Tài liệu So cai 621111

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Sæ c¸i tµi kho¶n TK: 621111 – S¶n xuÊt ®¸ v«i Tõ ngµy 01/11/2004 ®Õn ngµy 31/11/2004 Sè d ®Çu kú: 0 Chøng tõ Kh¸ch hµng Ngµy Sè 30/11 PX 13/11 Xëng « t« - C2 30/11 PXT11.M Xëng Má – C1 30/11 PKT28425 .......... ............ Tæng ph¸t sinh nî: 601 279 449 Tæng ph¸t sinh cã: 601 279 449 Sè d cuèi kú: 0 DiÔn gi¶i TK ®/ CÊp söa ch÷a SX ®¸ v«i + sÐt KÕt chuyÓn 6211 sang1541 621111 sang 154111 ........... 152212 152212 154111 Sè ph¸t sinh Nî 80 409 112 50 117 882 Cã 601 279 449
- Xem thêm -