Tài liệu So cai TK 1562

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 524 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Ngày tháng Chứng từ Số Ngày Diễn giải Số dư đầu tháng 12/2011 Trong TK NK Đ. ứng 111 Số tiền Nợ Có 1 09.206.400 31/12 Số phát sinh trong tháng 111 12 126.225.213 …………….. Kết chuyển chi phí mua 632 hàng sang TK 632 Số dư cuối tháng 12/2011 SỔ CÁI TK 156.2 58.857.903 176.573.710 Tháng 12/2011 SỔ CÁI TK 156.2 Tháng 12/2011 Ngày tháng Chứng từ Số Ngày Tron Diễn giải g TK Số tiền Nợ Đ. ứng Có NK 31/12 Số dư đầu tháng 12/2011 111 Số phát sinh trong tháng 111 1 09.206.400 126.225.213 12 …………….. Kết chuyển chi phí mua hàng sang TK 632 Số dư cuối tháng 12/2011 632 58.857.903 176.573.710
- Xem thêm -