Tài liệu Skkn xây dựng lớp chủ nhiệm thành tập thể lớp vững mạnh

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

A. §Æt vÊn ®Ò Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu Häc sinh tiÓu häc vèn lµ løa tuæi hiÕu ®éng hån nhiªn. Trong viÖc gi¸o dôc häc sinh theo môc tiªu ®µo t¹o cña nhµ trêng x· héi chñ nghÜa do §¶ng ta ®Ò ra-Lµ gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn ph¶i suy nghÜ nhiÒu vÒ viÖc x©y dùng tËp thÓ líp v÷ng m¹nh. ChØ cã mét tËp thÓ líp nh vËy míi cã thÓ ph¸t triÓn trong häc sinh tinh thÇn tËp thÓ, tÝnh tù gi¸c, ý thøc tæ chøc kû luËt, tinh thÇn phÊn ®Êu v¬n lªn trong khoa häc. ChÝnh tËp thÓ líp lµ c¸i n«i nhá trong c¸i n«i lín x· héi chñ nghÜa- Trong ®ã dÇn dÇn h×nh thµnh nh÷ng con ngêi míi. V× vËy viÖc x©y dùng tËp thÓ líp v÷ng m¹nh lµ mét biÖn ph¸p gi¸o dôc cã tÇm quan träng ®Æc biÖt. TËp thÓ líp v÷ng m¹nh- ®ã chÝnh lµ m«i trêng gi¸o dôc tèt. ë ®ã nh÷ng yªu cÇu vÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc ®îc häc sinh lÜnh héi kh¸ s©u s¾c vµ ®Çy ®ñ. Häc sinh thêng tù gi¸c tu dìng, rÌn luyÖn ®¹o ®øc, cè g¾ng v¬n lªn vÒ mäi mÆt, do ®ã, u ®iÓm ®îc ph¸t huy m¹nh mÏ, nh÷ng biÓu hiÖn cha tèt bÞ h¹n chÕ. VËy gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc g× vµ b»ng c¸ch nµo ®Ó xây dựng lớp chủ nhiệm thành tập thể lớp vững mạnh. B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: N¨m häc 2007-2008, t«i ®îc Ban Gi¸m hiÖu ph©n c«ng chñ nhiÖm líp 1A trêng tiÓu häc Thèng NhÊt.Trªn thùc tÕ líp t«i cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: -VÒ thµnh phÇn: XÐ lÎ trén ®Òu gi÷a c¸c líp MÉu gi¸o ®a lªn. - VÒ ®Þa d: Chç ë cña häc sinh ph©n t¸n, r¶i r¸c kh¾p c¸c ®éi trong n«ng trêng. - VÒ ®¹o ®øc: Cã 2 em tÝnh t×nh qu¸ hiÕu ®éng, nghÞch ngîm, hay trªu ghÑo c¸c b¹n trong líp. *ThuËn lîi: §a sè häc sinh trong líp lµ con em c«ng nh©n N«ng trêng, cã bè mÑ lµ c¸n bé thêng xuyªn ch©m lo d¹y dç con em m×nh chu ®¸o. *Khã kh¨n: 1 Sè häc sinh nam qu¸ ®«ng chiÕm 2/3 tæng sè líp vµ mét sè häc sinh lµ con em n«ng nghiÖp ngoµi N«ng trêng - hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n, bè mÑ Ýt quan t©m ®Õn viÖc häc hµnh cña con c¸i Sau khi c©n nh¾c kü, t«i yªu cÇu gi¸o dôc ®èi víi c¸c líp nh sau: - §¹o ®øc nÒ nÕp:§Çu n¨m ph¶i nhanh chãng æn ®Þnh tæ chøc, kh«ng ®Ó líp bÞ xÕp lo¹i kÐm.Cuèi kú 1 ph¶i xÕp lo¹i kh¸.Cuèi n¨m theo kÞp c¸c líp tiªn tiÕn. VÒ häc tËp:Tõng bíc n©ng cao chÊt lîng m«n TiÕng ViÖt, To¸n vµ tÊt c¶ c¸c m«n kh¸c trong ch¬ng tr×nh.Cuèi n¨m ph¶i lªn líp 100%(trong ®ã cã 65% ®¹t lo¹i kh¸ trë lªn). Líp ph¶i thµnh mét tËp thÓ ®oµn kÕt, g¾n bã thùc lßng, cã ý thøc phÊn ®Êu chung vµ biÕt tù qu¶n tèt. Sau ®©y lµ mét sè viÖc t«i ®· tiÕn hµnh: 1.T×m hiÓu häc sinh: T«i ®· t×m hiÓu tØ mØ, s©u s¾c toµn diÖn ®êi sèng vËt ch©t vµ hoµn c¶nh t©m lý cña häc sinh ®Ó x¸c ®Þnh mét c¸ch cô thÓ, chÝnh x¸c, ph¬ng thøc gi¸o dôc tõng em trong c¶ líp.NÕu chØ dõng l¹i ë viÖc ®äc b¶n khai s¬ yÕu lý lÞch cña häc sinh ®Çu n¨m th× khã hoÆc kh«ng thÓ lý gi¶i ®îc hoÆc lý gi¶i kh«ng ®óng nhiÒu hiÖn tîng hµng ngµy, hµng giê ë häc sinh. Thùc tÕ ®· cho t«i thÊy: Cïng lêi khai' gia ®×nh c«ng nh©n”nhng hoµn c¶nh hoµn toµn kh¸c nhau.§a sè kinh tÕ gia ®×nh ®ñ ¨n cã phÇn d dËt nhng còng cã em hoµn c¶nh Ðo le, bè mÑ èm ®au l©u dµi, kinh tÕ chËt vËt. Cïng lóc víi nh÷ng ph¸t hiÖn, t«i ®· bíc ®Çu khÐo lÐo gãp ®îc mét sè ý kiÕn víi gia ®×nh trong viÖc gi¸o dôc con em hä. NhiÖm vô ®iÒu tra c¬ b¶n ®ît ®Çu hoµn thµnh ®· cã nh÷ng t¸c dông lín. *Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®· cã t liÖu ®Ó triÓn khai gi¸o dôc c¶ líp còng nh tõng em. *Cha mÑ häc sinh c¶m ®éng, phÊn khëi, tin tëng ë chÆng më ®Çu, tõ ®ã s½n sµng ñng hé nh÷ng chñ tr¬ng s¾p tíi cña trêng, cña gi¸o viªn chñ nhiÖm líp trong viÖc gi¸o dôc con em hä. 2 *C¸c em häc sinh tin yªu, gÇn gòi, cëi më ®èi vèi gi¸o viªn. 2.Ch¨m sãc häc sinh: Kh«ng tiÕc thêi gian, kiªn tr× ch¨m sãc häc sinh tõng bíc, theo dâi tõng diÔn biÕn nhá ®Ó kÞp thêi gi¸o dôc. Sau khi ®· t×m hiÓu häc sinh toµn diÖn, viÖc ch¨m sãc häc sinh ®· cã c¬ së.T«i ®Æc biÖt lu ý nh÷ng biªñ hiÖn chím në, h¬i kh¸c ®i mét chót (cã thÓ rÊt nhá bÐ), theo dâi tËn nguån ®Ó gi¸o dôc, uèn n¾n, ®éng viªn kÞp thêi. VÝ dô: Em §Æng ThÞ Thanh HuyÒn lµ mét häc sinh g¸i, ch¨m ngoan, nhµ gÇn trêng, chît mét h«m ®i häc muén víi lý do: ®ång hå nhµ em chËm 15 phót , t«i ®Ó em vµo líp b×nh thêng vµ khi tan häc, t«i gäi ®iÖn ®Õn nhµ em ,®îc bè mÑ em x¸c nhËn viÖc ®ång hå chËm 15 phót lµ ®óng.Tríc tËp thÓ líp t«i biÓu d¬ng tÝnh trung thùc cña em. Em NguyÔn ThÕ Anh ngµy nµo ®Õn líp còng ph¶i mîn bót ®Ó viÕt bµi, khi t«i hái em nãi ®Ó quªn bót, t«i ®a bót cña m×nh cho em viÕt. TiÕp ®Õn h«m sau em l¹i nãi quªn bót. H«m Êy sau giê tan häc t«i mêi em ë l¹i vµ hái cho râ ngän ngµnh, cuèi cïng em ®· cho t«i biÕt: Em bÞ mÊt bót nhng em kh«ng d¸m nãi víi mÑ v× em rÊt th¬ng mÑ mµ hoµn c¶nh gia ®×nh rÊt thiÕu thèn.T«i ®· gÆp trùc tiÕp vµ trao ®æi sù viÖc cho mÑ em ®îc biÕt… Nh÷ng xö lý ®èi víi tõng häc sinh nh vËy diÔn ra hµng ngµy vµ ®Òu kh¾p trong c¶ líp. Sau vßng ®Çu cña viÖc ®iÒu tra t×nh h×nh häc sinh, t«i thêng xuyªn kiÓm tra ®¹o ®øc vµ häc tËp cña mçi em. ë trêng – còng nh nhiÒu thÇy c« gi¸o kh¸c, t«i thùc hiÖn ®Òu ®Æn viÖc ®«n ®èc kiÓm tra häc sinh vÒ viÖc gi÷ g×n s¸ch vë, häc bµi vµ lµm bµi, sö dông ®å dïng häc tËp, luyÖn viÕt ch÷ ®óng mÉu, ®óng kiÓu, ®óng cì ®· häc. Trªn c¬ së kh¶o s¸t n¾m ®îc t×nh h×nh h¹nh kiÓm .Søc häc cña häc sinh nªn t«i dÔ dµng thùc hiÖn tèt viÖc th«ng b¸o kÕt qu¶ rÌn luyÖn cña häc sinh hµng th¸ng vÒ víi gia ®×nh c¸c em. 3 ChÝnh v× vËy mµ häc sinh líp 1A cña t«i trong suèt c¶ n¨m häc®· kh«ng ®¸nh nhau mét lÇn nµo, ®· kh«ng ®Ó x¶y ra hiÖn tîng nµo ph¶i ®a ra kû luËt tríc toµn trêng. 3. Gi¸o dôc ®¹o ®øc trong néi kho¸: TËn dông ch¬ng tr×nh néi kho¸ ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ cô thÓ viÖc 'qua trÝ dôc d¹y ®¹o ®øc”. Gi¸o dôc ®¹o ®øc yªu cÇu tÝnh cô thÓ cña tõng phÈm chÊt ®¹o ®øc ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cho häc sinh.T«i ®· bíc ®µu vËn dông yªu cÇu ®ã trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y néi kho¸ cña m×nh, thÓ hiÖn ë mÊy kh©u sau: Trong néi dung bµi häc bao giê còng cã gi¸o dôc ®¹o ®øc, t×nh c¶m. T«i suy nghÜ tríc bµi so¹n sao cho cã thÓ gióp ®ì häc sinh cã nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ råi tiÕn hµnh kiÓm tra, båi dìng nh÷ng hµnh ®éng ®óng. VÒ h×nh thøc s¸ch vë, ®å dïng häc tËp,…,t«i thêng xuyªn liªn tôc kiÓm tra,chÊn chØnh .VÝ dô cã nh÷ng quyÓn s¸ch b×a bÈn, tê bäc xéc xÖch, siªu vÑo, t«i ®· tù tay bäc l¹i cho c¸c em quan s¸t, so s¸nh, nhËn xÐt ®Ó t×m ra c¸i lçi cña m×nh. §Æc biÖt t«i tËn dông c¸c tiÕt ®¹o ®øc: Tuú theo tõng bµi ®¹o ®øc, t«i ®Æt tªn nh÷ng tuÇn lÔ phÊn ®Êu theo tõng chñ ®iÓm. Sau mçi tuÇn, cho tõng häc sinh kÓ l¹i nh÷ng viÖc tèt vµ nh÷ng viÖc cha tèt cña m×nh. Qua ®ã t«i ®· n¾m ®îc ®Õn phÇn cao nhÊt trong ®êi sèng néi t©m cña c¸c em,híng c¸c em biÕt lµm viÖc thiÖn. Qu¶n lý chÆt chÏ giê lªn líp,thêng xuyªn uèn n¾n häc sinh theo ph¬ng ch©m:kh«ng bá qua bÊt cø hiÖn tîng nhá nhÆt nµo vµ híng dÉn, uèn n¾n tõ thÊp ®Õn cao, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. HÕt häc kú mét, tËp thÓ líp 1A ®· æn ®Þnh ch¾c ch¾n nh÷ng nÒ nÕp sau ®©y: gi¬ tay tríc khi nãi, ngåi ®ång lo¹t t thÕ vßng 2 tay trªn bµn; c¸ch ®a vµ nhËn bÊt cø vËt g× tõ tay gi¸o viªn; c¸ch n¹p vë ®Ó chÊm bµi; … 4. X©y dùng tËp thÓ líp: 4 Trong qu¸ tr×nh lµm chñ nhiÖm l¬p 1A, t«i ®Æc biÖt chó ý båi dìng t×nh c¶m g¾n bã víi líp, víi trêng, kh¬i gîi vµ ph¸t huy tinh thÇn lµm chñ tËp thÓ cña häc sinh. Muèn häc sinh g¾n bã víi líp, víi trêng mµ chØ lµm cho c¸c em hÕt søc yªu quý, tin tëng thÇy c« gi¸o th«i th× cha ®ñ, häc sinh cÇn ph¶i g¾n bã tha thiÕt víi b¹n bÌ cïng líp, cïng trêng trªn c¬ së cïng phÊn ®Êu,tiÕn bé. C« chñ nhiÖm ph¶i b¶o ®¶m ®îc sù ®èi xö b×nh ®¼ng thùc sù trong c¶ líp. MÆt kh¸c, ph¶i tr¸nh cho ®îc mét kh«ng khÝ nghi kþ, ph¶i tiªu diÖt tËn gèc lèi”ton hãt, m¸ch lÎo” riªng víi thÇy c« gi¸o. Trªn c¬ së b×nh ®¼ng vµ th¼ng th¾n, t«i tiÕp tôc uèn n¾n nh÷ng chi tiÕt cha tèt trong th¸i ®é víi b¹n bÌ vµ kh¾c phôc kú ®îc nh÷ng biÓu hiÖn thiÕu tÝnh tËp thÓ. VÝ dô: vÒ c¸ch ®èi xö víi b¹n: Em lª M¹nh Cêng ngöa mÆt lªn trêi cêi kho¸i trÝ khi em NguyÔn V¨n Ngäc bÞ ®iÓm kÐm.T«i nghiªm kh¾c phª b×nh th¸i ®é cña Cêng vµ ®Ò nghÞ em ph¶i söa ch÷a khuyÕt ®iÓm ®ã b»ng c¸ch xin lçi b¹n vµ høa kh«ng bao giê vÊp l¹i n÷a.V× nhµ 2 em gÇn nhau, t«i ®· khuyªn 2 em nªn kÕt thµn mét ®«i b¹n häc tËp, ngêi nä ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®iÓm xÊu cña ngêi kia. §Õn cuèi n¨m 2 em ®· rÊt th©n nhau, cïng tiÕn bé vµ ®Òu ®¹t häc sinh tiªn tiÕn. Trong thùc tÕ - Chñ NHIÖM LíP- t«i ®· tËn dông vµ linh ho¹t sö dông tiÕt sinh ho¹t líp. T«i phÊn ®Êu ®Ó cã ®îc mét néi dung sinh ho¹t cô thÓ, bæ Ých, phï h¬p víi c¸c em, huy ®éng ®îc ®Õn møc cao trÝ tuÖ vµ t×nh c¶m tËp thÓ cña häc sinh. ChÝnh v× vËy, tiÕt sinh ho¹t líp kh«ng bao giê nÆng nÒ. Sau ®©y lµ mét sè h×nh thøc sinh ho¹t líp: +Sinh ho¹t líp kÕt hîp víi sinh ho¹t sao: §¶m b¶o tÝnh chÊt ®oµn thÓ cña c¸c em vµ t¨ng cêng båi dìng, gi¸o dôc theo 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y. NhiÒu tiÕt sinh ho¹t ®îc dµnh nöa tiÕt, cã khi c¶ tiÕt ®Ó c¸c em th¶o luËn nhãm, th¶o luËn tæ vÒ nh÷ng viÖc lµm ®îc vµ cha ®îc cña c¸c thµnh viªn trong nhãm, tæ. +Sinh ho¹t líp mang tÝnh chÊt ®Êu tranh, x©y dùng. C¶ líp nhiÖt t×nh tham gia ý kiÕn, phª ph¸n hoÆc biÓu d¬ng, biÕt nªu vµ biÕt b¶o vÖ ý kiÕn riªng cña m×nh. 5 T«i còng rÊt chó träng ®Õn ®éi ngò c¸n bé líp. Ph¬ng ch©m cña t«i lµ: Båi dìng thêng xuyªn, thö th¸ch nghiªm ngÆt, n©ng cao tõng bíc chÊt lîng. C«ng t¸c cña ®éi ngò c¸n bé. C«ng bè râ chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n cña tõng ngêi trong ®éi ngò c¸n bé tríc líp. Víi c¶ líp, t«i ®· thêng xuyªn vµ khi cÇn ph¶i cã th¸i ®é nghiªm kh¾c ®Ó gi¸o dôc tinh thÇn phôc tïng c¸n bé. 5. Ph¸t huy ®Õn møc cao nhÊt vµ chñ ®éng tæ chøc sù hç trî cña tÊt c¶ c¸c lùc lîng gi¸o dôc kh¸c: - Víi chi bé §¶ng vµ chÝnh quyÒn nhµ trêng - Ph¬ng ch©m cña t«i lµ n¾m v÷ng, b¸m ch¾c, chñ ®éng vËn dông nghiªm chØnh nh÷ng nghÞ quyÕt, kÕ ho¹ch, chØ thÞ c«ng t¸c cña Chi bé §¶ng vµ chÝnh quyÒn nhµ trêng. - Víi §oµn ®éi: Khai th¸c ®Õn møc cao nhÊt nh÷ng ®ît sinh ho¹t §éi- Sao, b¸m ch¾c vµo c¸c chñ ®Ò ho¹t ®éng cña sao nh»m n©ng cao mét c¸ch hîp lý t¸c phong, kû luËt, lÔ ®é cho häc sinh. -Víi cha mÑ häc sinh: X©y dùng mèi quan hÖ tèt, nghiªm tóc, trong s¸ng, t«n träng vµ tin cËy lÉn nhau, trªn c¬ së mèi t¬ng quan chÆt chÏ gi÷a gia ®×nh vµ nhµ trêng. 6. Khen thëng vµ kû luËt: XuÊt ph¸t tõ t×nh yªu s©u s¾c vµ sù tiÕn bé l©u dµi cña häc sinh, t«i ®· c©n nh¾c, lùa chän vµ thùc hiÖn tètnh÷ng h×nh thøc ®éng viªn khen thëng vµ kû luËt ®èi víi tõng häc sinh. §éng viªn, khen thëng: Sau mçi tuÇn cã tiÕt sinh ho¹t líp, t«i ®Òu nªu tªn nh÷ng häc sinh g¬ng mÉu, ®ång thêi cho c¸c em tù viÕt b¶n thµnh tÝch cña m×nh ®äc tríc líp(thêi ®iÓm mµ c¸c em®· ®äc th«ng viÕt th¹o). Kû luËt: Cïng víi viÖc khen thëng t«i chó ý uèn n¾n, phª b×nh c¸c em mét c¸ch thËn träng. Mét lÇn cã 4 em kh«ng thuéc bµi häc thuéc lßng (Dung, Nh©m, HoÌ, TuyÕt). T«i quyÕt ®Þnh cuèi buæi häc mêi 4 em ë l¹i häc cho kú thuéc bµi, lÇn lît lªn ®äc cho c« gi¸o nghe xong míi ®îc vÒ. C« gi¸o còng ë l¹i víi m×nh, vÒ muén mét c¸ch”v« téi” v× khuyÕt ®iÓm cña m×nh- ®iÒu Êy khiÕn c¸c em thÊm thÝa. 6 Thùc tÕ ®· cho t«i thÊy nh÷ng kû luËt trªn ®· cã nh÷ng t¸c dông tèt. Mét ®iÒu nho nhá n÷a t«i thÊy ®îc trong vÊn ®Ò kû luËt häc sinh lµ: T×nh c¶m ch©n thµnh vµ s©u s¾c cña gi¸o viªn ®èi víi c¸c em kh«ng nh÷ng chØ lµ c¸i gèc, c¸i xuÊt ph¸t mµ cßn lµ ph¬ng tiÖn tiÕn hµnh, nã l¹i cßn ph¶i ®îc coi lµ c¸i ®Ých tiÕn tíi cña viÖc thi hµnh kû luËt häc sinh. 7. Sù g¬ng mÉu cña gi¸o viªn: Sù g¬ng mÉu cña gi¸o viªn cã søc thuyÕt phôc rÊt m¹nh ®èi víi häc sinh. Tríc tiªn, t«i chó ý g¬ng mÉu vÒ mÆt sinh ho¹t: ®Çu tãc gän gµng, ¸o quÇn ®øng ®¾n, gi¶n dÞ. Thêng kú t«i tù quy ®Þnh: Trong c¸c buæi lao ®éng cña häc sinh (lµm s¹ch ®Ñp trêng líp, nhÆt giÊy l¸ xung quanh trêng…) c« gi¸o cïng lµm víi c¸c em ë phÇn viÖc khã h¬n, nÆng h¬n… Thùc tÕ ®· cho t«i thÊy nh÷ng biÓu hiÖn nh kÓ trªn ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc ph¸t huy nh©n c¸ch, tinh thÇn lµm chñ vµ lßng yªu sù thËt, yªu ch©n lý cña häc sinh. C. KÕt luËn: 1. Trªn ®©y lµ nh÷ng viÖc lµm vµ mét sè ®iÒu ®óc rót kinh nghiÖm cña t«i trong qu¸ tr×nh mét n¨m lµm chñ nhiÖm líp 1, kÕt qu¶ cuèi n¨m lµ mét kÕt qu¶ tèt. - VÒ ®¹o ®øc, nÒ nÕp kû luËt trËt tù: Tõ th¸ng 11 líp lu«n ®¹t líp kh¸; tõ th¸ng 01 n¨m 2008 líp lu«n ®¹t lo¹i tèt; cho ®Õn cuèi n¨m häc líp ®îc khèi nhÊt trÝ bÇu lµ líp tiªn tiÕn cña khèi. - VÒ häc tËp: Cuèi n¨m häc- mét kÕt qu¶ ®¸ng mõng, ®¸ng phÊn khëi- Cô thÓ nh sau: Tæng sè häc sinh cña líp: 29 em Häc sinh giái 15 em, ®¹t 51% Hoc sinh tiªn tiÕn 10 em, ®¹t 34% Tû lÖ lªn líp ®¹t 100% 7 - Trong sè 10 em ®¹t danh hiÖu häc sinh tiªn tiÕn cã 2 em ®Çu n¨m lµ häc sinh ch©m tiÕn, lêi häc. - Trong sè 15 em ®¹t danh hiÖu häc sinh giái cã 7 em lµ häc sinh giái cÊp trêng qua kú thi häc sinh giái cÊp trêng do nhµ trêng tæ chøc theo ®Ò thi cña phßng Gi¸o dôc, ®ã lµ c¸c em: 1. TrÇn §øc Cêng 2. Lª ThÞ Thanh Hoµi 3. §ç V¨n Hïng 4. Hoµng Linh Nh©m 5. NguyÔn Thµnh T©m 6. Hoµng ThÞ Mai Th¬ng 7. Lª Hoµi Th¬ng KÕt qu¶ Êy cæ vò tÊt c¶ c¸c lùc lîng gi¸o dôc ®· ch¨m sãc, d¹y dç c¸c em, trong ®ã cã t«i- C¤ GI¸O CHñ NHIÖM. Ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2009 Ngêi viÕt: Lª ThÞ Thuý 8
- Xem thêm -