Tài liệu Sô cái theo nhật ký chung

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vị:............ Địa chỉ:........... Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng ...../......... Tên tài khoản :..................................... Số hiệu:............... Ngày Chứng từ , tháng Ngày, ghi Số hiệu tháng sổ A B C Diễn giải D - Số dư đầu tháng - Số phát sinh trong tháng Số hiệu TK đối ứng H Số tiền Nợ Có 1 2 - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày..... tháng.... năm ...... Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)
- Xem thêm -