Tài liệu So cai 622111

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Sæ c¸i Tµi kho¶n TK 622111 – S¶n xuÊt ®¸ v«i Tõ ngµy 01/11/2004 ®Õn ngµy 30/11/2004 Sè d ®Çu kú: 0 Chøng tõ Ngµy Sè 30/11 PKT 4 30/11 PKT28426 Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i - TrÝch l¬ng 33411 KÕt chuyÓn 6221 sang 1541 154111 622111 sang 154111 Tæng ph¸t sinh nî: 494 921 442 Tæng ph¸t sinh cã: 494 921 442 Sè d cuèi kú: 0 TK ®/ Sè ph¸t sinh Nî 494 921 442 Cã 494 921 442
- Xem thêm -