Tài liệu Slide skkn giải thích hiện tượng hóa học lý thú quanh ta

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 109 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

NOÄI DUNG CAÂU HOÛI  Caâu 1: Giaûi thích taïi sao bong boùng bôm baèng hiñroâ ( bong boùng bay ) nhanh bò meàm hôn laø bong boùng bôm baèng khoâng khí? NOÄI DUNG CAÂU HOÛI  Caâu 2: Taïi sao con chuoät aên phaûi baû thuoác chuoät (Zn3P2) laïi ñi tìm nöôùc uoáng? Neáu khoâng uoáng nöôùc noù cheát mau hôn hay laâu hôn? NOÄI DUNG ÑAÙP AÙN Ñaùp aùn: Thuoác chuoät laø Zn3P2 . Sau khi aên Zn3P2 Bò thuyû phaân raát maïnh. Haøm löôïng nöôùc trong cô theå chuoät giaûm, noù khaùt vaø ñi tìm nöôùc uoáng.  Zn3P2 + 6H2O  3Zn(OH)2 + 2PH3  Khí PH3 raát ñoäc laøm chuoät bò cheát .  Caøng uoáng nhieàu nöôùc thì löôïng PH3 caøng nhieàu  chuoät caøng mau cheát.   H  NOÄI DUNG CAÂU HOÛI  Caâu 3: Taïi sao khi pha loaõng H2SO4 ñaëc thaønh H2SO4 loaõng ta cho töø töø axit vaøo nöôùc, maø khoâng laøm ngöôïc laïi.  H   NOÄI DUNG CAÂU HOÛI  Caâu 4: Giaûi thích tính saùt truøng cuûa nöôùc muoái NaCl? Ñaùp aùn: Maøng teá baøo caùc vi truøng cuõng nhö caùc sinh vaät khaùc laø maøng baùn thaám, khi tieáp xuùc vôùi nöôùc muoái, do hieän töôïng thaåm thaáu, nöôùc töø teá baøo vi truøng seõ chuyeån vaøo nöôùc muoái. Maát nöôùc teá baøo vi truøng khoâ heùo vaø cheát.  H   NOÄI DUNG CAÂU HOÛI  Caâu 5: Neáu cho NaOH vaøo dung dòch AlCl3 thì thaáy keát tuûa xuaát hieän, sau ñoù keát tuûa bò tan daàn vaø dyng dòch trong suoát. Giaûi thích.  H   NOÄI DUNG CAÂU HOÛI  Caâu 6: Haõy giaûi thích caâu ca dao: “Luùa chieâm laáp loù ñaàu bôø Heã nghe tieáng saám phaát côø maø leân”  Ñaùp aùn: Luùa chieâm laáp loù ñaàu bôø töùc thôøi ñieåm luùa ñang laøm ñoøng chuaån bò troå boâng.  H   NOÄI DUNG ÑAÙP AÙN   Heã nghe tieáng saám phaát côø maø leân: Tieáng saám xuaát hieän vaøo nhöõng luùc trôøi möa gioâng, khi tieáng saám xuaát hieän töùc coù seùt. Khi coù seùt (tia löûa ñieän) thì laäp töùc nitô vaø oxy trong khoâng khí phaûn öùng vôùi nhau: N2 + O2 = 2NO NO + O2 = NO2 4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3 Ion NO3- theo möa rôi xuoáng ñaát. Ñaây laø nguoàn ñaïm raát caàn cho luùa trong thôøi kyø laøm ñoøng. Vì vaäy khi gaëp trôøi möa gioâng luùa troå raát nhanh  H   NOÄI DUNG CAÂU HOÛI  Caâu 7: Taïi sao than ñaù chaát thaønh ñoáng lôùn coù theå töï boác chaùy? Laøm theá naøo ñeå ngaên ngöøa hieän töôïng naøy?  Ñaùp aùn: ÔÛ nhieät ñoä thöôøng than ñaù bò oxy hoaù chaäm bôøi oxy vaø coù toaû nhieät. ÔÛ nhöõng ñoáng nhoû nhieät toaû ra ñöôïc taûn vaøo khoâng khí neân nhieät ñoä khoâng taêng leân ñaùng keå.  H   NOÄI DUNG ÑAÙP AÙN Ñaùp aùn:  ÔÛ ñoáng lôùn nhieät khoù thoaùt ra ngoaøi neân nhieät ñoä taêng nhanh  quaù trình oxy hoaù than caøng maïnh  coù theå laøm than buøng chaùy.  Ñeå ngaên ngöøa ta coù theå luoàn vaøo ñoáng than moät oáng ñeå nhieät thoaùt ra ngoaøi. AS H     NOÄI DUNG CAÂU HOÛI  Caâu 8: Taïi sao khi traùng phim ngöôøi ta thöôøng laøm trong caùc phoøng coù aùnh saùng ñoû? Ñaùp aùn: Ngöôøi ta traùng phim trong phoøng coù aùnh saùng ñoû do: AgBr Ag +Br2  Phaûn öùng naøy chæ xaûy ra vôùi aùnh saùng ôû vuøng xanh - tím coøn nhöõng tia ñoû khoâng taùc duïng. AS H     NOÄI DUNG CAÂU HOÛI  Caâu 9: Hoaø tan m(g) Cu kim loaïi vaøo 100g dung dòch H2SO4 ñaëc, noùng. Hoûi khoái löôïng dung dòch sau phaûn öùng baèng bao nhieâu (giaû söû H2O khoâng bay hôi)? AS H     NOÄI DUNG ÑAÙP AÙN  Ñaùp aùn: Khoái löôïng dung dòch sau phaûn öùng laø 100g. Vì theo phaûn öùng khoái löôïng Cu tan ra baèêng khoái löôïng SO2 maát ñi.  Cu + 2H2SO4CuSO4 + SO2 + 2H2O
- Xem thêm -