Tài liệu Slide bài giảng khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.ppt

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PPT |
  • Lượt xem: 16 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

KĨ THUẬT KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG Chu Thị Soa – Quận hải Châu – Đà Nẵng. Website: chungocmai.vn102.net Chuẩn bị 2 mảnh vải có kích thước: 10 cm x 15 cm 10 cm 15 cm Quy tr×nh thùc hiÖn:  . . . . . . . . . . . . 1cm 1, V¹ch dÊu ®ưêng kh©u: 2. Kh©u lưîc ghÐp hai mÐp v¶i: 3. Kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u thưêng. . . . . . . . Thùc hµnh Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm: + Kh©u ghÐp ®ưîc hai m¶nh v¶i. §ưêng kh©u c¸ch ®Òu mÐp v¶i. + §ưêng kh©u ë mÆt tr¸i cña hai m¶nh v¶i. + C¸c mòi kh©u tư¬ng ®èi b»ng nhau vµ c¸ch ®Òu nhau. + Hoµn thµnh s¶n phÈm ®óng thêi gian quy ®Þnh. Dặn dò tiết học sau
- Xem thêm -