Tài liệu So do ke toan chi phi nhan cong truc tiep

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

S¬ ®å 02: S¬ ®å tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: TK 334, TK 622 TK154(631) L¬ng chÝnh, l¬ng phô vµ KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ c«ng trùc tiÕp cho c¸c ®èi cho c«ng nh©n s¶n xuÊt tîng chÞu chi phÝ TK 335 TrÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cña CN SX TK 338 TiÒn BHXH, BHYT, KPC§ trÝch theo l¬ng cña CNSX
- Xem thêm -