Tài liệu Skkn xây dựng một hệ thống câu hỏi “trắc nghiệm khách quan” trong phần cơ học của vật lí lớp 8

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Néi dung I. PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi. 2. Môc ®Ých chän ®Ò tµi. 3. Ph¬ng ph¸p vµ ph¹m vi nghiªn cøu. II. PhÇn lý luËn 1. C¸c u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p kiÓm tra tr¾c nghiÖm. 2. LiÖt kª c¸c d¹ng c©u hái tr¾c nghiÖm thêng gÆp. III. PhÇn néi dung 1. §Æc ®iÓm cÊu tróc cña néi dung kiÕn thøc. 2. S¬ ®å néi dung kiÕn thøc. 3. Néi dung cô thÓ cÇn n¾m ®îc. 4. C¸c kÜ n¨ng häc sinh cÇn cã. 5. C¸c sai lÇm häc sinh thêng m¾c ph¶i. 6. HÖ thèng c©u hái. IV. PhÇn kÕt luËn. g Tran I. PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi Ngµy nay tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ cña c¸c níc trªn thÕ giíi ph¸t triÓn nh vò b·o, nhu cÇu cña con ngêi ngµy cµng ®ßi hái c¸c ngµnh khoa häc ph¶i ph¸t triÓn nhanh vµ m¹nh mÏ h¬n n÷a. Do ®ã viÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y häc lµ v« cïng quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c nhµ trêng phæ th«ng. §øng tríc xu thÕ ph¸t triÓn cña gi¸o dôc thÕ giíi hiÖn nay ®ång thêi nghiªn cøu quan ®iÓm gi¸o dôc ë ViÖt Nam qua ba lÇn c¶i c¸ch gi¸o dôc, ®Æc biÖt lµ viÖc ®æi míi néi dung ch¬ng tr×nh SGK thùc hiÖn tõ n¨m 2002- 2003 ®Õn nay th× ®ßi hái viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi gi¸o dôc- ®µo t¹o. Tríc sù bïng næ vÒ th«ng tin khoa häc cña loµi ngêi trªn thÕ giíi ®ßi hái gi¸o dôc níc ta ph¶i nhanh chãng tiÕn kÞp c¸c níc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, ngµnh gi¸o dôc- ®µo t¹o níc ta ph¶i ®µo t¹o ®îc nh÷ng con ngêi n¨ng ®éng tù chñ, s¸ng t¹o, n¾m b¾t vµ sö dông thµnh th¹o nh÷ng c«ng nghÖ cña khoa häc kÜ thuËt. Môc tiªu cña gi¸o dôc THCS lµ: “ Gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña gi¸o dôc tiÓu häc, cã tr×nh ®é häc vÊn trung häc c¬ së vµ nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ kÜ thuËt híng vµ nghiÖp ®Ó tiÕp tôc häc trung häc phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng”. LuËt gi¸o dôc níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam nªu râ. “Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc tù gi¸c chñ ®éng, t duy s¸ng t¹o cña ngêi häc, båi dìng n¨ng lùc tù häc, lßng say mª häc tËp vµ ý chÝ v¬n lªn…”. (§iÒu 4 luËt gi¸o dôc) Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ë phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc tù gi¸c, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh, rÌn luyÖn kÜ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn cuéc sèng t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm vui høng thó häc tËp cña häc sinh. NghÞ quyÕt trung ¬ng ®· chØ râ “Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu ph¸t tiÓn gi¸o dôc- ®µo t¹o lµ mét ®éng lùc quan träng thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc lµ nguån lùc con ngêi, yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn x· héi t¨ng trëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng”. Ho¹t ®éng d¹y häc cã vÞ trÝ quyÕt ®Þnh tíi viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch, n¨ng lùc cña häc sinh. V× vËy viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò toµn x· héi quan t©mmµ tríc hÕt ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc- ®µo t¹o th× ngµnh gi¸o dôc- ®µo t¹o ph¶i cã nh÷ng ®æi míi vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc ®æi míi vÒ viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh, nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, t duy s¸ng t¹o cña häc sinh. VËt lÝ häc lµ c¬ së cña nhiÒu ngµnh kÜ thuËt quan träng. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc vËt lÝ g¾n bã chÆt chÏ vµ cã t¸c ®éng qua l¹i trùc tiÕp víi sù tiÕn bé cña khoa häc kÜ thuËt. V× vËy nh÷ng hiÓu biÕt vµ nhËn thøc vËt lÝ cã gi¸ tri to lín trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹iho¸ ®Êt níc. M«n VËt lÝ cã vai trß quan träng trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu ®µo t¹o con ngêi ë trêng trung häc nãi chung vµ bËc THCS nãi riªng. Môc tiªu cña m«n VËt lÝ THCS lµ trng bÞ cho häc sinh hÖ th«nggs kiÕn thøc vËt lÝ c¬ b¶n bíc ®Çu h×nh thµnh cho häc sinh nh÷ng kÜ n¨ng c¬ b¶n phæ th«ng vµ thãi quen lµm viÖc khoa häc, gãp phÇn h×nh thµnh n¨ng lùc nhËn thøc vµ phÈm chÊt, nh©n c¸ch mµ môc tiªu gi¸o dôc THCS ®Ò ra. Trong ch¬ng tr×nh vËt lÝ THCS hiÖn nay dîc viÕt theo tinh thÇn ®æi míi néi dung cÊu tróc ch¬ng tr×nh, néi dung SGK còng hoµn toµn thay ®æi so víi SGK cò. ChÝnh v× vËy cÇn ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi mí c¸ch kiÓm tra ®¸nh gi¸ cho phï hîp vµ ®¸p øng nhu cÇu viÖc h×nh thµnh con ngêi míi x· héi chñ nghÜa. §Ó gióp c¸c em lÜnh héi kiÕn thøc mét c¸ch tèt nhÊt c¸c tri thøc khoa häc chóng ta nh÷ng nhµ s ph¹m nhÊt thiÕt ph¶i trang bÞ cho c¸c em mét ph¬ng ph¸p häc tËp míi b»ng chÝnh sù nç lùc tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o vµ n¨ng lùc nghiªn cøu, tù t×m ra ch©n lý khoa häc. Cã nh vËy th× c¸c em míi më mang kiÕn thøc, vèn hiÓu biÕt cña m×nh, biÕt vËn dông tri thøc khoa häc vµo thùc tÕ vµ chÊt lîng gi¸o dôc míi ®îc n©ng lªn. X¸c ®Þnh ®îc tÇm quan träng cña m«n VËt lÝ ®ßi hái ngêi gi¸o viªn d¹y vËt lÝ ph¶i kh«ng ngõng tù häc hái vµ nghiªn cøu tù n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña m×nh, tÝch luü cho m×nh vèn kiÕn thøc vËt lÝ phong phó vµ biÕn nã trë thµnh kiÕn thøc cña m×nh, ®ång thêi biÕt sö dông vèn kiÕn thøc ®ã ®Ó ®¹t dîc hiÖu qu¶ cao nhÊt. Mét trong nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cÇn thiÕt lµ phÈi rÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng gi¶i bµi tËp vËt lÝ nhanh, chÝnh x¸c vµ tèi u nhÊt. §ã chÝnh lµ yªu cÇu cña d¹ng bµi tËp “Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan”. 2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi. - Xây dựng một hệ thống câu hỏi “trắc nghiệm khách quan” trong phần cơ học của Vật lí lớp 8. HÖ thèng c©u hái ®îc x©y dùng dùa trªn nh÷ng sai lÇm mµ häc sinh thêng m¾c ph¶i trong khi lµm bµi tËp. - HÖ thèng c©u hái trong ®Ò tµi ®îc x©y dùng víi phÇn dÉn, phÇn ®¸p ¸n, ph©n môc ®Ých kiÓm tra kiÕn thøc, phÇn kiÕn thøc cÇn nhí, nh÷ng sai lÇm häc sinh cã thÓ m¸c ph¶i vµ ®¸p ¸n ®óng. - D¹ng c©u hái lµ d¹ng c©u hái nhiÒu lùa chän “4 ®¸p ¸n”. 3. Ph¬ng ph¸p vµ ph¹m vi nghiªn cøu. * Ph¬ng ph¸p - Môc ®Ých ®Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc n¾m kiÕn thøc cña häc sinh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan. PhÇn kiÕn thøc cÇn kiÓm tra ®îc nhiÒu, n©ng møc hiÓu, møc biÕt, møc ¸p dông, møc ph©n tÝch, møc tæng hîp, møc thÈm ®Þnh lªn cao h¬n. - Së dÜ chóng ta cã thÓ lµm ®îc hÖ thèng c©u hái nµy v× häc sinh ®· cã mét sè kiÕn thøc ban ®Çu vÒ c¸c hiÖn tîng vËt lÝ xung quanh. Vèn sèng thùc tÕ, vèn kiÕn thøc to¸n häc ®· dîc n©ng cao mét bíc, tr×nh ®é t duy trõu tîng ®· ph¸t triÓn h¬n, ®· cã kinh nghiÖm vµ c«ng cô ho¹t ®éng nhËn thøc phong phó h¬n. * Ph¹m vi nghiªn cøu - PhÇn néi dung kiÕn thøc híng tíi ®Ó x©y dùng hÖ thèng c©u hái lµ toµn bé phÇn c¬ häc trong vËt lÝ líp 8. - HÖ thèng c©u hái híng tí ®èi tîng THCS. II. PhÇn lý luËn 1. C¸c u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p kiÓm tra tr¾c nghiÖm. “Bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan” bao gåm rÊt nhiÒu c©u hái nªn cã thÓ bao qu¸t mét ph¹m vi rÊt réng cña néi dung ch¬ng tr×nh. Do ®ã mµ c¸c bµi kiÓm tra b»ng tr¸c nghiÖm kh¸ch quan cã tÝnh toµn diÖn vµ hÖ thèng h¬n so víi c¸c bµi kiÓm tra b»ng tr¾c nghiÖm tù luËn. Bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan cã tiªu chÝ ®¸nh gi¸ hoµn toµn ®¬n nhÊt kh«ng phô thuéc vµo ý muèn chñ quan cña ngêi chÊm. Do ®ã kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ kh¸ch quan h¬n so víi tr¾c nghiÖm tù luËn. Sù ph©n bè ®iÓm c¸c bµi kiÓm tra b»ng tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ®îc tr¶i trªn mét phæ réng h¬n nhiÒu, nhê ®ã cã thÓ ph©n lo¹i ®îc râ rµng h¬n c¸c tr×nh ®é häc tËp cña häc sinh, thu hót ®îc th«ng tin ph¶n håi ®Çy ®ñ h¬n vÒ qu¸ tr×nh d¹y vµ häc. Cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng tiÖn kÜ thuËt hiÖn ®¹i trong viÖc chÊm ®iÓm vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ bµi kiÓm tra, do ®ã viÖc chÊm bµi vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ kh«ng cÇn nhiÒu thêi gian. Cã thÓ kiÓm tra sù ph¶n øng nhanh cña häc sinh, khai th¸c ®îc nh÷ng sai lÇm cña häc sinh. Ph¬ng ph¸p häc tËp vµ lµm bµi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan, n©ng møc biÕt, møc hiÓu, møc ¸p dông, møc ph©n tÝch, møc tæng hîp, møc thÈm ®Þnh lªn cao h¬n. C©u hái vµ bµi tËp tuy ng¾n nhng sè lîng c©u hái l¹i nhiÒu, thêng hái d¶i kh¾p ch¬ng tr×nh nªn ®ßi hái häc sinh ph¶i häc hÕt, häc kü kh«ng thÓ häc tñ ®o¸n mß ®Ò kiÓm tra. Khi lµm bµi ph¶i chän ph¬ng ¸n hîp lý nhÊt, nhanh nhÊt, häc sinh chØ chän 1 trong c¸c c©u tr¶ lêi. 2. LiÖt kª c¸c d¹ng c©u hái tr¾c nghiÖm thêng gÆp. * D¹ng c©u hái nhiÒu lùa chän: C©u hái nhiÒu lùa chän gåm 2 phÇn - PhÇn dÉn (cßn gäi lµ phÇn gèc) tr×nh bµy mét vÊn ®Ò, mét c©u hái hoÆc mét c©u cha hoµn chØnh. - PhÇn tr¶ lêi (cßn gäi lµ phÇn lùa chän) gåm mét sè c©u tr¶ lêi hoÆc mét sè mÖnh ®Ò hoµn chØnh phÇn dÉn. Trong sè c¸c c©u tr¶ lêi hoÆc c¸c mÖnh ®Ò nµy chØ cã duy nhÊt 1 ph¬ng ¸n ®óng, c¸c ph¬ng ¸n cßn l¹i ®Òu kh«ng ®óng vµ ®îc gäi lµ c¸c ph¬ng ¸n “nhiÔu”. Khi biªn so¹n c¸c c©u hái nhiÒu lùa chän cÇn lu ý: + c©u dÉn ph¶i cã néi dung râ rµng vµ chØ hiÓu theo mét c¸ch. + Nªn tr¸nh c©u dÉn phñ ®Þnh, tuy nhiªn nÕu cÇn thiÕt vÉn cã thÓ dïng c©u dÉn phñ ®Þnh víi ®iÒu kiÖn ph¶i in ®Ëm in nghiªng ch÷ “kh«ng”. + B¶o ®¶m phÇn dÉn vµ phÇn lêi khi ghÐp víi nhau t¹o thµnh mét c©u hîp ng÷ ph¸p. + C¸c c©u hoÆc c¸c mÖnh ®Ò trong phÇn tr¶ lêi ph¶i ®îc viÕt theo bcïng mét d¹ng hµnh v¨n, cïng mét cÊu tróc ng÷ ph¸p ®Ó hoµn toµn t¬ng ®¬ng víi nhau vÒ h×nh thøc chØ kh¸c nhau vÒ néi dung. + Kh«ng sö dông c¸c c©u nhiÔu cã møc ®é khã h¬n nhiÒu so víi c©u ®óng. + C¸c c©u nhiÔu cµng cã vÎ hîp lý vµ cã søc hÊp dÉn th× cµng hay. + Nªn s¾p xÕp c¸c c©u tr¶ lêi theo thø tù ngÉu nhiªn tr¸nh thÓ hiÖn mét u tiªn nµo ®ã cho vÞ trÝ c©u tr¶ lêi ®óng. * D¹ng c©u ®óng sai: PhÇn dÉn cña d¹ng tr¾c nghiÖm nµy tr×nh bµy mét néi dung nµo ®ã mµ häc sinh ph¶i ®¸nh gi¸ lµ ®óng hay sai. PhÇn tr¶ lêi chØ cã 2 ph¬ng ¸n lµ (§) vµ sai (S). Ngêi ta Ýt dïng d¹ng tr¾c nghiÖm nµy v× x¸c suÊt ®óng ngÉu nhiªn lín tr¾c nghiÖm loai nµy thêng ®îc sö dông trong trêng hîp kh«ng thÓ t×m ®îc 4 ph¬ng ¸n tr¶ lêi phï hîp víi yªu cÇu cña c©u 4 lùa chän. * D¹ng c©u ghÐp ®«i: Loai c©u nµy ®îc tr×nh bµy thµnh 2 d·y, d·y bªn tr¸i phÇn dÉn, tr×nh bµy nh÷ng néi dung muèn kiÓm tra ( kh¸i niÖm, ®Þnh luËt, hiÖn tîng…) d·y bªn ph¶i lµ phÇn tr¶ lêi tr×nh bµy néi dung ( c©u, mÖnh ®Ò, c«ng thøc …) phï hîp víi néi dung phÇn dÉn. §Ó t¨ng ®é khã cho mçi c©u hái ®Òu t¬ng ®¬ng, ngêi ta thêng ®Ó sè c©u lùa chän ë bªn ph¶i lín h¬n sè c©u dÉn ë bªn tr¸i. * D¹ng c©u ®iÒn khuyÕt: Lµ lo¹i c©u hái cã thÓ kiÓm tra kh¶ n¨ng viÕt vµ diÔn ®¹t cña häc sinh, d¹ng c©u hái nµy dÔ biªn so¹n nhng chØ thÝch hîp víi c¸c m«n ngo¹i ng÷ vµ c¸c líp nhá, chØ cã thÓ kiÓm tra ®îc møc ®é nhËn biÕt. III. PhÇn néi dung 1. §Æc ®iÓm cÊu tróc cña néi dung kiÕn thøc phÇn c¬ häc trong vËt lÝ líp 8. a. ChuyÓn ®éng c¬ häc. * ChuyÓn ®éng c¬ häc. * VËn tèc. * ChuyÓn ®éng ®Òu – ChuyÓn ®éng kh«ng ®Òu. b. Lùc - ¸p suÊt. * BiÓu diÔn lùc. * Sù c©n b»ng lùc – Qu¸n tÝnh. * Lùc ma s¸t. * ¸p suÊt. * ¸p suÊt chÊt láng – B×nh th«ng nhau. * ¸p suÊt khÝ quyÓn. * Lùc ®Èy ¸c-si- mÐt. * Sù næi. c. C«ng c¬ häc- N¨ng lîng. * C«ng c¬ häc. * §Þnh luËt vÒ c«ng. * C«ng suÊt. * C¬ n¨ng. * Sù chuyÓn ho¸ vµ b¶o toµn c¬ n¨ng. 2. S¬ ®å cÊu tróc néi dung. C«ng c¬ häc ChuyÓn ®éng c¬ häc VËn tèc ChuyÓn ®éng ®Òu- ChuyÓn ®éng kh«ng ®Òu BiÓu diÔn lùc Sù c©n b¾ng lùc- Qu¸n tÝnh Lùc ma s¸t C¬ häc Lùc¸p suÊt ¸p suÊt ¸p suÊt chÊt láng- B×nh th«ng nhau ¸p suÊt khÝ quyÓn Lùc ®Èy ¸c-si-mÐt Sù næi C«ng c¬ häc C«ng c¬ häcN¨ng lîng §Þnh luËt vÒ c«ng C«ng suÊt C¬ n¨ng Sù chuyÓn ho¸ vµ b¶o toµn c¬ n¨ng ChuyÓn ®éng c¬ häc 3. Néi dung cô thÓ cÇn n¾m ®îc. CÊu tróc néi dung kiÕn thøc Néi dung kiÕn thøc cÇn nhí ChuyÓn ®éng c¬ häc 1. ChuyÓn ®éng c¬ - Sù thay ®æi vÞ trÝ cña mét vËt theo thêi gian so víi vËt kh¸c gäi lµ chuyÓn ®éng c¬ häc. häc. - ChuyÓn ®éng vµ ®øng yªn cã tÝnh t¬ng ®èi tuú thuéc vµo vËt dîc chän lµm mèc. Ngêi ta thêng chän nh÷ng vËt g¾n víi mÆt ®Êtlµm vËt mèc. - C¸c d¹ng chuyÓn ®éng c¬ häc thêng gÆp lµ chuyÓn ®éng th¼ng, chuyÓn ®éng cong. 2. VËn tèc - §é lín cña vËn tèc cho biÕt møc ®é nhanh hay chËm cña chuyÓn ®éng vµ ®îc x¸c ®Þnh b»ng ®é dµi qu·ng ®êng ®i ®îc trong mét ®¬n vÞ thêi gian. - C«ng thøc tÝnh vËn tèc s v  , trong ®ã: s lµ ®é dµi qu·ng ®êng ®i ®îc t t lµ thêi gian ®Ó ®i hÕt qu·ng ®êng ®ã. - §¬n vÞ vËn tèc phô thuéc vµo ®¬n vÞ chiÒu dµi vµ ®¬n vÞ thêi gian. §¬n vÞ hîp ph¸p cña vËn tèc lµ m/s vµ km/h. - ChuyÓn ®éng ®Òu lµ chuyÓn ®éng mµ vËn tèc cã ®é 3. ChuyÓn ®éng lín kh«ng thay ®æi theo thêi gian. ®Òu- ChuyÓn ®éng - ChuyÓn ®éng kh«ng ®Òu lµ chuyÓn ®éng mµ vËn tèc kh«ng ®Òu. cã ®é lín thay ®æi theo thêi gian. - VËn tèc trung b×nh cña chuyÓn ®éng kh«ng ®Óu trªn mét qu·ng ®êng ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc 1. BiÓu diÔn lùc 2. Sù c©n b»ng lùcQu¸n tÝnh. s , t trong ®ã: t lµ thêi gian ®i hÕt qu·ng ®êng ®ã s lµ qu·ng ®êng ®i ®îc Lùc- ¸p suÊt - Lùc lµ mét ®¹i lîng vect¬ ®îc biÓu diÔn b»n mét mòi tªn cã: + Gèc lµ ®iÓm ®Æt lùc. + Ph¬ng, chiÒu trïng víi ph¬ng, chiÒu cña lùc. + §é dµi biÓu thÞ cêng ®é cña lùc theo tØ xÝch cho tríc. - Hai lùc c©n b»ng lµ hai lùc cïng ®Æt lªn mét vËt, cã cßng ®é b»n nhau, ph¬ng cïng n»m trªn mét ®êng th¼ng, chiÒu ngîc nhau. - Díi t¸c dông cña c¸c lùc c©n b»ng, mét vËt ®ang ®øng yªn sÏ tiÕp tôc ®øng yªn; ®ang chuyÓn ®éng sÏ tiÕp tôc chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu. ChuyÓn ®éng nµy ®vtb  3. Lùc ma s¸t. 4. ¸p suÊt. 5. ¸p suÊt chÊt lángB×nh th«ng nhau. 6. ¸p suÊt khÝ quyÓn. 7. Lùc ®Èy ¸c-si-mÐt 8. Sù næi îc gäi lµ chuyÓn ®éng theo qu¸n tÝnh. - Khi cã lùc t¸c dông, mäi vËt kh«ng thÓ thay ®æi vËn tèc ®ét ngét ®îc v× cã qu¸n tÝnh. - Lùc ma s¸t trît sinh ra khi mét vËt trît trªn bÒ mÆt cña vËt kh¸c. - Lùc ma s¸t l¨n sinh ra khi mét vËt l¨n trªn bÒ mÆt cña vËt kh¸c. - Lùc ma s¸t nghØ gi÷ cho vËt kh«ng trît khi vËt bÞ t¸c dông cña lùc kh¸c. - Lùc ma s¸t cã thÓ cã h¹i hoÆc cã Ých. - ¸p lùc lµ lùc Ðp cã ph¬ng vu«ng gãc víi mÆt bÞ Ðp. - ¸p suÊt lµ ®é lín cña ¸p lùc trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch bÞ Ðp. P  F S - §¬n vÞ cña ¸p suÊt lµ paxcan(Pa): 1Pa = 1N/m2. - ChÊt láng g©y ¸p suÊt theo mäi ph¬ng lªn ®¸y b×nh, thµnh b×nh vµ c¸c vËt ë trong lßng nã. - C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng: p = d.h, Trong ®ã h lµ ®é s©u tÝnh tõ ®iÓm tÝnh ¸p suÊt tíi mÆt tho¸ng chÊt láng, d lµ träng lîng riªng cña chÊt láng. - Trong b×ng th«ng nhau chøa cïng mét chÊt láng ®øng yªn, c¸c mÆt tho¸ng cña chÊt láng ë c¸c nh¸nh kh¾c nhau ®Òu ë cïng mét ®é cao. - Tr¸i §Êt vµ mäi vËt trªn Tr¸i §Êt ®Òu chÞu t¸c dông cña ¸p suÊt khÝ quyÓn theo mäi ph¬ng. - ¸p suÊt khÝ quyÓn b»ng ¸p suÊt cña cét thuû ng©n trong èng T«-ri-xe-li, do ®ã ngêi ta thêng dïng mmHg lµm ®¬n vÞ ®o ¸p suÊt khÝ quyÓn. - Mét vËt nhóng vµo chÊt láng bÞ chÊt láng ®Èy th¼ng ®øng tõ díi lªn víi lùc cã ®é lín b»ng träng lîng cña phÇn chÊt láng mµ vËt chiÕm chç. Lùc nµy gäi lµ lùc ®Èy ¸c-si-mÐt. - C«ng thøc tÝnh lùc ®Èy ¸c-si-mÐt FA = d.V, trong ®ã: d lµ träng riªng cña chÊt láng, V lµ thÓ tÝch phÇn chÊt láng bÞ vËt chiÕm chç. - Nhóng mét vËt vµo chÊt láng th× + VËt ch×m xuèng khi träng lîng P lín h¬n lùc ®Èy ¸c-si-mÐt FA: P > FA. + VËt næi lªn khi: P < FA. + VËt l¬ löng khi: P = FA. - Khi vËt næi trªn mÆt chÊt láng th× lùc ®Èy ¸c-simÐt: FA = d.V, trong ®ã V lµ thÓ tÝch phÇn vËt ch×m trong chÊt láng, (kh«ng ph¶i lµ thÓ tÝch cña vËt), d lµ träng lîng riªng cña chÊt láng. 1. C«ng c¬ häc C«ng c¬ häc - N¨ng lîng - ThuËt ng÷ c«ng c¬ häc chØ dïng trong trêng hîp cã lùc t¸c dông vµo vËt lµm vËt chuyÓn dêi. - C«ng c¬ häc phô thuéc hai yÕu tè: Lùc t¸c dông vµo vËt vµ qu·ng ®êng vËt dÞch chuyÓn. - C«ng thøc tÝnh c«ng c¬ häc khi lùc F lµm vËt dÞch chuyÓn qu·ng ®êng s theo ph¬ng cña lùc: A = F.s. - §¬n vÞ c«ng lµ jun, (kÝ hiÖu lµ J) 1J = 1N.1m = 1Nm. 2. §Þnh luËt vÒ c«ng. 3. C«ng suÊt. 4. C¬ n¨ng. 5. Sù chuyÓn ho¸ vµ b¶o toµn c¬ n¨ng. - §Þnh luËt vÒ c«ng; Kh«ng mét m¸y c¬ ®¬n gi¶n nµo cho ta lîi vÒ c«ng. §îc lîi bao nhiªu lÇn vÒ lùc th× thiÖt bÊy nhiªu lÇn vÒ ®êng ®i vµ ngîc l¹i. - C«ng suÊt ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thùc hiÖn ®îc trong mét ®¬n vÞ thêi gian. - C«ng thøc tÝnh c«ng suÊt , trong ®ã : A lµ c«ng thùc hiÖn ®îc, t lµ thêi gian thùc hiÖn c«ng ®ã. - §¬n vÞ c«ng suÊt lµ oat, kÝ hiÖu lµ w. 1W = 1J/s (Jun trªn gi©y). 1kW (kil«oat) = 1000W. 1MW (mªgaoat) = 1000000W. - Khi vËt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng, ta nãi vËt ®ã cã c¬ n¨ng. - C¬ n¨ng cña vËt phô thuéc vµo vÞ trÝ cña vËt so víi mÆt ®Êt, hoÆc so víimét vÞ trÝ kh¸c ®îc chän lµm mèc ®Ó tÝnh ®é cao, gäi lµ thÕ n¨ng hÊp dÉn. VËt cã khèi lîng cµng lín vµ ë cµng cao th× thÕ n¨ng hÊp dÉn cµng lín. - C¬ n¨ng cña vËt phô thuéc vµo ®é biÕn d¹ng cña vËt gäi lµ thÕ n¨ng ®µn håi. - C¬ n¨ng cña vËt do chuyÓn ®éng mµ cã gäi lµ ®éng n¨ng. VËt cã khèi lîng cµng lín vµ chuyÓn ®éng cµng nhanh th× ®éng n¨ng cµng lín. - §éng n¨ng vµ thÕ n¨ng lµ hai d¹ng cña c¬ n¨ng. C¬ n¨ng cña mét vËt b»ng tæng thÕ n¨ng vµ ®éng n¨ng cña nã. - §éng n¨ng cã thÓ chuyÓn ho¸ thµnh thÕ n¨ng, ngîc l¹i thÕ n¨ng cã thÓ chuyÓn ho¸ thµnh ®éng n¨ng. - Trong qu¸ tr×nh c¬ häc, ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng cã thÓ chuyÓn ho¸ lÉn nhau, nhng c¬ n¨ng ®îc b¶o toµn. 4. C¸c kÜ n¨ng häc sinh cÇn cã. CÊu tróc néi dung kiÕn thøc C¸c kÜ n¨ng häc sinh cÇn cã ChuyÓn ®éng c¬ häc 1. ChuyÓn ®éng c¬ - VËn dông ®îc lÝ thuyÕt ®Ó ph©n biÖt c¸c vÝ dô vÒ chuyÓn ®éng c¬ häc trong thùc tÕ. häc. 2. VËn tèc - VËn dông c«ng thøc tÝnh vËn tèc ®r tÝnh qu·ng ®êng, thêi gian cña chuyÓn ®éng. 3. ChuyÓn ®éng - Tõ c¸c hiÖn tîng thùc tÕ vµ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®Ó ®Òu- ChuyÓn ®éng rót ra ®îc quy luËt cña chuyÓn ®éng ®Òu vµ kh«ng ®Òu. kh«ng ®Òu. Lùc- ¸p suÊt 1. BiÓu diÔn lùc - KÜ n¨ng biÓu diÔn lùc. 2. Sù c©n b»ng lùcQu¸n tÝnh. 3. Lùc ma s¸t. - KÜ n¨ng suy ®o¸n. - KÜ n¨ng tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ph¶i cã t¸c phong nhanh nhÑn chuÈn x¸c. - RÌn kÜ n¨ng ®o lùc, ®Æc biÖt lµ lùc ma s¸t ®Ó rót ra nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm cña lùc ma s¸t. 4. ¸p suÊt. - Lµm thÝ nghiÖm xÐt mèi quan hÖ gi÷a ¸p suÊt vµ 2 yÕu tè lµ diÖn tÝch bÞ Ðp S vµ ¸p lùc F. 5. ¸p suÊt chÊt lángB×nh th«ng nhau. - KÜ n¨ng quan s¸t hiÖn tîng thÝ nghiÖm rót ra nhËn xÐt. 6. ¸p suÊt khÝ quyÓn. 7. Lùc ®Èy ¸c-si-mÐt - BiÕt suy luËn, lËp luËn tõ c¸c hiÖn tîngthùc tÕ vµ kiÕn thøc ®Ó gi¶i thÝch sù tån t¹i ¸p suÊt khÝ quyÓn vµ ®o ®îc ¸p suÊt khÝ quyÓn. - Sö dông lùc kÕ, b×nh chia ®é… ®Ó lµm thÝ nghiÖm kiÓm chøng ®é lín cña lùc ®Èy ¸c-si-mÐt. 8. Sù næi - Lµm thÝ nghiÖm, ph©n tÝch hiÖn tîng, nhËn xÐt hiÖn tîng. 1. C«ng c¬ häc C«ng c¬ häc - N¨ng lîng - Ph©n tÝch lùc thùc thùc hiÖn c«ng. - TÝnh c«ng c¬ häc. 2. §Þnh luËt vÒ c«ng. - Quan s¸t thÝ nghiÖm ®Ó rót ra mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè Lùc t¸c dông vµ qu·ng ®êng dÞch chuyÓn ®Ó x©y ®îc ®Þnh luËt vÒ c«ng. 3. C«ng suÊt. - BiÕt t duy hiÖn tîng thùc tÕ ®Ó x©y dùng kh¸i niÖm vÒ ®¹i lîng c«ng suÊt. 4. C¬ n¨ng. 5. Sù chuyÓn ho¸ vµ b¶o toµn c¬ n¨ng. - Ph©n tÝch, so s¸nh, tæng hîp kiÕn thøc. -Sö dông chÝnh x¸c c¸c thuËt ng÷. 5. C¸c sai lÇm cña häc sinh thêng m¾c ph¶i. - Trong khi lµm c¸c bµi tËp tr¾c nghiÖm vÒ c¸c ®Þnh luËt, ®Þnh lÝ, häc sinh cã thÓ nhí kh«ng ®Çy ®ñ nªn chän sai. - C¸c bµi tËp ®ßi hái ph¶i sö dông c«ng thøc tÝnh to¸n vµ sö dông ®¬n vÞ chuÈn trong c«ng thøc víi d¹ng bµi nµy häc sinh th¬ng kh«ng ®æi ®¬n vÞ nªn lµm sai hoÆc kh«ng nhí chÝnh x¸c c«ng thøc nªn cung lµm sai. - D¹ng bµi kiÓm tra vÒ c¸c c«ng thøc tÝnh th× viÖc nhí chÝnh x¸c c¸c ®¹i lîng trong c«ng thøc còng gióp häc sinh lµm ®óng. 6. HÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm. a. ChuyÓn ®éng c¬ häc. C©u 1. Mét «t« chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc 10m/s trong thêi gian 2h. VËy ®o¹n ®êng «t« ®i ®îc sÏ lµ: A.36km B. 20m C. 72m D. 72km * Môc ®Ých: KiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh vÒ chuyÓn ®éng ®Òu vµ kÜ n¨ng ®æi ®¬n vÞ mét c¸ch linh ho¹t cña häc sinh. * Häc sinh: CÇn nhí ®îc c«ng thøc tÝnh vËn tèc v  s  s v.t vµ t c¸ch ®æi ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i lîng trong c«ng thøc mét c¸ch thèng nhÊt. * NÕu kh«ng ®æi ®¬n vÞ th× häc sinh sÏ chän nhÇm ®¸p ¸n B, nÕu ®æi 2h = 7200s hoÆc 10m/s = 36km/h th× chän ®¸p ¸n ®óng lµ D. C©u 2: Khi nµo mét vËt ®îc coi lµ ®øng yªn so víi vËt mèc? A. Khi vËt ®ã kh«ng chuyÓn ®éng. B. Khi vËt ®ã kh«ng dÞch chuyÓn theo thêi gian. C. Khi vËt ®ã kh«ng thay ®æi vÞ trÝ theo thêi gian so víi vËt mèc. D. Khi kho¶ng c¸ch tõ vËt ®ã ®Õn vËt mèc kh«ng ®æi. * Môc ®Ých: KiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh vÒ chuyÓn ®éng c¬ häc, hiÓu thÕ nµo lµ mét vËt chuyÓn ®éng hay ®øng yªn? * Häc sinh: CÇn nhí khi vÞ trÝ cña vËt so víi vËt mèc thay ®æi theo thêi gian th× vËt ®ã chuyÓn ®éng so víi vËt mèc. * NÕu häc sinh kh«ng nhí khi nãi mét vËt chuyÓn ®éng hay ®øng yªn ph¸i so víi vËt mèc th× sÏ chän nhÇm ®¸p ¸n A hoÆc B, nÕu häc sinh nhí l¸ng m¸ng gi÷a vÞ trÝ vµ kho¶ng c¸ch th× chän nhÇm ®¸p ¸n D. Häc sinh nhí kÜ lý thuyÕt th× chän ®¸p ¸n ®óng lµ C. C©u 3. Kho¶ng c¸ch tõ Tr¸i §Êt ®Õn MÆt Trêi lµ 150.000000km, vËn tèc cña ¸nh s¸ng lµ 300000km/s. TÝnh thêi gian ¸nh s¸ng truyÒn tõ MÆt Trêi ®Õn Tr¸i §Êt. A. 500phót. B. 8 phót 20s. C. 9 phót. C. 9 phót 10s. * Môc ®Ých: KiÓm tra vÒ c«ng thøc tÝnh vËn tèc v  s v©n dông c«ng t thøc ®Ó tÝnh thêi gian t, kÜ n¨ng sö dông ®¬n vÞ vµ ®æi ®¬n vÞ mét c¸ch hîp lÝ. * Häc sinh cÇn nhí c«ng thøc trong bµi to¸n nµy. v s s  t v t vµ kÜ n¨ng sö dông ®¬n vÞ * NÕu kh«ng ®Ó ý ®Õn thêi gian trong vËn tèc truyÒn ¸nh s¸ng häc sinh sÏ chän nhÇm ®¸p ¸n A, nÕu sö dông ®óng ®¬n vÞ th× häc sinh sÏ chän ®¸p ¸n ®óng lµ B. C©u 4: Hai ngêi ®i xe ®¹p chuyÓn ®éng ®Òu, ngêi thø nhÊt ®i víi vËn tèc 15km/h, ngêi thø hai ®i víi vËn tèc 4,5m/s. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Ngêi thø nhÊt ®i nhanh h¬n. B. Ngêi thø hai ®i nhanh h¬n. C. Hai ngêi ®i víi vËn tèc nh nhau. D. C¶ A, C ®Òu ®óng. * Môc ®Ých: kiÓm tra kÜ n¨ng ®æi ®¬n vÞ cña häc sinh tõ km/h ra m/s hoÆc tõ m/s ra km/h. * Häc sinh cã kÜ n¨ng ®æi ®¬n vÞ 1km/h = 1m/s = 1000m 10m  3600s 36s hoÆc 1 1 1 3600 :  . 3,6km 1000 3600 1000 1 * NÕu häc sinh kh«ng ®Ó ý ®Õn ®¬n vÞ cña vËn tèc th× sÏ chän nhÇm ®¸p ¸n A, nÕu ®æi ®óng ®¬n vÞ häc sinh chän ®¸p ¸n ®óng lµ B. C©u 5. Mét ngêi ®i xe ®¹p xuèng mét c¸i dèc dµi 100m hÕt 20s. Khi hÕt dèc, xe cßn tiÕp tôc ®i mét qu·ng ®êng n»m ngang dµi 60m trong 25s råi dõng l¹i. Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau khi nãi vÒ vËn tèc trung b×nh trªn c¶ ®o¹n ®êng. A. vtb = 3,7m/s. B. vtb = 4m/s. C. vtb = 3,55m/s. D. vtb = 3,65m/s. * Môc ®Ých: KiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh vÒ c«ng thøc tÝnh vËn tèc trung b×nh cña chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu. * Häc sinh: Nhí ®îc c«ng thøc tÝnh vËn tèc trung b×nh trªn c¶ ®o¹n ®êng khi nã ®îc chia thµnh c¸c ®o¹n ®êng liªn tiÕp vµ biÕt thêi gian ®i hÕt mçi ®o¹n ®êng ®ã, VÝ dô ®o¹n ®êng AB ®îc chia thµnh 2 ®o¹n liªn tiÕp lµ AC t¬ng øng lµ S1 vµ CB t¬ng øng lµ S2 thêi gian ®i hÕt mçi ®o¹n ®ã lµ t1 vµ t2 th× vËn tèc trung b×nh cña chuyÓn ®éng trªn c¶ ®o¹n ®êng AB lµ vtb  s1  s 2 t1  t 2 s1 s 2  mµ kh«ng ph¶i lµ t1 t 2 v1  v 2 vtb   2 2 * NÕu häc sinh tÝnh sai vtb  v1  v 2 th× chän nhÇm ®¸p ¸n A, häc sinh tÝnh ®óng chän ®¸p ¸n ®óng lµ C. 2 C©u 6. Mét ngêi ®i xe ®¹p trong mét nöa qu·ng ®êng ®Çu víi vËn tèc v1 = 12km/h vµ qu·ng ®êng cßn l¹i víi vËn tèc v2 = 20km/h. vËn tèc trung b×nh cña ngêi ®ã trªn c¶ qu·ng ®êng lµ: A. 15km/h C. 11km/h B. 16km/h. D. 14km/h. * Môc ®Ých: KiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh vÒ c«ng thøc tÝnh vËn tèc trung b×nh trªn c¶ qu·ng ®êng khi mét chuyÓn ®éng trªn mét qu·ng ®êng chia lµm 2 ®o¹n liªn tiÕp, kÜ n¨ng biÕn ®æi to¸n häc trong c«ng thøc b»ng ch÷ cña häc sinh. * Häc sinh cÇn nhí ®îc c«ng thøc vtb  s1  s 2 t1  t 2 khi mét vËt chuyÓn trªn 2 ®o¹n ®êng liªn tiÕp s1, s2 vµ thêi gian ®i hÕt tõng qu·ng ®êng ®ã lµ t1 vµ t2. * NÕu häc sinh hiÓu sai vtb  v1  v 2 th× chän nhÇm ®¸p ¸n B, nÕu häc 2 sinh biÕn ®æi ®óng vtb  2v v s  1 2 s s v1  v 2 th× chän ®¸p ¸n ®óng lµ A.  2v1 2v 2 C©u 7. Tïng xuÊt ph¸t tõ nhµ lóc 8 giê b»ng xe ®¹p, gi¶ sö Tïng ®¹p xe ®Òu víi vËn tèc 250m/phót. Hái mÊy giê Tïng íi cae hµng s¸ch c¸ch nhµ 3km? A. 8 giê 12phót. B. 12phót. C. 8,75 giê. D. 75 phót. v s t * Môc ®Ých: KiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh vÒ c«ng thøc tÝnh vËn tèc vµ c¸ch sö dông ®¬n vÞ chuÈn cña c¸c ®¹i lîng trong c«ng thøc. * Häc sinh cÇn nhí c«ng thøc tÝnh vËn tèc v  s vµ c¸ch sö dông ®¬n t vÞ chuÈn trong c«ng thøc, häc sinh ph¶i ®äc kÜ ®Ò bµi tríc khi lµm. * NÕu häc sinh kh«ng ®äc kÜ ®Ò bµi sÏ chän nhÇm ®¸p ¸n B mÆc dï sö dông ®óng c«ng thøc vµ ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i lîng. Häc sinh ®äc kÜ bµi vµ ph©n tÝch ®óng sÏ chän ®¸p ¸n ®óng lµ A. C©u 8. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai. A. ChiÕc thuyÒn tr«i theo dßng níc lµ ®øng yªn so víi dßng níc. B. Khi kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi vËt mèc thay ®æi th× vËt ®ang chuyÓn ®éng so víi vËt mèc. C. Khi kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi vËt mèc kh«ng thay ®æi th× vËt ®ang ®øng yªn so víi vËt mèc. D. Mét «t« ®ang chuyÓn ®éng trªn ®êng th× mÆt ®êng chuyÓn ®éng so víi «t«. * Môc ®Ých: KiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh vÒ chuyÓn ®éng c¬ häc, c¸ch chØ ra vËt mèc vµ vËt chuyÓn ®éng so víi vËt mèc trong mét chuyÓn ®éng c¬ häc nµo ®ã. * Häc sinh cÇn nhí chuyÓn ®éng c¬ häc lµ g×? C¸ch nhËn biÕt vËt mèc trong chuyÓn ®éng c¬ häc. * NÕu häc sinh hiÓu nhÇm chiÕc thuyÒn chuyÓn ®éng theo dßng níc th× nã ph¶i chuyÓn ®éng trªn mÆt níc do ®ã chän nhÇm ®¸p ¸n A. Häc sinh nghÜ r»ng mÆt ®êng lµ ®øng yªn kh«ng chuyÓn ®éng chØ cã «t« chuyÓn ®éng sÏ chän nhÇm ®¸p ¸n D. Häc sinh n¾m ch¾c lý thuyÕt vµ ph©n tÝch ®óng sÏ chän ®¸p ¸n ®óng lµ C. C©u 9. Ngêi l¸i ®ß ®ang ngåi yªn trªn chiÕc thuyÒn th¶ tr«i theo dßng níc. Trong c¸c c©u m« t¶ sau ®©y, c©u nµo lµ ®óng? A. ngêi l¸i ®ß ®øng yªn so víi dßng níc. B. ngêi l¸i ®ß chuyÓn ®éng so víi dßng níc. C. ngêi l¸i ®ß ®øng yªn so víi bê s«ng. D. ngêi l¸i ®ß chuyÓn ®éng so víi chiÕc thuyÒn. * Môc ®Ých: KiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh vÒ chuyÓn ®éng c¬ häc. * Häc sinh cÇn nhí ®îc kh¸i niÖm chuyÓn ®éng c¬ häc, khi nãi mét vËt chuyÓn ®éng hay ®øng yªn th× ph¶i g¾n víi vËt ®îc chän lµm mèc. * NÕu häc sinh kh«ng ®äc kÜ vµ ph©n tÝch ®Ò bµi ®óng sÏ chän nhÇm ®¸p ¸n B. Häc sinh chØ râ vËt lµm mèc lµ dßng níc sÏ chän d¸p ¸n ®óng lµ A. C©u 10. 54km/h b»ng: A. 5m/s. C. 15m/s. B. 10m/s. D. 20m/s. * Môc ®Ých: KiÓm tra kÜ n¨ng ®æi ®¬n vÞ cña vËn tèc tõ km/h ra m/s. * Häc sinh nhí ®îc c¸ch ®æi ®¬n vÞ 1km/h = 1000 3600 m/s . * Häc sinh nhí ®îc c¸ch ®æi vµ ®æi ®óng sÏ chän ®¸p ¸n ®óng lµ C. C©u 11: 4m/s b»ng: A. 144km/h. C. 0,9km/h. B. 14,4km/h. D. 9km/h. *Môc ®Ých: KiÓm tra kÜ n¨ng ®æi ®¬n vÞ cña vËn tèc tõ m/s ra km/h. * Häc sinh nhí ®îc c¸ch ®æi ®¬n vÞ 1m/s = 3600 1000 km/h . * Häc sinh tÝnh nhÇm cã thÓ chän ®¸p ¸n A. Häc sinh ®æi ®óng chän ®¸p ¸n ®óng lµ B. b. Lùc- ¸p suÊt. C©u 12. Khi cã lùc t¸c dông lªn mét vËt th×: A. §é lín cña vËn tèc lu«n lu«n t¨ng. B. §é lín cña vËn tèc lu«n lu«n gi¶m. C. §é lín cña vËn tèc lu«n lu«n kh«ng ®æi. D. §é lín cña vËn tèc cã thÓ t¨ng, gi¶m hoÆc kh«ng ®æi. * Môc ®Ých: KiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh vÒ viÖc n¾m kiÕn thøc vÒ kÕt qu¶ t¸c dông lùc. * Häc sinh cÇn nhí ®îc kiÕn thøc vÒ t¸c dông cña lùc kÐo, lùc c¶n, lùc c©n b»ng t¸c dông lªn vËt. * NÕu häc sinh chØ hiÓu lùc t¸c dông vµo vËt lµ kÐo th× chän nhÇm ®¸p ¸n A, ngîc l¹i chØ lµ c¸c lùc t¸c dông lªn vËt c©n b»ng nhau th× chän nhÇm ®¸p ¸n C. Häc sinh n¾m v÷ng kiÕn thøc ph©n tÝch ®Çy ®ñ th× chän ®¸p ¸n ®óng lµ D. C©u 13. Qu¶ bãng ®ang n»m trªn sµn, Nam ®¸ vµo qu¶ bãng lµm qu¶ bãng l¨n ®i. Ta nãi Nam ®· t¸c dông vµo qu¶ bãng mét lùc, h·y chØ ra ®iÓm ®Æt cña lùc nµy. A. §iÓm ®Æt cña lùc ë ch©n ngêi. B. §iÓm ®Æt cña lùc ë qu¶ bãng. C. §iÓm ®Æt cña lùc ë mÆt ®Êt. D. §iÓm ®Æt cña lùc ë ch©n ngêi vµ mÆt ®Êt. * Môc ®Ých: KiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh vÒ c¸ch ph©n tÝch lùc ®Æt vµo mét vËt. * Häc sinh cÇn nhí lùc t¸c dông vµo vËt nµo th× ®iÓm ®Æt ph¶i dÆt vµo vËt ®ã. * NÕu häc sinh nhÇm tëng ch©n t¸c dông lùc vµo qu¶ bãng th× ®iÓm ®Æt ph¶i ë ch©n ngêi th× chän nhÇm ®¸p ¸n A, nÕu häc sinh hiÓu nhÇm ch©n ®Æt xuèng ®Êt sau khi ®¸ bãng th× ®iÓm ®Æt ë ch©n vµ mÆt ®Êt sÏ chän nhÇm ®¸p ¸n D, häc sinh n¾m ch¾c lý thuyÕt cÇn nhí sÏ chän ®¸p ¸n ®óng lµ B. C©u 14. Khi ®i trªn nÒn ®Êt tr¬n, ta bÊm c¸c ngãn ch©n xuèng nÒn ®Êt lµ ®Ó: A. T¨ng ¸p lùc lªn nÒn ®Êt. B. Gi¶m ¸p lùc trªn nÒn ®Êt. C. T¨ng ma s¸t. D. Gi¶m ma s¸t. * Môc ®Ých: KiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh vÒ ¸p lùc, lùc ma s¸t xuÊt hiÖn khi nµo? * Häc sinh cÇn nhí: ¸p lùc lµ lùc Ðp cã ph¬ng vu«ng gãc víi mÆt bÞ Ðp. Lùc ma s¸t nghØ xuÊt hiÖn gi÷ cho vËt kh«ng trît khi cã lùc t¸c dông vµo vËt. * NÕu häc sinh lÇm tëng khi bÊm m¹nh c¸c ngãn ch©n th× t¨ng lùc t¸c dông vµ ¸p lùc sÏ t¨ng th× chän nhÇm ®¸p ¸n A, häc sinh hiÓu ®óng th× chän ®¸p ¸n ®óng lµ C. C©u 15. C¸c c©u nãi vÒ løc ma s¸t sau ®©y c©u nµo ®óng? A. Lùc ma s¸t lu«n cïng híng víi híng chuyÓn ®éng cña vËt. B. Khi vËt chuyÓn ®éng chËm dÇn, lùc ma s¸t b»ng lùc ®Èy. C. Khi mét vËt chuyÓn ®éng nhanh dÇn, lùc ma s¸t lín h¬n lùc ®Èy. D. Lùc ma s¸t trît lu«n c¶n trë chuyÓn ®éng trît cña vËt nµy trªn mÆt vËt kia. * Môc ®Ých: KiÓm tra viÖc n¾m kiÕn thøc cña häc sinh vÒ ®Æc ®iÓm cña lùc ma s¸t cã tÝnh chÊt c¶n trë chuyÓn ®éng cña vËt. * Häc sinh cÇn nhí ®îc tÝnh chÊt c¶n trë chuyÓn ®éng cña vËt do ®ã nã ph¶i cã chiÒu ngîc víi chiÒu chuyÓn ®éng. * NÕu häc sinh hiÓu lÇm lùc ma s¸t gièng nh lùc ®Èy th× chän ®¸p ¸n A, hiÓu nhÇm hai lùc c©n b»ng sÏ triÖt tiªu nhau lµm vËt ®ang chuyÓn ®éng sÏ kh«ng cã lùc t¸c dông n÷a vµ chuyÓn ®éng chËm l¹i th× chän ®¸p ¸n B. NÕu häc sinh n¾m ch¾c lý thuyÕt ph©n tÝch ®óng th× chän ®¸p ¸n ®óng lµ D. C©u 16. Cã mét lùc 10N cã thÓ g©y ra ¸p suÊt 100000N/m2 ®èi víi diÖn tÝch bÞ Ðp nµo sau ®©y. H·y chän c©u ®óng. A. S = 0,01cm2. B. S = 0,1cm2. C. 1cm2. D. 1 kÕt qu¶ kh¸c. * Môc ®Ých: KiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh vÒ viÖc n¾m c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt p  F vµ tõ ®ã tÝnh ®îc S, kÜ n¨ng ®æi ®¬n vÞ tõ m2 ra cm2. S * Häc sinh cÇn nhí c«ng thøc tÝnh c«ng suÊt vµ c¸ch ®æi ®¬n vÞ tõ m 2 ra cm . * NÕu häc sinh nhí c«ng thøc ®óng nhng ®æi nhÇm ®¬n vÞ 1m2 = 100cm2 th× chän nhÇm ®¸p ¸n A hoÆc 1m 2 = 1000cm2 th× chän nhÇm ®¸p ¸n B. Häc sinh tÝnh vµ ®æi d¬n vÞ ®óng th× chän ®¸p ¸n ®óng lµ C. 2 C©u 17. Mét vËt cã khèi lîng m1 = 0,5kg; vËt thø hai cã khèi lîng m2 = 1kg. H·y so s¸nh ¸p suÊt p1 vµ p2 cña hai vËt trªn mÆt sµn n»m ngang. A. p1 = p2. B. p1 = 2p2. C. 2p1 = p2. D. Kh«ng so s¸nh ®îc. * Môc ®Ých: KiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh vÒ c«ng thøc tÝnh träng lîng p = 10.m vµ c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt p  F . S * Häc sinh cÇn nhí ®îc c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt vµ sù phô thuéc cña ¸p suÊt vµo ®é lín cña ¸p lùc vµ diÖn tÝch mÆt bÞ Ðp. * NÕu häc sinh chØ nhí c«ng thøc vµ cho r»ng ¸p lùc t¨ng 2 lÇn th× ¸p suÊt t¨ng 2 lÇn th× chän nhÇm ®¸p ¸n C, häc sinh n¾m v÷ng c«ng thøc vµ ph©n tÝch ®óng ¸p suÊt phu thuéc vµo 2 yÕu tè ¸p lùc vµ diÖn tÝch mÆt bÞ Ðp th× chän ®¸p ¸n ®óng lµ D. C©u 18. Mét thïng cao 80cm ®ùng ®Çy níc( h×nh 80cm vÏ) Träng lîng riªng cña níc lµ 10000N/m3. ¸p suÊt cña Níc lªn mét ®iÓm c¸ch ®¸y thïng 20cm b»ng: 20cm A. 2000N/m2. B. 6000N/m2. C. 8000N/m2. A. C¸c kÕt qu¶ trªn ®Òu sai. * Môc ®Ých: KiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh vÒ c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng p = d.h, kiÓm tra viÖc n¾m kiÕn thøc cña häc sinh vÒ ®¹i lîng h trong c«ng thøc ®îc tÝnh nh thÕ nµo trong chÊt láng. * Häc sinh cÇn nhí c«ng thøc p = d.h, trong ®ã h lµ chiÒu cao cña cét chÊt láng ®îc tÝnh tõ ®iÓm tÝnh ¸p suÊt lªn mÆt tho¸ng cña cét chÊt láng. * NÕu häc sinh hiÓu nhÇm h ®îc tÝnh tõ ®iÓm tÝnh ¸p suÊt xuèng ®¸y b×nh th× chän nhÇm ®¸p ¸n A, nÕu häc sinh hiÓu h ®îc tÝnh tõ ®¸y b×nh lªn mÆt tho¸ng th× chän nhÇm ®¸p ¸n C, häc n¾m v÷ng kiÕn thøc vµ tÝnh ®óng th× chän ®¸p ¸n ®óng lµ B. C©u 19. Chän kÕt luËn ®óng trong c¸c kÕt luËn sau: A. Lùc ®Èy ¸c-si-mÐt t¸c dông theo mäi ph¬ng v× chÊt láng g©y ¸p suÊt theo mäi ph¬ng. B. Lùc ®Èy ¸c-si-mÐt cïng chiÒu víi träng lùc. C. Lùc ®Èy ¸c-si-mÐt cã ®iÓm ®Æt ë vËt. D. Cêng ®é lùc ®Èy ¸c-si-mÐt ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc F = D.V, víi D lµ khèi lîng riªng cña chÊt láng vµ V lµ thÓ tÝch phÇn vËt ch×m trong chÊt láng. * Môc ®Ých: KiÓm tra møc ®é nhËn thøc cña häc sinh vÒ ph¬ng, chiÒu, ®é lín cña lùc ®Èy ¸c-si-mÐt, c¸ch nhËn biÕt ®iÓm ®Æt lùc vµo mét vËt nh thÕ nµo? * Häc sinh cÇn ph©n biÖt ®îc ¸p suÊt chÊt láng vµ lùc ®Èy ¸c-si-mÐt, cÇn nhí chÝnh x¸c c«ng thøc tÝnh lùc ®Èy ¸c-si-mÐt FA = d.V vµ c¸c ®¹i lîng trong c«ng thøc. * NÕu häc sinh hiÓu nhÇm lùc ®Èy ¸c-si-mÐt gièng ¸p suÊt chÊt láng sÏ chän nhÇm ®¸p ¸n A, nÕu häc sinh hiÓu nhÇm gi÷a ph¬ng vµ chiÒu lµ lùc ®Èy ¸c-si-mÐt cïng chiÒu víi träng lùc gièng nh cïng ph¬ng th× chän nhÇm ®¸p ¸n B. NÕu häc sinh nhí nhÇm c«ng thøc th× chän ®¸p ¸n D. Häc sinh n¾m ch¾c kiÕn thøc vµ c¸ch biÓu diÔn lùc th× chän ®¸p ¸n ®óng lµ C. C©u 20. Hai qu¶ cÇu X, Y cã thÓ tÝch b»ng nhau, X lµm b»ng nh«m, Y lµm b»ng ch×. Nhóng ch×m X, Y vµo cïng mét chÊt láng, so s¸nh ®é lín lùc ®Èy ¸c-si-mÐt Fx, Fy t¸c dông lªn hai qu¶ cÇu. A. Fx > Fy. B. Fx < Fy. C. Fx = Fy. D. Tuú thuéc vµo lo¹i chÊt láng. * Môc ®Ých: KiÓm tra kiÕn thøc cuÈ häc sinh vÒ c«ng thøc tÝnh lùc ®Èy ¸c-si-mÐt FA = d.V rÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch bµi to¸n vµ vËn dông c«ng thøc ®Ó suy luËn hîp lý vµ chÝnh x¸c. * Häc sinh cÇn nhí ®îc c«ng thøc FA = d.V, trong ®ã: d lµ träng lîng riªng cña chÊt láng, V lµ thÓ tÝch phÇn chÊt láng bÞ vËt chiÕm chç, hiÓu r»ng lùc ®Èy ¸c-si-mÐt kh«ng phô thuéc vµo khèi lîng vËt mµ chØ phô thuéc vµo thÓ tÝch phÇn vËt ch×m trong chÊt láng vµ träng lîng riªng cña chÊt láng. * NÕu cho r»ng qu¶ cÇu ch× nÆng h¬n qu¶ cÇu nh«m do ®ã lùc ®Èy ¸csi-mÐt t¸c dông vµo qu¶ cÇu ch× ph¶i lín h¬n nã t¸c dông qu¶ cÇu nh«m häc
- Xem thêm -