Tài liệu Sổ chi tiết từng tk

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vị: …………………………………………………… SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Địa chỉ: …………………………………………………… Tên tài khoản :………………………………… Mẫu số: S38 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ BTC ngày 20/03/2006 Bộ tài chính) Số hiệu :………… Tháng ……………… Ngày lập Số phiếu Diễn giải Tk đư Số phát sinh Nợ Có Số dư Nợ Có Ghi chú Số dư đầu kỳ Tổng cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Ngày … tháng … năm … 2 Người ghi sổ (Ký) Phụ trách kế toán (Ký) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
- Xem thêm -