Tài liệu SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ (HOẶC XÂY DỰNG CƠ BẢN)

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… Mẫu số: S43 -H (Ban hành theo quy định số: 999 TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ (HOẶC XÂY DỰNG CƠ BẢN) - Loại hoạt động :……………….……………………………….. - Tên sản phẩm, dịch vụ hoặc tên công trình :………... Ngày tháng ghi sổ 1 CHỨNG TỪ Số Ngày hiệu tháng 2 3 DIỄN GIẢI 4 GHI NỢ TÀI KHOẢN TỔNG SỐ 5 … 6 Chia theo khoản mục chi phí … … … … … 7 8 9 10 11 … 12 GHI CÓ TÀI KHOẢN 13 2 - Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. - Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ (Ký) Phụ trách kế toán (Ký) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
- Xem thêm -