Tài liệu So sánh công ty cổ phần và công ty tnhh 2 thành viên 1

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN A.Khái niệm - Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn, vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cho đến hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu. - Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình công ty gồm tối thiểu 2 thành viên và tối đa không quá 50 thành viên góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách về các khoản nợ công ty bằng tài sản của mình. B.So sánh GIỐNG NHAU - Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Đều chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp. Đều có tư cách pháp nhân. Đều là loại hình công ty đối vốn. Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của công ty. Đều có quyền chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật. Đều được phát hành trái phiếu. KHÁC NHAU Công ty cổ phần Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Số lượng thành viên Lượng thành viên tối thiểu là 3, không giới hạn số lượng thành viên tham gia. Lượng thành viên tối thiểu là 2, tối đa là 50 thành viên. Vốn Vốn được chia thành nhiều Vốn không được chia thành nhiều Huy động vốn phần bằng nhau gọi là cổ phần. phần bằng nhau. Công ty cổ phần Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Được phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Chuyển nhượng vốn Được tự do chuyển nhượng vốn Quy định chặt chẽ hơn theo quy đinh của pháp luật. phải chào bán cho thành viên trong công ty trước. Trong thời gian 30 ngày nếu thành viên trong công ty không mua hoặc mua không hết. lúc này mới được chuyển nhượng cho người ngoài công ty. Tổ chức quản lí Cơ cấu tổ chức phức tạp gồm Cơ cấu tổ chức đơn giản hơn gồm - Đại hội đồng cổ đông. - Hội đồng thành viên. - Hội đồng quản trị. - Chủ tịch hội đồng thành viên. - Giám đốc hoặc tổng giám - Giám đốc hoặc tổng giám đốc. đốc. - Công ty TNHH trên 11 thành - Công ty cổ phần có trên viên phải có ban kiểm soát. 11 cổ đông phải có ban kiểm soát gồm từ 3 đến 5 thành viên.
- Xem thêm -