Tài liệu So cai 621

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Sæ c¸i Tµi kho¶n TK 621 – Chi phÝ NVL trùc tiÕp Tõ ngµy 01/11/2004 ®Õn ngµy 30/11/2004 Sè d nî ®Çu kú: 21 013 587 Chøng tõ Ngµy Sè Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK ®/ Sè ph¸t sinh Nî 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 PXKLK11 PXT11Lß2 PXT11P5 PX 13/11 PXT11.M PKT28425 Xëng nghiÒn xi m¨ng – C5 Xëng lß – C4 Xëng söa ch÷a c«ng tr×nh – P5 Xëng « t« - C2 Xëng Má – C1 - 15262 152212 152212 152212 152212 154111 6 701 788 745 37 417 010 4 295 080 80 409 112 50 117 882 PKT28425 - .......... ............ SX xi m¨ng XuÊt sö dông cho Lß 2 XuÊt sö dông trong th¸ng CÊp söa ch÷a SX ®¸ v«i + sÐt KÕt chuyÓn 6211 sang1541 621111 sang 154111 KÕt chuyÓn 6211 sang1541 621112 sang 154112 ........... 154112 Cã 601 279 449 31 931 080 Tæng ph¸t sinh nî: 47 969 275 961 Tæng ph¸t sinh cã: 47 990 289 548 Sè s cuèi kú: 0
- Xem thêm -