Tài liệu So cai 154

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Sè d Nî ®Çu kú: 106 449 350 178 Chøng tõ Kh¸ch hµng Ngµy Sè 30/11 PKT28425 30/11 PKT28426 .......... ........... ............ Tæng ph¸t sinh nî: 284 411 851 158 Tæng ph¸t sinh cã: 300 628 895 673 Sè d cuèi kú: 89 232 305 663 Sæ c¸i Tµi kho¶n TK 154 – Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Tõ ngµy 01/11/2004 ®Õn ngµy 30/11/2004 DiÔn gi¶i TK ®/ KÕt chuyÓn 621 sang 1541 KÕt chuyÓn 622 sang 1541 ............... 621 622 .......... Sè ph¸t sinh Nî 47 969 275 961 9 747 202 015 ............ Cã ..........
- Xem thêm -