Tài liệu Sơ lược về công ty bảo hiểm dầu khí việt nam (pvi)

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I S¬ l-îc vÒ c«ng ty b¶o hiÓm dÇu khÝ ViÖt nam (PVI). I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. 1. Sù ra ®êi cña c«ng ty b¶o hiÓm dÇu khÝ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Trong nh÷ng n¨m võa qua, chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ®· mang l¹i nhiÒu thµnh tùu to lín cho nÒn kinh tÕ - x· h«Þ n-íc ta. Tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ngµy cµng cao, l¹m ph¸t b-íc ®Çu ®-îc kiÓm so¸t, ®Çu t- n-íc ngoµi t¨ng, ®êi sèng nh©n d©n ®-îc c¶i thiÖn. Trong c«ng cuéc ®æi míi nµy ph¶i kÓ ®Õn sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña nghµnh DÇu khÝ. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh DÇu khÝ lµ mét trong nh÷ng nghµnh c«ng nghiÖp mòi nhän ®· vµ ®ang gãp phÇn to lín vµo viÖc t¨ng tr-ëng kinh tÕ cña ®Êt n-íc. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng trong 1 lÜnh vùc dÇu khÝ còng chøa ®ùng kh«ng Ýt nh÷ng rñi ro bëi ho¹t ®éng nµy th-êng diÔn ra ngoµi kh¬i víi c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nªn chØ mét s¬ suÊt nhá còng cã thÓ lµm thiÖt h¹i hµng tØ ®«la, thËm chÝ cßn ¶nh h-ëng ®Õn søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cña con ng-êi. Kh«ng nh÷ng thÕ ho¹t ®éng nµy cßn g©y « nhiÔm m«i tr-êng. V× vËy , nÕu kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh h÷u hiÖu th× nguy c¬ ph¸ s¶n cña c¸c c«ng ty dÇu khÝ lµ rÊt lín. §iÒu nµy ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ còng nh- nguy c¬ « nhiÔm m«i tr-êng do ho¹t ®éng nµy g©y ra lµ rÊt lín, ®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn sù cè trµn dÇu nÕu x¶y ra th× hËu qu¶ lµ cùc kú nghiªm träng vµ khã cã thÓ l-êng hÕt ®-îc, thiÖt h¹i kh«ng chØ tr-íc m¾t mµ cßn l©u dµi vµ gÇn nh- lµ kh«ng thÓ kh¾c phôc hoµn toµn ®-îc. Nh- vËy cã thÓ nãi nhu cÇu b¶o hiÓm trong lÜnh vùc dÇu khÝ lµ rÊt lín nh-ng kh¶ n¨ng tµi chÝnh hiÖn t¹i cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ë ViÖt Nam lµ ch-a thÓ ®¸p øng ®-îc. Thùc tÕ cho thÊy hµng n¨m cã kho¶ng tõ 90 ®Õn 95% gi¸ trÞ c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm dÇu khÝ bÞ Ðp chuyÓn ra n-íc ngoµi 2 do thÕ yÕu cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm trong n-íc trong khi ®µm ph¸n, do uy tÝn, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kinh nghiÖm b¶o hiÓm dÉn tíi hµng n¨m cã kho¶ng tõ 15 ®Õn 17 triÖu ®«la Mü bÞ chuyÓn ra n-íc ngoµi d-íi h×nh thøc phÝ t¸i b¶o hiÓm trong khi ®ã th× n-íc ta trong nh÷ng n¨m qua lu«n kªu gäi vèn ®Çu t- n-íc ngoµi, lu«n cã nh÷ng chÝnh s¸ch -u ®·i ®Ó thu hót vèn ®Çu t- vµo ViÖt Nam. §iÒu ®¸ng nãi ë ®©y lµ dÞch vô b¶o hiÓm bÞ chuyÓn ra n-íc ngoµi trong khi rñi ro vµ ®èi t-îng b¶o hiÓm ph¸t sinh t¹i l·nh thæ ViÖt Nam. ChÝnh v× vËy, trªn c¬ së NghÞ ®Þnh 38/CP ngµy 30/05/95 vÒ viÖc phª chuÈn ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam vµ NghÞ ®Þnh 100/CP ngµy 18/12/1993 cña ChÝnh Phñ vÒ kinh doanh b¶o hiÓm. Ngµy 03/10/1995 Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· häp bµn vµ Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ ®· ký quyÕt ®Þnh sè 1396/H§QT ngµy 14/10/1995 thµnh lËp c«ng ty 3 b¶o hiÓm dÇu khÝ viÕt t¾t lµ pvi trùc thuéc tæng c«ng ty dÇu khÝ viÖt nam Nh- vËy ®-îc thµnh lËp víi t- c¸ch lµ mét doanh nghiÖp b¶o hiÓm nhµ n-íc, PVI sÏ gãp phÇn t¨ng c-êng vai trß chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ quèc d©n trong lÜnh vùc b¶o hiÓm. Sù ra ®êi cña PVI còng nh- rÊt nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sÏ gãp phÇn ®Èy nhanh tiÕn tr×nh hoµn thiÖn cña thÞ tr-êng b¶o hiÓm ViÖt Nam, t¹o ®iÒu kiÖn hoµ nhËp vµo thÞ tr-êng b¶o hiÓm thÕ giíi. MÆt kh¸c dÇu khÝ lµ mét trong nh÷ng nghµnh c«ng nghiÖp mòi nhän cã sù ¶nh h-ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc. §Ó thùc hiÖn tèt vai trß lµ c«ng ty b¶o hiÓm nghµnh cña mét nghµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, PVI trong ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña m×nh ®· ®Ò ra mét sè nhiÖm vô nhsau: 4 -Tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c lo¹i h×nh kinh doanh b¶o hiÓm vµ t¸i b¶o hiÓm ®èi víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc, c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm, t¸i b¶o hiÓm cã liªn quan tíi ho¹t ®éng dÇu khÝ. -Hîp t¸c víi c¸c tæ chøc trong n-íc vµ quèc tÕ ®Ó thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cã liªn quan tíi gi¸m ®Þnh, ®iÒu tra, ph©n bæ tæn thÊt vµ xÐt gi¶i quyÕt båi th-êng. -TiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô nh»m phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc nghµnh dÇu khÝ kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh. -TiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô kh¸c khi c«ng ty ®-îc uû quyÒn. -Thùc hiÖn t¸i b¶o hiÓm cho c«ng ty t¸i b¶o hiÓm quèc gia theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc. Ho¹t ®éng cña PVI chñ yÕu h-íng vµo c¸c lÜnh vùc sau: -Kinh doanh b¶o hiÓm -Kinh doanh t¸i b¶o hiÓm - Ho¹t ®éng ®Çu t- tµi chÝnh vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c. 5 2 Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty Ban gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh tæ chøc Phßng kÕ to¸n Phßng ®Çu t- Phßng kÕ ho¹ch 4. Phßng kü thuËt Phßng nghiÖp vô kinh doanh Phßng n¨ng l-îng Phßng hµng h¶i 5. Chi nh¸nh Duyªn h¶i Vòng Tµu Hå ChÝ Minh PhÝa B¾c 6 MiÒn Trung V¨n phßng ®¹i diÖn CÇn Th¬ Phßng t¸i b¶o hiÓm II. C¸c lÜnh vùc kinh doanh chÝnh cña c«ng ty 1. Kinh doanh b¶o hiÓm a. B¶o hiÓm n¨ng l-îng: C«ng ty nhËn b¶o hiÓm mäi rñi ro cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng th¨m dß vµ khai th¸c, x©y dùng, l¾p ®Æt vµ chÕ biÕn dÇu khÝ, ®iÖn, than...trªn c¬ së c¸c ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n vµ tû lÖ phÝ b¶o hiÓm cña thÞ tr-êng b¶o hiÓm quèc tÕ. C¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm n¨ng l-îng: . B¶o hiÓm khèng chÕ giÕng (bao gåm b¶o hiÓm chi phÝ khèng chÕ giÕng phôt, chi phÝ khoan l¹i giÕng, chi phÝ kh¾c phôc rß rØ vµ « nhiÔm vµ c¸c chi phÝ bæ xung kh¸c...). . B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng-êi thø ba. . B¶o hiÓm th©n cho c¸c lo¹i giµn khoan (giµn khoan cè ®Þnh, xµ lan khoan, giµn khoan næi, giµn khoan nöa næi nöa ch×m, giµn khoan tù n©ng, tµu khoan...). . B¶o hiÓm trang thiÕt bÞ vËt t-, hµng ho¸ (trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, l-u kho vµ sö dông). 7 . B¶o hiÓm mäi rñi ro x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh dÇu khÝ. . B¶o hiÓm thiÖt h¹i vËt chÊt. . B¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh vµ/hoÆc b¶o hiÓm thiÖt h¹i lîi nhuËn. . B¶o hiÓm vËn hµnh. b. B¶o hiÓm kü thuËt: Víi t- c¸ch lµ nhµ b¶o hiÓm cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ, B¶o hiÓm dÇu khÝ s½n sµng chia sÎ mäi rñi ro vµ g¸nh chÞu mäi mÊt m¸t, tæn thÊt vÒ ng-êi vµ tµi s¶n cña b¹n. C¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm kü thuËt: . B¶o hiÓm x©y dùng, l¾p ®Æt: C«ng ty nhËn b¶o hiÓm mäi rñi ro g©y tæn thÊt thiÖt h¹i cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt nh-: Nhµ ë, Trô së, Kh¸ch s¹n, BÖnh viÖn, Tr-êng häc, CÇu cèng, Kho tµng, BÕn c¶ng, §-êng x¸, M¸y mãc... 8 . B¶o hiÓm ch¸y vµ c¸c rñi ro ®Æc biÖt: C«ng ty nhËn b¶o hiÓm ch¸y vµ c¸c rñi ro ®Æc biÖt cho c¸c lo¹i tµi s¶n bao gåm: Nhµ kho, kh¸ch s¹n, v¨n phßng, nhµ m¸y, hµng ho¸, m¸y mãc, d©y chuyÒn s¶n xuÊt.... . B¶o hiÓm xe c¬ giíi: C«ng ty nhËn b¶o hiÓm cho mäi rñi ro, thiÖt h¹i do viÖc sö dông xe c¬ giíi g©y ra nh-: B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù, b¶o hiÓm thiÖt h¹i vËt chÊt, B¶o hiÓm tai n¹n ng-êi ngåi trªn xe, B¶o hiÓm kÕt hîp xe c¬ giíi. . B¶o hiÓm con ng-êi: C«ng ty cung cÊp mäi dÞch vô vÒ b¶o hiÓm con ng-êi nh-: B¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n, B¶o hiÓm tai n¹n c¸ nh©n, B¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖn vµ phÉu thuËt. c. B¶o hiÓm hµng h¶i: C«ng ty nhËn b¶o hiÓm mäi rñi ro vÒ tæn thÊt hay hh¹i cho tÊt c¶ c¸c lo¹i tµu ®ang ho¹t ®éng quoãc tÕ vµ 9 trong n-íc. B¶o hiÓm thiÖt h¹i ®èi víi hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ vËn chuyÓn néi ®Þa. . Cung cÊp c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm hµng ho¸ kh¸c nhau theo nhu cÇu cña c¸c nhµ xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu theo ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm (A), (B), (C) cña HiÖp héi b¶o hiÓm Lu©n §«n hoÆc quy t¾c b¶o hiÓm trong n-íc. . B¶o hiÓm th©n tµu: Dùa vµo ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm thêi h¹n – th©n tµu, ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm rñi ro ë c¶ng vµ ®iÒu kho¶n b¶o hiÎm chuyÕn cña HiÖp héi b¶o hiÓm Lu©n §«n. . B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù chñ tµu (P & I): b¶o hiÓm theo quy t¾c cña héi P & I vµ quyt¾c b¶o hiÓm tµu ho¹t ®éngtrong l·nh thæ ViÖt Nam. c. C¸c ho¹t ®éng b¶o hiÓm kh¸c: Víi ®éi ngò c¸c bé ®-îc ®µo t¹o chÝnh quy trong vµ ngoµi n-íc, nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng, víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh v÷ng ch¾c B¶o hiÓm DÇu khÝ ViÖt Nam 10 s½n sµng bªn b¹n ®Ó b¹n yen t©m h¬n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm nhsau: . B¶o hiÓm c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, giao th«ng. . B¶o hiÓm båi th-êng cho ng-êi lao ®éng. . B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm ®èi víi s¶n phÈm. . B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm c«ng céng. . B¶o hiÓm h- háng thiÕt bÞ ®iÖn. . B¶o hiÓm ®æ vì m¸y mãc. . B¶o hiÓm trém c-íp. . B¶o hiÓm du lÞch . B¶o hiÓm tiÒn. 2. Ho¹t ®éng ®Çu tB¶o hiÓm dÇu khÝ ViÖt Nam ®· ®Çu t- vµo nh÷ng con tµu chøa dÇu lín, c¸c c«ng tr×nh khÝ thÊp ¸p, c¸c doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam vµ s½n sµng hîp t¸c víi c¸c nhµ ®Çu t-, 11 c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc ®Çu t- tµi chÝnh vµ ®Çu tbÊt ®«ng s¶n trªn l·nh thæ ViÖt Nam vµ quèc tÕ víi c¸c ®iÒu kiÖn linh ho¹t vµ hÊp dÉn. 3. Hîp t¸c vµ t¸i b¶o hiÓm B¶o hiÓm DÇu khÝ thùc hiÖn t¸i b¶o hiÓm cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, t¸i b¶o hiÓm hµng ®Çu thÕ giíi vµ t¸i b¶o hiÓm cho VINARE nh»m ph¸t triÓn kinh doanh vµ ®¶m b¶o an toµn cho ng-êi tham gia b¶o hiÓm. B¶o hiÓm dÇu khÝ ViÖt Nam t¨ng c-êng nhËn c¸c dÞch vô t¸i b¶o hiÓm ®Ó më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ vµ trao ®æi nghiÖp vô t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn thi tr-êng b¶o hiÓm trong vµ ngoµi n-íc. 12 phÇn II : kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨mvõa qua vµ ph-¬ng h-íng trong thêi gian tíi I. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua. 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng b¶o hiÓm gèc: N¨m 2000 2001 2002 2003 ChØ tiªu Doanh thu phÝ b¶o hiÓm 88,36 152,04 442,31 539,12 gèc (tû ®ång) 3 Tèc ®é t¨ng tr-ëng ( % ) 1 6 0 172% 290% 122% 2. C«ng t¸c t¸i b¶o hiÓm: 13 N¨m 2000 2001 2002 2003 ChØ tiªu PhÝ nhËn t¸i b¶o hiÓm (tû ®ång) 7,124 5,543 10,366 15,000 PhÝ nhîng t¸i b¶o hiÓm (tû ®ång)58,402 112,033354,486 Víi kÕt qu¶ ®¹t ®-îc trong 3 n¨m võa qua nh- vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh c«ng ty B¶o hiÓm DÇu khÝ ®· cã nh÷ng b-íc tr-ëng thµnh v÷ng ch¾c, trë thµnh mét trong ba c«ng ty b¶o hiÓm hµng ®Çu ViÖt Nam. N¨m 2003, BHDK duy tr× møc t¨ng tr-ëng v-ît bËc, doanh thu dù kiÕn ®¹t 550 tû ®ång, b»ng 135% kÕ ho¹ch Tæng C«ng ty giao. §©y còng lµ n¨m thø ba liªn tiÕp BHDK hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch tr-íc thêi h¹n ë møc cao vµ nép ng©n s¸ch tõ 50-70 tû ®ång n¨m. Theo sè liÖu cña HiÖp héi B¶o hiÓm ViÖt Nam, 9 th¸ng ®Çu n¨m 2003, BHDK ®ang dÉn ®Çu thÞ tr-êng B¶o hiÓm ViÖt 14 Nam trong c¸c lÜnh vùc b¶o hiÓm quan träng lµ b¶o hiÓm dÇu khÝ, b¶o hiÓm th©n tµu vµ tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ tµu vµ ®øng thø hai thÞ tr-êng vÒ b¶o hiÓm tµi s¶n, b¶o hiÓm x©y dùng l¾p ®Æt. Cô thÓ : B¶o hiÓm th©n tµu vµ P&I chiÕm 39% thÞ phÇn. B¶o hiÓm x©y dùng l¾p ®Æt chiÕm 28% thÞ phÇn. B¶o hiÓm tµi s¶n chiÕm 20,6% thÞ phÇn. Cã ®-îc kÕt qu¶ nµy lµ v× trong suèt nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· lu«n biÕt kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ ph¸t huy nh÷ng thuËn lîi, kÓ c¶ nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi do c¶ kh¸ch quan lÉn chñ quan.D-íi ®©y lµ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n Êy. ThuËn lîi: - NÒn kinh tÕ ®Êt n-íc cã nhiÒu tiÕn triÓn, t×nh h×nh ®Çu t- n-íc ngoµi ®· ®-îc c¶i thiÖn, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ t¨ng, cã nhiÒu c«ng tr×nh x©y 15 dùng vµ dù ¸n ®Çu t- míi, t×nh h×nh thiªn tai vµ th¶m häa trong n-íc kh«ng lín. - Ho¹t ®éng dÇu khÝ diÔn biÕn s«i ®éng h¬n, tõ kh©u t×m kiÕm th¨m dß khai th¸c ®Õn chÕ biÕn vµ dÞch vô ®Òu ph¸t triÓn m¹nh, høa hÑn mét thÞ tr-êng khai th¸c b¶o hiÓm tiÒm n¨ng. Lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña tæng c«ng ty vµ ®Æc biÖt cã sù chØ ®¹o s¸t sao cña l·nh ®¹o Tæng C«ng ty, C«ng ty ®-îc h-ëng lîi thÕ cña ngµnh, cã sù hç trî vÒ thÞ tr-êng, vÒ vèn cña Tæng C«ng ty, cã sù ñng hé m¹nh mÏ cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh. - §©y lµ nh÷ng n¨m ®Çu c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm thùc hiÖn LuËt kinh doanh b¶o hiÓm, cã hµnh lang ph¸p lý ®Çy ®ñ, thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm nãi chung vµ cho B¶o hiÓm dÇu khÝ nãi riªng. Tõ ®ã c«ng ty ®· thiÕt lËp ®óng mèi quan hÖ c«ng viÖc gi÷a c¸c c«ng ty b¶o hiÓm gèc víi c¸c 16 c«ng ty t¸i b¶o hiÓm vµ c¸c c«ng ty m«i giíi b¶o hiÓm. Khã kh¨n: T×nh h×nh thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng, ®Æc biÖt sau tæn thÊt giµn khoan Petrobas-36 cña Brazil víi tæng tæn thÊt -íc tÝnh ®Õn hµng tû USD vµ sau vô khñng bè t¹i Mü ngµy 11/09/2001 dÉn ®Õn n¨ng lùc cña thÞ tr-êng t¸i b¶o hiÓm quèc tÕ gi¶m m¹nh, nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm bÞ ph¸ s¶n hoÆc thu hÑp ph¹m vi ho¹t ®éng, ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn BHDK trong viÖc thu xÕp t¸i b¶o hiÓm cho c¸c ®¬n vÞ b¶o hiÓm lín cña ngµnh. - Thêi ®iÓm ®Êu thÇu t¸i tôc ®¬n b¶o hiÓm trän gãi cña VSP(Vietsopetro) thêi hiÖu 2001-2002, m«i giíi th¾ng thÇu AON kh«ng thùc hiÖn ®-îc cam kÕt theo ®Çu bµi thÇu, ®Èy viÖc b¶o hiÓm cho VSP cã nguy c¬ bÞ ph¸ vì. 17 - §Ó c¹nh tranh víi BHDk nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c (do biÕt khã vµo thÞ tr-êng dÇu khÝ) ®· cè t×nh chµo gi¸ cho c¸c c«ng ty trong ngµnh víi phÝ b¶o hiÓm d-íi møc cña thÞ tr-êng, thËm chÝ chµo ®Ó g©y rèi, lµm cho BHDK rÊt khã kh¨n trong viÖc cÊp ®¬n vµ thu xÕp t¸i b¶o hiÓm. - Bé m¸y kinh doanh cña C«ng ty ®ang cßn søc × lín, ch-a s½n sµng c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¸c phßng nghiÖp vô cång kÒnh, hiÖu qu¶ ch-a cao, c¬ cÊu gi÷a khèi nghiÖp vô vµ khèi kinh doanh bÊt hîp lý, phÇn ®«ng c¸n bé nh©n viªn lµ con em trong ngµnh míi ra tr-êng. C¨n cø vµo nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan ®· ®¹t ®-îc trong nh÷ng n¨m võa qua, trong Héi nghÞ kh¸ch hµng víi quy m« lín cña c«ng ty tæ chøc th¸ng 12 võa qua t¹i §µ L¹t cã sù tham gia cña h¬n 100 ®¹i biÓu ®¹i diÖn cho c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc, Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam, c¸c quý kh¸ch hµng, c¸c nhµ 18 gi¸m ®Þnh, c¸c nhµ m«i giíi b¶o hiÓm/t¸i b¶o hiÓm quèc tÕ, «ng gi¸m ®èc C«ng ty B¶o hiÓm DÇu khÝ ViÖt Nam Lª V¨n Hïng trong bµi ph¸t biÓu cña m×nh ®· ®-a ra môc tiªu vµ ph-¬ng h-íng cña c«ng ty trong thêi gian tíi. “Víi phong c¸ch l¯m viÖc cña mét nh¯ b°o hiÓm chuyªn nghiÖp, chóng t«i lu«n tÝch cùc hç trî kh¸ch hµng trong lÜnh vùc t- vÊn vµ x©y dùng ch-¬ng tr×nh qu¶n lý rñi ro, ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt, ®ång thêi trªn c¬ së ®¸nh gi¸ rñi ro ®èi víi ®èi t-îng ®-îc b¶o hiÓm, BHDK ®· phèi hîp víi c¸c nhµ b¶o hiÓm hµng ®Çu quèc tÕ vµ c¸c nhf m«i giíi t¸i b¶o hiÓm tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o cho kh¸ch hµng nh»m thèng nhÊt thu xÕp c¸c ch-¬ng tr×nh b¶o hiÓm an toµn vµ ®¶m b¶o thu håi båi th-êng tõ thÞ tr-êng nhanh chãng vµ tho¶ ®¸ng.Ngay c¶ trong thêi ®iÓm ®-îc coi lµ khã kh¨n nhÊt ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm, BHDK ®· thµnh c«ng trong viÖc thu xÕp t¸i b¶o hiÓm an toµn cho nh÷ng ®¬n b¶o hiÓm lín. ThÞ tr-êng quèc tÕ ®· coi BHDK lµ nhµ b¶o hiÓm gèc cho c¸c hîp ®ång dÇu khÝ 19 t¹i ViÖt Nam, c¸c dÞch vô cña b¶o hiÓm dÇu khÝ lu«n ®-îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cã chÊt l-îng tèt, ®é an toµn cao, phÝ b°o hiÓm c¹nh tranh. Víi ph­¬ng ch©m “trung thµnh tËn tuþ víi kh¸ch hµng”, BHDK ®ang ng¯y c¯ng ho¯n thiÖn m×nh h¬n ®Ó ®em l¹i sù hµi lßng cho kh¸ch hµng. Kh«ng ngõng ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm, më réng m¹ng l-íi ho¹t ®éng, tËp trung vµo c¸c ®¹i lý chuyªn nghiÖp lµ gi¶i ph¸p ®-îc BHDK lùa chän ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh trªn toµn quèc. Cïng víi viÖc x©y dùng tæng c«ng ty dÇu khÝ thµnh mét tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh, B¶o hiÓm DÇu khÝ sÏ tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng b¶o hiÓm, cam kªt x©y dùng c«ng ty theo h-íng cña nhµ b¶o hiÓm chuyªn nghiÖp. Qua mét n¨m ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO 9001:2000, chóng t«i ®ang h×nh thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý khoa häc, kû luËt, c¸c phßng ban chøc n¨ng ®-îc c¬ cÊu hîp lý, ho¹t ®éng hiÖu qu¶. Víi sù chuÈn bÞ kü l-ìng vÒ nh©n tè con ng-êi, c«ng ty ®· tËp 20
- Xem thêm -