Tài liệu So sánh văn xuôi tự sự của lỗ tấn và nam cao (ml)

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 157 |
  • Lượt tải: 2
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC Mở đầu .............................................................................................................1 Chương 1: SÁNG TÁC CỦA LỖ TẤN VÀ NAM CAO TRONG BỐI CẢNH NỀN VĂN HỌC HIỆN ĐẠI TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM ………………..6 1.1. Khái quát tình hình văn học hiện đại Trung Quốc từ năm 1919 đến 1949 và văn học hiện đại Việt Nam từ 1900 đến 1945.... .............................6 1.1.1. Bối cảnh chung .................................................................................6 1.1.2. Văn học hiện đại Trung Quốc từ 1919 -1949 .................................13 1.1.3. Văn học hiện đại Việt Nam từ 1900 - 1945 ....................................18 1.2. Khái quát về sự nghiệp sáng tác văn học của Lỗ Tấn và Nam Cao ..................................................................................................................21 1.2.1.Sự nghiệp sáng tác văn học của Lỗ Tấn ........................................22 1.2.2.Sự nghiệp sáng tác văn học của Nam Cao ....................................25 1.2.3.Vị trí của Lỗ Tấn và Nam Cao trong nền văn học hiện đại Trung Quốc và Việt Nam...........................................................................................28 Chương 2: NỘI DUNG TƯ TƯỞNG CỦA VĂN XUÔI TỰ SỰ LỖ TẤN VÀ NAM CAO ..............................................................................................36 2.1.Tư tưởng Lỗ Tấn và Nam Cao trong văn xuôi tự sự viết về người trí thức ................................................................................................................36 2.1.1. Sự thức tỉnh tinh thần dân tộc trong văn xuôi tự sự của Lỗ Tấn viết về đề tài trí thức ......................................................................................36 2.1.1.1. Phê phán loại nhân vật trí thức bất tài, bất lực, nhu nhược, đớn hèn ..................................................................................................................37 2.1.1.2. Vấn đề cải tạo người trí thức ...................................................41 2.1.2. Sự thức tỉnh ý thức cá nhân trong sáng tác của Nam Cao viết về người trí thức .................................................................................................47 2.1.2.1. Bi kịch “sống mòn” .................................................................47 2.1.2.2. Phát huy “đến tận độ” khả năng tiềm tàng của mỗi con người................................................................................................................50 2.1.2.3. Triết lý về đời, về kiếp .............................................................52 2.2. Vấn đề xã hội và con người trong văn xuôi tự sự viết về người nông dân của Lỗ Tấn và Nam Cao .......................................................................56 2.2.1. Vấn đề xã hội và con người trong văn xuôi tự sự viết về người nông dân của Lỗ Tấn ......................................................................................57 2.2.1.1. Môi trường sống và vấn đề “quốc dân tính” của người Trung Quốc ...............................................................................................................57 2.2.1.2. Những điểm hạn chế của tính cách người nông dân Trung Quốc ...............................................................................................................60 2.2.2. Vấn đề xã hội và con người trong sáng tác về người nông dân của Nam Cao .........................................................................................................63 2.2.2.1. Môi trường sống phi nhân tính và vấn đề tha hóa, lưu manh hóa của người nông dân Việt Nam trước cách mạng.............................................63 2.2.2.2. Những mặt trái của tính cách người nông dân Việt Nam ..........67 Chương 3: HÌNH THỨC NGHỆ THUẬT CỦA VĂN XUÔI TỰ SỰ LỖ TẤN VÀ NAM CAO ....................................................................................74 3.1. Cốt truyện và kết cấu của văn xuôi tự sự Lỗ Tấn và Nam Cao .................................................................................................................72 3.1.1. Cốt truyện và kết cấu của văn xuôi tự sự Lỗ Tấn ...........................74 3.1.2. Cốt truyện và kết cấu của văn xuôi tự sự Nam Cao .......................84 3.2. Thủ pháp miêu tả nhân vật của Lỗ Tấn và Nam Cao ........................92 3.2.1. Lỗ Tấn với thủ pháp bạch miêu.......................................................92 3.2.2. Nam Cao với thủ pháp đặc tả chân dung những nhân vật dị dạng ................................................................................................................97 3.3. Ngôn ngữ nghệ thuật của văn xuôi tự sự Lỗ Tấn và Nam Cao .................................................................................................................98 3.3.1. Ngôn ngữ nghệ thuật của văn xuôi tự sự Lỗ Tấn .........................99 3.3.1.1. Ngôn ngữ trần thuật đại chúng hóa, có đặc sắc riêng.................99 3.3.1.2. Sự cắt giảm ngôn ngữ đối thoại .................................................104 3.3.1.3. Ngôn ngữ độc thoại nội tâm mang tính chất cá tính hóa............107 3.3.2. Ngôn ngữ nghệ thuật của văn xuôi tự sự Nam Cao……...….......109 3.3.2.1. Ngôn ngữ trần thuật có tính chất phức điệu...............................110 3.3.2.2. Ngôn ngữ đối thoại tâm lý hóa ..................................................117 3.3.2.3. Ngôn ngữ độc thoại nội tâm mang tính chất đối thoại nội tại ..................................................................................................................120 Kết luận........................................................................................................127 Danh mục các công trình khoa học đã công bố liên quan đến nội dung luận án .........................................................................................................130 Thư mục tham khảo....................................................................................131 Phụ lục..........................................................................................................137
- Xem thêm -