Tài liệu So sánh năng suất và phẩm chất 24 giống luacs cao sản ngắn ngày vụ hè thu 2010 tại trung tâm khuyến nông long an, tỉnh long an

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TR NG I H C C N TH VI N NGHIÊN C U PHÁT TRI N --- BSCL --- NGUY N V N M SO SÁNH N NG SU T VÀ PH M CH T 24 GI NG LÚA CAO S N NG N NGÀY T I TRUNG TÂM KHUY N NÔNG LONG AN T NH LONG AN HÈ THU N M 2010 LU N V N T T NGHI P IH C Chuyên ngành: PHÁT TRI N NÔNG THÔN N TH , 2010 TR NG I H C C N TH VI N NGHIÊN C U PHÁT TRI N --- BSCL --- NGUY N V N M SO SÁNH N NG SU T VÀ PH M CH T 24 GI NG LÚA CAO S N NG N NGÀY T I TRUNG TÂM KHUY N NÔNG LONG AN T NH LONG AN HÈ THU N M 2010 LU N V N T T NGHI P IH C Chuyên ngành: PHÁT TRI N NÔNG THÔN Cán b h ng d n Ths. PH M TH PH N N TH , 2010 I CAM OAN ---o0o--Tôi xin cam oan ây là công trình nghiên c u c a b n thân. Các s li u, k t qu nghiên c u c trình bày trong lu n v n là trung th c và ch a trong b t k báo cáo nào tr c ai trình bày c ây. Nguy n V n M i IC MT ---o0o--Kính dâng Cha, m su t i t n t y vì t ng lai và s nghi p c a chúng con. Chân thành bi t n sâu s c Cô Ph m Th Ph n ã t n tình h ng d n, nh c nh , ch nh s a và góp ý cho tôi trong su t quá trình th c hi n và hoàn thành lu n v n này. Th y c v n Ph m H i B u, cùng v i quý th y cô trong Vi n Nghiên C u Phát Tri n ng B ng Sông C u Long ã t n tình d y d và truy n nh kinh nghi m cho tôi trong su t quá trình h c t p t i tr t ki n th c c ng ng. Chân thành bi t n Cô Nguy n Th Vàng và ch Nguy n Th Lang là cán b Trung tâm Khuy n nông nh Long An, t i Thành ph Tân An, T nh Long An ã nhi t tình và t o m i ki n t t nh t cho tôi trong vi c thu th p s li u và ch Nguy n H ng Hu u ã nhi t tình ch b o tôi trong phòng quá trình x lý m u trong phòng thí nghi m. Các b n l p Phát Tri n Nông Thôn K33 ã nhi t tình giúp gian th c hi n trong t tôi trong su t th i tài. Chúc các b n th t nhi u h nh phúc, s c kh e, và thành ng l i. Trân tr ng! Nguy n V n M ii t NH N XÉT VÀ XÁC NH N C A B MÔN ---o0o--Xác nh n c a cán b h u phát tri n ng d n và B môn Tài nguyên và cây tr ng, Vi n nghiên ng b ng Sông C u Long, i h c C n Th v tài : “SO SÁNH NG SU T VÀ PH M CH T 24 GI NG LÚA CAO S N NG N NGÀY V HÈ THU 2010 T I TRUNG TÂM KHUY N NÔNG LONG AN, T NH LONG AN” do sinh viên Nguy n V n M , l p: Phát tri n nông thôn A1 khóa 33 th c hi n trong th i gian t 07/2010–12/2010. n Th , ngày …… tháng ...... n m 2010 Nh n xét và xác nh n Nh n xét và xác nh n môn Tài nguyên và cây tr ng Cán b h iii ng d n XÁC NH N VÀ NH N XÉT C A H I NG ---o0o--i ng ch m lu n v n t t nghi p i h c thông qua tài: “SO SÁNH N NG SU T VÀ PH M CH T 24 GI NG LÚA CAO S N NG N NGÀY V HÈ THU 2010 T I TRUNG TÂM KHUY N NÔNG LONG AN, T NH LONG AN” do sinh viên Nguy n V n M (MSSV: 4074811) l p phát tri n nông thôn A1K33 th c hi n và báo cáo tr ch i ng Vi n Nghiên C u Phát Tri n ng B ng Sông u Long. Lu n v n t t nghi p Ý ki n c a h i ch i ng ánh giá:..……………………………………. ng: ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… n Th , ngày … tháng …… n m 2010 Ch t ch h i iv ng TI U S CÁ NHÂN ---o0o--1. LÝ L CH S L C và tên: Nguy n V n M Gi i tính: Nam m sinh: 23/10/1987 Dân t c: kinh Quê quán: Th nh L i – Tháp M Ch i– ng Tháp hi n nay: S nhà 84/A - p 1 – Th nh L i – Tháp M i– ng Tháp. và tên cha: Nguy n Phú H u Sinh n m: 1958 và tên m : D Sinh n m: 1960 ng Th C m H nh 2. QUÁ TRÌNH H C T P n m 1994 – 2000: h c t i Tr Tháp M i, t nh ng Tháp). n m 2000 – 2004: h c t i Tr huy n Tháp M i, t nh ng trung h c c s Th nh L i (xã Th nh L i, ng Tháp). n m 2004 - 2006 : h c t i Tr Tr ng ti u h c H ng Th nh (xã H ng Th nh, huy n ng Xuân, huy n Tháp M n m 2007 – 2011: h c t i Tr ng trung h c ph thông c s Tr i, t nh ng ng Xuân (xã ng Tháp). i h c C n Th ( Khánh, qu n Ninh Ki u, thành ph C n Th ). v ng 3/2, ph ng Xuân TÓM L C tài “SO SÁNH N NG SU T VÀ PH M CH T 24 GI NG LÚA CAO S N NG N NGÀY T I TRUNG TÂM KHUY N NÔNG LONG AN T NH LONG AN, V HÈ THU N M 2010” c th c hi n b i sinh viên Nguy n V n M , l p A1K33 chuyên ngành: Phát tri n nông thôn, t tháng 07/2010 – 12/2010. M c tiêu a nghiên c u là ch n c gi ng có n ng su t cao và ph m ch t t t, ch ng ch u sâu b nh và thích h p v i u ki n t nhiên. Vì th i gian qua BSCL ã y m nh phát tri n nhi u lo i gi ng lúa song v n ch a th c s phát huy h t ti m n ng và h u t các vùng s n xu t lúa nói chung u ng cao. Bên c nh ó, tình hình bi n nông nghi p trong ó có ninh l ng th c c a n Thí nghi m tình tr ng khan hi m gi ng lúa ch t i khí h u toàn c u ã khi n cho di n tích t tr ng lúa ngày càng thu h p, nh h ng n n n an c ta. c th c hi n t i Trung Tâm Khuy n Nông Long An b ng ph pháp: Làm m khô khi cây m ng c 17 ngày tu i, ti n hành c y v i m t 1tép/b i, kho ng cách 15x20cm. Và công th c bón phân: 90N + 60P2O5 + 45K2O, bón 4 l n (Bón lót, bón thúc l n 1, bón thúc l n 2, bón thúc l n 3). Ti n hành thu ho ch khi 85% h t chín vàng trên bông. t qu nghiên c u ã ch n c 5 gi ng MTL697, MTL698, MTL699, MTL702, MTL703 ã áp ng yêu c u c a ng i dân vì các gi ng này v a có n ng su t cao a có ph m ch t g o t t và phù h p v i u ki n canh tác c a vi a ph ng. CL C I CAM OAN.....................................................................................................i I C M T ..........................................................................................................ii NH N XÉT VÀ XÁC NH N C A B MÔN ......................................................iii XÁC NH N VÀ NH N XÉT C A H I NG ..................................................iv TI U S CÁ NHÂN...............................................................................................v TÓM L C...........................................................................................................vi C L C ............................................................................................................vii DANH SÁCH B NG............................................................................................xii DANH SÁCH B NG............................................................................................xii DANH SÁCH HÌNH ............................................................................................xiv DANH M C CH Ch VI T T T ............................................................................. xv ng 1.................................................................................................................1 U ................................................................................................................1 1.1 TV N ............................................................................................... 1 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U........................................................................... 2 1.2.1 M c tiêu t ng quát...................................................................................2 1.2.2 M c tiêu c th ........................................................................................2 Ch ng 2 ............................................................................................................. 3 2.1 T NG QUAN V CÂY LÚA........................................................................ 3 2.1.1 Ngu n g c cây lúa ...................................................................................3 2.1.2 Vai trò c a gi ng lúa ...............................................................................4 2.1.3 D ng hình cây lúa cho n ng su t cao .......................................................4 vii 2.2 M T S C TÍNH NÔNG H C ............................................................... 5 2.2.1 Th i gian sinh tr ng ..............................................................................5 2.2.2 Chi u cao cây lúa.....................................................................................6 2.2.3 Chi u dài bông ........................................................................................7 2.3 M T S THÀNH PH N N NG SU T NH H NG N N NG SU T7 2.3.1 S bông/m2 ..............................................................................................7 2.3.2 S h t ch c trên bông...............................................................................8 2.3.3 T l h t ch c ..........................................................................................8 2.3.4 Tr ng l ng 1000 h t ..............................................................................8 2.4 PH M CH T H T G O.............................................................................. 9 2.4.1 Kích th c và hình d ng h t ....................................................................9 2.4.2 b c b ng ..........................................................................................10 2.4.3 tr h ...............................................................................................10 2.4.4 v 2.4.5 Hàm l n dài c a h t...............................................................................11 ng amylose...............................................................................11 2.4.6 Mùi th m...............................................................................................12 Ch PH ng 3...............................................................................................................13 NG TI N VÀ PH 3.1 PH NG TI N NGHIÊN C U ................................................................. 13 3.1.1 Th i gian và 3.1.2 NG PHÁP NGHIÊN C U ........................................13 u ki n a m ............................................................................13 t ai (th nh ng) ..............................................................13 3.1.3 V t li u..................................................................................................14 3.1.4 Thi t b , hoá ch t ...................................................................................15 3.2 PH NG PHÁP TH C HI N ................................................................... 16 viii 3.2.1 B trí thí nghi m....................................................................................16 3.2.2 Bi n pháp k thu t canh tác...................................................................18 3.2.2.1 Chu n b gi ng và 3.2.2.2 Ph t .....................................................................18 ng pháp làm m khô và c y.....................................................18 3.2.2.3 Bón phân.........................................................................................18 3.2.2.4 C y d m và làm c ..........................................................................19 3.2.2.5 N ct i và thu c tr sâu, b nh ....................................................19 3.3.2.6 Thu ho ch .......................................................................................19 3.2.3 Các ch tiêu nông h c ............................................................................19 3.2.3.1 Chi u cao........................................................................................19 3.2.3.2 S ch i ............................................................................................20 3.2.3.3 Chi u dài bông................................................................................20 3.2.3.4 Th i gian sinh tr ng......................................................................20 3.2.4 Thành ph n n ng su t và n ng su t th c t ............................................20 3.2.5 Các tiêu chí v ph m ch t g o ...............................................................21 3.2.5.1 T l xay chà ...................................................................................21 3.2.5.2 Hình d ng và kích th 3.2.5.3 b c b ng: (%)............................................................................23 3.2.5.4 Hàm l 3.2.5.5 c h t g o (mm) ...........................................22 ng amylose ........................................................................23 tr h ........................................................................................24 3.2.5.6 Mùi th m trên g o...........................................................................25 3.2.5.7 v n dài ....................................................................................25 3.2.6 Kh o sát kh n ng ch ng ch u sâu b nh.................................................26 3.2.6.1 ánh giá m c nhi m r y nâu (Nilaparvata lugens Stal) .............26 ix 3.2.6.2 ánh giá kh n ng kháng b nh cháy lá (Pyricularia oryzer)...........26 3.2.7 Phân tích s li u ...................................................................................27 Ch ng 4...............................................................................................................28 T QU VÀ TH O LU N ...............................................................................28 4.1 B GI NG Ao (c c ng n ngày)................................................................... 28 4.1.1 c tính nông h c..................................................................................28 4.1.1.1 Th i gian sinh tr ng......................................................................28 4.1.1.2 Chi u cao cây..................................................................................28 4.1.1.3 Chi u dài bông................................................................................29 4.1.2 Tình hình sâu b nh h i lúa.....................................................................29 4.1.3 Thành ph n n ng su t ............................................................................30 4.1.3.1 S bông/ m2 .....................................................................................30 4.1.3.2 S h t ch c/bông.............................................................................31 4.1.3.3 T l h t ch c..................................................................................31 4.1.3.5 N ng su t th c t ............................................................................32 4.1.4 Ph m h t g o .........................................................................................33 4.1.4.1 Ph m ch t xay chà ..........................................................................33 4.1.4.2 Hình d ng c a h t...........................................................................35 4.1.4.3 T l b c b ng và l n b c b ng ..................................................36 4.1.4.4 Các tiêu chí nh h ng n c m .....................................................38 4.2 B GI NG A1 (ng n ngày) ......................................................................... 39 4.2.1 c tính nông h c..................................................................................39 4.2.1.1 Th i gian sinh tr ng......................................................................39 4.2.1.2 Chi u cao cây..................................................................................40 x 4.2.1.3 Chi u dài bông................................................................................40 4.2.2 Tình hình sâu b nh h i lúa.....................................................................41 4.2.3 Thành ph n n ng su t ............................................................................42 4.2.3.1 S bông/ m2 .....................................................................................42 4.2.3.2 S h t ch c/bông.............................................................................42 4.2.3.3 T l h t ch c..................................................................................42 4.2.3.4 Tr ng l ng 1000 h t .....................................................................43 4.2.3.5 N ng su t th c t ............................................................................43 4.2.4 Ph m h t g o .........................................................................................44 4.2.4.1Ph m ch t xay chà ...........................................................................44 4.2.4.2 Kích th Ch c h t g o..........................................................................46 4.2.4.3 T l b c b ng và l n v t b c b ng.............................................48 4.2.4.4 Các tiêu chí nh h ng n c m .....................................................49 ng 5...............................................................................................................52 T LU N VÀ KI N NGH ...............................................................................52 5.1 K T LU N ................................................................................................. 52 5.1.1 B gi ng A0 ...........................................................................................52 5.1.2 B gi ng A1 ...........................................................................................53 5.2 KI N NGH ................................................................................................. 53 TÀI LI U THAM KH O .....................................................................................54 PH CH NG.....................................................................................................58 xi DANH SÁCH B NG Trang ng 2.1: Phân c p b c b ng theo th tích v t ng 3.1: Thành ph n c c a h t g o (IRRI, 1996) ..10 t canh tác t i Trung tâm Khuy n Nông Long An, T nh Long An. V Hè Thu 2010 ..................................................................................13 ng 3.2: Danh sách 24 gi ng lúa trong thí nghi m.............................................14 ng 3.3: Phân lo i t l g o l c .........................................................................22 ng 3.4: Phân lo i t l g o tr ng ......................................................................22 ng 3.5: Phân lo i t l g o nguyên...................................................................22 ng 3.6: Phân lo i hình d ng và kích th c h t g o (IRRI, 1990)......................23 ng 3.7: Phân c p b c b ng theo th tích v t c c a h t g o (IRRI, 1988) ..23 ng 3.8: Xác tr h c a Nguy n Ng c (2008) .................................24 nh ng 3.9: Phân lo i nhóm g o theo hàm l ng amylose ......................................25 ng 3.10: Phân lo i mùi th m (IRRI, 1980).......................................................25 ng 3.11: Phân c p m c thi t h i do r y nâu.................................................26 ng 3.12: Thang x p h ng ng v i m c thi t c a r u nâu.............................26 ng 3.13: C p b nh cháy lá theo chu n c a IRRI (1980) ...................................27 ng 4.1: t tính nông h c b gi ng A0 (9 gi ng) t i Trung Tâm Khuy n Nông Long An, T nh Long An. V Hè Thu 2010 ..........................................................29 ng 4.2: Thành ph n N ng su t và n ng su t c a b gi ng A0 (9 gi ng) t i Trung Tâm Khuy n Nông Long An, T nh Long An. V Hè Thu 2010 ...........................33 ng 4.3: T l xay chà c a b gi ng A0 t i Trung Tâm Khuy n Nông Long An, nh Long An. V Hè Thu 2010..........................................................................34 xii ng 4.4: Kích th c và d ng h t c a b gi ng A0 (9 gi ng) t i Trung Tâm Khuy n Nông Long An, T nh Long An. V Hè Thu 2010 ................................................36 ng 4.5: T l b c b ng c a b gi ng A0 (9 gi ng) t i Trung Tâm Khuy n Nông Long An, T nh Long An. V Hè Thu 2010 ..........................................................37 ng 4.6: Ph m ch t g o c a b gi ng A0 t i Trung Tâm Khuy n Nông Long An, nh Long An. V Hè Thu 2010..........................................................................39 ng 4.7: c tính nông h c c a b gi ng A1 (15 gi ng) t i Trung Tâm Khuy n Nông Long An, T nh Long An. V Hè Thu 2010 ................................................41 ng 4.8: Thành ph n n ng su t và n ng su t c a b gi ng A1 (15 gi ng) t i Trung tâm Khuy n Nông LongAn, T nh Long An. V Hè Thu 2010 .............................44 ng 4.9: T l xay chà c a b gi ng A1 (15 gi ng) t i Trung Tâm Khuy n Nông Long An, T nh Long An. V Hè Thu 2010 ..........................................................46 ng 4.10: Kích th c và d ng h t g o c a b gi ng A1 (15 gi ng) t i Trung Tâm Khuy n Nông Thành ph Long An, T nh Long An. V Hè Thu 2010..................47 ng 4.11: T l b c b ng c a b gi ng A1 (15 gi ng) t i Trung Tâm Khuy n Nông Long An, T nh Long An. V Hè Thu 2010 ..........................................................49 ng 4.12: Ph m ch t g o c a b gi ng lúa A1 (15 gi ng) t i Trung Tâm Khuy n Nông Long An, T nh Long An. V Hè Thu 2010 ................................................51 xiii DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 1: Thi t b x lý m u lúa.............................................................................16 Hình 2: S b trí thí nghi m 24 gi ng lúa t i trung tâm khuy n nông Long An, nh Long An .......................................................................................................17 Hình 3: Cách o chi u dài và chi u r ng 10 h t g o ............................................35 xiv DANH M C CH VI T T T HI: Ch s thu ho ch IRRI: International Rice Research Institute – Vi n nghiên c u lúa Qu c T BSCL: ng b ng sông C u Long TGST: Th i gian sinh tr TL: Tr ng l ng ng xv Ch ng 1 U 1.1 TV N Vi t Nam là m t n c nông nghi p và xu t kh u nông th y s n, có h n 50% thu nh p c a ng i dân ch y u là t nông nghi p. Trong ó, cây lúa là cây có v trí quan tr ng c bi t ng B ng Sông C u Long ( BSCL). Hàng n m, toàn vùng óng góp h n 50% t ng s n l ng lúa và là ngu n thu ngo i t r t áng k óng góp 90% s n l ng g o xu t kh u c n c. Di n tích tr ng lúa c a c n c kho ng 5,6 tri u ha, trong ó BSCL chi m 2,3 tri u ha. M c tiêu s n xu t lúa n n m 2010 c a Vi t Nam là duy trì di n tích tr ng lúa m c 3,96 tri u ha và s n l ng lúa t 40 tri u t n, t ng 5,5 tri u t n so v i n m 2003 (Q 150/2005/Q -TTG ngày 20/06/2005). Thêm vào ó, tr ng lúa là m t ngh c truy n c a ng i dân c ta. Long An là m t t nh s n xu t lúa g o c a khu v c BSCL, n i có u ki n thu n l i cho vi c phát tri n cây lúa. Nh ng n m qua, tình hình dân s ngày càng gia t ng, ngoài vi c áp d ng nh ng ti n khoa h c vào s n xu t t ng n ng su t và s n l ng lúa, các nhà khoa h c trong và ngoài n c không ng ng nghiên c u tìm ra nh ng gi ng lúa m i có n ng su t cao, ph m ch t t t, áp ng nhu c u l ng th c ngày càng t ng trong xã h i. M t khác, do tình hình thâm canh t ng v nh hi n nay t o u ki n cho sâu b nh phát tri n, r t có kh n ng bùng phát thành d ch. Tuy nhiên, hi n nay ch t l ng lúa g o hàng hóa c a Vi t Nam v n ch a cao so v i các n c trong khu v c và trên th gi i nh Thái Lan, n , Trung Qu c, M ... Ch t l ng thóc g o ch a t yêu c u là do nhi u nguyên nhân, trong ó ch t ng lúa gi ng và gi ng lúa là m t trong nh ng y u t r t quan tr ng góp ph n ng n ng su t, ch t l ng, s n l ng nh m giúp cho nông dân t ng thêm thu nh p. Vì v y, tài: “So sánh n ng su t và ph m ch t 24 gi ng lúa cao s n ng n ngày t i trung tâm khuy n nông Long An T nh Long An, v hè thu n m 2010” v i m c tiêu tìm ra nh ng gi ng có kh n ng n ng su t cao, ph m ch t t t áp ng cho nhu c u n xu t và xu t kh u trong giai n hi n nay. 1 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M c tiêu t ng quát c tiêu c a nghiên c u là so sánh n ng su t và ph m ch t c a 24 gi ng lúa cao n ng n ngày trong v Hè Thu 2010 trên t phù sa phèn nh t i Trung Tâm Khuy n Nông Long An, t i thành ph Tân An t nh Long An. 1.2.2 M c tiêu c th Ch n ra nh ng gi ng có n ng su t cao và n nh, ch ng ch u r y nâu, vàng lùn, cháy lá, phù h p v i u ki n t nhiên c a a ph ng. Ch n gi ng cho ph m ch t g o t t. 2 Ch ng 2 C KH O TÀI LI U 2.1 T NG QUAN V CÂY LÚA 2.1.1 Ngu n g c cây lúa Cây lúa tr ng hi n nay ã tr i qua m t quá trình l ch s ti n hóa r t lâu dài và ph c p, v i nhi u thay i v nhi u m t nh hình thái, sinh lý, sinh thái thích nghi i u ki n bi n i ph c t p c a môi tr ng cùng v i s ào th i c a 2 ti n trình ch n l c t nhiên và ch n l c nhân t o ch gi l i nh ng loài, gi ng, cây thích nghi cao m i c gi l i và u này r t c n thi t cho nhu c u sinh tr ng và phát tri n sau. Tuy ã có m t quá trình phát tri n lâu i nh ng ngu n g c cây lúa tr ng hi n nay v n ch a c sáng t . Ngu n g c cây lúa tr ng hi n nay là tài th o lu n sôi n i trên th gi i. Nh ng có m t u ch c ch n r ng l ch s cây lúa ã có t lâu và g n liên v i l ch s phát tri n c a ng i dân các n c Châu Á. Makkey E. cho r ng v t tích cây lúa c x a nh t c tìm th y vùng Penjab n c a các b l c s ng cách ây kho ng 2000 n m. Roschevicz (1931), phân các loài Oryza thành 4 nhóm: Stativa, Granulata, Coarctata và Rhynchoryza ng th i ng kh ng nh ngu n g c c a Oryza sativa là m t tr ng h p c a nhóm Sativa (trích trong Nguy n Ng c , 2008). tiên c a lúa tr ng hi n nay là hai loài lúa Oryza sativa L Châu Á và Oryza glaberrima Steud Châu Phi nh ng s th t v ngu n g c cây lúa v n còn nghi v n. Tuy có nhi u ý ki n ch a th ng nh t nh ng nhi u tác gi th ng nh t cây lúa có ngu n g c t vùng m l y ông Nam Á và t n i ây cây lúa phiêu b c kh p n i. 3
- Xem thêm -