Tài liệu So cai 511

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vi: Công ty CPTB giáo dục và XD Tân Minh Châu Địa chỉ:Số 240 Lê Lai, P Đông Sơn, TP TH Ngày Chứng từ tháng ghi Số sổ A B … 01/0 8 02/0 9 29/1 2 … HĐ000140 1 HĐ000140 2 31/1 2 PKT 31/12 PT_130 Mẫu số: S03b – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm 2014 Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Số hiệu: 511 Nhật ký Số chung hiệu Diễn giải STT TK Ngày Tran dòn đối tháng g số ứng g C D E G H - Số dư đầu năm - Số phát sinh trong tháng … … … … … 01/0 111 8 Bán bảng từ 5 1 02/0 12 131 9 bán hộp xếp hình A1 12 111 29/1 2 Thu tiền giữ xe 2 111 ………………. Kết 521 30.8 chuy 90.0 ển 00 Số tiền Nợ Có 1 2 … … 49.090.909 40.909.091 45.454.545 2.000.000 31/1 2 PKT37 các khoả n giảm trừ doan h thu 31/1 2 Kết chuyển cuối kỳ 6 + Cộng số phát sinh tháng + Số dư cuối tháng + Cộng lũy kế từ đầu quý - Số này có 09 trang, đánh từ trang số 01 đến trang 09 - Ngày mở sổ:01/01/2014 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Hà Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Trần Khả Ngọc 911 561.756.413.92 7 561.787.303.92 7 561.787.303.92 7 Ngày 31 tháng 12 năm 2014. Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu Chu Ngọc Sinh
- Xem thêm -