Tài liệu So cai - so chi tiet

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 126 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Tham gia: 07/12/2015

Mô tả:

BÀI 25/29 Sổ cái TK 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG Ngày ghi sổ Chứng từ Số Ngày Số hiệu TK đối ứng Diễn giải Sổ chi tiết TK 131 ĐVT: 1.000 đ Số tiền Nợ Có - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG ĐVT: 1.000 đ Ngày ghi sổ Chứng từ Số Ngày Sổ chi tiết TK 131 Ngày ghi sổ Chứng từ Số Ngày Số hiệu TK đối ứng Diễn giải Số tiền Nợ Có - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG Diễn giải 1|BÀI TẬP SỔ CÁI – SỔ CHI TIẾT Số hiệu TK đối ứng ĐVT: 1.000 đ Số tiền Nợ Có Sổ chi tiết TK 131 Ngày ghi sổ Chứng từ - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG Số hiệu TK đối ứng Diễn giải Số Ngày ĐVT: 1.000 đ Số tiền Nợ Có BẢNG TỔNG HỢP - CHI TIẾT TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ DƯ ĐẦU KỲ NỢ CÓ 2|BÀI TẬP SỔ CÁI – SỔ CHI TIẾT SỐ PHÁT SINH NỢ CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ NỢ CÓ BÀI 27/31 Sổ cái TK 331 – PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN Ngày ghi sổ Chứng từ Số Ngày Diễn giải Sổ chi tiết TK TK 331 Số hiệu TK đối ứng ĐVT: 1.000 đ Số tiền Nợ Có – PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN ĐVT: 1.000 đ Ngày ghi sổ Chứng từ Số Ngày Diễn giải Sổ chi tiết TK TK 331 Ngày ghi sổ Chứng từ Số Ngày Diễn giải 3|BÀI TẬP SỔ CÁI – SỔ CHI TIẾT Số hiệu TK đối ứng Số tiền Nợ Có – PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN Số hiệu TK đối ứng ĐVT: 1.000 đ Số tiền Nợ Có BẢNG TỔNG HỢP - CHI TIẾT TÀI KHOẢN 331 - PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ DƯ ĐẦU KỲ NỢ SỐ PHÁT SINH CÓ NỢ SỐ DƯ CUỐI KỲ CÓ NỢ CÓ BÀI 26/29 Sổ cái TK 152 - VẬT LIỆU ĐVT: 1.000 đ Ngày ghi sổ Chứng từ Số Ngày Sổ chi tiết TK 152 Ngày ghi sổ Chứng từ Số Ngày Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu TK đối ứng Diễn giải Đơn giá 4|BÀI TẬP SỔ CÁI – SỔ CHI TIẾT Nợ Có - VẬT LIỆU Nhập SL ĐVT: kg, 1.000 đ Tồn Xuất TT SL TT SL TT Sổ chi tiết TK 152 Ngày ghi sổ Chứng từ Số Ngày Số hiệu TK đối ứng Diễn giải Đơn giá Sổ chi tiết TK 152 Ngày ghi sổ Chứng từ Số Ngày Số hiệu TK đối ứng Diễn giải Đơn giá - VẬT LIỆU Nhập SL ĐVT: kg, 1.000 đ Tồn Xuất TT SL TT SL TT - VẬT LIỆU Nhập SL ĐVT: kg, 1.000 đ Tồn Xuất TT SL TT SL TT BẢNG TỔNG HỢP - CHI TIẾT TÀI KHOẢN 152 - VẬT LIỆU STT TÊN VẬT LIỆU TỒN ĐẦU KỲ SL TT NHẬP SL 5|BÀI TẬP SỔ CÁI – SỔ CHI TIẾT XUẤT TT SL TT TỒN CUỐI KỲ SL TT
- Xem thêm -