Tài liệu So sánh công ty tnhh 2 thành viên và công ty cổ phần

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27107 tài liệu

Mô tả:

SO SÁNH CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN . Giống nhau: - Cả hai loại hình công ty trách nhiêm hữu hạn và công ty cổ phần đều là công ty đối vốn, đều chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp 2005. - Đều là sự liên kết vốn của nhiều thành viên vì mục đích kinh doanh kiếm lời. Các thành viên góp vốn trong công ty TNHH hay là cổ đông của công ty cồ phần, khi thực hiện tham gia góp vốn vào công ty thì đều vì mục đích cuối cùng của mình là được chia lợi nhuận trên phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. - Các thành viên hưởng lãi và chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp - Thuận lợi trong việc kêu gọi vốn đầu tư. - Đều chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty - Đều có tư cách pháp nhân - Trình tự thành lập, giải thể, phá sản giống nhau - Cùng được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu Tư . Khác nhau: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH 2 TV Việc thành lập công ty cổ phần Việc thành lập công ty đơn rất phức tạp. giản hơn nhiều . Số lượng Thành viên Công ty bị giới hạn Thành viên của Công ty bị giới thành viên tối thiểu là 3 và không giới hạn hạn là từ 2-50 thành viên. tối đa. Số lượng thành viên là rất Những thành viên tham gia góp Điều kiện thành lập lớn và có thể ở khắp mọi nơi trên vốn thường là những người 1 thế giới, có thể là những người xa quen biết với nhau. lạ, không quen biết nhau. Người góp vốn chỉ trở thành cổ Các thành viên có thể góp vốn đông của công ty khi hoàn tất ngay khi thành lập hoặc cam thành viên việc góp vốn ( đóng tiền mua cổ kết góp vốn sau một thời gian của thành phiếu đầy đủ) nhất định. Tư cách thành viên Tư cách viên góp xuất hiện ngay khi chính thức vốn được công ty ghi nhận (dù có thể chưa hoàn tất việc góp vốn) Hình thức góp vốn Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vốn điều lệ của công ty được được chia thành các phần bằng chia thành từng phần, không n nhau, thể hiên dưới hình thức cổ nhất thiết phải bằng nhau, mỗi phiếu, gọi là cổ phần. thành viên góp vốn nhiều ít khác nhau, không thể hiên dưới hình thức cổ phiếu. Công ty cổ phần được phép phát Không được phép phát hành Quyền phát hành các loại chứng khoán như cổ bất cứ một loại chứng khoán hành chứng phiều,trái phiếu để huy đông vốn khoán Cơ cấu tổ trong quá trình hoạt động Cơ cấu tổ chức điều hành phức Cơ cấu tổ chức điều hành và bộ tạp, bộ máy hoạt động chặt chẽ máy hoạt động đơn giản hơn và mạnh hơn bao gồm ĐHĐCĐ bao gồm: HĐTV; Chủ tịch chức và hoạt (ĐHĐCĐ thành lập, ĐHĐCĐ động nào ra công chúng thường kỳ, ĐHĐCĐ bất thường); HĐQT; Chủ tịch HĐQT; TGĐ/ GĐ; Ban Kiểm soát. 2 HĐTV; TGĐ/GĐ; có hoặc không có BKS. Việc chuyển nhượng cổ phần Chuyển được thực hiện dễ dàng thông qua phải được thực hiện đúng quy nhượng vốn hành vi bán cổ phiếu trên thị góp Việc chuyển nhượng phần góp trường chứng khoán nên tính trình và rất khó có thể chuyển nhượng vốn góp ra bên ngoài thanh khoản cao Công ty cổ phần chịu sự điều Công ty TNHH 2 TV ít chịu sự chỉnh bắt buộc của pháp luật điều chỉnh của pháp luật hơn. nhiều hơn: những điều kiện ràng Về mặt pháp lý buộc khi muốn phát hành thêm cổ phiếu; sự công khai, minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty; những quy định bắt buộc về thời gian nắm giữ cổ phiếu đối với cổ đông sang lập. Công ty cổ phần có tính xã hội Tính xã hội hóa cao - 3 Không có tính xã hội hóa cao
- Xem thêm -