Tài liệu SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 140 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Bộ, Sở: ………………………… Đơn vị: ……………………… Mẫu số: S43 -H (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tên tài khoản :……………….Số hiệu :……………. Đối tượng :…………………………………………... Ngày tháng ghi sổ 1 CHỨNG TỪ Số hiệu Ngày tháng 2 3 DIỄN GIẢI 4 SỐ PHÁT SINH Nợ Có 5 6 SỐ DƯ GHI CHÚ Nợ Có 7 8 - Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. - Ngày mở sổ :……………… 9 2 Người ghi sổ (Ký) Phụ trách kế toán (Ký) Ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
- Xem thêm -