Tài liệu So ket lop boi duong nhan thuc ve dang

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

®¶ng uû khèi c¬ quan Trung ¬ng vÒ c«ng t¸c t t¬ng §¶ng uû Häc viÖn B¸o chÝ vµ Tuyªn truyÒn Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2007 b¸o c¸o s¬ kÕt líp häc "Båi dìng nhËn thøc vÒ §¶ng CSVN" (Tæ chøc tõ 31- 3 ®Õn 8-4-2007) C¨n cø §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam; c¨n cø Híng dÉn sè 03HD/TCTW ngµy 29/12/2006 cña Ban Tæ chøc Trung ¬ng §¶ng híng dÉn mét sè vÊn ®Ò cô thÓ thi hµnh §iÒu lÖ §¶ng; c¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 758- Q§/§U cña Ban Thêng vô §¶ng uû Khèi c¬ quan Trung ¬ng vÒ c«ng t¸c t tëng ngµy 03/06/2004 vÒ viÖc uû quyÒn §¶ng uû Häc viÖn B¸o chÝ vµ Tuyªn truyÒn ®îc më líp vµ cÊp giÊy chøng nhËn cho c¸c häc viªn tham dù líp båi dìng nhËn thøc vÒ §¶ng vµ båi dìng ®¶ng viªn míi; C¨n cø NghÞ quyÕt th¸ng 3 cña Ban chÊp hµnh §¶ng bé Häc viÖn B¸o chÝ vµ Tuyªn truyÒn; Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña Ban Thêng vô ®¶ng uû vÒ viÖc më líp “båi dìng nhËn thøc vÒ §¶ng”. H«m nay thay mÆt cho Ban Tæ chøc líp häc, ngêi ®îc giao tæ chøc vµ qu¶n lý líp häc, chóng t«i xin b¸o c¸o mét sè kÕt qu¶ chñ yÕu vÒ líp häc nh sau: I. kÕt qu¶ chñ yªó cña líp häc 1. Thµnh tÝch cô thÓ a- VÒ phÝa häc viªn: Theo quyÕt ®Þnh triÖu tËp, líp häc gåm 113 quÇn chóng u tó ®Õ dù. Trong 4 ngµy häc tËp, tõ ngµy 31/3, 01/4, 7/4 vµ 8/4/2007 häc viªn ®· ®îc nghe c¸c bµi gi¶ng theo ch¬ng tr×nh quy ®Þnh cña Ban t tëng v¨n ho¸ Trung ¬ng, nay lµ Ban Tuyªn Gi¸o Trung ¬ng quy ®Þnh. §ã lµ c¸c bµi: - Kh¸i qu¸t lÞch sö §¶ng CSVN; - C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng; - Néi dung c¬ b¶n cña §iÒu lÖ §¶ng CSVN (kho¸ X) - T tëng Hå ChÝ Minh vÒ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng; - PhÊn ®Êu trë thµnh §¶ng viªn §¶ng CSVN Líp häc cã 1 bµi kiÓm tra nhËn thøc t¹i líp; ®îc nghe híng dÉn viÕt tiÓu luËn thu ho¹ch nhËn thøc vÒ §¶ng. Trong qu¸ tr×nh häc tËp, nh×n chung c¸c häc viªn ®Òu ®i häc ®Çy ®ñ, ®óng giê, ngåi ®óng chç qui ®Þnh cña Ban Tæ chøc ph©n c«ng. Trong häc tËp vµ lµm bµi kiÓm tra víi tinh thÇn, th¸i ®é häc tËp nghiªn tóc, ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ; lµm bµi kiÓm tra vµ viÕt thu ho¹ch kh¸ s©u s¾c. §¶m b¶o thêi gian häc tËp : Buæi s¸ng tõ 7 giê30 ®Õn 11giê. Buæi chiÒu tõ 13giê 30 ®Õn 17 giê 1 Qua chÊm bµi t¹i líp cã: bµi tèt bµi kh¸ trung b×nh kh¸. TiÓu luËn cã bµi. Trong ®ã cã …. bµi kh¸ cã trung b×nh kh¸. Tæng hîp vÒ mÆt nhËn thøc cã: bµi tèt bµi kh¸ trung b×nh kh¸. cã bµi tèt cã b- VÒ phÝa Ban tæ chøc líp häc: Theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp cña Thêng vô §¶ng uû, Ban Tæ chøc líp häc ®· göi th«ng b¸o ®Çy ®ñ ®Õn tÊt c¶ c¸c quÇn chóng u tó triÖu tËp ®Õn häc. LÔ khai m¹c ®îc tæ chøc trang träng, cã nªu râ néi quy loqps häc lµ : §i häc ®óng giê, ngåi ®óng chç qui ®Þnh. Trong giê häc kh«ng sö dông ®iÖn tho¹i di ®éng; kh«ng hót thuèc l¸, kh«ng lµm viÖc riªng; kh«ng ®äc chuyÖn, s¸ch, b¸o …vµ kh«ng nãi chuyÖn riªng. Häc viªn ®îc tªu cÇu lµ cã tinh thÇn, th¸i ®é häc tËp nghiªn tóc, ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ ®Ó lµm bµi kiÓm tra vµ viÕt thu ho¹ch. Ban tæ chøc yªu cÇu häc viªn ®i häc ph¶i mang thÎ sinh viªn trong c¸c buæi häc. Mçi buæi häc Ban tæ chøc líp ®iÓm danh tõ 1 ®Õn 2 lÇn. Ban Tæ chøc ®· lµm ®óng c¸c thñ tôc vÒ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc cÊp giÊy chøng nhËn lµ häc viªn ph¶i tham gia ®ñ c¸c buæi häc theo quy ®Þnh. KÕt qu¶ bµi kiÓm tra vµ TiÓu luËn ph¶i ®¹t tõ Trung b×nh kh¸ trë lªn. 2. Nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc a. VÒ phÝa häc viªn b. VÒ phÝa Ban tæ chøc líp häc I. Nh÷ng kiÕn nghÞ víi ®¶ng uû 2
- Xem thêm -