Tài liệu Slide chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn

  • Số trang: 104 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

Quản trị rủi ro tài chính LOGO Khắc Quốc Bảo GVHD : Ts. Nguyễn Nội dung 1 2 Các giao dịch cơ bản Giao dịch quyền chọn và cổ phiếu 3 Chiến lược mở rộng 4 Kiểm định thực hiện quyền chọn trước và trong khủng hoảng Các giao dịch cơ bản Giao dịch cổ phiếu Giao dịch quyền chọn mua Giao dịch quyền chọn bán Thuật ngữ và khái niệm Các ký hiệu  C = giá quyền chọn mua hiện tại  P = giá quyền chọn bán hiện tại  S0= giá cổ phiếu hiện tại  T= thời gian đến khi đáo hạn, dưới dạng phân số theo năm  X= giá thực hiện  ST= giá cổ phiếu khi đáo hạn quyền chọn  π= lợi nhuận của chiến lược.  NC= số quyền chọn mua  NP= số quyền chọn bán  Ns= số cổ phiếu Các giả định khi phân tích chiến lược • Cổ phiếu không trả cổ tức. • Không có thuế và chi phí giao dịch Các bước phân tích chiến lược • Phương trình lợi nhuận. • Minh họa bằng đồ thị. • Ví dụ cụ thể Phương trình lợi nhuận • Số dương (+) tượng trưng cho vị thế mua • Số âm (-) tượng trưng cho vị thế bán  Nếu NC> (<) 0, nhà đầu tư đang mua ( bán ) quyền chọn mua  Nếu NP> (<) 0, nhà đầu tư đang mua ( bán) quyên chọn bán.  Nếu NS> (<) 0, nhà đàu tư đang mua ( bán ) cổ phiếu . Phương trình lợi nhuận Phương Phương trình trình lợi lợi nhuận nhuận đối đối với với quyền cổ phiếu chọn : mua bán :: π= π = NCPN[Max(0,S [Max(0,X-S )TX) ) –P] - C] s ( ST - S T 0– Người Người mua mua 11 quyền cổ phiếu, chọn Nsmua, bán,N = 1, cólợinhuận N ==1,1,cócólợilợi lànhuận : PC nhuận là là : π = ST - S0 π π= = Max(0,X-S Max (0, STT)-–P X) – C Người bán1cổ phiếu, Ns = -1, có lợi nhuận là : Người bán 1 quyền chọn mua, bán, NNPc = = -1, -1, có có lợi lợi nhuận nhuận là π :=-STlà + : S0 π π= = -Max(0,X-S -Max (0,ST T)- +P X) + C Phương trình lợi nhuận Thời gian nắm giữ • Ba điểm thời gian T1, T2 và T. • Lợi nhuận từ vị thế quyền chọn mua, nếu vị thế được đóng vào thời điểm T1 trước khi đáo hạn và khi giá cổ phiếu ST1 là : = Nc [C ( ST1,T-T1,X) - C] Giao dịch cổ phiếu Mua cổ phiếu : đây là giao dịch đơn giản nhất Phương trình lợi nhuận: 𝜋 = NS (ST – S0) với NS > 0 Giao dịch cổ phiếu Bán khống cổ phiếu Phương trình lợi nhuận là:  = NS ( ST – S0) với Ns <0 Giao dịch quyền chọn mua Mua quyền chọn mua Lợi nhuận từ việc mua quyền chọn mua: 𝜋 = 𝑁𝐶 𝑀𝑎𝑥 0, 𝑆𝑇 − 𝑋 − 𝐶 𝑣ớ𝑖 𝑁𝐶 > 0 Xét trường hợp mà số quyền chọn mua được mua chỉ là 1 (NC = 1). Vào thời điểm đáo hạn sẽ có 2 trường hợp có thể xảy ra. Lợi nhuận ST ≤ X ST > X 𝜋 −C ST – X – C Giao dịch quyền chọn mua Mua quyền chọn mua Mức giá hòa vốn là: AOL tháng Ví dụ: Mua 100trong quyềnchiến chọn lược mua này cổ phiếu 𝜋 = giá ST thực – X –hiện C =X=$125 0  S*và X+C T = 6 có C=$13.50. Giao dịch quyền chọn mua Mua quyền chọn mua Lựa chọn giá thực hiện: Với hai quyền chọn có thời gian đáo hạn là như nhau thì chúng ta nên mua quyền chọn có giá thực hiện cao hơn hay thấp hơn? Giao dịch quyền chọn mua Mua quyền chọn mua Giá thực hiện 120 125 130 15.375 13.5 11.375 Giá hòa vốn 135.375 138.5 141.375 Mức lỗ tối đa - 15.375 - 13.5 - 11.375 Phí quyền chọn Với giá thực hiện thấp nhất thì mức lỗ tối đa là cao nhất nhưng giá hòa vốn lại là thấp nhất và ngược lại Việc lựa chọn quyền chọn mua với giá thực hiện như thế nào phụ thuộc vào: • Mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người • Khả năng tin tưởng vào mức độ tiên đoán biến động của giá của cổ phiếu Giao dịch quyền chọn T < T < T mua 1 2 Mua quyền chọn mua Lựa chọn thời gian sở hữu: Thời gian sở hữu càng dài thì giá trị thời gian của quyền chọn càng mất đi và lợi nhuận càng thấp Giao dịch quyền chọn mua Bán quyền chọn mua Lợi nhuận của người bán quyền chọn mua: 𝜋 = 𝑁𝐶 𝑀𝑎𝑥 0, 𝑆𝑇 − 𝑋 − 𝐶 𝑣ớ𝑖 𝑁𝐶 < 0 Với 1 quyền chọn mua, NC = -1. Vào thời điểm đáo hạn, có 2 trường hợp xảy ra: Lợi nhuận ST ≤ X ST > X π C X - ST + C Giao dịch quyền chọn mua Bán quyền chọn mua Mức giá hòa vốn: Ví𝜋 dụ: mua * = X = X - Bán ST +100 C =quyền 0  Schọn + Ccổ phiếu AOL có giá T thực là $125 vớivượt phí quyền chọn $13.50. Khi giáhiện cổ phiếu tăng qua mức giálàhòa vốn S*T thì người bán quyền chọn bán bắt đầu thua lỗ và tăng lên theo mức tăng của giá cổ phiếu Giao dịch quyền chọn mua Bán quyền chọn mua Lựa chọn giá thực hiện: Giá thực hiện Phí quyền chọn Giá hòa vốn Lợi nhuận tối đa 120 125 130 15.375 13.5 11.375 135.375 138.5 141.375 15.375 13.5 11.375 • Quyền chọn giá thực hiện thấp nhất $120, phí quyền chọn là cao nhất $15.375 kèm theo giá hòa vốn thấp nhất là khả năng thua lỗ cao nhất, đây là chiến lược rủi ro cao nhất. • Quyền chọn có giá thực hiện cao nhất $130 có mức rủi ro thấp nhất với giá hòa vốn cao nhất nhưng lợi nhuận tối đa lại là thấp nhất. Giao dịch quyền chọn mua Bán quyền chọn mua Lựa chọn giá thực hiện: Giao dịch quyền chọn mua Bán quyền chọn mua Lựa chọn thời gian sở hữu: Thời gian sở hữu càng dài thì giá trị thời gian của quyền chọn càng mất đi và lợi nhuận càng cao
- Xem thêm -