Tài liệu Sổ cái DỌC

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vị: ……………… Địa chỉ: ……………… SỔ CÁI (Dùng cho các hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm: …………… Tên tài khoản: ………………………… Số hiệu……………………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Số Ngày hiệu tháng Người lập biểu ( Ký, họ tên) Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Nợ Có ……………., ngày ……. tháng ………năm ……. Kế toán trưởng Giám đốc ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
- Xem thêm -