Tài liệu Slide bài giảng môn quản trị chiến lược

  • Số trang: 125 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 411 |
  • Lượt tải: 3
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC HUỲNH NHỰT NGHĨA CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC 1 2 3 • KHÁI NIỆM • MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC • CÁC LOẠI CHIẾN LƢỢC 1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC Quân sự: – Thời Alexander (năm 330 trước công nguyên) Chiến lược là kỹ năng khai thác các lực lượng và tạo dựng hệ thống thống trị toàn cục – Luận điểm cơ bản: Có thể đè bẹp đối thủ - thậm chí là đối thủ mạnh hơn, đông hơn – nếu có thể dẫn dắt thế trận và đưa đối thủ vào trận địa thuận lợi cho việc triển khai các khả năng của mình 1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC Quan điểm kinh doanh: Phù hợp các năng lực tạo sự khác biệt và môi trường bên ngoài. – Chandler (1962): - Xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn - Áp dụng một chuỗi các hành động, - Phân bổ các nguồn lực cần thiết 1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC – Mintzberg: 5 chữ P PLAN • Kế hoạch (Plan): chuỗi nhất quán hành động dự PAR định PLOY TERN • Mô thức (Partern): sự kiên định về hành vi. • Vị thế (Position): Phù hợp giữa tổ chức và môi trường của nó. PERSPE POSI CTIVE TION • Quan niệm (Perspective): Cách thức nhận thức • Thủ thuật (Ploy): cách thức hành xử với đối thủ. 1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC –3 R Ripeness • Ripeness (choïn ñuùng ñieåm döøng), • Reality (khaû naêng thöïc thi chieán löôïc), • Resources: khai thaùc tieàm naêng Resources Reality NHIỆM VỤ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC Phát triển viễn cảnh chiến lược và sứ mệnh Thiết lập mục tiêu Sửa chữa Nếu cần Sửa chữa Nếu cần Xây dựng các chiến lược để đạt mục tiêu Thực thi và điều hành các chiến lược đã chọn Cải thiên/ thay đổi Nếu cần Cải thiên/ thay đổi Nếu cần Đánh giá thực hiện, theo dõi, sửa chữa điều chỉnh Khôi phục 1,2,3,4 Nếu cần 2. MÔ HÌNH QT CHIẾN LƯỢC Cấp công ty Cấp cơ sở KD - Phân tích môi trường; - Xác dịnh chức năng nhiệm vụ và mục tiêu; -Phân tích và lựa chọn chiến lược; - Thực hiện và kiểm tra. - Phân tích MT - XĐ c.năng n.vụ và mục tiêu - PT và l.chọn CL; - Thực hiện và k.tra Hình 1.1.Các cấp quản lí chiến lược Cấp bộ phận CN - Phân tích MT - XĐ c.năng n.vụ và mục tiêu - PT và l.chọn CL; - Thực hiện và k.tra MÔ HÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CƠ BẢN Sứ mệnh và mục đích Phân tích bên ngoài (các cơ hội và đe dọa) Lựa chọn và xây dụng các chiến lƣợc Phân tích bên trong (Tìm các nguồn lực khả năng và năng lực cốt lõi) Chiến lƣợc chức năng Chiến lƣợckinh doanh Chiến lƣợc toàn cầu Chiến lƣợc công ty Cấu trúc tổ chức Làm phù hợp chiến lƣợc, cấu trúc và kiểm soát Thay đổi chiến lƣợc Thiết kế kiểm soát MÔ HÌNH QT CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN HÌNH THÀNH NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH THỰC THI MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH NGUỒN LỰC ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG SO SÁNH KẾT QuẢ ĐiỀU CHỈNH 3. CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC Phát triển thị trường Thâm nhập thị trường Phát triển sản phẩm Chiến lược tăng trưởng tập trung 3. CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC Chiến lƣợc đa dạng hóa Đa dạng hóa hàng ngang Đa dạng hóa hàng dọc đa dạng hóa đồng tâm Đa dạng hóa hàng ngang Đa dạng hóa hàng dọc 3. CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC Nhà cung cấp Công ty mình Hội nhập phía trước Hội nhập phía sau Công ty mình Nhà phân phối Chiến lƣợc hội nhập Cty mình Đối thủ Hội nhập hàng ngang 1. Môi trường vĩ mô và vi mô là gì? 2. Môi trường vĩ mô & vi mô bao gồm những nhân tố nào? 3. Môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến các tổ chức? 4. Những giải pháp quản trị nào nhằm hạn chế những bất trắc của các yếu tố môi trường? Sự tín nhiệm của khách hàng là tài sản vô giá đối với doanh nghiệp Phải thỏa mãn nhu cầu thị hiếu của khách hàng với phương châm “Khách hàng là thượng đế”  Khi khách hàng có ưu thế  Kéo giá xuống  Đòi hỏi nâng cao chất lượng  Cung cấp dịch vụ tốt hơn Giảm lợi nhuận công ty Khi nào người mua có ưu thế ?  Mua lượng lớn  Thuận tiện & ít tốn kém khi chuyển sang mua của người khác  Có nhiều sản phẩm thay thế  Có nhiều doanh nghiệp cung ứng trong ngành  Người mua sẽ theo đuổi chiến lược hợp nhất về phía sau  Sản phẩm người bán không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm của người mua Doanh nghiệp cần làm?  Xác định được khách hàng hiện tại & tương lai để định hướng chiến lược rõ ràng  Phân tích khách hàng dựa theo nhiều tiêu thức khác nhau như địa dư, thu nhập, nhân khẩu học, tâm lý khách hàng Hiểu biết về đối thủ cạnh tranh rất có ý nghĩa đối với Xác định chiếntylược các công  cạnh tranh Nokia Samsung Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ cạnh tranh  Số lượng doanh nghiệp tham gia cạnh tranh trong ngành  Mức độ tăng trưởng của ngành  Cơ cấu chi phí  Mức độ đa dạng hóa sản phẩm Phân tích từng đối thủ cạnh tranh “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”  Mục tiêu tương lai của đối thủ cạnh tranh?  Chiến lược kinh doanh của đối thủ cạnh tranh?  Điểm mạnh & điểm yếu của đối thủ cạnh tranh? Phải nhận định được nguồn gốc và biểu biện của nguy cơ xuất hiện đối thủ cạnh tranh mới Giải pháp giúp công ty bảo vệ vị trí cạnh tranh là duy trì hàng rào hợp pháp nhằm ngăn cản sự xâm nhập ngành Thiết lập mối quan hệ tốt với nhà cung ứng mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp  Khi nhà cung ứng có ưu thế  Nâng giá đầu vào  Giảm chất lượng đầu vào  Cung cấp dịch vụ kém hơn Giảm lợi nhuận công ty Khi nào nhà cung cấp có ưu thế ?  Công ty mua hàng không phải là khách hàng quan trọng  Khó khăn & tốn kém khi chuyển sang mua của người khác  Có ít sản phẩm thay thế & quan trọng đối với công ty mua  Có ít doanh nghiệp cung ứng trong ngành  Người mua khó theo đuổi chiến lược hợp nhất về phía sau  Những nhà cung cấp có thể liên kết lại với nhau
- Xem thêm -