Tài liệu SO CHI TIET TK 331

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 331 Tháng 12/2011 Đơn vị:Công ty TNHH Việt Trung Địa chỉ: Ninh Sơn, Trường Lâm, Tĩnh Gia Ngày tháng Chứng từ Số Loại TK Diễn giải đối Số tiền Nợ Có ứng 15/12 25/12 25/12 2810 2814 224 Số dư đầu tháng 12 P.Nhập Nhập Ly TT P.Nhập Nhập Ly bộ TT Trả tiền mua hàng ………………… Số phát sinh Số dư cuối tháng 546.872.978 556.216.200 156.1 133 55.621.620 156.1 17.705.980 133 112 1.770.598 56.698.000 1.223.543.245 720.209.927 1.070.206.296
- Xem thêm -