Tài liệu Soạn – dạy theo phương pháp tích cực

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM SOAÏN – DAÏY THEO PHÖÔNG PHAÙP TÍCH CÖÏC Ngöôøi vieát : Nguyeãn Ñoã Thuøy Lynh Ñôn vò : Tröôøng THPT Long Xuyeân Toå : Sinh – Kyõ Thuaät Noâng Nghieäp I/. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : Hoäi nghò Trung Öông Ñaûng ñaõ xaùc ñònh : theá heä treû phaùt trieån cao veà trí tueä, cöôøng traùng veà theå chaát, phong phuù veà tinh thaàn, laø ngöôøi lao ñoäng ñaày ñuû phaåm chaát : töï chuû, naêng ñoäng, saùng taïo. Moái quan heä giöõa giaùo duïc vaø xaõ hoäi laø quan heä bieän chöùng, gaén boù vôùi nhau. Muoán ñaøo taïo ñöôïc con ngöôøi khi vaøo ñôøi laø con ngöôøi naêng ñoäng, töï chuû, saùng taïo thì phöông phaùp giaùo duïc cuõng phaûi höôùng vaøo vieäc khôi daäy, reøn luyeän vaø phaùt trieån khaû naêng nghó vaø laøm moät caùch töï chuû, naêng ñoäng, saùng taïo ngay trong hoïc taäp & lao ñoäng ôû nhaø tröôøng. Song hieän nay, öu theá tuyeät ñoái vaãn thuoäc veà phöông phaùp coå truyeàn – thaày laø trung taâm, laø chuû theå, naëng veà ñaøo taïo ra nhöõng con ngöôøi “thieáu naêng ñoäng”chaäm thích nghi vôùi cuoäc soáng kinh teá xaõ hoäi ñang bieán ñoåi nhanh choùng. Do ñoù maâu thuaãn chuû yeáu trong quaù trình giaùo duïc hieän nay laø maâu thuaãn giöõa muïc tieâu tieân tieán vôùi phöông phaùp giaùo duïc laïc haäu caûn trôû vieäc thöïc hieän muïc tieâu. Maâu thuaãn naøy chæ coù theå giaûi quyeát ñöôïc baèng cuoäc caùch maïng veà phöông phaùp giaùo duïc, thöïc hieän chuyeån bieán caùch maïng töø phöông phaùp coå truyeàn laáy ngöôøi thaày laøm trung taâm ñeán phöông phaùp giaùo duïc tích cöïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm. Ngaønh giaùo duïc ñang ñaøo taïo nhöõng con ngöôøi laøm chuû theá kyû XXI, vôùi nhöõng bieán ñoåi & phaùt trieån cuûa xaõ hoäi hieän nay, vaán ñeà böùc xuùc ñoái vôùi hoaït ñoäng daïy hoïc laø phaûi ñöa phöông phaùp tích cöïc vaøo cuoäc soáng hoïc ñöôøng, xaây döïng caùc quy trình coâng ngheä giaùo duïc tích cöïc, laáy hoïc sinh laøm trung taâm. II/. THÖÏC TEÁ CUÛA VIEÄC DAÏY HOÏC HIEÄN NAY : Theo phöông phaùp coå ñieån : ngöôøi giaùo vieân giaûng baøi cho hoïc sinh nghe roài ñoïc noäi dung baøi cho hoïc sinh cheùp, coøn phía hoïc sinh ngoài nghe thaày coâ giaûng baøi roài cheùp noäi dung baøi do thaày coâ ñaõ soaïn saün vaø chæ caàn hoïc noäi dung aáy. Ñaây laø phöông phaùp daïy “chay” tieát hoïc phaàn lôùn laø giaùo vieân hoaït ñoäng, lôùp hoïc naëng neà, hoïc sinh thuï ñoäng tieáp thu kieán thöùc moät caùch ngao ngaùn. Hieän nay, maëc duø ñaõ ñöôïc caûi tieán ôû moät soá khaâu nhöng vaãn coøn baét gaëp nhöõng ñoâi maét nhìn leân baûng chaèm chaèm moät caùch ngô ngaùc, nhöõng tieáng thôû daøi, nhöõng göông maët nhaên nhoù, chaâu maøy. Buoäc toâi phaûi töï hoûi mình, laøm sao ñeå hoïc troø cuûa mình tieáp thu baøi moät caùi vui veû hôn, lôùp hoïc soâi noåi hôn vaø reøn luyeän cho caùc em tö duy ñoäc laäp – saùng taïo. III/. HÖÔÙNG GIAÛI QUYEÁT : Ñöôïc söï ñoäng vieân cuûa ñoàng nghieäp, toâi ñaõ tieán haønh soaïn vaø daïy thao giaûng moät soá baøi ôû chöông trình lôùp 10 theo phöông phaùp tích cöïc töø naêm hoïc1999 – 2000, sau ñoù aùp duïng treân caùc lôùp khoái 10, vì khoái 10 laø khoái ñaàu caáp, kieán thöùc khoâng môùi laém so vôùi hoïc sinh vaø coù lieân quan ñeán nhöõng kieán thöùc ôû baäc THCS. Ñieån hình : soaïn- daïy baøi 26 “Söï Sinh Saûn Höõu Tính ÔÛ Ñoäng Vaät”. Qua thöû nghieäm ban ñaàu, treân cô sôû thöïc giaûng theo noäi dung chöông trình quy ñònh & toå chöùc lôùp hoïc coù nhieàu khoù khaên tuy cuõng coù nhöõng thuaän lôïi. 1) Thuaän lôïi : - Lôùp hoïc : vui veõ, sinh ñoäng. - Hoïc sinh : theo doõi baøi, thaûo luaän soâi noåi ,tích cöïc tham gia xaây döïng baøi môùi. - Giaùo vieân : tinh thaàn phaán khôûi, nheï nhaøng. - Hieäu quaû tieát daïy – hoïc : kieåm tra ñaùnh giaù sau tieát daïy & hoïc : Gioûi : 22/48 HS (45,83%) Khaù : 14/48 HS (29,17%) T.B : 8/48 HS (16,67%) Yeáu : 4/48 HS (8,33%) Treân TB : 44/48HS (91,67%) Döôùi TB : 4/48 HS (8,33%) 2) Khoù khaên : - Giaùo vieân ñaàu tö soaïn baøi giaûng cho 1 tieát giaûng maát raát nhieàu thôøi gian. Trong khi giaùo vieân daïy nhieàu khoái lôùp, nhieàu tieát, nhieàu baøi & coøn nhieàu coâng taùc kieâm nhieäm khaùc. - Moät soá baøi giaûng coù noäi dung daøi khoù hoaøn taát trong 45 phuùt - Khoâng coù kinh phí ñeå laøm ñoà duøng daïy hoïc : photo phieáu hoïc taäp, baûng veõ … - Só soá lôùp ñoâng, khi aùp duïng phöông phaùp hoïc nhoùm phaûi saép xeáp laïi baøn gheá maát thôøi gian vaø oàn aûnh höôûng ñeán xung quanh. IV/. BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM : 1) Baûn thaân : - Coù ñaàu tö soaïn giaûng neân chuyeân moân ñöôïc naâng daàn. - Giuùp cho hoïc sinh coù thoùi quen töï giaùc hoïc taäp, töï suy nghó tìm toøi, quen daàn vôùi phöông phaùp hoïc môùi, hoïc sinh ruït reø nhuùt nhaùt thuï ñoäng daàn daàn maïnh daïng phaùt bieåutham gia xaây döïng baøi môùi. - Laø bieän phaùp quaûn lyù lôùp, choáng löôøi bieáng trong hoïc sinh. - Khoâng khí lôùp hoïc vui veõ, sinh ñoäng laøm taâm lyù giaùo vieân phaán khôûi. 2) Cho nhoùm - toå chuyeân moân : - Ruùt kinh nghieäm vaø xaây döïng ñöôïc tieát daïy theo phöông phaùp môùi. - Quen daàn vôùi phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc “laáy hoïc sinh laøm trung taâm” V/. KEÁT LUAÄN : Giaùo duïc chòu söï qui ñònh cuûa taát caû caùc lónh vöïc khaùc nhau cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi, ñaëc bieät söï phaùt trieån veà khoa hoïc coâng ngheä. Tính moân hình muoân veõ cuûa moâi tröôøng kinh teá xaõ hoäi aûnh höôûng tröïc tieáp saâu saéc tôùi moïi lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi, hoaït ñoäng xaõ hoäi trong ñoù coù giaùo duïc. Do ñoù phaûi ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc “Laáy hoïc sinh laøm trung taâm” nhaèm phaùt huy tính tích cöïc, töï giaùc, chuû ñoäng saùng taïo cuûa hoïc sinh; boài döôõng phöông phaùp töï hoïc; reøn luyeän kyõ naêng vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc tieãn; gaây höùng thuù, say meâ hoïc taäp cho hoïc sinh goùp phaàn choáng löôøi bieáng, choáng löu ban boû hoïc. Roài ñaây nhöõng khoù khaên seõ ñöôïc khaéc phuïc, khi : _Giaùo vieân coù thôøi gian boài döôõng, hoïc taäp, nhaát laø ñaõ quen vôùi vieäc soaïn vaø daïy theo phöông phaùp môùi. _Caùc caáp laõnh ñaïo taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ giaùo vieân aùp duïng caùc phöông phaùp tích cöïc trong daïy hoïc, thöïc hieän ñoåi môùi chöông trình- saùch giaùo khoa, ñoåi môùi caùch thi cöû ñaùnh giaù chaát löôïng, toå chöùc lôùp hoïc.
- Xem thêm -