Tài liệu So cai 821

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 152 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vi: Công ty CPTB giáo dục và XD Tân Minh Châu Địa chỉ:Số 240 Lê Lai, P Đông Sơn, TP TH Mẫu số: S03b – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm 2014 Tên tài khoản: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Sốố hiệu: 821 Chứng từ Ngày tháng ghi sổ Số A B … 31/12 31/12 … … Diễn giải Ngày tháng C … 31/12 TKQTT năm 31/12 2014 …. D Nhật ký chung Trang STT số dòng E G Nợ Có H 1 2 - Số dư đầu năm - Số phát sinh trong tháng … Thuế TNDN phải nộp năm 2014 … 29 … 2 … 3334 Kết chuyển CP thuế TNDN sang TK 911 29 6 911 …. + Cộng số phát sinh tháng + Số dư cuối tháng + Cộng lũy kế từ đầu quý - Số này có…trang, đánh từ trang số 01 đến trang… - Ngày mở sổ:01/01/2014 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Hà Trần Khả Ngọc Số tiền Số hiệu TK đối ứng … 2.349.830.002 … 2.349.830.0 … … 2.349.8 30.002 2.349.830.002 Ngày 31 tháng 12 năm 2014. Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu Chu Ngọc Sinh …
- Xem thêm -