Tài liệu So theo doi tai san co dinh va cong cu dung cutai noi su dung

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vị: TH Pú Đao Bộ phận: ………………….. Mã đơn vị SDNS: ………… Mẫu số …… -HD (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG Năm: 2012 Tên đơn vị, Phòng, Ban (Hoặc người sử dụng): ………………………………. Loại công cụ, dụng cụ (hoặc nhóm công cụ, dụng cụ): ……………………………………….. Ngày tháng ghi sổ Ghi tăng TSCĐ và công cụ, dụng cụ Chứng từ Số Ngày hiệu tháng Người ghi sổ (Ký, họ tên) Tên TSCĐ và công cụ, dụng cụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi giảm TSCĐ và công cụ, dụng cụ Chứng từ Số Đơn Thành Lý do Số Ngày lượng giá tiển hiệu tháng - Sổ này có: …………… trang, đánh số từ trang 1 đến trang ……… - Ngày mở sổ: ……………………………………………………… Ngày … tháng … năm 201… Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
- Xem thêm -