Tài liệu SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vị:…………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………... Mẫu số S36-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH (Dùng cho các TK 621, 622, 623, 627, 154, 631, 641, 642, 142, 242, 335, 632) - Tài khoản:.621. Chứng tư Ngày, tháng ghi sô A Ghi Nợ Tài khoản Số hiệu Ngày, tháng Diễn giải B C D TK đối ứng E Tông số tiền 1 Chia ra ........ 2 ........ 3 ........ 4 ........ 5 6 ......... 7 ......... 8 ......... - Số dư đầu kỳ -Cộng phát sinh trong kỳ - Ghi có TK - Số dư cuối kỳ Đơn vị:…………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………... Ngày.............tháng.............năm.............. Mẫu số S36-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH (Dùng cho các TK 621, 622, 623, 627, 154, 631, 641, 642, 142, 242, 335, 632) - Tài khoản:.621. Chứng tư Ngày, tháng ghi sô A Ghi Nợ Tài khoản Số hiệu Ngày, tháng Diễn giải B C D TK đối ứng E Tông số tiền 1 Chia ra ........ 2 ........ 3 ........ 4 ........ 5 ......... 6 ......... 7 ......... 8 - Số dư đầu kỳ -Cộng phát sinh trong kỳ - Ghi có TK - Số dư cuối kỳ Người ghi sô (Ký, họ tên) Ngày.............tháng.............năm.............. Kế toán trưởng (Ký, họ tên)
- Xem thêm -