn àûúåc tñnh cho ngûúâi thiïëu phuå xa laå vuâng Nam ÊËn noå. Nïëu cö êëy coá àang àoåc àûúåc nhûäng doâng chûä naây, thò xin cho pheáp töi àûúåc noái “Caãm ún, quyá cö töët buång”. 16 Cuöån baáo ài laåc Chuáng töi coá möåt con choá caái dïî thûúng giöëng Labrador vúái böå löng maâu nêu sêåm. Noá chó khoaãng möåt nùm tuöíi nhûng rêët ngoan, tònh caãm vaâ coá traách nhiïåm. Nhû moåi chuá choá giöëng Labrador, noá rêët khoá chõu vúái caái noáng cuãa Delhi. Vò thïë, trong suöët muâa heâ, noá nùçm úã phoâng nguã trïn lêìu cuãa Prem vaâ Rita, con trai vaâ con dêu töi, ngay dûúái caái maáy àiïìu hoâa. Möîi buöíi saáng, ngûúâi giao baáo neám nhûäng cuöån baáo àûúåc cöåt chùåt bùçng möåt súåi dêy thun lïn haânh lang chung giûäa nhaâ chuáng töi vúái nhaâ möåt ngûúâi haâng xoám khaá nöíi tiïëng. Quyá öng àoá chó àùåt mua möåt túâ baáo, coân chuáng töi mua ba túâ. Do àoá, cuöån baáo cuãa chuáng töi nùång hún cuãa öng ta. Bêët cûá ai nhòn vaâo cuäng àïìu xaác àõnh àûúåc àiïìu naây maâ khöng töën nhiïìu thúâi gian. Ngay khi cuöån baáo chaåm vaâo cûãa nhaâ chuáng töi, Brandy * phoáng ra, ngoaåm noá lïn vaâ mang ( ) * Brandy: Tïn con choá - ND. ( ) 17 SÖËNG VAÂ SUY NGÊÎM thùèng àïën phoâng nguã cuãa Rita vaâ Prem. Brandy phên biïåt àûúåc cuöån baáo naâo laâ cuãa nhaâ naâo. Noá khöng hïì mùæc sai lêìm trong viïåc nhùåt àuáng cuöån baáo cuãa chuáng töi. Ngûúâi haâng xoám cuãa gia àònh töi thónh thoaãng ra lêëy baáo trûúác Brandy. Duâ laâ do sûå toâ moâ, nhêìm lêîn hay bêët cûá àiïìu gò khaác, thò caái viïåc khöng hay dûúái àêy cuäng àaä xaãy ra. Öng ta cêìm cuöån baáo cuãa chuáng töi lïn, múã ra, àoåc lûúát qua nhûäng tin chñnh trong nhûäng túâ baáo maâ öng êëy khöng àùåt mua, sau àoá cuöån chuáng laåi àuáng võ trñ, duâ khöng àûúåc chùåt lùæm, vaâ thaã noá nheå nhaâng trûúác cûãa nhaâ chuáng töi. Möåt àöi lêìn, coá thïí vò àaä tòm thêëy àiïìu hêëp dêîn naâo àoá trong nhûäng túâ baáo mònh khöng àùåt mua, öng ta lêëy têët caã baáo vaâo nhaâ mònh. Khi Brandy ra ngoaâi vaâ khöng thêëy cuöån baáo, noá lêåp tûác àaánh húi xung quanh àïí doâ tòm. Coá khi noá chaåy vaâo bïëp àïí xem Sushma, ngûúâi àêìu bïëp cuãa chuáng töi, àaä mang cuöån baáo vaâo chûa. Khi biïët chùæc nhûäng túâ baáo chûa hïì àûúåc àûa vaâo nhaâ, Brandy quay laåi, àaánh húi xung quanh möåt lêìn nûäa, röìi goä cûãa nhaâ haâng xoám bùçng chên trûúác, vaâ thïë laâ cuöån baáo àûúåc neám traã bùçng 18 SÖËNG VAÂ SUY NGÊÎM àûúâng cûãa söí. Nhûäng túâ baáo bay tung toáe, löån xöån. Brandy nhòn chùçm chùçm vaâo cùn höå cuãa quyá öng noå möåt caách giêån dûä, àoaån, nhùåt lêëy cuöån baáo cuãa chuáng töi mang vïì. Thïë röìi, möåt buöíi saáng àeåp trúâi noå, chuöng cûãa nhaâ chuáng töi bêët chúåt reo lïn khöng ngûâng. Êm thanh êëy nghe nhû tiïëng chuöng baáo àöång cuöåc chiïën giûäa ÊËn Àöå – Pakistan vêåy. Cho rùçng Sushma coá leä àang úã trong nhaâ tùæm, con trai töi àaä bûúác xuöëng, múã cûãa. Quyá öng haâng xoám cuãa chuáng töi àang àûáng àoá, khöng ngúát tuön ra nhûäng lúâi phaân naân vúái veã caáu kónh quaá àöå. - Thûa baác, coá chuyïån gò vêåy aå? - Con trai töi hoãi, àoaán chûâng coá leä möåt cún àau dûä döåi àaä bêët ngúâ xaãy àïën vúái caái bao tûã cuãa öng ta. Öng êëy bùæt àêìu lúán tiïëng: - Con choá nhaâ anh àaä lêëy caã baáo cuãa töi. Con trai töi giaãi thñch cho öng êëy möåt caách hïët sûác lõch sûå rùçng, Brandy khöng laâm nhû thïë. Nhû möåt quy luêåt, noá chó nhùåt lêëy cuöån baáo cuãa nhaâ chuáng töi maâ thöi. Brandy àûúåc goåi àïën. Bêët cûá khi naâo gêy ra löîi lêìm gò, noá cuäng àïìu tröën dûúái baân ùn. Noá bûúác 19 SÖËNG VAÂ SUY NGÊÎM ra, nhòn ngûúâi àaân öng tûâ àêìu àïën chên, röìi bêët thêìn neám vaâo öng ta túâ baáo lêëy ra tûâ möåt xoá xónh naâo àoá, vúái möåt thaái àöå khinh khónh. Ngûúâi àaân öng khöng noái gò caã. Öng ta coân coá thïí noái gò nûäa bêy giúâ? Àaä nhiïìu thaáng tröi qua tûâ khi sûå viïåc naây xaãy ra, vaâ baáo cuãa chuáng töi khöng coân biïën mêët úã trûúác cûãa nhaâ nûäa. 20
- Xem thêm -