Tài liệu Skknxay dung kh truong mam non

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Kinh nghiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë trêng mÇm non T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ Thuû HiÖu trëng trêng MÇm non DiÔn Th¸p I. §Æt vÊn ®Ò Chóng ta biÕt r»ng bÊt kú mét Quèc gia, mét Bé, mét Ngµnh hay mét ®¬n vÞ, mét ®Þa ph ¬ng, mét doanh nghiÖp… trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Òu ph¶i cã kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch ®îc hiÓu chung lµ toµn bé nh÷ng ®iÒu v¹ch ra mét c¸ch cã hÖ thèng vÒ nh÷ng c«ng viÖc dù ®Þnh lµm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh víi c¸ch thøc, tr×nh tù vµ thêi h¹n tiÕn hµnh. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch lµ qu¸ tr×nh s¾p xÕp cã tÝnh to¸n tr íc mét c¸ch khoa häc c¸c chØ tiªu, tr×nh tù tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc trong kho¶ng thêi gian ®Þnh s½n víi sù ph©n c«ng con ngêi vµ bè trÝ vËt lùc hîp lý ®Ó c«ng viÖc ®ã cã thÓ tiÕn hµnh mét c¸ch chñ ®éng, ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, víi thêi gian tiÕt kiÖm nhÊt. §èi víi ngµnh Gi¸o dôc vµ §µo t¹o (GD&§T), lËp kÕ ho¹ch lµ chøc n¨ng cña tÊt c¶ c¸c nhµ qu¶n lý dï tÝnh chÊt vµ ph¹m vi cña nã kh¸c nhau ë nh÷ng cÊp qu¶n lý kh¸c nhau. Chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch liªn quan chÆt chÏ ®Õn c¸c chøc n¨ng kh¸c cña ngêi c¸n bé qu¶n lý trong chu tr×nh ho¹t ®éng qu¶n lý cña m×nh: LËp kÕ ho¹ch - tæ chøc - chØ ®¹o - kiÓm tra - ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch. LËp kÕ ho¹ch lµ kh©u ®Çu tiªn trong chu tr×nh qu¶n lý, nã cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý. V.I Lª Nin ®· tõng nãi: " Mäi kÕ ho¹ch ®Òu lµ thíc ®o, tiªu chuÈn, ®Ìn pha vµ lµ c¸i mèc" §èi víi c¸c trêng häc, chÊt lîng cña kÕ ho¹ch vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch quyÕt ®Þnh chÊt lîng, hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc - d¹y häc diÔn ra trong ®ã. §Æc biÖt ®èi víi trêng mÇm non, n¬i mµ qu¸ tr×nh s ph¹m kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ qu¸ tr×nh d¹y häc mµ cßn lµ qu¸ tr×nh ch¨m sãc, nu«i d ìng trÎ th× viÖc lËp kÕ ho¹ch l¹i cµng quan träng. LËp kÕ ho¹ch lµ mét biÖn ph¸p chñ yÕu, nã gióp ng êi qu¶n lý h×nh dung râ rµng vµ chñ ®éng trong c«ng viÖc. KÕ ho¹ch lµ c¬ së thèng nhÊt mäi ho¹t ®éng cña c¸c thµnh viªn trong vµ ngoµi nhµ trêng nh»m thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®Æt ra trong n¨m häc, gióp cho mäi ho¹t ®éng cña nhµ tr êng tËp trung vµo c¸c nhiÖm vô träng t©m. MÆt kh¸c, nã gióp cho ngêi HiÖu trëng chñ ®éng trong khi ®iÒu hµnh c«ng viÖc, ®a c¸c ho¹t ®éng vµo nÒ nÕp.NÕu kh«ng cã kÕ ho¹ch th× mäi ho¹t ®éng trë nªn v« môc ®Ých, trë nªn khã kh¨n, kh«ng tr¸nh khái mß mÉm, giÉm ®¹p lªn nhau, lóng tóng vµ lu«n n»m trong t×nh tr¹ng bÞ ®éng. KÕ ho¹ch ®ång thêi cßn lµ c¬ së ®Ó nhµ trêng vµ cÊp trªn kiÓm tra, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng, biÕt ®îc kÕt qu¶ ®Ó gióp nhµ trêng cã sù thay ®æi, biÕn ®æi tÝch cùc nh»m t¹o nªn sù ph¸t triÓn c¶ vÒ chÊt vµ l îng. Tuy thÕ lý luËn kÕ ho¹ch hãa cña Khoa häc qu¶n lý gi¸o dôc hÕt søc kh¸i qu¸t, trõu tîng nªn nhËn thøc trong mçi ngêi kh«ng khái kh«ng cã nh÷ng chç kh¸c nhau, khã vËn dông. Bªn c¹nh ®ã, viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë c¸c trêng MÇm non thêng gÆp ph¶i kh¸ nhiÒu khã kh¨n vÒ x¸c ®Þnh môc tiªu, cô thÓ ho¸ c¸c nhiÖm vô, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p cha x¸c ®¸ng nªn mÆc dÇu cã kÕ ho¹ch nhng tÝnh kh¶ thi cßn qu¸ yÕu. ViÖc cô thÓ ho¸ lý luËn x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë c¸c trêng MÇm non ®Ó tiÖn sö dông lµ hÕt søc cÇn thiÕt. V× thÕ , trong qu¸ tr×nh lµm c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc, qua thùc tÕ x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m häc, t«i m¹nh d¹n chän vµ nªu lªn" mét sè kinh nghiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë trêng MÇm non ". II. NhËn thøc cò - gi¶i ph¸p cò Trong nh÷ng n¨m tõ 2002 trë vÒ tríc, khi mµ ®Ò ¸n "N©ng cao chÊt lîng GD&§T phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸" cña Së GD&§T NghÖ An cha ®îc Uû ban nh©n d©n (UBND) TØnh phª duyÖt. §ång thêi vµo thêi ®iÓm Êy, quy chÕ c«ng nhËn trêng MÇm non ®¹t chuÈn Quèc gia giai ®o¹n tõ 2002 ®Õn 2005 cña Bé trëng Bé GD&§T chØ míi võa ra ®êi, cha ®îc ¸p dông réng r·i nh b©y giê th× nh×n chung hiÖu qu¶ gi¸o dôc ë c¸c nhµ trêng tuy ®· cã nh÷ng biÕn chuyÓn tÝch cùc nhng cha thùc sù s©u, réng vµ bÒn v÷ng. PhÇn nµo chÞu ¶nh hëng cña c¬ chÕ gi¸o dôc cò, cña ph¬ng ph¸p d¹y häc cò vµ ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc cò, trong ®ã mét vÊn ®Ò kh«ng nhá lµ viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c nhµ qu¶n lý. C¸c trêng MÇm non thùc tr¹ng ®ã l¹i cµng lµ mét vÊn ®Ò næi cém, phæ biÕn. §iÒu næi cém, phæ biÕn mµ t«i muèn nãi ®Õn ë ®©y lµ hÇu hÕt HiÖu trëng ë c¸c trêng MÇm non ®Òu cha ph¸t huy d©n chñ khi x©y dùng kÕ ho¹ch, cha n¾m b¾t hÕt mäi th«ng tin cã liªn quan ®Õn kÕ ho¹ch. Víi t×nh tr¹ng ®ã, kÕ ho¹ch cña trêng MÇm non cßn mang tÝnh chÊt chung chung, ®¬n gi¶n, thÓ hiÖn ë th«ng tin thiÕu cô thÓ, ch a x¸c ®Þnh hoÆc x¸c ®Þnh cha râ c¸c nhiÖm vô träng t©m, c¸c biÖn ph¸p ®Ò ra kh«ng cô thÓ vµ Ýt s¸ng t¹o. ChÝnh v× thÕ mµ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cßn mang tÝnh "mïa vô", "®Õn ®©u hay ®ã", kh«ng cã khoa häc, kh«ng cã sù tÝnh to¸n tríc nªn dÉn ®Õn c¸c ho¹t ®éng trong nhµ trêng kh«ng cã nÒ nÕp, c¸n bé qu¶n lý còng nh c¸c bé phËn thiÕu chñ ®éng trong c«ng viÖc. MÆt kh¸c, mét thùc tr¹ng cÇn kh¾c phôc ngay n÷a lµ: hÇu hÕt HiÖu tr ëng c¸c trêng MÇm non chØ "®¬n ph¬ng" x©y dùng kÕ ho¹ch, c¸c bé phËn, c¸c c¸ nh©n n¾m ®îc kÕ ho¹ch cña nhµ trêng, ngîc l¹i HiÖu trëng l¹i kh«ng biÕt kÕ ho¹ch cña tõng bé phËn, tõng c¸ nh©n, do cha tæ chøc chØ ®¹o toµn trêng cïng x©y dùng kÕ ho¹ch,v× thÕ mµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc kh«ng cao. Nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng trªn, theo nhËn xÐt cña b¶n th©n t«i mét phÇn lµ do n¨ng lùc qu¶n lý cña HiÖu trëng cßn h¹n chÕ, nhng c¬ b¶n vÉn lµ do néi dung vµ ph¬ng ph¸p ®µo t¹o C¸n bé qu¶n lý cha hîp lý, cha cô thÓ, cha h×nh thµnh kü n¨ng lËp kÕ ho¹ch cho HiÖu trëng. Vµ ph¶i ch¨ng lµ thiÕu mét sù thèng nhÊt, thiÕu mét mÉu kÕ ho¹ch cô thÓ nªn HiÖu trëng khã h×nh dung. Nh t«i ®· nãi ë phÇn ®Æt vÊn ®Ò, ®ã lµ: lý luËn kÕ ho¹ch cña khoa häc qu¶n lý cßn qu¸ trõu tîng, kh¸i qu¸t nªn khã vËn dông. §Æc biÖt lµ nÕu ngêi HiÖu trëng nµo ®ã kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin h¹n chÕ, vËn dông lý luËn vµo thùc tÕ kÐm, ®óc rót kinh nghiÖm chËm, thiÕu ®æi míi th× thùc tr¹ng nªu trªn lµ khã tr¸nh khái. III. NhËn thøc míi - Gi¶i ph¸p míi 1. NhËn thøc míi Ngµy 7/8/2002, §Ò ¸n "N©ng cao chÊt lîng GD&§T phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸" cña Së GD&§T NghÖ An ®îc UBND TØnh phª duyÖt theo Q§ sè 2747/Q§-UBND . Cïng víi Q§ sè 45/2001/Q§ - BGD&§T ngµy 26/12/2001 vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ c«ng nhËn trêng MÇm non ®¹t chuÈn Quèc gia giai ®o¹n 2002 - 2005 cña Bé GD&§T ®· thæi mét luång giã míi vµo GD&§T NghÖ An. Môc tiªu cña §Ò ¸n lµ x©y dùng c¸c bíc ®i vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu trong giai ®o¹n 2002- 2010 ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc trong c¸c nhµ trêng ë tØnh NghÖ An nh»m thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc. Mét trong c¸c gi¶i ph¸p ®ã lµ ®æi míi qu¶n lý gi¸o dôc trong ®ã thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ trong c¸c nhµ tr êng, c¸c c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc lµ mét vÊn ®Ò cÇn quan t©m: "Ph¶i d©n chñ ho¸, c«ng khai ho¸, ph¶i thùc hiÖn ®óng ph¬ng ch©m d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra". §©y thùc sù lµ mét ph¬ng ch©m lµm biÕn chuyÓn mét c¸ch râ nÐt nhËn thøc còng nh thãi quen trong c«ng t¸c qu¶n lý cña HiÖu trëng ë c¸c trêng MÇm non. MÆt kh¸c cßn lµm cho c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng, céng ®ång x· héi nhËn thøc ®óng ®¾n vµ ®· thùc sù tham gia vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch cïng víi nhµ trêng. §éi ngò HiÖu trëng c¸c trêng MÇm non trong n¨m 2005 cßn ®îc Bé GD&§T phèi hîp víi c¬ quan UNESCO Hµ Néi tËp huÊn vÒ c«ng t¸c qu¶n lý theo dù ¸n ph¸t triÓn trÎ th¬ dùa vµo céng ®ång. Trong ®ã c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong trêng MÇm non ®· ®îc gîi ý, ph©n tÝch t¬ng ®èi cô thÓ. Tõ n¨m 2002 ®Õn nay, cïng víi phong trµo x©y dùng c¸c trêng MÇm non ®¹t chuÈn Quèc gia, chÊt lîng x©y dùng kÕ ho¹ch ®· thùc sù ®æi míi theo yªu cÇu chung. Sau ®ît tËp huÊn, sau nh÷ng n¨m trùc tiÕp x©y dùng kÕ ho¹ch, b¶n th©n t«i nãi riªng vµ ®¹i ®a sè c¸c HiÖu tr ëng ë ®Þa bµn huyÖn DiÔn Ch©u nãi chung c¬ b¶n ®· n¾m b¾t ®îc c¸c bíc tiÕn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch, c¸ch x©y dùng kÕ ho¹ch, kh¶ n¨ng thùc thi cña kÕ ho¹ch ®· ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nhng vÊn ®Ò ®Æt ra lµ: víi gîi ý mÉu kÕ ho¹ch nh vËy , tiÕn tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch ®· ®îc HiÖu trëng c¸c trêng MÇm non cô thÓ ho¸ nh thÕ nµo? ChÊt lîng cña kÕ ho¹ch ®· ®¹t ®Õn hiÖu qu¶ thùc sù cha? Lµm thÕ nµo ®Ó kÕ ho¹ch n¨m häc thùc sù lµ ph¬ng ch©m hµnh ®éng cña toµn trêng, cña tõng bé phËn, tõng tæ, tõng c¸ nh©n vµ còng lµ cña l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng, c¸c ®oµn thÓ, cña Héi phô huynh häc sinh vµ cña c¸c bËc phô huynh. §Ó tr¶ lêi cho c¸c c©u hái nªu trªn, qua nh÷ng n¨m trùc tiÕp x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch, qua ®óc rót kinh nghiÖm, t«i m¹nh d¹n nªu lªn mét sè c¸ch lµm nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ®ã. 2) Gi¶i ph¸p míi X¸c ®Þnh ®îc r»ng lËp kÕ ho¹ch lµ c«ng viÖc v« cïng khã kh¨n, ®ßi hái cao kh«ng chØ ë n¨ng lùc vµ kü n¨ng cña ngêi HiÖu trëng mµ cßn cã sù s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng ph©n tÝch, ph¸n ®o¸n vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i ®Çu t nhiÒu thêi gian. Bªn c¹nh ®ã, cÇn cã t duy l«gic, n¾m b¾t vµ xö lý c¸c th«ng tin linh ho¹t, chÝnh x¸c, biÕt x¸c ®Þnh môc tiªu träng t©m, môc tiªu chung vµ môc tiªu cô thÓ cña nhµ tr êng, ®a ra c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn cô thÓ, phï hîp, ph©n chia, bè trÝ c«ng viÖc khoa häc, hîp lý ®Ó dÔ dµng hoµn thµnh kÕ ho¹ch. Cô thÓ cña nh÷ng vÊn ®Ò ®ã ®îc thÓ hiÖn b»ng hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p nh sau. Gi¶i ph¸p 1. T×m hiÓu, nghiªn cøu kü c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Ó hiÓu râ, hiÓu ch¾c nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch. Khi x©y dùng kÕ ho¹ch nhÊt thiÕt ngêi HiÖu trëng ph¶i dùa vµo nh÷ng c¨n cø quan träng, ®ã lµ: - V¨n kiÖn vµ NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng c¸c cÊp. - LuËt gi¸o dôc, LuËt b¶o vÖ vµ ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ em. - §iÒu lÖ trêng MÇm non. - Thùc tiÔn gi¸o dôc mÇm non trong nh÷ng n¨m qua vµ chiÕn lîc GD&§T ®Õn n¨m 2010, môc tiªu gi¸o dôc mÇm non trong 10 n¨m tíi. - KÕt luËn cña Phã Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i héi nghÞ ChÝnh phñ vÒ gi¸o dôc mÇm non ngµy 25/6/2002. - Híng dÉn nhiÖm vô n¨m häc cña Bé- Së- Phßng GD&§T. - C¨n cø vµo môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña §¶ng bé, H§ND, UBND x·, c¨n cø vµo thùc tr¹ng, vÞ trÝ ®· ®¹t ®îc trong n¨m võa qua. Tõ nh÷ng c¨n cø ®ã, muèn x©y dùng kÕ ho¹ch tèt, ngêi HiÖu trëng cÇn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt thËt cô thÓ, chÝnh x¸c c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn kÕ ho¹ch . §©y ®îc gäi lµ kh©u cung cÊp vÒ lý thuyÕt. ViÖc cung cÊp lý luËn kh«ng chØ ®¬n thuÇn n¾m b¾t tõ ®ît häc líp CBQL, tõ c¸c ®ît tËp huÊn chuyªn ®Ò mµ thªm vµo ®ã, b¶n th©n ph¶i tù t×m tßi, khai th¸c trong cuéc sèng, trong c«ng t¸c hµng ngµy, qua ®ång nghiÖp, qua hÖ thèng th«ng tin ®¹i chóng ®Ó tù cung cÊp thªm lý luËn cho m×nh. T«i rÊt t©m ®¾c mét ®iÒu r»ng: HiÖu trëng trong bÊt kú giai ®o¹n nµo còng cÇn ph¶i ®äc, ph¶i xem ®Ó tÝch luü. ViÖc ®äc vµ nghiªn cøu kü c¸c chØ thÞ, v¨n b¶n ®Ó n¾m b¾t ®îc ®êng lèi, quan ®iÓm, chñ tr¬ng cña §¶ng, Nhµ níc vµ cña Ngµnh vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc MÇm non lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng. T«i muèn nhÊn m¹nh ë ®iÓm nµy h¬n mét chót n÷a bëi theo t«i ®îc biÕt, t×nh tr¹ng HiÖu trëng c¸c trêng MÇm non nãi riªng vµ c¸c trêng häc nãi chung, mét bé phËn kh«ng nhá cha thùc sù lµm tèt ®iÒu nµy. VÉn cßn kh«ng Ýt HiÖu trëng khi ®îc hái vÒ c¸c v¨n b¶n híng dÉn, vÒ ®êng lèi chØ ®¹o cña cÊp trªn ®· r¬i vµo t×nh tr¹ng lóng tóng. Nguyªn nh©n chñ quan lµ do b¶n th©n HiÖu trëng nghiªn cøu kh«ng kü, kh«ng thêng xuyªn, kh«ng cËp nhËt. Cã thÓ c¸c c«ng v¨n ®îc göi vÒ , ®äc qua mét lÇn råi vµo sæ, vµo hå s¬ lu tr÷ c«ng v¨n vµ ®îc ®Ó nguyªn ®ã ®Õn mÊy n¨m trêi, kh«ng ®äc l¹i, kh«ng nghiªn cøu l¹i ®Ó hiÓu kü h¬n, ®Ó kh¾c s©u vµo trÝ nhí cña m×nh. §iÒu nµy sÏ gÆp khã kh¨n kh«ng nhá khi tiÕn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m. Kinh nghiÖm vÒ vÊn ®Ò nµy, b¶n th©n t«i ®· nghiªm tóc thùc hiÖn mét quy ®Þnh cho riªng m×nh: tÊt c¶ c¸c Q§, v¨n b¶n , chØ thÞ khi nhËn ®îc, HiÖu trëng ph¶i ®äc, xem ®i xem l¹i hai, ba lÇn. §äc xong, tªn v¨n b¶n, sè v¨n b¶n, ngµy ký ®îc ghi ngay vµo sæ theo dâi c«ng v¨n. Ngoµi ra, t«i cßn cã mét sæ phô, ®óc rót nh÷ng ý chÝnh cña c«ng v¨n ghi vµo quyÓn sæ nµy vµ ®îc lu hµng n¨m. Sau mçi th¸ng xem l¹i kü vµ ®îc th«ng qua mét lÇn trong cuéc häp Ban gi¸m hiÖu, häp H§SP. Lµm nh vËy tÊt c¶ c¸c v¨n b¶n kh«ng nh÷ng b¶n th©n ngêi HiÖu trëng n¾m ®îc mµ tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña nhµ trêng ®Òu biÕt. §©y còng chÝnh lµ viÖc lµm gióp cho ngêi HiÖu trëng cã ®îc th«ng tin cô thÓ, chÝnh x¸c khi x©y dùng kÕ ho¹ch. Gi¶i ph¸p 2: Lµm tèt kh©u chuÈn bÞ, cã hÖ thèng th«ng tin ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vÒ nhiÖm vô cña nhµ trêng, cña ®Þa ph¬ng vµ th«ng tin vÒ x· héi. Th«ng tin cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch cña ng êi HiÖu trëng .Theo APhaNaXÐp: "NÕu kh«ng cã th«ng tin, hoÆc th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ th× mäi qu¸ tr×nh qu¶n lý sÏ kh«ng diÔn ra hoÆc diÔn ra mét c¸ch kÐm hiÖu qña". Th«ng tin lµ c¬ së cho viÖc qu¶n lý cã khoa häc vµ hiÖu qu¶. Nhê cã th«ng tin mµ chñ thÓ qu¶n lý kÞp thêi ®iÒu chØnh nh÷ng hiÖn tîng bÊt ngê, ngÉu nhiªn nh»m cho ®¬n vÞ vËn hµnh mét c¸ch b×nh thêng. Muèn cã hÖ thèng th«ng tin tèt ngêi hiÖu trëng cÇn cã ba kü n¨ng: - Thu thËp th«ng tin. - Xö lý th«ng tin. - Lu tr÷ th«ng tin. * Thu thËp th«ng tin: Ngêi HiÖu trëng ph¶i biÕt t×m hiÓu, khai th¸c vµ thu gom (KÓ c¶ nh÷ng th«ng tin nhá). Bªn c¹nh viÖc HiÖu trëng thu thËp th«ng tin, cÇn ph¶i gi¸o dôc cho mäi thµnh viªn trong nhµ tr êng, Héi phô huynh ý thøc thu thËp th«ng tin vÒ nhiÖm vô n¨m häc. Nguån th«ng tin ph¶i ® îc thu thËp ë tÊt c¶ c¸c mÆt liªn quan ®Õn kÕ ho¹ch: §Æc ®iÓm t×nh h×nh, thuËn lîi, khã kh¨n cña ®Þa ph ¬ng, cña nhµ trêng. §êi sèng ngµnh nghÒ cña nh©n d©n, phong tôc, tËp qu¸n, thãi quen sinh ho¹t. VÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, vÒ ®éi ngò, sè lîng trÎ c¸c ®é tuæi, tû lÖ trÎ ra líp hµng n¨m, tû lÖ trÎ SDD, c¸c nhiÖm vô ® îc giao, c¸c v¨n b¶n, chØ thÞ, híng dÉn cña Ngµnh, cña §¶ng, cña ChÝnh quyÒn… TÊt c¶ c¸c lÜnh vùc Êy ®îc thu thËp tõ nhiÒu gãc ®é, nhiÒu ®èi tîng, nhiÒu thêi ®iÓm. Cã thÓ tõ l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng, tõ nh©n d©n, tõ ban chØ huy c¸c xãm, tõ c¸c bËc phô huynh, c¸c c« gi¸o… Qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin ph¶i ®îc thùc hiÖn thêng xuyªn liªn tôc, nhng tËp trung cao ®é lµ vµo thêi ®iÓm chuÈn bÞ bíc vµo n¨m häc míi, HiÖu trëng cïng víi BGH vµ mäi thµnh viªn trong nhµ trêng cÇn t¨ng cêng tÝch cùc cho vÊn ®Ò thu thËp th«ng tin. VÝ dô: Ph©n c«ng gi¸o viªn ®iÒu tra trÎ trong ®é tuæi ph¶i ®îc tiÕn hµnh vµo gi÷a th¸ng7. Qua ®iÒu tra, yªu cÇu gi¸o viªn n¾m ®îc sè trÎ trong ®é tuæi ë tõng xãm, kÕt hîp n¾m b¾t mét sè ý kiÕn cña nh©n d©n vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc võa qua. §ång thêi theo dâi chÕ ®é sinh ho¹t cña gia ®×nh, theo dâi c¸ch bè trÝ b÷a ¨n, giÊc ngñ cho trÎ. Víi viÖc ®iÒu tra, nÕu chØ ®¬n gi¶n lµ n¾m b¾t sè l îng trÎ ë c¸c ®é tuæi kh«ng th«i th× cha ®ñ mµ cïng víi viÖc ®iÒu tra, nÕu biÕt khai th¸c, chóng ta sÏ thu thËp ®îc nhiÒu th«ng tin rÊt bæ Ých cho c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch. * Xö lý th«ng tin: Ngêi HiÖu trëng ph¶i biÕt l¾ng nghe, thu gom tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt. Nhng kh«ng cã nghÜa lµ, tÊt c¶ c¸c th«ng tin Êy ®Òu ®óng, ®Òu chÝnh x¸c. §iÒu nµy ®ßi hái ng êi HiÖu trëng ph¶i biÕt xö lý th«ng tin b»ng c¸ch ph©n tÝch c¸c th«ng tin Êy theo nhiÒu gãc ®é: chñ quan, kh¸ch quan, thËm chÝ cã thÓ dß hái, ®iÒu tra, xem xÐt l¹i ®Ó cã lîng th«ng tin mang ®é chÝnh x¸c cao, kh«ng m©u thuÉn víi ®êng lèi cña §¶ng, cña ChÝnh quyÒn, cña Ngµnh vµ cña Trêng. * Lu tr÷ th«ng tin: Kü n¨ng nµy liªn quan ®Õn vÊn ®Ò t«i ®· tr×nh bµy ë gi¶i ph¸p thø nhÊt ®ã lµ viÖc theo dâi, lu tr÷ c¸c v¨n b¶n, c¸c th«ng tin ®· thu thËp vµ xö lý ®Ó th«ng tin ®Çy ®ñ h¬n. Gi¶i ph¸p 3. Thùc hiÖn tèt ph¬ng ch©m: "D©n biÕt, d©n bµn , d©n lµm, d©n kiÓm tra". Nh t«i ®· tr×nh bµy ë phÇn nhËn thøc míi, ®©y lµ mét ph¬ng ch©m mµ trong §Ò ¸n "N©ng cao chÊt lîng GD&§T phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸" cña Së GD&§T NghÖ An ®Ò cËp tíi. Ph ¬ng ch©m nµy thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt, bëi trÝ tuÖ cña nhiÒu ng êi trong trÝ tuÖ cña mét ngêi vµ trÝ tuÖ cña mét ngêi n»m trong nhiÒu ngêi. "D©n" ë ®©y chÝnh lµ c¸n bé gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn, phô huynh vµ c¸c lùc l îng chÝnh trong vµ ngoµi nhµ trêng. KÕ ho¹ch vµ lËp kÕ ho¹ch lµ nhiÖm vô cña ngêi HiÖu trëng, nhng nh÷ng ngêi HiÖu trëng giái lµ nh÷ng ngêi biÕt xin ý kiÕn cña ®«ng ®¶o quÇn chóng ®ãng gãp t¹o nªn quyÕt ®Þnh cña chÝnh m×nh. NghÜa lµ kÕ ho¹ch kh«ng ph¶i chØ do HiÖu trëng viÕt, tr×nh lªn cÊp trªn phª duyÖt, trë vÒ tæ chøc Héi nghÞ, ®a ra bµn b¹c ®i ®Õn thèng nhÊt. NÕu chØ dõng l¹i ë ®ã th× ph ¬ng ch©m nµy cha triÖt ®Ó, cha ®óng nghÜa vµ cha mang tÝnh chÊt d©n chñ t©p thÓ. §Ó kÕ ho¹ch thùc sù lµ trÝ tuÖ cña tËp thÓ, tríc khi viÕt dù th¶o kÕ ho¹ch ph¶i cã sù bµn b¹c kü trong BGH, Chi bé, sau ®ã cã phiªn häp cho c¸c tæ trëng chuyªn m«n ®îc th¶o luËn, bµn b¹c, nªu ý kiÕn. Trªn c¬ së ®ã, kÕt hîp víi kinh nghiÖm cña b¶n th©n cïng víi hÖ thèng th«ng tin ®· ®îc xö lý, HiÖu trëng míi tiÕn hµnh viÕt dù th¶o kÕ ho¹ch n¨m häc.Mét c¸ch lµm t¬ng ®èi hay ®ã lµ ph©n c«ng 2 phã HiÖu trëng viÕt dù th¶o kÕ ho¹ch theo hai m¶ng: Ch¨m sãc gi¸o dôc vµ ch¨m sãc nu«i d ìng. Sau ®ã HiÖu trëng tæng hîp vµ chÊp bót thµnh v¨n b¶n hoµn chØnh .Tríc khi kÕ ho¹ch ®îc phª duyÖt, tæ chøc häp Chi bé nªu lªn nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ môc tiªu, nhiÖm vô n¨m häc, c¸c biÖn ph¸p chÝnh. Sau ®ã tæ chøc phiªn häp toµn thÓ héi ®ång s ph¹m, mêi thªm Héi phô huynh häc sinh. Trong phiªn häp ®ã HiÖu trëng th«ng qua b¶n dù th¶o kÕ ho¹ch trng cÇu vµ xin ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c tæ, c¸c thµnh viªn. Sau khi thèng nhÊt c¬ b¶n, HiÖu trëng míi tiÕn hµnh b¶o vÖ kÕ ho¹ch, tøc lµ duyÖt kÕ ho¹ch theo quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch tõ c¬ së tr×nh lªn cÊp trªn ®Ó ®îc phª duyÖt. §Ó cã sù thèng nhÊt cao, HiÖu trëng cïng víi BGH cÇn tæ chøc tèt Héi nghÞ x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc. T¹i Héi nghÞ nµy, mäi chØ tiªu, biÖn ph¸p ®îc ®a ra bµn b¹c c«ng khai, cô thÓ, cã sù ®ãng gãp x©y dùng cña c¸c tæ, c¸c c¸ nh©n, cã sù chØ ®¹o cña ®Þa ph¬ng, cña Ngµnh. §©y lµ Héi nghÞ nhÊt thiÕt ph¶i mang tinh thÇn tËp trung, d©n chñ cao, mäi thµnh viªn ®Òu cã quyÒn nªu ý kiÕn ®ãng gãp cho kÕ ho¹ch cña nhµ trêng. Sau Héi nghÞ nµy, kÕ ho¹ch sÏ ®îc chÝnh thøc phæ biÕn cho mäi thµnh viªn trong nhµ trêng, sao göi cho c¸c cÊp l·nh ®¹o cã liªn quan theo dâi, gi¸m s¸t. HiÖu trëng cÇn cô thÓ ho¸ kÕ ho¹ch thµnh kÕ ho¹ch häc kú, kÕ ho¹ch th¸ng, kÕ ho¹ch tuÇn ®Ó thùc hiÖn dÇn c¸c chØ tiªu. Mét viÖc lµm gióp Ban gi¸m hiÖu dÔ theo dâi viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c bé phËn, c¸c c¸ nh©n lµ theo dâi b»ng biÓu b¶ng . C¨n cø vµo c¸c néi dung, chØ tiªu vµ biÖn ph¸p mµ ®Þnh ra c¸c viÖc cô thÓ cho c¸c ho¹t ®éng b»ng c¸ch s¾p xÕp theo tr×nh tù thêi gian vµ ®a vµo b¶ng sau: Thêi gian Ph©n c«ng KiÓm tra NhËn xÐt C¸c Ghi chó ChuÈn bÞ ®¸nh ho¹t ®iÒu Phô Tham Ngêi Thêi ®iÒu kiÖn Th¸ng TuÇn gi¸ ®éng chØnh tr¸ch gia tham gia gian Khi x©y dùng kÕ ho¹ch th× mét tÝnh chÊt cÇn ph¶i thÓ hiÖn râ ë ph¬ng ch©m nµy ®ã lµ tÝnh chÊt "hai chiÒu". NghÜa lµ HiÖu trëng x©y dùng kÕ ho¹ch lµ mét chiÒu, ngîc l¹i HiÖu trëng ph¶i biÕt tæ chøc cho c¸c bé phËn, c¸c tæ, c¸c c¸ nh©n x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho tæ vµ c¸ nh©n dùa trªn kÕ ho¹ch n¨m häc cña nhµ trêng, HiÖu trëng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm phª duyÖt, gãp ý bæ sung cho c¸c kÕ ho¹ch ®ã. ChØ ®¹o c¸c bé phËn, c¸c tæ sö dông b¶ng theo dâi ®· nªu ®Ó theo dâi ho¹t ®éng cña tæ, cña bé phËn m×nh phô tr¸ch. Víi quy tr×nh chÆt chÏ ®ã, tinh thÇn ph¸t huy d©n chñ ®îc thÓ hiÖn râ, khuyÕn khÝch ®îc mäi ngêi, mäi bé phËn tù gi¸c thùc hiÖn kÕ ho¹ch víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. Gi¶i ph¸p 4. T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch . Khi ®· ®îc phª duyÖt, b¶n kÕ ho¹ch trë thµnh v¨n b¶n ph¸p lÖnh ®Ó HiÖu trëng ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Song song víi viÖc tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch còng hÕt søc cÇn thiÕt. KiÓm tra ®Ó ®¸nh gi¸ ®îc møc ®é kh¶ thi cña kÕ ho¹ch, ph¸t hiÖn nh÷ng g× cha phï hîp ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi. Gi¶i ph¸p nµy liªn quan ®Õn biÓu b¶ng ë gi¶i ph¸p 3. Khi tiÕn hµnh kiÓm tra cÇn ph¶i b¸m s¸t kÕ ho¹ch n¨m häc, kÕ ho¹ch c¸c bé phËn, c¸c tæ ®Ó cã néi dung, ph¬ng ph¸p kiÓm tra, tõ ®ã ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÝnh x¸c, tr¸nh kiÓm tra chung chung, kh«ng râ môc ®Ýnh. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, cÇn cã ph ¬ng ph¸p ®Ó ®éng viªn, khuyÕn khÝch nh÷ng c¸ nh©n, nh÷ng viÖc lµm tèt, uèn n¾n nh÷ng viÖc lµm ch a ®óng ®Ó híng viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®i ®óng träng t©m. ViÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t còng ®îc tiÕn hµnh b»ng nhiÒu c¸ch: cã b¸o tríc, kiÓm tra ®ét xuÊt, kiÓm tra tõng chØ tiªu… Khi tiÕn hµnh kiÓm tra, HiÖu tr ëng cÇn ph¶i gióp cho ngêi ®îc kiÓm tra thÊy ®îc nh÷ng viÖc lµm ®óng vµ cha ®óng, gãp ý mét c¸ch th¼ng th¾n, ch©n thµnh ®Ó khuyÕn khÝch hä ph¸t huy nh÷ng viÖc lµm tèt, kh¾c phôc nh÷ng viÖc lµm ch a tèt. KiÓm tra ®¸nh gi¸ còng cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®Òu ®Æn hµng th¸ng, sau mçi häc kú cã s¬ kÕt, ®a vµo c¸c tiªu chÝ thi ®ua, khen thëng kÞp thêi c¸c bé phËn vµ c¸ nh©n lµm tèt, ®¬ng nhiªn còng cã nh÷ng h×nh thøc nh¾c nhë nh÷ng c¸ nh©n thùc hiÖn cha tèt. Sau khi kiÓm tra, xÐt thÊy chØ tiªu, biÖn ph¸p nµo hay c¸ch bè trÝ ch a phï hîp th× cÇn ph¶i bµn b¹c ngay trong BGH, Chi bé, c¸c tæ chuyªn m«n ®Ó ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch kÞp thêi. Gi¶i ph¸p 5. Thu hót sù ®Çu t, gióp ®ì, chØ ®¹o chuyªn m«n cña phßng GD&§T gióp HiÖu trëng x©y dùng kÕ ho¹ch ®îc chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ h¬n. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch tÊt nhiªn lµ chøc n¨ng cña HiÖu trëng, ngêi HiÖu trëng ph¶i chÞu toµn bé tr¸ch nhiÖm tríc §¶ng, Nhµ níc vµ nh©n d©n, tríc Héi ®ång gi¸o viªn vÒ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chØ ®¹o cña m×nh. ChÝnh v× thÕ ngêi HiÖu trëng cÇn ph¶i lu«n trau dåi vµ n©ng cao n¨ng lùc cña m×nh b»ng c¸ch nghiªn cøu, t×m tßi, häc hái. Bªn c¹nh ®ã cÇn ph¶i ®îc sù gióp ®ì chØ ®¹o tõ phÝa Phßng GD&§T. §©y lµ mét kinh nghiÖm c¬ b¶n, bëi ë c¬ng vÞ bËc häc nµo sù quan t©m gióp ®ì cña l·nh ®¹o còng cã hiÖu qu¶ h¬n. Sù chØ ®¹o ®ã gióp nhµ trêng mµ trùc tiÕp lµ ngêi HiÖu trëng biÕt ph¬ng thøc x©y dùng kÕ ho¹ch , t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Qua kiÓm tra, chØ ®¹o gióp nhµ trêng t×m thÊy kÕt qu¶ ®¹t ®îc ®Ó ph¸t huy, t×m ra nguyªn nh©n cña h¹n chÕ, tõ ®ã t×m c¸ch kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm trong x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc. Muèn thu hót ®îc sù ®Çu t, gióp ®ì ®ã, thiÕt nghÜ b¶n th©n ph¶i m¹nh d¹n hái, m¹nh d¹n ®Ò xuÊt nh÷ng g× mµ m×nh cha hiÓu, cha thèng nhÊt vµ s½n sµng ®Ò nghÞ ®îc thêng xuyªn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m häc. IV. KÕt qu¶ Víi hÖ thèng nh÷ng gi¶i ph¸p ®· nªu cïng víi sù nghiªm tóc thùc hiÖn cña b¶n th©n, chØ ®¹o toµn trêng cïng nhau thùc hiÖn, tõ n¨m häc 2004 - 2005 ®Õn nay, c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m häc cña trêng MÇm non DiÔn Th¸p chóng t«i ®· thùc sù thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn. §Æc biÖt lµ víi n¨m häc 2006 - 2007 nµy, khi mµ c¸c gi¶i ph¸p trªn ®îc thùc hiÖn bµi b¶n h¬n, cã hÖ thèng h¬n th× hiÖu qu¶ gi¸o dôc cña nhµ trêng ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn râ rÖt. KÕ ho¹ch n¨m häc hµng n¨m cña nhµ trêng ®îc l·nh ®¹o Ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ tËp thÓ c¸n bé gi¸o viªn, Héi phô huynh ®ång t×nh cao. Thu hót ®îc sù quan t©m tham gia cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, c¸c bËc phô huynh. TÊt c¶ ®· ®îc thÓ hiÖn trong mäi ho¹t ®éng cña nhµ trêng , toµn trêng thùc sù ®i vµo nÒ nÕp , BGH chñ ®éng trong c«ng viÖc, c¸c bé phËn vµ c¸ nh©n theo ®óng kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn, nhiÖm vô n¨m häc hµng th¸ng, hµng kú ®Òu ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc, Ýt gÆp sai sãt. C¸c chØ tiªu ®Ò ra hµng n¨m ®Òu ®îc thùc hiÖn mét c¸ch kh¶ thi, c¸c biÖn ph¸p phong phó, s¸ng t¹o, ®æi míi, phï hîp víi ®Þa ph ¬ng, mang tinh thÇn d©n chñ , tËp trung nªn tËp thÓ c¸n bé gi¸o viªn phÊn khëi, tù gi¸c hoµn thµnh mäi nhiÖm vô. L·nh ®¹o ®Þa ph ¬ng vµ nh©n d©n tin tëng vµo chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc cña nhµ trêng, ®îc Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®¸nh gi¸ cao trong c¸c ®ît kiÓm tra. §iÒu ®¸ng phÊn khëi lµ c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay t¹i trêng MÇm non DiÔn Th¸p kh«ng ph¶i lµ c«ng viÖc cña riªng HiÖu trëng n÷a mµ ®· trë thµnh ho¹t ®éng thêng niªn cña toµn trêng. ThÓ hiÖn: tríc vµ sau khi ¸p dông chÆt chÏ c¸c gi¶i ph¸p nªu trªn th× hiÖu qu¶ x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m häc cô thÓ nh sau: N¨m hoc 2004- 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 Néi dung Gi¸o viªn biÕt c¸ch x©y 40% 60% 90% dùng kÕ ho¹ch. C¸c Tæ, c¸c bé phËn cã 40% 80% 100% kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. Kh¶ n¨ng thùc thi cña kÕ 70% 80% 95% ho¹ch. V. Bµi häc kinh nghiÖm Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch ë mét trêng MÇm non vïng n«ng th«n, víi hÖ thèng nhËn thøc vµ gi¶i ph¸p h÷u hiÖu t«i ®· tr×nh bµy, tÊt c¶ to¸t lªn nh÷ng kinh nghiÖm mµ b¶n th©n t«i ®óc rót ®îc trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch: - Tríc hÕt ngêi HiÖu trëng cÇn ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n vµ x¸c ®Þnh ®îc r»ng: c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc lµ viÖc lµm rÊt quan träng, cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c c¬ së gi¸o dôc ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c trêng MÇm non. NhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña ngêi HiÖu trëng, HiÖu trëng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn tríc §¶ng, Nhµ níc, tríc Ngµnh vµ tríc tËp thÓ c¸n bé, gi¸o viªn vÒ c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch cña m×nh. - Chóng ta cÇn thèng nhÊt víi nhau mét ®iÒu r»ng: lËp kÕ ho¹ch lµ mét viÖc lµm mang tÝnh hÖ thèng, cã sù chuÈn bÞ t liÖu tÝnh to¸n tríc, cã sù s¾p xÕp thêi gian mét c¸ch khoa häc, cã b¾t ®Çu vµ cã kÕt thóc vµ l¹i b¾t ®Çu chu tr×nh míi nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô hµng n¨m. - CÇn ®Çu t nhiÒu thêi gian ®Ó nghiªn cøu lý luËn, thu thËp th«ng tin, ®Æc biÖt hÖ thèng th«ng tin ph¶i ®îc HiÖu trëng thu thËp vµ xö lý tèt. TuyÖt ®èi kh«ng ®îc ®Ó c¸c th«ng tin sai thùc tÕ, sai víi chñ tr¬ng ®êng lèi cña §¶ng, biÕt vËn dông lý luËn vµo thùc tÕ mét c¸ch mÒm dÎo, linh ho¹t, s¸ng t¹o, phï hîp vµ cã tÝnh kh¶ thi cao. - HiÖu trëng ph¶i cã ph¬ng ph¸p, c¸ch thøc ®a dÇn c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch cña nhµ trêng ®i vµo nÒ nÕp ®Ó ho¹t ®éng nµy sím trë thµnh môc tiªu cÇn thiÕt vµ tù nhiªn trong nhµ trêng. Khi x©y dùng kÕ ho¹ch, HiÖu trëng nhÊt thiÕt ph¶i thùc hiÖn tèi ®a c¸c nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch, biÕt sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc trong nhµ trêng, tu©n thñ tuyÖt ®èi quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch. LÊy ph¬ng ch©m "D©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra" lµ sîi chØ ®á xuyªn suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn. Bªn c¹nh ®ã cÇn lµm tèt c«ng t¸c båi dìng n¨ng lùc chuyªn m«n, tr×nh ®é nhËn thøc trong ®éi ngò gi¸o viªn gióp nhµ trêng trong viÖc lËp kÕ ho¹ch. - CÇn biÕt tËp trung lùc lîng nßng cèt, nh phã HiÖu trëng, tæ trëng chuyªn m«n, gi¸o viªn giái, c¸c ®oµn thÓ, Héi phô huynh häc sinh. KhuyÕn khÝch héi ®ång gi¸o dôc nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ th¸i ®é tÝch cùc, chÝnh x¸c trong khi x©y dùng kÕ ho¹ch, ph¸t huy tèi ®a tÝnh kh¶ thi cña kÕ ho¹ch. Trªn ®©y lµ nh÷ng kinh nghiÖm nhá cña c¸ nh©n t«i trong c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch ë trêng MÇm non. Víi tÝnh chÊt c¸ nh©n nªn ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, rÊt mong ®îc sù gãp ý, chØ ®¹o cña Héi ®ång khoa häc c¸c cÊp ®Ó nh÷ng kinh nghiÖm ®ã ® îc hoµn h¶o h¬n. DiÔn Th¸p, th¸ng 5 n¨m2007
- Xem thêm -