Tài liệu Số tử vi kinh nghiệm – quản xuân thịnh

  • Số trang: 140 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 917 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Số tử vi kinh nghiệm – Quản Xuân Thịnh
SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 1 VAØI LÔØI GIÔÙI THIEÄU Thöa ñoäc-giaû, Oâng Quaûn – xuaân – thònh töùc Caû – Thònh laø moät nhaø raát tinh thoâng veà khoa Lyù-Soá TÖÛ-VI ñaõ töøng giaøu kinh-nghieäm töø tröôùc ñeán nay, vaø OÂng Trònh–Quang-Ñaït moät nhaø vaên kieâm khaûo cöùu khoa Ñaåu-hoïc AÙ-Ñoâng, nay hôïp-taùc vieát quyeån “SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM” trong luùc saùch khaûo-cöùu veà loaïi naøy raát hieám vaø giuùp ích cho nhöõng ai ñang muoán tìm hieåu hoaëc nghieân-cöùu theâm veà Soå TÖÛ-VI. Vaøo luùc theá gian loaïn laïc, con ngöôøi coøn phaûi tranh ñaáu ñeå daønh phaàn coâng lyù cho mình, chuùng ta nghó ñeán khaûo cöùu soá coù ñöôïc hôïp thôøi chaêng? Thöa raèng: “NÖÔÙC COÙ VAÄN, NGÖÔØI COÙ SOÁ, TÖÙC MOÏI VIEÄC TREÂN ÑÔØI ÑEÀU COÙ SOÁ-MEÄNH CAÛ”. Nhöng chuùng ta ñaõ hieåu theá naøo laø “SOÁ-MEÄNH” ñeå löïa choïn ñöôøng ñi cuûa cuoäc ñôøi chöa? Vaäy neân haûy tìm hieåu trieát-lyù soá meänh töùc laø cuoäc ñôøi chìm noài cuûa chuùng ta. Noù giaûn dò nhö sau ñaây: ñôøi ngöôøi laø moät cuoäc chieán ñaáu khoâng luùc naøo ngöøng, vì nhöõng luùc noù ngöøng, töùc laø ta khoâng coøn phaûi chieán ñaáu nöõa, vaø ñaõ coøn ñeå laïi treân ñôøi moät “SÖÏ NGHIEÄP” maø ngöôøi sau ta môùi coù theå ñaùnh giaù noù, töùc laø goïi caùi “SOÁ-MEÄNH” cuûa ta ñoù. Ôû ñaây chuùng toâi muoán gaït boû söï meâ-tín dò ñoan moät beân, maø chuû tröông moät bieän phaùp veà taâm-linh, veà tinh thaàn, neáu muoán tìm hieåu Lyù-Soá TÖÛ-VI. Vì khoa hoïc TÖÛ-VI tröøu-töôïng, huyeànbí, khoâng coù giaûi-phaùp cuï-theå naøo deã cho phaûi duy-vaät nhaän thaáy maø khoâng coâng kích cho ñöôïc. Chuùng ta phaûi choïn ñuùng tröôùc moät söï bí maät cuûa TAÏO-HOAÙ maø chuùng ta khoâng theå khaùm phaù ra noåi. Neáu ta khaùm phaù ñöïôc tuyeät-ñoái khoa lyù-soá thì thöû hoûi cuoäc ñôøi maø ta möøôi phaàn bieát ñöôïc chín röôõi, phoûng coù ích giaø cho ta khoâng, hay traùi laïi chuùng ta seõ chaùn ñôøi heát caû vaø cuoäc ñôøi heát caû leõ chieán ñaáu. Khoa hoïc TÖÛ-VI qua bao thôøi ñaïi vaø toàn taïi ñeán ñöôïc ngaøy nay vì noù ñaõ öùng nghieäm bieát bao nhieâu ñieàu maø ngöôøi ñôøi ñeàu tin laø raát ñuùng. Moät soá nhieàu caùc hoïc giaû phöông Ñoâng ñeàu tin lyùsoá vaø ra coâng nghieân cöùu theâm hoaëc chieâm-nghieäm ngay cuoäc ñôøi mình hay laø xem cho caùc ngöôøi khaùc, ñeå kinh-nghieäm, töø caùc baäc danh nhaân caùi theá ñeán thöôøng nhaân, ñeàu nhaän thaáy nhieàu ñieàu raát huyeàn bí vaø linh rieäu. Coå nhaân coù caâu: “TÖØ MOÄT MIEÁN AÊN ÑEÁN HÔÙP UOÁNG CUÕNG LAØ TIEÀN ÑÒNH CAÛ.” Thì ñuû hieåu caùc thaùnh-hieàn, xöa thaám-nhuaàn trieát-lyù soá meänh ñeán tuyeät-ñích roài! Khoa lyù-soá laïi laø moân hoïc taâm-lyù vaø trieát-lyù aùp duïng ngay cuoäc ñôøi chuùng ta nöõa kia, töø vua chuùa ñeán caùc danh nhaân caän ñaïi, thöôøng chaû laáy soá tìm phöông tieän chæ-nam, hoaëc ñeå töï tìm anuûi phaàn naøo, lyù leõ thaéng-baïi höng-vong cuûa mình vaø cuûa thieân-haï ö ? Noùi veà khoa hoïc thöïc-teá con ngöôøi ta sinh ra taát bò aûnh-höôûng ngay sinh khí cuûa trôøi ñaát, nôi sinh, ñòa-hình, phong-thoå. Laïi nöõa lyù leõ caùc vò tinh-tuù giôø phuùt luùc ñoù an vò ra sao seõ aûnh höôûng raát lôùn ñeán vaän-meänh keû ra ñôøi luùc aáy. Laäp neân laø soá theo trong saùch naøy thì raát deã nhöng, ñoaùn laù soá cho truùng thaät phaûi coù taøi cao ñoaùn vaø giaøu kinh nghieäm laém. Phaûi xem hieåu vò trí caùc sao ñaõ an vò, tính caùch, pheùp ñoái chieáu, laáy lyù leõ aâm-döông, nguõ-haønh sinh-khaéc cheá-bieán, noù khoa-hoïc vaø huyeàn dieäu voâ cuøng, ñeå luaän thaønh baøi giaûi ñoaùn tieân-tri cuoäc ñôøi moät ngöôøi. Ñoù laø moät baøi toaùn khoâng coù giaûi-phaùp nhaát ñònh nhöng laøtheo caùch xuy luaän cuûa lyù-trí vaø döïa theo kinh-nghieäm ñaõ löôïm ñöôïc töø tröôùc ñeán nay. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 2 Quyeån saùch naøy khoâng theå noùi ñöôïc laø ñaày ñuû, nhöng noù cuõng coù giuùp ñöôïc moät phaàn naøo cho söï goáp nhaët vaøo khoa lyù-soá TÖÛ-VI, öôùc ao noù laø maøn ñaàu cho nhöõng quyeån sau ñaày ñuû hôn cuûa caùc ví vò coù taøi uyeân-baùc hôn muoán boå-cöùu theâm. Coøn neáu cöù nhaém maét baøi baùc hoaøi nghi heát caû, thì chæ laø ngöôøi coù yù heïp hoøi; chæ coá giöõ tính töï-toân, töï-maõn, khoâng coù söï ngay thaúng ngang taøng tìm kieám lyù leõ ñeå hieåu bieát theâm! Caùc baïn ñoïc-giaû ñoïc saùch naøy seõ raát choùng hieåu caùch laáy soá vaø ñoaùn soá TÖÛ-VI; vì caùc taùcgiaû vieát coù maïch-laïc daûn-dò vaø deå hieåu. Neáu caùc baïn ñaõ coù laù soá vieát chöõ nho saún roài, caùc baïn cho dòch ra quoác-ngöõ roài thöïc haønh theo nhöõng ñieàu ñaõ ñoïc trong saùch, roài döïa theo lyù-luaän thoâng minh caùc baïn, caùc baïn töï xem soá cho caùc baïn vaø bieát ñaâu chaúng khaùm phaù ra nhöõng ñieàu môùi meõ nöõa. Vì thöïc ra chi coù caùc baïn xem soá cho caùc baïn laø ñuùng hôn caû caùc thaày soá ôû treân theá gian naøy, vaø laøm cho caùc baïn yeân taâm vui veõ nhaän chaân laáy cuoäc ñôøi laø moät “CUOÄC PHIEÂU-LÖU MAÏOHIEÅM vaø ÑAÀY TRIEÁT-LYÙ”. Mong caùc baïn ñoïc-giaû thaân meám luaän xeùt vaø töï hieåu ñöôïc khoa soá TÖÛ-VI ñeå chieâm-nghieäm töï ñaùnh giaù moät caùch lyù-thuù cuoäc ñôøi mình sau naøy khi ñaõ ñaàu baïc raêng long, cuoäc ñôøi maõn chieáu xeá boùng. HAØ NOÄI, NGAØY 17 THAÙNG 10 NAÊM 1919 NGUYEÃN TÖÛ QUAÂN 1.) MAÁY LÔØI ÑAÀU SAÙCH HAY LAØ BOÁN CHUYEÄN GIAI-THOAÏI VEÀ SOÁ TÖÛ-VI. Cuûa VÖÔNG-QUOÁC-BAÛO Coù ngöôøi baûo soá TÖÛ-VI laø huyeàn hoaëc, toâi, toâi baûo soá TÖÛ-VI laø huyeàn bí. Noù huyeàn hoaëc chaúng qua chæ taïi ngöôøi ta chöa khaùm phaù heát ñöôïc leõ huyeàn bí cuûa noù maø thoâi! Laïi coù ngöôøi noùi:” Toâi hoaøi nghi laém”. Xin hoûi: “ Vaäy chöù baïn coù thí-nghieäm bao giôø chöa ?”. Cuõng nhö con beänh khi duøng thuoác chæ coøn bieát tin ôû oâng thaày, oâng thaày chæ bieát tin ôû tinh döôïc cuûa thuoác ñeå chöûa beänh. Beänh khoûi, beänh nhaân tin oâng thaày laø hay, oâng thaày tin tinh döôïc cuûa thuoác laø ñuùng. Chôù coøn nhö baûo raèng: “ Thuoác uoáng bieát coù khoûi khoâng maø duøng?” Xin thöa: “Naøo thaày coù phaûi laø vò thuoác kia, coù theå chui vaøo buïng ngöôøi ta ñaâu maø chaéc ñöôïc”. Laïi hoûi: “ Taïi sao” QUEÁ PHUÏ DAÃN HOAÛ QUY NGUYEÂN ?” Chæ xin ñaùp:” Chaúng bieát, chæ bieát coå nhaân daïi nhö theá, hoïc bieát theá, kinh nghieäm thaáy theá maø thoâi !”. Laáy caâu chuyeän höõu hình laø vò thuoác ñeå giaûi thích caâu chuyeän voâ hình laø soá TÖÛ –VI, chaúng qua toâi chæ muoán noùi ñeán aûnh höôûng cuûa voâ-hình vaø höõu-hình, aùp duïng theo kinh nghieäm thì ta khoâng coøn thaáy nhöõng caùi maø ta ñaõ cho laø huyeàn hoaëc nöõa! Ngöôøi daân ñen chaúng bieát thieân vaên laø gì, nhöng chæ bieát nhö hieän töôïng cuûa trôøi ñaát ñeå kinh nghieäm nhöõng vieäc xaûy ravaø truyeàn khaåu cho nhau, maø ngaøy nay chuùng ta cuõng vaãn thaáy coøn laø ñuùng. Xin trích ra ñaây moät vaøi caâu laøm chöùng. Moáng ñoâng voàng taây. Chaúng möa ñaày cuõng gioù giaät. Quaàng caïn taùn möa(xem giaêng). Taùn laø caùi voøng SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 3 Môõ gaø thì gioù, môõ choù thì möa, xem saéc maây chieâm. Thaùng baûy heo may. Chuoàn chuoàn bay thì baûo. Toû giaêng möôøi boán ñöôïc taàm. Toû giaêng boâm raàm thì ñöôïc luùa chieâm. Huoáng hoà, khoa hoïc, TÖÛ-VI, ñaõ laø moät trong beán chuyeân-khoa: Y, NHO, LYÙ SOÁ, ñöôïc coå nhaân daày coâng nghieân cöùu, ñeå laïi bao nhieâu saùch vôû thì chuùng ta khoâng theå coi laø huyeàn hoaëc ñöôïc. Ñaõ saùc nhaän yù ñoù, cuï traïng trình, NGUYEÃN-BÆNH-KHIEÂM ñaõ noùi: “ Vieäc gì cuõng coù SoáMeänh caû, nhöng khoâng neân meâ tín veà Soá-Meänh maø cöù caïnh tranh hoaøi, gieát troùc nhau röõ, roài laïi caû cho Soá-Meänh thì khoâng ñöôïc ?”. A-ha. Theá ra nhaát ñònh laø coù soá roài! Vaäy thoâi, caùi soá em giaàu thôøi em laáy khoù cuõng giaøu, soá ngheøo thôøi chin duïn, möôøi traâu cuõng ngheøo! Soá khaù chaúng laøm gì roài cuõng khaù. Xin hoûi: “ Vaäy chôù, ñaõ chaéc chaén khaùm phaù ñöôïc huyeàn-bí veà Soá-Meänh cuûa baïn chöa maø baïn ñaõ meâ tín laø soá khaù. Neáu chöa, baïn haõy möu ñoà söï nghieäp ñi, coå nhaân ñaõ chaún noùi: Möu söï taïi nhaân, thaønh söï taïi thieân ñoù sao?”. Ñeán taøi gioûi nhö KHOÅNG-MINH cuõng vaãn coøn nghi chuùt taøi mình, neân tuy bieát tröôùc raèng thieân haï taát chia ba, maø cuõng vaãn ñem quaân löïc xuaát kyø sôn, maø vaãn nuoâi hy voïng ñem thoáng nhaát veà nhaø Haùn. Phaûi chaêng KHOÅNG-MINH muoán cöôõng laïi MEÄNH TRÔØI ? Daàu coù phaûi haønh ñoäng cuûa KHOÅNG-MINH chæ laø haønh ñoäng cuûa ngöôøi quaân-töû laøm theo chính nghóa maø sôû dó coù haønh ñoäng aáy cuõng moät phaàn naøo do oâng chöa tin haún ñöôïc taøi mình ñeå khaùm phaù noåi ñöôïc heát nhöõng huyeàn bí cuûa cao-xanh hay laø ngöôøi quaân-töû muoán laáy Ñöùc cuûa mình ñeå mong thaéng ñöôïc Soá-Meänh chaêng? Moät nhaø hoïc giaû Vieät-Nam cuï NGUYEÃN-BAÙ-HOÏC ñaõ noùi: “ Vieäc laøm khoâng coát ôû thaønh baïi, coát ôû nghó ñeán vaø daùm laøm”. Vôùi caâu ñoù, toâi töôûng cuï cuõng ñaõ tham hieåu theá naøo laø Soá-Meänh. Coøn nhöõng ai hoaøi nghi tuyeät ñoùi, thaáy quyeån saùch “TÖÛ-VI KINH NGHIEÄM” naøy voäi cho chuùng toâi laø duy-taâm, reo raéc hoang mang. Vôùi nhöõng oâng baïn duy-vaät aáy, chuùng toâi xin baét tröôùc coå-nhaân möôïn boán chuyeän giai thoaïi veà soá TÖÛ-VI thuaät laïi döôùi ñaây ñeå traû lôøi. I. CHEÁT ÑAÁM ÑOØ Oâng TRAÀN-ÑOAØN sau khi nghieân cöùu tìm ra soá TÖÛ-VI moät hoâm ñi chôi gaëp oâng LAÕÑOÀNG-TAÂN khoe raèng: “ Toâi môùi khaùm phaù ñöôïc moät ñieàu raát bí maät, ngöôøi ta ñeàu coù soá meänh. Toâi ñaõ laäp thaønh con toaùn, aáy laø soá TÖÛ-VI”. Laõ-Ñoàng-Taân khoâng tin traû lôøi: “ Coù chaéc khoâng. Vaâng, roài toâi seõ traû lôøi ñeå baùc bieát veà khoa soá TÖÛ-VI huyeàn rieäu cuûa baùc laø ñuùng”. Vaø muoán rieãu baïn, Laõ-Ñoàng-Taân caû cöôøi quay ñi. Ra ñeán bôø soâng, Laõ-Ñoàng-Taân thaáy moät chieác thuyeàn vöøa rôøi beán vaø ñang bôi ôû giöõa gioøng. Oâng nghó thaàm, chaúng leõ laïi coù soá nhö lôøi TRAÀN-ÑOAØN, öø ñöôïc, ñeå ta thöû thí nghieäm xem vaø saün chieác quaït ôû tay, LAÕ-ÑOÀNG-TAÂN phaåy luoân moät caùi laøm cho chieác ñoù ñaém ngay vaø chìm læm, keát quaû baåy möôi hai ngöôøi cheát. LAÕ-ÑOÀNG-TAÂN ñaéc chí, buïng baûo daï, coù leõ naøo caû moät chuyeán ñoù laïi toaøn laø nhöõng ngöôøi coù soá bò cheát ñuoái ñöôïc sao? Vaø taát taû oâng ñi tìm baïn, hoûi ngay raèng: “Naøy, TRAÀN-ÑOAØN, vöøa coù moät chuyeän raát laï, anh ñaõ bieát chöa ?”. TRAÀN-ÑOAØN ung-dung mæm cöôøi ñaùp: “Bieát caû roài, leân thieân ñình dôû soå ra maø xem”. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 4 Nghi hoaëc, LAÕ-ÑOÀNG-TAÂN voäi vaõ leân trôøi thì may-maén thay gaëp ngay luùc Nam-Taøo, BaécÑaåu ñang xoaùt soå döôùi traàn gian. Vaø sau khi Nam-Taøo môû soå cho xem, LAÕ-ÑOÀNG-TAÂN thaáy coù ñoaïn chöùa veà vieäc vöøa xaûy ra nhö sau naøy: “Chuyeän ñaâu kheùo sui neân boãng gaëp, khaùch trong thuyeàn, thaát thaäp nhò nhaân. Aâm-döông ngaøy thaùng soay vaàn, Qua soâng quaït Laõ-Ñoàng-Taân gieát ngöôøi.” - ||| Soá con giai: Thaùi döông laø cha Thaùi aâm laø meï. AÂm döông ñoùng ôû cung naøy coù thaát tinh laø keùm thoï, coù 2 saùt tinh laø khoâng ñöôïc thoï. Soá con gaùi: thaùi döông laø choàng, thaùi aâm laø meï ñeû, thieáu döông laø boá ñeû. II.-OÂNG LAÕO NUOÂI OÂNG HAÙN-CAO-TOÅ moät hoâm ñi chôi, qua moät aáp kia, gaëp moät laõo nhaø queâ hoûi raèng: “Muoân taâu beä-haï, keû ngu daân daùm xin beä-haï chæ giaùo. Cuøng sinh moät naêm, moät thaùng, moät ngaøy, moät giôø vôùi beä-haï, maø sao beä-haï laøm neân baäc ÑEÁ-VÖÔNG, thoáng nhaát thieân haï, khieáp phuïc chö haàu, coøn ha-thaàn vaãn chæ laø moät keû daân-ngu ôû nôi coâ-laäu naøy ?”. Vua HAÙN ngaàm nghó vaø hoûi laïi raèng: “Vaäy hieän nay oâng ñang laøm ngheà gì ?” muoân taâu thaùnh thöôïng, hieän nay haï thaàn laøm ngheà nuoâi oâng vaø hieän nay haï thaàn coù chín toå oâng ñang keùo maät. Theá thì nhaø ngöôi xung xöôùng hôn ta nhieáu. Ta chæ laøm vua coù nöôùc TRUNG-HOA maø vaãn chöa yeân, coøn lo giaëc giaõ vaø cheá phuïc chö haàu e raèng laøm phaûn. Nhaø ngöôi laøm vua chín nöôùc, loaøi oâng cuõng coù quaân thaàn phuï taù khaùc chi loaøi ngöôøivaø khoâng bieát laøm phaûn, nhö vaäy nhaø ngöôi nhaøn hôn ta coøn phaøn naøn gì nöõa ! Laõo nhaø nghó ra thaáy mình cuõng laø vua vaø coøn xung xöôùng hôn vua. III.-SOÁ BÒ HOÅ CAÉN CHEÁT Coù moät oâng nhaø giaøu ôû tænh NAM, moät hoâm nhôø baïn ñoaùn hoä laù soá TÖÛ-VI cuûa mình. Ngöôøi baïn noùi: “Trung ngoân, nghòch nhó, baùc coù baèng loøng nghe söï thöïc maø khoâng bieát giaän thì toâi seõ noùi.” OÂng nhaø giaøu naên næ vaø yeâu caàu coù ñieàu gì phaûi chaêng xin baïn daïy baûo. Baïn buoäc loøng ñoaùn raèng: “Neáu baây giôø toâi laïi taùn tuïng söï giaøu sang cuûa baùc, thì baùc thích hôn, nhöng baùc seõ cho toâi laø noùi ñuøa vaøsoá Töû-Vi chæ coøn laø moät moân noùi doùc ñeå cho moät boïn bòp bôïm nònh hoùt taâng boác nhöõng keû quyeàn quyù maø thoâi !”. Khoâng, vôùi toâi, TÖÛ-VI phaûi laø moät khoa-hoïc huyeàn bí coå truyeàn vaø cöù nhö soá naøy, theá naøo baùc cuûng bò hoå caán cheát. Oâng nhaø giaøu laïnh ngöôøi, cöôøi nhaït, cho laø baïn ruûa maùt mình, baùn tin baùn nghi , oâng ñaùp : “Toâi xuoát ñôøi ôû nôi ñoàng baèng, coâng vieäc quanh naêm ôû nôi vöôøn ruoäng, khoâng ñi röøng, khoâng gaàn nuùi, maø chæ röøng nuùi môùi coù hoå thì caùch ñaây haøng maáy traêm caây soá, hay laø baùc leân röøng baét hoå veà nuoâi laøm choù ñeå coù theå caén toâi cho hôïp vôùi lôøi soá baùc môùi ñoaùn chaêng! Noùi doaïn, oâng nhaø giaøu laïi coøn muoán bæ–baùng baïn mình, nhaùc troâng thaáy böùc tranh “ ANH HUØNG TÖÔNG NGOÄ” SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 5 beøn chaïy laïi dô tay ñaäp maïnh vaøo con hoå–veõ cho haû giaän vaø tieáp :“ Hay laø con hoå naøy caén cheát ta ñaây ! Khoâng ngôø beân trong böùc tranh daùn saùt vaøo töôøng coù danh ngaàm, neân khi oâng nhaø giaøu ñaäp tay vaøo moàm con hoå–veõ, chaúng may ñuïng phaûi ñaàu caùi danh ngaàm choåi ra caám vaøo tay ñeán noãi vaõi maùu. OÂng nhaø giaøu thaát saéc, vaø sau ñaáy veát thöông aáy cöù loeùt daàn maõi ra, thuoác naøo chöõa cuõng khoâng khoûi, veà sau heát chính oâng ñaõ bò cheát vì veát thuông aáy . Theá ra hoå–veõ cuõng caén cheát ñöôïc ngöôøi ö ! soå TÖÛ–VI kyø dieäu laém thay ! IV-SOÁ CAÙI QUAÏT GIAÁY OÂng baïn toâi nghieân cöùu veà soå TÖÛ–VI, vaãn thöôøng bò vôï raày laø khoâng chòu boân taåu laøm aên ñeå cho vôï con xung xöôùng, chæ caû ngaøy laøm con moït saùch, phoûng coù ích gì cho ñôøi ! Ñaõ nhieàu laàn anh muoán thoâi khoâng nghieân cöùu nöõa, nhöng laïi tieác coâng chieâm nghieäm baáy laâu ! Ñang phaân vaân, thì coù ngöôøi ñem traû ôn anh moät chieác quaït raát ñeïp. Anh caàn xem vaø hoûi : “ Thöa coâ chieác quaït naøy quyù laém nhæ !”. Ngöôøi khaùch ñaùp : “Thöa oâng, oâng cho laø quyù thì neân quyù. Chuùng toâi chæ bieát, oâng ñaõ ñem taøi ñoaùn soá TÖÛ-VI cho chuùng toâi, thì chuùng toâi coù chuùc taøi moïn laø ngheà laøm quaït, cuõng ñem heát söùc bình sinh taïo neân chieác quaït naøy ñeå laøm quaø taëng laïi oâng maø thoâi”. Baïn toâi beøn hoûi ngaøy, gôøi, naêm, thaùng, maø ngöôøi khaùch ñaõ laøm xong chieác quaït kia. Anh laãn thaån laáy cho chieác quaït moät laù soá töû-vi vaø buoäc ngay laù soá vaøo chieác quaït treo leân töôøng ñeå ñôïi ñeán ngaøy chieác quaït kia taän soá. Sôû dó anh laøm vaäy laø vì anh vaån coøn ngôû laø khoâng coù soá meänh vaø anh laïi coøn coù yù muoán neáu coù soá meänh thì ta phaûi vöôït TAÏO-HOAÙ, nhaän ñònh thaùng thieân sao ? Anh thaáy ngaøy caùi quaït taän soá chaúng bao xa, neân ñem treo noù leân, khoâng ñeán thì taát nhieân noù phaûi môùi maõi, laáy ñaâu maø raùch maø hö ñi ñöôïc. Yù aáy khaùc naøo GAI-CAÙT laäp ñaøn, hoàng chöïc xoay lai aâm döông ñeå ñöôïc soáng theâm bao nhieâu ngaøy nöûa. Nhö theá laø traùi yù trôøi, maø baïn toâi treo quaït khoâng duøng laø muoán cöôùp quyeàn TAÏO-HOAÙ, NGUÎ-DUYEÂN ñaõ laøm taét ngoïc ñeøn baûn meän cuûa KHOÅNG-MINH ñeå oâng phaûi than raèng: “trôøi ñaõ muoán ta cheát, caàu cuõng khoâng ñöôïc nöûa, chôù vieäc ñoù coù phaûi laø loåi cuûa NGUÎ-DUYEÂN ñaâu”. Vaäy thì chuyeän anh baïn toâi treo quaït keát quaû ra sao? Baïn toâi kieân nhaãn ñôïi chôø, vaø ngaøy thaùng cöù laïnh luøng troâi, troâi maõi.. Roài cuõng ñeán ngaøy taän soá cuûa chieác quaït maø baïn moâng ñôïi. Töøng giaây töøng phuùt, anh trong, anh nhìn, anh ngaém chieác quaït xem coù gì bieán ñoåi khoâng. Khaùc naøo chaøng “TA-LAÊNG-TINH” ngaém gia löøa tuy loøng lolaéng maø vaãn khoâng sao deïp ñöôïc laøn soùng ham muoán cuûa loøng. Baïn toâi trong quaït nhìn quaït, ngaém quaït vaø mæm cöôøi ñaéc chí. Chaéc anh nghó, phen naøy thì soá TÖÛ-VI heát linh-nghieäm hay hôn theá, phen naøy ta haún thaéng ñöôïc cho maø xem. Anh ñi ra, anh ñi vaøo, chôø cho ngaøy aáy saép choâi qua vaø luoân luoân treân moâi nôû moät nuï cöôøi hoài hoäp… Vôï baïn toâi vaãn thöôøng böïc doïc veà tính neát cuûa choàng. Nay laïi thaáy daùng ñieäu cuûa choàng coù veõ baên khoaên, tö-löï thì hoà-nghi, nhaát laø suoát ngaøy, anh ta chæ löôïn ra löôïn vaøo thænh thoaûn laïi mæm cöôøi bí maät; vôùi cöû-chæ aáy nhöùc-quyeát choàng mình thöông nhôù ai ñaây. Maùu ghen khi ñaõ soâi leân, chò beøn tuùm ngöïc anh chaøng maø caên vaën “Caäu töông tö con naøo, ñeå gheû laïnh vôùi gaùi soá naøy. Taïi sao caäu laïi troâng toâi maø cöôøi ngaït ?”. Baïn toâi ñaõ maéc phaûi oan THÒ-KÍNH roài. Bieát phaân traàn sao ? muoân ngaøn lôøi noùi cuõng chaúng theå moâ taû ñöôïc nhöõng yù töôûng thaèm kính cuûa loøng. Thaáy theá baïn toâi laïi töùc cöôøi theâm. Loøng thöông vôï ñaõ laøm anh tieát loä thieân cô neân anh chæ chieác quaït treo leân töôøng maø raèng : “Anh coù cöôøi em ñaâu. Anh cöôøi chieác quaït treo kia”. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 6 Loän tieát chò chaøng nhaûy phaét leân giaät chieác quaït xeù tan ra maø vaãn coøn chöa nguoâi côn giaän “A quaït kæ nieäm cuûa con dó. Gôùm thaät quaït quyù hôùn vôï maø…!”. Theá laø chò ta ñaõ theá thieân haønh ñaïo voâ tình chò ñaõ laøm taän soá moät vaät voâ tri. Nhöõng chuyeän thaät treân ñaây, toâi chæ bieát nghe sao keå vaäy. Cho neân coù ngöôøi hoûi coù thaät nhö theá khoâng ? Xin ñaùp : “Khoâng bieát chæ bieát thaáy chuyeän hay yù ñeïp, lyù ñuùng, thì vieát neân vaên ñeå ñoïc cho vui, xem cho vui, nghe cho vui. Coøn nhö coù thöïc khoâng? Coù ñuùng khoâng?…Xin môøi caùc baïn haûy baéc chöôùc. LAÕ-ÑOÀNG-TAÂN hay oâng baïn laån thaån cuûa toâi, chuùng ta cuøng thí nghieäm xem thì bieát chôù coøn keå caèm buùt thì chaúng coù theå bòa ñöôïc ra ñaâu” . V-LUAÄN VEÀ SOÁ TÖÛ-VI MEÄNH TOÁT, THAÂN TOÁT, HAÏN TOÁT, thaät laø toaøn-myõ ñoù laø leõ ñöông nhieân. Coøn nhö saùch noùi: “MEÄNH haûo baát nhö THAÂN haûo; THAÂN haûo baát nhö HAÏN haûo, thì theo thieân-kieán chuùng toâi giaùm nghó : “MEÄNH chaúng ra gì, hoøng gì ñeán THAÂN, THAÂN chaúng ra gì coøn hoøng gì ñeán HAÏN, THAÂN, MEÄNH ñaõ xaáu duø coù gaëp HAÏN toát cuõng chæ nhö côn möa maùt maët maø thoâi. Song roài “Meøo laïi hoaøn meøo”. Laém ngöôøi noùi : “Soá ngaøy tuy xaáu, nhöng ñöôïc nhôø vôï, hoaëc cung DIEÂN-TRAÏCH toát”. Roõ thaät buoàn cöôøi. MEÄNH xaáu bao giôø tìm ñöôïc vôï giaøu sang. MEÄNH ngheøo, bao giôø coù ñöôïc oâ-toâ nhaø laàu. Neân bieát raèng TAÏO-HOAÙ khoâng nhaèm. Soá choàng taùm laïng taát gaëp ñöôïc soá vôï nöûa caân. Coù nheø daân soá THÖÔÏNG-CAÙCH laïi laáy ngöôøi vôï soá HAÏ-CAÙCH. Coøn nhö soá HAÄU-VAÄN môùi ñaït thì taát cuõng phaûi coù QUÍ-CAÙCH môùi mong soáng ñöôïc cho tôùi khi ñaït vaän chöù. Vi ngoä TUAÀN-TRIEÄT maø bò kìm haûm, nhöng ngoaøi 30 naêm maø gaëp-gôõ, cuõng vaãn caàn phaûi MEÄNH laøm chuû. Soá coøn phaûi ñi ñoâi vôùi LYÙ. Töøng giaây, töøng phuùt, bieát bao ngöôøi ra ñôøi, cuøng naêm, cuøng thaùng, cuøng ngaøy, cuøng giôø, vaäy ta phaûi xuy-luaän nhö theá naøo? Chaúng leõ nhö nhau caû hay sao? Khoâng. Caàn phaûi tìm cho ra LYÙ(ÑÒA-LYÙ). Loïi long meï ra, höôûng-thuï sinh khí ôû nôi vaïn-vaät taát khaùc ngöôøi ôû nôi coâ-laäu. Thí Duï : Hai soá nhö nhau, moät ngöôøi sinh choán ÑOÂ-THÒ, khaùc vôøi ngöôøi ôû treân röøng nuùi, neáu hai soá ñeà toát, thì ngöôøi ÑOÂ-THÒ ngheânh ngang, xe ngöïa, coøn keû kia cuõng anh huøng nhaát khoaûnh chöù sao? Ñaøn baø cuõng vaäy, ngöôøi ñeán ôû CHUNG-CHAÂU khaùc vôùi ngöôøi ñeán ôû THÖÔÏNG-DU. Baø ôû CHUNG-CHAÂU, oâ-toâ nhaø laàu, choàng quan caû, vôï haàu leõ, coøn baø ôû THÖÔÏNG-DU thì chæ ñeán QUAN-LAØNG, oâng CHAÙNH, oâng LYÙ laø cuøng? Soá tuy thöôïng-caùch nhöng maø khoâng coù neáp ñaát, nôi sinh cuûa mình khoâng coù ñòa hình, ñòa theá deïn deõ taát cuõng bò giaûm. Toâi ñaõ ñöôïc xem moät laù soá ñuû caû KHOA, QUYEÀN, XÖÔNG, KHUÙC, TÖÔÙNG, AÁN, TAÛ, HÖÕU, maø traùi laïi ngöôøi aáy laøm cai thôï neà, suoát ñôøi oâng ta chæ ñi söûa-chöõa ñình-chuøa, veõ con long, con phöôïng vaø toâ laïi hoaønh phi, caâu ñoái. Moät laù nöõa : TÖÛ-VI, THAÁT-SAÙT, phuøng TAÛ HÖÕU, TÖÔÙNG, AÁN, LOÄC, MAÕ. Ñuùng laù soá VOÕ-CAÙCH. Theá maø oâng ta chæ laøm ngheà ÑOÀ-TEÅ haøng ngaøy haï-saùt haøng chuïc traâu boø. Nhöng hai oâng keå treân daãu chaúng aùo gaám, hoát vaøng, thanh göôm, yeân ngöïa thì cuõng giaøu-coù danh-tieáng moät vuøng. Laïi nhö cung PHUÙC-ÑÖÙC cuûa hai ngöôøi ñeàu coù THANH-LONG, BAÏCH-HOÅ, TAM-THAI, BAÙT-TOAÏ. Moät ngöôøi thôøi quyeàn-hoâ, baùch-naïp, coøn moät ngöôøi chæ no-aám ung-dung loaøngxoaøng thoâi, laø côù gì? SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 7 Vì LONG, HOÅ, THAÙI, TOAÏ cuûa ngöôøi treân to-taùt, huøng-duõng, soâng roäng, nuùi cao, laøm LONG, HOÅ, THAÙI, TOAÏ, coøn ngöôøi döôùi, caùi ngoøi, caùi raõnh, moâ ñaát chöa ñaày naêm thöôùc, cuõng goïi laø LONG laø HOÅ, nhö theá taát phaûi keøm. Laïi coøn moät tröôøng-hôïp nöõa, hai ngöôøi cuøng ôû chung moät nhaø, cuøng ñeû con trai hoaëc con gaùi, cuøng naêm, cuøng thaùng, cuøng ngaøy, cuøng giôø. Nhö theá, phaûi xem tuoåi phuï-maãu cuûa hai ñöùa treû ñoù, coù hôïp boá meï noù khoâng, soá boá meï noù coù toát khoâng? Môùi coù theå phaân ñònh cao thaáp ñöôïc. Xem nhö theá thì nhaân sinh baùch-ngheä, ngheà gì cuõng cao quyù caû. Daàu laøm thôï, nhöng ngheà tinh-saûo ai cuõng khen, cuõng chuoäng taøi, aâu cuõng laø THÖÔÏNG-CAÙCH chöù sao? Neáu cöù khaêng khaêng soá THÖÔÏNG-CAÙCH laø phaûi laøm quan thì xeáp ñaâu cho heát? LÖU-DANH ñaõ ñaønh raèng khoù, thì LÖU-XÖÛ cuõng chaúng deå gì. Soâng coù khuùc, ngöôøi coù luùc ñaõ maáy ai ñöôïc xung-xöôùng suoát ñôøi. Cho neân, chuùng toâi thaáy soá TÖÛ-VI laø moät KHOA TOAÙN KYØ DIEÄU khoâng phaûi laø moät khoa ba-hoa ñeå meâ hoaëc loøng ngöôøi, ñem coâng ñoïc saùch möôøi naêm, vieát quyeån “TÖÛ-VI KINHNGHIEÄM” naøy coáng-hieán ñoàng-baøo xem ñeû mua vui, ñeå yeân-uûi vôùi soá meänh, ñeå töï mình tìm laáy soá mình, xem laáy vaän mình. Khi ta ñaõ bieát nhöõng ñieàu aáy loøng ta seõ ñöôïc yeân, aáy laø xung-xöôùng. BAÛN ÑOÀ I TYÙ NGOÏ MUØI THAÂN 4 5 6 7 THÌN Tuoåi……………… DAÄU Ngaøy……………… 8 3 MAÕO Thaùng…………… TUAÁT Giôø………………… 9 2 DAÀN SÖÛU TYÙ HÔÏI 1 12 11 10 BAÛN ÑOÀ BAÀT DI DÒCH (khi laáy ra laù soá chæ neân nhôù thoâi, chôù khoâng ai bieân ra theá) CAÙCH LAÁY SOÁ TÖÛ-VI Laù soå TÖÛ –VI naøo cuõng chæ coù möôøi ba cung . Cung giöõa goïi laø THIEÂN –BAØN, 12 cung xung quanh goïi laø ÑÒA – BAØN coù teân vaø choã ñoâng nhaát ñònh khong bao giôø thay ñoåi , xem baûn ñoà ôû treân vaø teân caùc cung TYÙ, SÖÛU v.v… Muoán laáy moät laù soá TÖÛ-VI ta laáy tôø giaáy chia laøm 13 cung nhö treân .ÔÛ giöõa ñeà tuoåi, ngaøy , thaùng vaø giôø sinh cuûa ngöôøi coù laù soá .Song roài laàn löôït tìm MEÄNH , AÂM –DÖÔNG, CÖÏC vaø caùc sao nhö sau naøy : 1/ Xem baûn ñoà HOA –GIAÙP ñeå tìm xem MEÄNH gì ? 2/ Xem AÂM-DÖÔNG , thí duï : AÂM-NAM, DÖÔNG NÖÕ, vaân vaân … 3/ Xem MEÄNH ôû cung naøo . 4/ Xem THAÂN ñoùng ôû ñaâu ? Song roài an caùc cung khaùc nhö PHUÏ- MAÃU, PHUÙC –ÑÖÙC, ÑIEÀN-TRAÏCH, QUAN-LOÄC, vaân vaân … 5/ Xem caùch tìm CUÏC ñeå bieát CUÏC gì ? 6/ Xem caùc voøng sao, ñeå an caùc sao vaøo caùc cung, 7/ Xem THAÂN vaø MEÄNH chuû sao naøo bieán vaøo giöõa. 8/ Tính ñaïi-haïn theo naêm cuïc. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 8 9/ Tính tieåu –haïn löu- nieân , vieát möôøi hai chöõ : TYÙ, SÖÛU, DAÀN, MAÕO, vaân vaân… voøng quanh oâ giöõa theo tuoåi vaø khôûi töï cung naøo. Thí Duï : Tuoåi DAÀN, NGOÏ, TUAÁT thì khôûi töï cung THÌN, tuoåi cuûa mình DAÀN, NGOÏ hay TUAÁT roài laàn ñi. Moãi cung seõ laø haïn moät naêm, theo möôøi hai chöõ TYÙ, SÖÛU, DAÀN, MAÕO, THÌN, TÎ, NGOÏ, MUØI, THAÂN, DAÄU, TUAÁT, HÔÏI voøng quanh ôû giöõa. Nam thì thuaän, Nöõ thì nghòch. 1.) BAÛN ÑOÀ HOA GIAÙP (60 naêm) ÑEÅ BIEÁT XEM THUOÄC MEÄNH GÍ ? Giaùp tí thuoäc kim 26 tuoåi (tính naêm 1949) a/ GIAÙP-TÍ. – Giaùp-tí Bính-daàn Maäu-thìn Canh-ngoï Nhaâm-thaân 26 24 22 20 18 kim hoaû moäc thoå kim AÁt –söûu Bính-Maõo Kyû-tî Taân-Muøi Quí-daäu 25 23 21 19 17 kim hoaû moäc thoå kim b/ GIAÙP-NGOÏ -Giaùp-ngoï Bính-thaân Maäu-tuaát Canh-tí Nhaâm-daàn 56 54 52 50 48 kim hoûa moäc thoå kim AÁt-muøi Ñinh-daäu Kyû-hôïi Taân-söûu Quí-maõo 55 53 51 49 47 kim hoaû moäc thoå kim c/ GIAÙP-TUAÁT.-Giaùp-tuaát Bính-tí Maäu-daàn Canh-thìn Nhaâm-ngoï 76 74 72 70 68 hoaû thuûy thoå kim moäc AÁt-hôïi Ñinh-söûu Kyû-maõo Taân-tî Quí-muøi 75 73 71 69 67 hoaû thuûy thoå kim moäc d/ GIAÙP-THÌN. –Giaùp-thìn Bính-ngoï Maäu-thaân Canh-tuaát Nhaâm-tí 46 44 42 40 38 hoaû thuûy thoå kim moäc AÁt-tî Ñinh-muøi Kyû-daäu Taân-hôïi Quí-söûu 45 43 41 39 37 hoaû thuûy thoå kim moäc e/ GIAÙP-THAÂN.–Giaùp-thaân Binh-tuaát Maäu-tí Canh-daàn Nhaâm-thìn 66 64 62 60 58 thuûy thoå hoaû moäc thuûy AÁt-daäu Ñònh-hôïi Kyû-söûu Taân-maõo Quí-tî 65 63 61 59 57 thuûy thoå hoaû moäc thuûy g/ GIAÙP-DAÀN. –Giaùp-daàn Binh-thìn Maäu-ngoï Canh-thaân 36 34 32 30 thuûy thoå hoaû moäc AÁt-maõo Ñinh-tî Kyû-muøi Taân-daäu 35 33 31 29 thuûy thoå hoaû moäc SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG Nhaâm-tuaát 28 thuûy www.tuviglobal.com Quí-hôïi 27 9 thuûy BAÛN ÑOÀ NAØY TÍNH TUOÅI SAÚN BAÉT ÑAÀU TÖØ NAÊM 1949 Cöù moãi naêm laïi theâm leân moät tuoåi, THÍ DUÏ : Naêm 1949 : 26 tuoåi Giaùp-tí : kim meänh Naêm 1950 : 27 tuoåi Giaùp-tí : kim meänh 2) PHEÙP TÍNH AÂM DÖÔNG. Baát cöù Nam hay Nöõ : tuoåi : a/ - Giaùp, Bính, Maäu, Canh, Nhaâm, Tí, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân, Tuaát laø DÖÔNG. b/ - AÁt, Ñinh, Kyû, Taân, Quí, Söûu, Maõo, Tî, Muøi, Daäu, Hôïi laø : AÂM. THÍ-DUÏ : Tuoåi ñaøn baø GIAÙP-TÍ laø DÖÔNG-NÖÕ vaø AÁT-SÖÕU laø DÖÔNG-NÖÕ v.v… Tuoåi ñaøn oâng : MAÄU-NGOÏ laø DÖÔNG-NAM vaø KYÛ-MUØI laø AÂM-NAM v.v… PHEÙP TÍNH GIÔØ Giôø TYÙ töø 11 giôø ñeâm ñeán 1 giôø saùng Giôø SÖÛU töø 1 giôø saùng ñeán 3 giôø saùng Giôø DAÀN töø 3 giôø saùng ñeán 5 giôø saùng Giôø MAÕO töø 5 giôø saùng ñeán 7 giôø saùng Giôø THÌN töø 7 giôø saùng ñeán 9 giôø saùng Giôø TÎ töø 9 giôø saùng ñeán 11 giôø tröa Giôø NGOÏ töø 11 giôø tröa ñeán 1 giôø chieàu Giôø MUØI töø 1 giôø chieàu ñeán 3 giôø chieàu Giôø THAÂNtöø 3 giôø chieàu ñeán 5 giôø chieàu Giôø DAÄU töø 5 giôø chieàu ñeán 7 giôø chieàu Giôø TUAÁTtöø 7 giôø chieàu ñeán 9 giôø toái Giôø HÔÏI töø 9 giôø toái ñeán 11 giôø ñeâm - Laáy soá TÖÛ-VI caàn nhaát laø laáy giôø cho ñuùng. Sai giôø sinh coù theå sai laïc caû laù soá ñi vì caùc chinh tinh seõ ñoåi ngoâi heát vì theá lôøi ñoaùn seõ sai heát caû tinh caùch. - Nhöõng ai laáy soá trong nhöõng naêm 1917 trôû ñi trong nhöõng vuøng taïm chieám ñoùng coù theå ruùt ñi moät giôø, vì ôû ñaây ñoàng hoà vaën nhanh hôn vuøng khoâng chieám ñoùng 1 giôø, töùc laø ñeå luùc 10 giôø keùm 5 sang ôû HAØ-NOÄI thì vaãn laø cuoái giôø THÌN. - Coù theå thaéc maéc cho nhöõng ai môùi laáy soá ñeû phaûi giôø ôû giöõa hai giôø. Thí duï : ñuùng 1 giôø saùng töùc laø sang ñaàu giôø SÖÛU, neáu laø 2 giôø 55 phuùt saùng töùc laø haõy coøn laø cuoái giôø SÖÛU vaø sinh vaøo khoaûng 3 giôø 1 phuùt saùng töùc laø ñaàu giôø DAÀN. Coát yeáu laø nôi ñoàng hoà phaûi thaät ñuùng. - Nhöng neáu coøn nghi ngôø thôøi chæ coù theå laáy hai laù soá caû hai giôø roài so cung PHUÏ-MAÃU vaø cuøng HUYNH-ÑEÄ xem tính caùch coù ñuùng hay khoâng thì bieát. --0-- 3) PHEÙP AN MEÄNH SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 10 Khôûi töï cung DAÀN laø thaùng gieâng tính thuaän ñeán thaùng sinh, roài töø cung aáy goïi, laø giôø TYÙ tính nghòch cho ñeán giôø sinh laø : MEÄNH. --0-- 4) PHEÙP AN THAÂN Khôûi töï cung DAÀN laø thaùng gieâng tính thuaän ñeán thaùng sinh, roài töø cung aáy goïi, laø giôø TYÙ tính thuïaân cho ñeán giôø sinh laø : THAÄN. Sau khi ñaõ an Meänh, cöù vieát thuaän roài an nhöõng cung sau naøy: 1- MEÄNH-VIEÂN, 2- PHUÏ-MAÃU, 3- PHUÙC-ÑÖÙC, 4- ÑIEÀN-TRAÏCH, 5- QUAN-LOÄC, 6- NOÂBOÄC, 7- THIEÂN-ÑÒ, 8- GIAÛI-AÙCH, 9- TAI-BAÏCH, 10- TÖÛ-TÖÙC, 11- PHU-THEÂ, 12- HUYNHÑEÄ. Neáu ñeå thaùng nhuaän töø 1 ñeán 15 tính veà thaùng tröôùc, töø 16 ñeán 30 tính veà thaùng sau. THÍ-DUÏ : Ñeû 16 thaùng baûy dö töùc laø 16 thaùng taùm. BAÛN ÑOÀ II MEÄNH (cung tî) PHUÏ-MAÃU (cung ngoï) PHUÙC-ÑÖÙC (cung Muøi) HUYNH (cung Thìn) PHU-THEÂ (cung Maõo) Tuoåi Taân-Hôïi QUAN-LOÄC Sinh ngaøy 23, thaùng naêm giôø (cung Daäu) söûu (ñaøn baø) NOÂ AÂm-nöõ—Kim meänh. (cung Tuaát) THUÛY NHÒ CUÙC TÖÛ-TÖÙC (cung Daàn) TAØI (cung söûu) GIAÛI-AÙCH (cung tyù) ÑIEÀN-TRAÏCH (cung Thaân) THIEÂN-DÒ (cung Hôïi) MEÄNH laäp taïi TÎ : THAÂN cö PHUÙC-ÑÖÙC, AÂM-NÖÕ, KIM-MEÄNH, THUYÛ NHÒ CUC. AN MEÄNH -- Xem baûn ñoà baát di baát dòch I. Tính THUAÄN nghóa laø ñi voøng TAY PHAÛI theo soá 1 töï cung DAÀN roài ñeán 2 – 3 - 4 . . . Tính nghòch nghóa laø ñi voøng TAY TRAÙI laïi theo nhö sau : 3 – 2 – 1 – 12 – 11 – 10 . . . Thí Duï : Ngöôøi ñeû thaùng BA giôø THÌN, thì tính nhö sau theo baûn ñoà I : thaùng GIEÂNG ñi THUAÄN baét ñaàu töï cung DAÀN, thaùng HAI ôû cung MAÕO thaùng BA töùc laø ôû THÌN. Roài laïi chính cung THÌN aáy, tính laø giôø TYÙ ñi nghòch laïi, töùc laø TYÙ ôû cung THÌN, roài söûu ôû cung MAÕO, DAÀN ôû cung DAÀN, MAÕO ôû cung SÖÛU vaø giôø THÌN thì ôû cung TYÙ. Vaäy an meänh ôû cung TYÙ. 5) CAÙCH TÌM CUÏC a/- Tuoåi Giaùp hoaëc Kyû : Meänh laäp taïi Tyù, Söûu - Daàn, Maõo, Tuaát, Hôïi - Thìn, Tî Thuûy nhò cuïc Hoaû luïc cuïc Moäc tam cuïc SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG - Ngoï, Muøi - Thaân, Daäu b/- Tuoåi AÁt hoaëc Canh : Meänh laäp taïi Tyù, Söûu - Daàn, Maõo, Tuaát, Hôïi - Thìn, Tî - Ngoï, Muøi - Thaân, Daäu c/- Tuoåi Bính hoaëc Taân: Meänh laäp taïi Tyù, Söûu - Daàn, Maõo, Tuaát, Hôïi - Thìn, Tî - Ngoï, Muøi - Thaân, Daäu d/- Tuoåi Ñinh hoaëc Nhaâm: Meänh laäp taïi Tyù, Söûu - Daàn, Maõo, Tuaát, Hôïi - Thìn, Tî - Ngoï, Muøi - Thaân, Daäu e/- Tuoåi Maäu hoaëc Quí: Meänh laäp taïi Tyù, Söûu - Daàn, Maõo, Tuaát, Hôïi - Thìn, Tî - Ngoï, Muøi - Thaân, Daäu www.tuviglobal.com 11 Thoå nguõ cuïc Kim töù cuïc Hoaû luïc cuïc Thoå nguõ cuïc Kim töù cuïc Moäc tam cuïc Thuyû nhò cuïc Thoå luïc cuïc Moäc tam cuïc Thuyû nhò cuïc Kim töù cuïc Hoaû luïc cuïc Moäc tam cuïc Kim töù cuïc Hoaû luïc cuïc Thuyû nhò cuïc Thoå luïc cuïc Kim töù cuïc Thuyû nhò cuïc Thoå luïc cuïc Hoaû luïc cuïc Moäc tam cuïc 6) CAÙC VOØNG SAO a) Voøng TÖÛ -VI – Sao TÖ Û-VI ñoùng theo cuïc vaø ngaøy sinh, vaäy theo baûn-ñoà duôùi ñaây, cuïc ôû baûnñoà naøo vaø ngaøy sinh ôû cung naøo thì aán TÖÛ-VI vaøo cung coù chöùa ngaøy ñoù: con soá ôû caùc cung laø ngaøy chæ ngaøy sinh. Ví duï: THUYÛ NHÒ CUÏC sinh ngaøy muøng MÖÔØI thì aán TÖÛ-VI vaøo cung NGOÏ töùc coù con soá 10. 8-9 10-11 12-13 6-7-30 14-15 16-17 THUYÛ NHÒ CUÏC 4-5-28-29 2-3-26-27 18-19 1-24-25 22-23 20-21 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG 4-12-14 1-9-11 7-15-17 10-18-20 MOÄC TAM CUÏC 6-8 www.tuviglobal.com 12 13-21-23 16-24-26 19-27-29 3-5 2-28 25 22-30 6-16-19-25 10-20-2329 14-24-27 18-28 2-12-15-21 22 KIM TÖÛ CUÏC 8-11-17 26 4-7-13 3-9 5 1-30 8-20-21 1-13-25-29 6-18-30 11-23 3-15-19-27 16-28 THOÅ NGUÕ CUÏC 10-14-22 21 5-9-17 4-12 7 2-26 10-24-29 2-16-30 8-22 14-28 4-18-23 1-20 HOAÛ LUÏC CUÏC 12-17-27 6-11-21 7-26 5-15-25 9-19 3-13 Khi ñaõ bieát ñöôïc sao TÖÛ-VI ñoùng cung naøo roài, TÍNH THUAÄN caùch ba cung haõy ñeå khoâng ñeán cung thöù tö an LIEÂN-TRINH, laïi caùch hai cung ñeán THIEÂN-ÑOÀNG, cung lieàn sau VUÕKHUÙC, sau nöûa THAÙI-DÖÔNG roài laïi caùch moät cung ñeán THIEÂN-CÔ. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 13 b/ -VOØNG THIEÂN-PHUÛ. Sao THIEÂN-PHUÛ ñoùng theo TÖÛ-VI, neáu sao naøy ôû cung DAÀN vaø cung THAÂN, nghóa laø TÖÛ-VI ôû DAÀN hay THAÂN thì THIEÂN-PHUÛ seõ ôû ñoàng cung, coøn ôû caùc cung khaùc, TÖÛ-VI seõ ñoái chieáu vôùi THIEÂN-PHUÛ. Thí-Duï : TÖÛ-VI ôû HÔÏI, THIEÂN-PHUÛ seõ ôû TÎ : TÖÛ-VI ôû THÌN, THIEÂN-PHUÛ seõ ôû TYÙ, -TÖÛVI ôû SÖÛU, THIEÂN-PHUÛ seõ ôû MAÕO, xem baûn ñoà döôùi ñaây . . . . 3- Töû-Vi 4- Töû-Vi 5- Töû-Vi 2- Töû-Vi 5- Thieân-Phuû Baûn ñoà TÖÛ-VI THIEÂN-PHUÛ 1- Töû-Vi 6- Töû-Vi Thieân-Phuû 4- Thieân-Phuû 1- Thieân-Phuû 2- Thieân-Phuû 3- Thieân-Phuû 3- Thieân-Phuû 4- Thieân-Phuû 5- Thieân-Phuû 6- Töû-Vi Thieân-Phuû 2- Thieân-Phuû 5- Töû-Vi Baûn ñoà TÖÛ-VI THIEÂN-PHUÛ 1- Thieân-Phuû 4- Töû-Vi 1- Töû-Vi 2- Töû-Vi 3- Töû-Vi Khi ñaõ an vò ñöôïc THIEÂN-PHUÛ, tính thuaän moãi cung an moät sao : THAÙI-AÂM, THAM-LANG, CÖÏ-MOÂN, THIEÂN-TÖÔÙNG, THIEÂN LÖÔNG, THAÁT-SAÙT roài caùch ba cung ñeán PHAÙ-QUAÂN. c/- VOØNG TRAØNG-SINH -TRAØNG-SINH, MOÄC-DUÏC, QUAN-ÑÔÙI, LAÂM-QUAN, ÑEÁ-VÖÔÏNG, SUY, BEÄNH, TÖÛ, MOÄ, TUYEÄT, THAI, DÖÔÕNG. Kim cuïc Traøng-sinh ôû Tî Hoaû-cuïc Traøng-sinh ôû Daàn Moäc cuïc Traøng-sinh ôû Hôïi Thuûy vaø Thoå cuïc ôû Thaân DÖÔNG NAM, AÂM NÖÕ tính thuaän. DÖÔNG NÖÕ, AÂM NAM tính nghòch theo thöù töï moãi cung moät sao. Meänh coù TRAØNG-SINH, ÑÔÙI-VÖÔÏNG thôøi thoï. d/- VOØNG THAÙI-TUEÁ THAÙI-TUEÁ, THIEÁU-DÖÔNG, TANG-MOÂN, THIEÁU-AÂM, QUAN-PHUÛ, TÖÛ-PHUØ, TUEÁPHAÙ, LONG-ÑÖÙC, BAÏCH-HOÅ, PHUÙC-ÑÖÙC, ÑIEÁU-KHAÙCH, TRÖÏC-PHUØ. Sinh naêm naøo thì an THAÙI-TUEÁ ôû cung aáy. Thí duï : sinh naêm HÔÏI thì THAÙI-TUEÁ ôû cung HÔÏI roàii tính thuaän moãi cung an moät sao keå treân. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 14 THAÙI-TUEÁ laø sao khaåu-thieät, nhöng ñi vôùi XÖÔNG, KHUÙC, ÑAØO, HOÀNG, KHOA, QUYEÀN, laïi laø ngöôøi vaên-chöông löøng-laãy. Neáu ñi vôùi sao xaáu HOAÙ KÎ laø ngöôøi laém ñieàu. d/- VOØNG LOÄC-TOÀN, BAÙC-SÓ Tuoåi Giaùp Loäc-toàn, Baùc-só ôû Daàn Tuoåi AÁt // ôû Maõo Tuoåi Bính, Maäu // ôû Tî Tuoåi Ñinh, Kyû // ôû Ngoï Tuoåi Canh // ôû Thaân Tuoåi Taân // ôû Daäu Tuoåi Nhaâm // ôû Hôïi Tuoåi Quyù // ôû Tyù Roài Döông Nam, AÂm Nöõ tính thuaän, AÂm Nam Döông Nöõ tính nghòch, theo thöù töï moãi cung moät sao : LOÄC-TOÀN ôû ñaâu BAÙC-SÓ ôû ñaáy roài ñeán LÖÏC-SÓ, THANH-LONG, TIEÅU-HAO, TÖÔNG-QUAÂN, TAÁU-THÖ, PHI-LIEÂM, HYÛ-THAÀN, BEÄNH-PHUÕ, ÑAÏI-HAO, PHUÏC-BINH, QUAN-PHUÛ. Thí duï : Tuoåi CANH-DAÀN, LOÄC-MAÕ ñoàng cung ôû cung THAÂN-MEÄNH, QUAN, DI ñoùng laáy raát lôùn. e/- KINH-DÖÔNG, ÑAØ-LA Tính thuaän cung treân LOÄC-TOÀN laø KINH-DÖÔNG, cung döôùi LOÄC-TOÀN laø ÑAØ-LA. Thí duï : LOÄC-TOÀN ôû Daäu, KINH-DÖÔNG ôû tuaát ôû ñoù laø Maõ ñaàu ñôùi kieám : xaáu. g/ - THIEÂN-KHOÂI, THIEÂN-VIEÄT Tuoåi Giaùp , Maäu, Khoâi ôû Söûu, Vieät ôû Muøi Tuoåi AÁt, Kyû Khoâi ôû Tyù, Vieät ôû Thaân Tuoåi Binh, Ñinh Khoâi ôû Hôïi Vieät ôû Daäu Tuoåi Nhaâm, Quí Khoâi ôû Maõo Vieät ôû Tî Tuoåi Taân Canh Khoâi ôû Ngoï Vieät ôû Daàn Meänh coù THIEÂN-KHOÂI, ngoaøi coù THIEÂN-VIEÄT chieáu laø Toaï Khoâi Löông Vieät : ngöôøi thanh-tao h/ - TAÛ-PHUØ, HÖÕU-BAÄT Khôûi thaùng Gieâng töï cung THÌN tính thuaän ñeán thaùng sinh laù TAÛ-PHUØ. Khôûi thaùng Gieâng töï cung TUAÁT, tính nghòch ñeán thaùng sinh laø HÖÕU-BAÄT. i/ - HOAÙ-LOÄC, HOAÙ-QUYEÀN, HOAÙ-KHOA, HOAÙ-KÎ theo haøng caên cöù tìm boán sao döôi ñaây ôû ñaâu thì TÖÙ HOAÙ (LOÄC, QUYEÀN, KHOA, KÎ) cöù laàn löôït ñoáng theo ôû ñoù. Tuoåi Giaùp : Lieâm, Phaù, Vuõ, Döông, (Thaùi Döông) Tuoåi AÁt : Cô, Löông, Vi, Nguyeät (Thaùi AÂm) Tuoåi Bính : Ñoàng, Cô, Xöông, Lieâm. Tuoåi Ñinh : Nguyeät, Ñoàng, Cô, Cöï. Tuoåi Maäu : Tham, Nguyeät, Baät, Cô. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 15 Tuoåi Kyû : Vuõ, Tham, Löông, Khuùc (vaên) Tuoåi Canh : Nhaät, Vuõ, AÂm, Ñoàng. Tuoåi Taân : Cô, Döông, Khuùc, Xöông. Tuoåi Nhaâm : Löông, Vi, Phuû, Vuõ. Tuoåi Quyù : Phaù, Cöï, AÂm, Lang (Tham) - Thí duï:Tuoåi Quyù : HOAÙ LOÄC vôùi PHAÙ QUAÂN HOAÙ –QUYEÀN vôùi CÖÏ MOÂN HOAÙ-KHOA vôùi THAÙI AÂM HOAÙ-KÎ vôùi THAM-LANG HOAÙ KÎ thuû MEÄNH raát xaáu ñoùng ôû HÔÏI vaø SÖÛU ñôõ xaáu . MEÄNH coù AÂM, DÖÔNG ngoä KÎ:hoûng maét .Neáu ñaëc ñòa cuõng khoâng thoï HOÙA KÎ, MEÄNH VAØ ÑAÏI, TIEÅU HAÏN gaëp sao toát , theâm HOAÙ KÎ ÑAÉC-ÑÒA thôøi laïi caøng toát, nhöng khoâng beàn(HOAÙ-KÎ ôû SÖÛU, HÔÏI ÑAÉC ÑÒA). k/ VAÊN -XÖÔNG, VAÊN KHUÙC Khoûi giôø TYÙ töï cung TUAÁT, tính NGHÒCH ñeán GIÔØ SINH laø VAÊN –XÖÔNG. Khoûi giôø TYÙ töï cung THÌN , tính THUAÄN ñeán GIÔØ SINH laø VAÊN KHUÙC, XÖÔNG KHUÙC ñoàng cung ôû SÖÛU MUØI, MEÄNH THAÂN ñoáng ñaáy toát. Tuoåi Thaân, Tyù Thìn ñoùng ôû Daàn Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát ñoùng ôû Thaân Tuoåi Hôïi, Maõo,Muøi ñoùng ôû Tî Tuoåi Tî, Daäu, Söûu ñoùng ôû Hôïi THIEÂN MAÕ ngoä TUAÀN , TRIEÄT raát xaáu : ngöïa queø.Meänh ñoùng ôû ñoù nguy laém. m/ QUOÁC AÁN, ÑÖÔØNG PHUØ Tinh thuaän LOÄC TOÀN laø cung thöù 1 ñeán cung thöù chín thì an QUOÁC –AÁN , nghòch ñeán cung thöù taùm laø ÑÖÔØNG –PHUØ. n/ ÑAØO HOA Tuoåi Thaân, Tyù, Thìn ôû Daäu . Tuoåi Tî, Daäu, Söûu ôû Ngoï Tuoåi Hôïi, Maõo, Muøi ôû Tí Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát ôû Maõo ÑAØO-HOA ôû Tí ñaéc ñòa chieáu meänh ñeïp laém. Ñaøn baø ÑAØO-HOA thöû meänh raát xaáu daãu gaëp caùt –tinh cuõng bò long ñong raát vaû, nhöng chieáu thôøi toát .ÑAØO-HOA laø sao hoàng-phaán, töôi ñeïp. Nhöng ngöôøi laøm neân, ñeàu coù ÑAØO-HOA chieáu THAÂN MEÄNH. ÑAØO-HOA ôû cung NOÂ raát xaáu, THAÂN MEÄNH daãu qui caùch, cuõng vaãn bò aûnh höôûng tai haïi ít nhieàu, hoaëc laø laät-ñaät phu-thueâ, hoaëc laø coâng danh traéc trôû. Veà giaø, Ñaïi, tieåu haïn gaëp ÑAØO HOA hay coù tang, neáu lai ngoä THIEÂN CÔ, TAÛ, HÖÕU , CÖÏ, TUEÁ laø tuyeät-meänh :ÑAØO HOA toái kî KIEÁP KHOÂNG vaø HOAÙ-KÎ, cuõng khaùc naøo :“Boâng hoa töôi ñeïp bò buøn nhô laøm ôû giaù”. o/ HOÀNG –LOAN, THIEÂN-HYÛ. Khoûi naêm Tí, töï cung MAÕO tính nghòch ñeán naêm sinh laø HOÀNG-LOAN. Cung ñoái cung laø THIEÂN HYÛ ( TÍ ñoái vôùi NGOÏ, MAÕO ñoái vôùi ÑAÄU). Sao HOÀNG-LOAN tính chaát cuõng nhö sao ÑAØO HOA. Nhöng HOÀNG- LOAN ngoä HOÙA- KÎ ôû MEÄNH laø giaây oan nghieäp, neáu gaëp theâm LINH, HOAÛ aét phaûi cheát vôùi sôïi giaây thöøng . SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 16 P/ THIEÂN- REÂU, THIEÂN-Y, THIEÂN-HÌNH Tinh thuaän thaùng gieâng töï cung SÖÛU ñeán thaùng sinh laø THIEÂN-RIEÀU vaø THIEÂN-Y. Tinh thuaän thaùng gieâng töï cung DAÄU ñeán thaùng sinh laø THIEÂN-HÌNH . Sao THIEÂN-RIEÀU laø sao ña tinh, quaùi-aùc töïa yeân-linh, yeâu ñaáy roài laïi gheùt ñaáy, gaëp LONG, PHÖÔÏNG raát ñeïp khaùc naøo roàng, maây gaëp hoäi, ñaïi tiueâ haïn gaëp nhieàu may maén baát ngôø, nhöng laïi hay oám ñau vaët. Sao THIEÂN-HÌNH ñaéc ñòa laø thanh kieám, haêm-ñòa laø con dao. Ñaøn baø gaëp ÑAØO, HOÀNG, HÌNH, RIEÂU hoäi LONG, PHÖÔÏNG, LOÄC phuøng TAÛ , HÖÕU, TÖÔÏNG, AÁN “ Thôøi nöûa ngaøy neân quan”. Ñaïi, tieåu haïn ngoä HÌNH, HOÅ, ÑAÅU-QUAN, THAÙI TUEÁ vaø KINH, ÑAØ, khoù maø thoaùt khoûi tuø toäi, ôû TAÙI BAÏCH ngoä trung linh laøm thôï gioûi, ôû GIAÛI AÙCH phaûi ti-taät hay hình –nguïc. THIEÂN-HÌNH ñoùng ôû DAÀN ñaéc ñòa (BAÏCH HOÅ laøm kieám khaùch chieáu thaúng vaøo QUANLOÄC,thôøi hay laém. p/ - TAM-THAI, BAÙT-TOAÏ xem TAÛ-PHUØ ôû cung naøo tính thuaän töø moàng moät ôû cung aáy ñeán ngyøa sinh laø TAM-THAI. Xem HÖÕU-BAÄT ôû cung naøo, tính nghòch töø moàng moät ôû cung aáy ñeán ngaøy sinh laø BAÙT-TOAÏ. Meänh coù TAM-THAI, BAÙT-TOAÏ ñoàng cung raát toát, ñi ñöùng ñöông-boä phong-nhaõ. r/ - LONG-TRÌ, PHÖÔÏNG-CAÙC. Tính thuaän naêm TYÙ töï cung THÌN ñeán naêm sinh laø LONG-TRÌ, tính nghòch naêm TYÙ töï cung TUAÁT ñeán naêm sinh laø PHÖÔÏNG-CAÙC. Sao LONG, PHÖÔÏNG dòu-daøng, hoaø-nhaõ, gaäp haïn toát ñoã-ñaït, veû-vang. Tuoåi MAÕO vaø tuoåi DAÄU, MEÄNH ñoùng ôû MUØI VAØ SÖÛU gaäp LONG-PHÖÔÏNG ñoàng cung raát toát. s/ - THIEÂN-TAØI, THIEÂN-THOÏ, THAÙI-PHUÏ, PHONG-CAÙO Tính thuaän naêm TYÙ töï cung BAÛN MEÄNH ñeán naêm sinh laø THIEÂN-TAØI, naêm TYÙ töï cung BAÛN-THAÂN ñeán naêm sinh laø THIEÂN-THOÏ. Caùch tröôùc VAÊN-KHUÙC moät cung laø THAÙI-PHUÏ, caùch sau moät cung laø PHONG-CAÙO, Thí duï : VAÊN-KHUÙC ôû NGOÏ thôøi THAÙI-PHUÏ ôû THAÂN, PHONG-CAÙO ôû THÌN, THIEÂN-THOÏ ôû THAÂN MEÄNH chuû veà THOÏ. THAÙI PHUÏ, PHONG-CAÙO chuû veà vaên-baèng saéc phaåm. THIEÂN-TAØI (töôïng tröng nuùi Thaùi-Sôn) gaëp sao xaáu cheá bôùt xaáu, gaëp sao toát cheá bôùt toát. THAÙI-DÖÔNG gaëp THIEÂN-TAØI, THAÙI-DÖÔNG bò che laáp bôùt saùng. t/ - AÂM-QUANG, THIEÂN-QUÍ Tính thuaän moàng moät töï VAÊN-XÖÔNG ñeán ngaøy sinh luøi laïi moät cung laø AÂN-QUANG. Tính nghòch moàng moät töï VAÊN-KHUÙC ñeán ngaøy sinh, luøi laïi moät cung laø THIEÂN-QUÍ. AÂN-QUANG, THIEÂN-QUÍ (Söûu, Muøi ñaéc ñòa) laø hai sao CÖÙU-TINH toát thöôïng haïng. Meänh coù QUANG-QUYÙ ñöôïc giuùp ñôõ. Ñaïi, tieåu haïn gaëp hung tinh coù QUANG-QUYÙ khoâng lo ngaïi. Ôû Phuùc-Ñöùc : coù ngöôøi laøm aân ñeá maû. Ôû Phuï-Maãu : coù boá meï nuoâi. Ôû Ñieán-Traïch : aên thöøa-töï cuûa chuù baùc oâng baø. Ôû Quan-Loäc : Gaëp quyù-nhaân heát loøng che chôû. Ôû Noâ-Boäc : Ñaày tôù trung thaønh. Ôû Thieân-Di : Baïn beø cöùu giuùp. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 17 Ôû Giaûi-Aùch : Khi oám ñau gaëp thaày thuoác gioûi. Ôû Taøi-Baïch : Khi ngheøo naøn, coù ngöôøi giuùp tieàn baïc. Ôû Töû-Töùc : Coù con nuoâi hieâu thaûo. Ôû Phu-Theâ : Vôï coàng hoaø thuaän, vôï choàng vì aân tình maø laáy nhau (nghóa laø boá meï vôï thöông yeâu gaû con gaùi cho mình. Ôû Huynh-Ñeä : coù anh em keát nghóa, hoaëc anh em nuoâi. u/ - THIEÂN-ÑÖÙC, NGUYEÄT-ÑÖÙC Tính thuaän naêm TYÙ töï cung DAÄU ñeán naêm sinh laø THIEÂN-ÑÖÙC. Tính thuaän naêm TYÙ töï cung TÎ ñeán naêm sinh laø NGUYEÄT-ÑÖÙC. Hai sao naøy chuû vieäc giaûi haïn xaáu. v/ - GIAÛI-THAÀN, THIEÂN-GIAÛI PHÖÔÏNG-CAÙC ñoùng ñaâu GIAÛI-THAÀN ôû ñaáy. THIEÂN-GIAÛI khôûi töï cung THAÂN laø thaùng gieâng, tính thuaän ñeán thaùng sinh laø THIEÂN-GIAÛI. Hai sao naøy chuû vieäc giaûi haïn xaáu, nhöng ñaïi,tieåu haïn quaù xaáu gaëp THIEÂN-GIAÛI, GIAÛI-THAÂN laïi caøng maïnh cheát ! Phaûi chaêng hay sao naøy laøm cho ngöôøi ta choùng thoaùt khoûi bieån traàm-huaân ? MEÄNH nhieàu sao toát gaëp THIEÂN-GIAÛI, GIAÛI-THAÀN laïi thaønh giaûm toát ñi. x/ THIEÂN QUAN QUÍ-NHAÂN THIEÂN PHUÙC QUÍ-NHAÂN Tuoåi Giaùp THIEÂN-QUAN ôû Muøi THIEÂN-PHUÙC ôû Daäu. Tuoåi AÁt THIEÂN-QUAN ôû Thìn THIEÂN-PHUÙC ôû Thaân Tuoåi Bính THIEÂN-QUAN ôû Tî THIEÂN-PHUÙC ôû Tî Tuoåi Ñinh THIEÂN-QUAN ôû Daàn THIEÂN-PHUÙC ôû Hôïi. Tuoåi Maäu THIEÂN-QUAN ôû Maõo THIEÂN-PHUÙC ôû Maõo. Tuoåi Kyû THIEÂN-QUAN ôû Daäu THIEÂN-PHUÙC ôû Daäu Tuoåi Canh THIEÂN-QUAN ôû Hôïi THIEÂN-PHUÙC ôû Ngoï. Tuoåi Taân THIEÂN-QUAN ôû Daäu THIEÂN-PHUÙC ôû Tî. Tuoåi Nhaâm THIEÂN-QUAN ôû Tuaát THIEÂN-PHUÙC ôû Ngoï. Tuoåi Quùi THIEÂN-QUAN ôû Ngoï THIEÂN-PHUÙC ôû Tî Hai sao naøy laø Phuùc- thaân, phoø nguy cöùu khoå. Meänh coù hai sao naøy, khi gaëp haïn xaáu coù aâm phoø, oâng baø, cha meï linh thieâng cöùu giuùp. Ñaøn baø coù hai sao naøy thuû-meänh, laø ngöôøi töø-laøm, hay cuõng leû, ñöùng nhaàm vôùi HÌNH, RIEÂU, THIEÂN-ÑOÀNG laø hay ñoàng-boùng, nhaûy muùa? y/ THIEÂN KHOÁC, THIEÂN HÖ Tính naêm TYÙ töï cung NGOÏ ñeán naêm sinh nghòch laø THIEÂN-KHOÁC, thuaän laø THIEÂN-HÖ. Hai sao chuû saàu bi, ñoùng Tyù Ngoï ñaéc ñòa. Ñaïi tieåu haïn gaëp hay tang-thöông, Giaûi aùch gaäp TANG, HOÅ, KHOÁC, MAÕ; bò ho lao. Ôû phuùc-ñöùc ñaéc-ñòa gaäp sao toát, maû phaùt oanh lieät, neáu gaäp sao xaáu laø coù aâm-hoàn baùo oaùn. Meänh Tyù, Ngoï gaäp sao naøy, hoäi quyeàn-tinh laø ngöôøi coù uy, nhöng daåu sau khi haõm vaän, vaãn bò aâu saàu, vì baûn tính hai sao chuû saàu thaûm. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 18 t/ - COÂ-THAÀN, QUAÛ-TUÙ Tuoåi Daàn, Maõo, Thìn : COÂ-THAÀN ôû Tî QUAÛ-TUÙ ôû Söûu Tuoåi Tî, Ngoï, Muøi : COÂ-THAÀN ôû Thaân QUAÛ-TUÙ ôû Thìn Tuoåi Thaân, Daäu,Tuaát: COÂ-THAÀN ôû Hôïi QUAÛTUÙ ôû Muøi Tuoåi Hôïi, Tyù, Söûu : COÂ-THAÀN ôû Daàn QUAÛ-TUÙ ôû Tuaát COÂ-THAÀN (chuû nam coâ) QUAÛ-TUÙ (chuû nöõ quaû). Hai sao naøy chuû caàn kieäm, ích kyõ, rieát nghieät. Ôû Taøi-baïch : kheùo giöõ cuûa. Ôû Töû-töùc : toái kî, khoù nuoâi con. Ôû Phuùc-Ñöùc : hoäi trung-tinh ñaéc-caùch, laø moà maõ coù linh-thaàn phuø-hoä, traùi laïi gaäp sao xaáu, trong hoï coù nhieàu ngöôøi tuyeät töï. ab/ - THIEÂN-KHOÂNG Cung ôû tröôùc cung THAÙI-TUEÁ laø THIEÂN-KHOÂNG. Thí duï : THAÙI-TUEÁ ôû Hôïi, THIEÂN-KHOÂNG ôû TYÙ. Sao THIEÂN-KHOÂNG chuû saûo-quyeät. Meänh toát; Thieân-di toát; gaäp THIEÂN-KHOÂNG, ÑAØO, HOÀNG, traùi laïi laø ngöôøi ña möu, tuùc trí, quyeàn-bieán ít ai saùnh kòp, ÔÛ Giaûi-aùch, ít oám ñau. ac/ - HOA-CAÙI Tuoåi Thaân – Tyù – Thìn ôû Thìn Tuoåi Tî – Daäu – söûu ôû Söûu Tuoåi Hôïi – Maõo – Muøi ôû Muøi Tuoåi Daàn – Ngoï – Tuaát ôû Tuaát HOA-CAÙI hôïp LONG, PHÖÔÏNG ngöôøi ñeïp thoâng-minh, neáu ñi vôùi HÌNH, RIEÂU thôøi daâmñaõng. ad/ - ÑAÅU-QUAÂN töï cung THAÙI-TUEÁ khôûi thaùng gieâng tính nghòch ñeán thaùng sinh, roài laïi khôûi giôø TYÙ töï cung aáy tính thuaän ñeán giôø sinh laø ÑAÅU-QUAÂN. ÑAÅU-QUAÂN chuû saûo-traù, gaäp chuyeän thò-phi. Ôû Töû-tuùc, toái kî hieám con, ôû Giaûi aùch ngoä HÌNH, KÌNH hay bò ñao, duøi ñaâm vaøo mình hoaëc khi oám hay phaûi tieâm hoaëc trích traâm. Ñaïi tieåu haïn, hay gaäp giau-traù löøa-loïc. añ/ - ÑÒA-KHOÂNG, ÑÒA-KIEÁP Khôûi giôø TYÙ töï cung HÔÏI, tính thuaän ñeán giôø sinh laø ÑÒA-KHOÂNG, tính nghòch ñeán giôø sinh laø ÑÒA-KIEÁP. KHOÂNG, KIEÁP laø hai sao hung-haõn nhaát trong haøng TÖÛ-VI. - ÔÛ Tî, Hôïi, ñaéc ñòa. - Hoaïnh phaùt, hoaïnh phaù. - Ñoáng vaøo phuùc-ñöùc toái kî, khoâng theå tính ñeán chuyeän giaøu sang ñöôïc. - ÔÛ Meänh Quan, Taøi, Di, daãu vaän ñaït coù gaäp gôõ, ngöïa xe phong gaám ruõ laø giaác hoaøng-löông khoâng beàn. - Meänh coù trung-tinh ñaéc caùch maø gaäp ñöôïc hai sao naøy ñaéc-ñòa, thôøi phaûi gian-huøng môùi thaønh coâng, neáu Meänh gaäp sao xaáu hai sao naøy laïi haõm ñòa thôøi phi yeáu taéc baàn. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 19 Taøi nhö Haïng-vuõ, giaàu nhö Vöông-Khaûi, Thaïch-Suøng, theá maø ñeán haïn ngoä phaûi hai sao naøy, cuõng tay traéng laïi hoaøn tay traéng. Giaûi aùch gaäp hai sao naøy hay bò ñau oám, nhöõng beänh thoái maø nhö tim la, laäu, muïn nhoït hoâi thoái, hoaëc beänh coå; to buïng chaûy nöôùc thoái roài cheát. Hai sao naøy ñoùng ñaäu dôû ñaåy, traùi laïi gaäp voõ-tinh nhö THIEÂN-TÖÔÙNG, SAÙT, PHAÙ, LIEÂM thì phaûi thaàn-phuïc, gaäp TUAÀN, TRIEÄT thì chæ bôùt ñöôïc xaáu. ae/ - HOAÛ-TINH, LINH-TINH Tuoåi Thaân, Tyù, Thìn : Khôûi giôø TYÙ töï Daàn ñeán giôø sinh laø HOAÛ-TINH, khôûi giôø Tyù töï Tuaát ñeán giôø sinh laø LINH-TINH. Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát : Khôûi giôø Tyù töï Söûu ñeán giôø sinh laø HOAÛ-TINH, khôûi giôø Tyù töø Maõo ñeán giôø sinh laø LINH-TINH. Tuoåi Hôïi, Maõo, Muøi : khôûi giôø Tyù töø Daäu ñeán giôø sinh laø HOAÛ-TINH, khôûi giôø Tyù töï Tuaát ñeán giôø sinh laø LINH-TINH. Tuoåi Tî, Daäu, Söûu : Khôûi giôø Tyù töï Tuaát ñeán giôø sinh laø HOAÛ-TINH, khôûi giôø Tyù töï Maõo ñeán giôø sinh laø LINH-TINH. Hai sao xaáu ñoùng ñaâu haïi ñaáy. Ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi, Ngoï THM-LAM toát. Ñaïi tieåu haïn ngoä hai sao naøy xaáu. Meänh coù THAM-LANG ñaéc ñòa gaëp LINH, HOAÛ ñaéc ñòa, coù uy-quyeàn taøigioûi. ag/ - KIEÁP-SAÙT Tuoåi Thaân, Tyù, Thìn ôû Tî Tuoåi Hôïi, Maõo, Muøi ôû Thaân Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát ôû Hôïi Tuoåi Tî, Daäu, Söûu ôû Daàn Sao KIEÁP-SAÙT chuû phaù-hoaïi, ôû giaûi aùch ngoä KINH, ÑAØ hay KHOÂNG, KIEÁP bò ñaâm, gieát, coøn caùc cung khaùc ñi vôùi sao xaáu thôøi xaáu theâm, nhöng ôû Meänh vaø Quan-Loäc coù theâm THAÁTSAÙT ñaéc-ñòa thôøi laïi ñeïp, oai, cöùng coå. ah/ - PHAÙ-TOAÙI Tuoåi Tyù,Ngoï, Maõo, Daäu ôû Tî Tuoåi Daàn, Thaân, Tî, Hôïi ôû Daäu Tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi ôû Söûu Sao PHAÙ-TOAÙI chuû söï ngang traùi, thoïc gaäy baùnh xe, nhöng Meänh vaø Quan-loäc coù PHAÙQUAÂN ñaéc ñòa hôïp vôùi PHAÙ-TOAÙI thôøi oai-quyeàn hoáng-haùch. ai/ - THIEÂN-THÖÔNG, THIEÂN-SÖÙ Bao giôø THIEÂN-THÖÔNG cuõng ôû cung noâ-boäc, THIEÂN-SÖÙ cuõng ôû cung giaûi aùch. Haïn gaäp THÖÔNG, SÖÙ vaø THIEÂN CÔ haõm ñòa, cuøng THIEÂN-HÌNH bò ngöôøi ta ñaùnh. Gaäp THIEÂN-CÔ, THIEÂN-HÌNH thì oám ñau. Haïn coù THIEÂN-THÖÔNG ngoä HAO thôøi ñoùi. ak/ - THIEÂN-LA, ÑÒA-VOÕNG Bao giôø THIEÂN-LA cuõng ôû Thìn, ÑÒA-VOÕNG cuõng ôû tuaát. THIEÂN-LA, ÑÒA-VOÕNG laø caùi löôùi cuûa trôøi, ñaát chuû kìm haõm con ngöôøi vaøo loø cöø maø nungnaáu. Meänh hoaëc Thaân ôû Thìn, Tuaát, daãu coù caùch hay, cuõng phaûi chòu aûnh-höôûng, caûn-trôû, laät-ñaät. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 20 al/ - TRIEÄT-LOÄ Tuoåi Giaùp vaø Kyû ôû Thaân – Daäu Tuoåi AÁt va Canh ôû Ngoï - Muøi Tuoåi Bính va Taân ôû Thìn - Tî Tuoåi Ñinh vaø Nhaâm ôû Daàn - Maõo Tuoåi Maäu vaø Quí ôû Tyù - Söûu Tuoåi naøo thuoäc phaàn Giaùp – Tyù ôû Tuaát – Hôïi Tuoåi naøo thuoäc phaàn Giaùp – Tuaát ôû Thaân – Daäu Tuoåi naøo thuoäc phaàn Giaùp – Thaân ôû Ngoï – Muøi Tuoåi naøo thuoäc phaàn Giaùp – Ngoï ôû Thìn – Tî Tuoåi naøo thuoäc phaàn Giaùp – Thìn ôû Daàn – Maõo Tuoåi naøo thuoäc phaàn Giaùp – Daàn ôû Tyù – Söûu THÍ DUÏ : Ngöôøi Taân-Hôïi thì TUAÀN ñoùng ôû Daàn-Maõo, xem baûng Hoa-Giaùp (60 naêm) thôøi roõ. - TUAÀN KHOÂNG vaø TRIEÄT-LOÄ (chuû trieät, haïi) ñi vôùi sao toát, giaûm toát, vôùi sao xaáu laïi giaûm xaáu. Meänh coù TRIEÄT thôøi laät-ñaät vaát vaû, nhöng chæ laøm haïi trong 30 naêm ñaàu thoâi. Meänh voâ chính rieäu (khoâng coù moät trong 14 sao chinh thuû meänh) maø gaäp TUAÀN thôøi laïi vöõng thoï. Cung Quan-loäc coù THIEÂN-TÖÔÙNG ngoä TUAÀN, TRIEÄT khoù ñöôïc beàn, theá naøo cuõng bò caùch chöùc, ñeán baäc Ñeá-Vöông cuõng phaûi thoaùi vò. Vì THIEÂN-TÖÔÙNG ngoä TRIEÄT khaùc gì oâng töôùng maát ñaàu, nhöng gaäp so toát laïi phuïc chöùc, chæ-giaùn ñoaïn thoâi. an/ - LÖU-HAØ Nam ngoä LÖU-HAØ tha höông taéc-töû. Nöõ ngoä LÖU-HAØ nöõ saân taéc vong. (ñaøn oâng ngoä sao LÖU-HAØ ôû Meänh, cheát ñöôøng; ñaøn baø ngoä sao LÖU-HAØ ôû meänh cheát veà thai-saûn). Tuoåi Giaùp LÖU-HAØ ôû Daäu Tuoåi AÁt LÖU-HAØ ôû Tuaát Tuoåi Binh LÖU-HAØ ôû Muøi Tuoåi Ñinh LÖU-HAØ ôû Thaân Tuoåi Maäu LÖU-HAØ ôû Tî Tuoåi Canh LÖU-HAØ ôû Maõo Tuoåi Taân LÖU-HAØ ôû Thìn Tuoåi Nhaâm LÖU-HAØ ôû Hôïi Tuoåi Quí LÖU-HAØ ôû Daàn Nhöõng sao nayw ôû Meänh hoaëc giaûi aùch ngoä KÎ, CÖÏ, HÌNH, RIEÂU thôøi môùi xaáu. 7/ - THAÂN CHUÛ Tuoåi Tyù Tuoåi Ngoï Tuoåi Söûu-Muøi Tuoåi Daàn-Thaân Tuoåi Maõo-Daäu Thaân-chuû Thaân-chuû Thaân-chuû Thaân-chuû Thaân-chuû LINH-TINH HOAÛ-TINH THIEÂN-TÖÔÙNG THIEÂN-LÖÔNG THIEÂN-ÑOÀNG
- Xem thêm -