Tài liệu Skkn xay dung doi ngu giao vien gop phan nang cao chat luong day va hoc

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC” TaiLieu.VN Page 1 1. Tên sáng kiến: Xây dựng đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý giáo dục. 3. Mô tả bản chất của sáng kiến: 3.1. Tình trạng giải pháp đã biết: Trong công tác quản lý nói chung, người lãnh đạo bao giờ cũng mơ ước đội ngũ công chức, viên chức của mình vừa có đức, vừa có tài. Tuy nhiên, mơ ước trên mới nghe qua xem như đơn giản nhưng thật ra không ít một cơ quan, một đơn vị khiếm khuyết mặt này hay mặt kia do tác động của nền kinh tế thị trường. Trong công tác giáo dục nói riêng thì việc xây dựng đội ngũ giáo viên vừa “hồng”, vừa “chuyên” là một yêu cầu thường xuyên, cấp thiết nhất là trong giai đoạn hiện nay. Vì có đội ngũ giáo viên vừa “hồng”, vừa “chuyên” mới tạo ra được thế hệ trẻ có ước mơ, hoài bảo và năng lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực tế, trong thời gia qua không ít đội ngũ cán bộ, giáo viên chưa thật sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo mà có những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà Nước, những qui định của ngành như nói không đi đôi với làm; thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc của học sinh; chạy theo giá trị đồng tiền …, đánh mất lòng tin ở học sinh, phụ huynh học sinh. Mặt khác, một số cán bộ, giáo viên không thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ do điều kiện kinh tế gia đình, sức khỏe, thời gia công tác…không đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay. TaiLieu.VN Page 2 Chúng tôi biết đề tài “Xây dựng đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học” đã được nhiều nhà quản lý giáo dục quan tâm, xây dựng và triển khai có hiệu quả. Tuy nhiên, theo chúng tôi việc “Xây dựng đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học” là nội dung không thể thiếu trong mỗi nhà trường mà nó phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, phù hợp với tình hình đội ngũ ở từng đơn vị nhà trường. Xuất phát từ từ thực trạng trên chúng tôi chọn đề tài “Xây dựng đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học” nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: 3.2.1. Mục đích của giải pháp: - Về đạo đức: + Về Đạo đức, lối sống: Xây dựng Cán bộ giáo viên phải có phẩm chất chính trị tốt, chấp hành gương mẫu mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, mọi quy định của Ngành, quy chế của cơ quan đơn vị. Từ đó nâng cao uy tín của nhà góp phần giáo dục lý tưởng, ý thức đạo đức trong học sinh. + Về Đạo đức nghề nghiệp: Nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong mỗi thầy giáo, cô giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; nói phải đi đôi với làm; không thờ ơ, vô cảm mà phải biết đồng cảm, chia sẽ những khó khăn trước những bức xúc của học sinh; tránh chạy theo những giá trị tầm thường ở ngoài xã hội. TaiLieu.VN Page 3 - Về chuyên môn: + Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tớithực chất là bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho đội ngũ. Nó vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cấp bách, là nguồn lợi nghĩa vụ của giáo viên. + Bồi dưỡng giáo viên nhằm đẩy mạnh sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục. + Nguồn giáo viên là cơ sở để nhà trường đề ra phương hướng và các giải pháp phù hợp nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên ngày càng vững mạnh đáp ứng tốt nhiệm vụ dạy học của trường đề ra trong thời gian tới. 3.2.2. Nội dung sáng kiến: Dạy học- Giáo dục là hoạt động trọng tâm của nhà trường. Mọi thứ hoạt động đa dạng và phức tạp trong nhà trường điều hướng vào điểm này. Một trong những nội dung cơ bản của quản lý dạy học là xây dựng một tập thể sư phạm vững mạnh, đủ sức thực hiện nhiệm vụ của nhà trường theo mục tiêu kế hoạch. Đội ngũ giáo viên trong nhà trường là nhân vật trung tâm đóng vai trò chủ đạo, tổ chức điều khiển và lãnh đạo quá trình hình thành nhân cách con người mới ở học sinh phù hợp với mục đích Giáo dục phổ thông nói chung, với mục tiêu từng cấp học nói riêng. Giáo viên là nguồn lực đáng quí nhất có ý nghĩa quyết định đến quá trình Giáo dụcĐào tạo cùa nhà trường. Vì vậy muốn làm xoay chuyển chất lượng dạy học theo mục tiêu TaiLieu.VN Page 4 Giáo dục- Đào tạo trước hết phải chăm lo bồi dưỡng, xây dựng dội ngũ giáo viên ngày càng vững mạnh đủ sức thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành đề ra. Đội ngũ giáo viên trường hầu hết còn trẻ, thâm niên công tác còn ít, nhiệt tình, năng nổ trong công tác, có tinh thần cầu tiến, nhu cầu bồi dưỡng, xây dựng một tập thể vững mạnh để đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục trong thời gian tới là rất cần thiết, có ý nghĩa quyết định cho lượng Giáo dục- Đào tạo của trường. Một số giải pháp thực hiện: - Về Đạo đức: + Công tác tư tưởng chính trị: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền về công tác giáo dục qua nhiều hình thức như giáo dục và thi hành pháp luật trong Nhà trường, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện kế hoạch năm học đã được phê duyệt của cấp trên đồng thời triển khai các hoạt động để thực hiện. + Cán bộ giáo viên tự học tập, rèn luyện đạo đức :Tự giáo dục đạo đức bản thân là một quá trình xuyên suốt để hoàn thiện nhân cách của mình, sao cho phù hợp với yêu cầu của cuộc sống. Để đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu ngày càng cao của cuộc sống, của xã hội, của thị trường, đòi hỏi cán bộ giáo viên nhân viên phải phát huy cao độ tính tự giác và tính chủ động, sáng tạo trong học tập, những kinh nghiệm thực tế. Việc phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện các giá trị đạo đức là một trong những nội dung hiện đại hóa phương pháp giáo dục: Lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên là chủ đạo, là hoàn toàn phù hợp với nguyên lý "tự thân vận động" của triết học. TaiLieu.VN Page 5 + Công tác phối hợp với ba môi trường giáo dục: Kết hợp giáo dục của gia đình, của nhà trường và của xã hội thành một quá trình thống nhất, liên tục và hoàn chỉnh, sự kết hợp này, sẽ tạo ra một sự thống nhất trong tư tưởng và hành động đối với việc giáo dục giá trị đạo đức giáo viên, học sinh. Trong giáo dục đạo đức cho học sinh, giữa gia đình và nhà trường phải có sự thống nhất về quan điểm, nội dung, phương pháp triển khai qua lần họp phụ huynh học sinh đầu năm để giúp giáo viên, ban cha mẹ học sinh, các em vững tâm trong việc xét hạnh kiểm cuối năm.. Nhà trường, Gia đình và xã hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc kết hợp giáo dục đạo đức cho học sinh. Công tác phối hợp Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cần phối hợp với chính quyền ở địa phương để tổ chức các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí, thể dục thể thao rèn luyện thể chất, tham gia vào các hoạt động xã hội, để giúp cho cán bộ giáo viên, học sinh nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn. - Về chuyên môn: + Giải pháp thứ nhất: Xây dựng qui định đội ngũ: Điều kiện tiên quyết để xây dựng đội ngũ tốt, người lãnh đạo phải nắm vững tình hình đội ngũ của đơn vị về mọi mặt, so sánh đối chiếu với yêu cầu và chức năng nhiệm vụ của nhà trường để có biện pháp bổ sung về số lượng và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng công tác cho đội ngũ. Trong khi tìm hiểu để xây dựng huy hoạch đội ngũ cần tìm hiểu về năng lực, khả năng của cán bộ giáo viên so sánh với yêu cầu phát triển của đơn vị trong tương lai. TaiLieu.VN Page 6 Để thực hiện tốt vấn đề này cần phải nghiên cứu kỷ hồ sơ công chức, phiều đánh giá cán bộ công chức hàng năm để nắm được sự tiến bộ của cán bộ giáo viên nhằm thực hiện tốt việc bố trí phân công phù hợp. Đối với các chức danh chủ chốt ngoài việc nghiên cứu, điều tra hồ sơ cần lắng nghe dư luận của tập thể, quan sát công viêc được phân công, đánh giá uy tín của cán bộ đối với tập thể để tạo điều kiện cho việc qui hoạch đạt kết quả tốt. Song song với việc điều tra nghiên cứu cần xây dựng qui hoạch đội ngũ cho kế hoạch 05 năm, phấn đầu 100% giáo viên đạt chuẩn qui định trong đó có ít nhất 75% giáo viên trên chuẩn, qui hoạch cán bộ nhân viên, các bộ phận đủ về nhân sự (tổ hành chánh, thư viện, thiết bị, các tổ trưởng chuyên môn) có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng này đúng theo yêu cầu của cấp học, đủ sức đảm đương nhiệm vụ được phân công, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên giúp đỡ nhau trong công tác. - Hoàn thiện cơ cấu tổ chức chính quyền, thành lập các tổ theo qui định điều lệ trường trung học cơ sở : Tổ chuyên môn, tổ giáo viên chủ nhiệm, tổ văn phòng…. Hoàn thiện các tổ chức của đoàn thể dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, tạo điều kiện cho các tổ chức này phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác, huy động được sức mạnh tổng hợp to lớn tạo điều kiện hổ trợ tích cực cho hoạt động dạy - học và giáo dục toàn diện trong trường. + Giải pháp thức hai: Xây dựng kỷ luật lao động trong tập thể: Việc xây dựng kỷ luật lao động trong nhà trường là điều kiện, là cơ sở để duy trì kĩ cương, là tiền đề cho sự đoàn kết nhất trí thật sự trong hội đồng sư phạm. Kỷ luật không những là hoạt động có lí trí nhằm đạt tới mục tiêu đã định một cách có kế họach mà còn TaiLieu.VN Page 7 năng lực kìm hãm những xu hướng cản trở việc thực hiện mục tiêu chung của tập thể, nền tảng của kỷ luật là ý thức của mỗi cá nhân đối với xã hội, có tinh thần trách nhiệm trước tập thể về công việc được giao là thói quen thực hiện một cách nghiêm túc qui chế lao động. Trong nhà trường người lãnh đạo cần phải xây dựng nội, qui chế hoạt động chung của cơ quan, qui định trách nhiệm quyền hạn và những công việc trọng tâm mà từng cá nhân phải có trách nhiệm thực hiện, ngoài qui chế chung của cơ quan, cần xây dựng những qui định về nếp sống hành chánh, nền nếp chuyên môn, về nếp sinh hoạt tập thể…. Những qui định này nhất thiết phải do tập thể xây dựng nên thông qua việc thảo luận dân chủ, được mọi người tự giác chấp nhận, coi đó là yêu cầu chân chính của tập thể. Những qui định này phải cụ thể hóa bằng văn bản được thông qua hội đồng sư phạm, có tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện và có sơ tổng kết từng thời điểm thích hợp để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung hoàn thiện tạo cơ sở cho tập thể giáo viên thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tự giác và hoàn thành tốt công việc được giao. + Giải pháp thức ba: Xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong tập thể sự phạm: Trong nhà trường sự đoàn kết nhất trí tạo nên sức mạnh của tập thể, đoàn kết có tác dụng nâng cao hiệu quả lao động sự phạm, và là phương tiện giáo dục học sinh. Đễ thực hiện giải pháp này trước hết phải xây dựng sự đoàn kết trong đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ cốt cán trong trường. Cần xây dựng qui chế chức vụ cho từng chức danh lãnh đạo, qui định quyền hạn, trách nhiệm cụ thể tránh chồng chéo và điều quan trọng là không để tạo ra mâu thuẫn trong đội ngũ cán bộ quản lý mà còn ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trở thành tấm gương sáng cho tập thể (từ ban giám hiệu đến các tổ trưởng, các bộ phận đoàn thể...) TaiLieu.VN Page 8 Cần xây dựng các mối quan hệ nhân ái trong tập thể, có thái độ tin tưởng, tôn trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, qui định rõ ràng các mối quan hệ trong trường: Quan hệ lãnh đạo-giáo viên, giáo viên-giáo viên… và thực hiện một cách nghiêm túc, không thiên vị, hữu khuynh tạo điều kiện xây dựng một tập thể thật sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. +Giải pháp thứ 4: Tổ chức tốt hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên: Điều tra nắm chắc trình độ tay nghề của từng giáo viên, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể cho từng đồng chí, động viên tạo điểu kiện cho giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ trên chuẩn cho giáo viên, phấn đấu đến cuối năm 2015 trường có 60% giáo viên trên chuẩn. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua hoạt động tổ chức chuyên môn. Tổ chuyên môn được biên chế theo nhiệm vụ của giáo viên bộ môn, hoạt động theo điều lệ trường trung học: Mỗi tháng họp 02 lần vào 14 giờ ngày thứ 05 tuần lễ thức 01 và thứ 03 của tháng. Tổ chuyên môn có kế hoạch năm, học kỳ, tháng được ban giám hiệu duyệt bao gồm kế hoạch kiểm tra, thao giảng, phụ đạo bồi dưỡng, hoạt động ngoài giờ, sinh hoạt tổ chuyên môn cần phải có kế hoạch cụ thể, có quan tâm bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên, chú ý đến những giáo viên còn hạn chế về chuyên môn. Tổ chức tốt công tác dự giờ, thao giảng tạo cho giáo viên có nhận thức sâu tầm quan trọng của công tác dự giờ, thao giảng là một phương tiện để tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề. Chính vì thế cần TaiLieu.VN Page 9 phải tổ chức nghiêm túc, không qua loa, chiếu lệ. Phối hợp với các đoàn thể, tổ chức hội giảng, các cuộc thi tài năng trong nhà trường. Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cho giao viên tham gia học tập bồi dưỡng thường xuyên xem đây là điều kiện để giáo viên cập nhật kiến thức mới phục vụ tốt cho yêu cầu đổi mới nội dung phương pháp dạy học. Trong nhà trường, công tác bồi dưỡng chuyên môn ngiệp vụ thông qua họat động tổ chuyên môn là một giải pháp quan trọng tạo điều kiện nâng cao tay nghề trong điều kiện còn nhiều khó khăn trong đơn vị trường. + Giải pháp thứ năm: Tổ chức tốt hoạt động thi đua khen thưởng: Thi đua là phương sách quan trọng để kích thích động viên tính tích cực hoạt động của cá nhân tập thể, mỗi cá nhân hoặc tập thể đều có nhu cầu về sự thừa nhận xã hội đối với lao động của họ. Khi phát động thi đua, phải lãnh đạo tư tưởng để tránh tình trạng ganh đua hoặc chỉ nhìn vào phần thưởng vật chất hay có danh hiệu cá nhân, phải làm cho mọi thành viên tham gia thi đua hiểu rõ và đúng quan hệ hữu cơ giữa việc đạt danh hiệu thi đua, phần thưởng với lợi ích của tập thể xã hội , phải lấy giáo dục chính trị tư tưởng để đẩy mạnh thi đua rồi lấy kết quả thi đua để động viên củng cố tư tưởng tinh thần của đội ngũ giáo viên trong trường. Đặc điểm của phong trào thi đua là tính công khai và tính tập thể vì thế mọi chỉ tiêu thi đua, những biện pháp thi đua cần được bàn bạc, xây dựng ngay đầu năm học. Công khai các tiêu chuẩn thi đua, chế độ khen thưởng và kết quả mà từng cá nhân hay từng bộ phận tập thể đã đạt được sẽ làm cho mỗi người thấy rõ sự cố gắng vươn lên của cá nhân và tập thể đó trong năm học bên cạnh các đợt thi đua lớn, cần tổ chức các đợt thi đua TaiLieu.VN Page 10 ngắn ngày để giải quyết những nhiệm vụ đột xuất cấp bách và để duy trì tâm trạng phấn khởi thi đua liên tục đồng thời tạo niềm vui cho đội ngũ cán bộ giáo viên phấn đấu công tác tốt. + Giải pháp thứ sáu: Chăm lo đời sống tinh thần vật chất: Trong tình hình hiện nay mặc dù chế độ chính sách của đội ngũ cán bộ giáo viên được Đảng, Nhà nước quan tâm chiếu cố. Đời sống có được nâng lên. Song so mặt bằng của xã hội chung còn thấp, còn nhiều khó khăn. Chính vì thế mọi sự động viên khích lệ về tinh thần vật chất của đợn vị, địa phương có tác dụng rất lớn đến tư tưởng, tình cảm của đội ngũ giáo viên. Trong quá trình công tác, chính vì thế đơn vị phải thực hiện đúng, kịp thời, công bằng mọi chế độ chính sách cho giáo viên mà nhà nước đã ban hành. Phải phản ánh đầy đủ và kịp thời tình hình đời sống của giáo viên, công nhân viên trong trường với cấp trên, với chính quyền địa phương, đồng thời kiến nghị những biện pháp mà địa phương có thể giúp được nhất là đối với đội ngũ giáo viên của trường đang sống trong khu nhà công vụ. Ban lảnh đạo trường phải phối hợp với công đoàn tìm biện pháp tăng thu nhập chính đáng cho giáo viên và chăm lo đời sống tinh thần cho giáo viên, công nhân viên như: Tham quan, vui chơi giải trí, văn nghệ, thể dục, thể thao…. Quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ những giáo viên, công nhân viên ốm đau, gia đình gặp khó khăn. Chính những hành động trên sẽ giúp cho đội ngũ giáo viên an tâm, tin tưởng và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cùa mình. 3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp: TaiLieu.VN Page 11 - Đối với đơn vị chúng tôi, sáng kiến này đã được áp dụng thường xuyên, liên tục trong thời gian qua. - Theo chúng tôi, sáng kiến “Xây dựng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học” ở tất cả các đơn vị trường học đều phải vận dụng. Tuy nhiên, tùy tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, giáo viên mà mỗi đơn vị sẽ có những giải pháp sáng tạo riêng. 3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do được áp dụng giải pháp : + Đa số giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng nổ trong công tác, có tinh thần cầu tiến ham học hỏi. + Các tổ chuyên môn của trường được bố trí gọn nhẹ, phát huy được năng lực của từng thành viên trong công tác. Các tổ chuyên môn trường điều có giáo viên giỏi cấp huyện là lực lượng nồng cốt cho ban kiểm tra trường, là thành viên cốt cán để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. + Đa số học sinh có tinh thần hiếu học, có nhiều cố gắng trong học tập, chất lượng và hiệu quả Giáo dục đều tăng theo từng năm học. Trường đạt trường tiên tiến xuất sắc 2 năm học ( 2010-2011 và 2011-2012). 100% giáo viên điều đạt chuẩn, trong đó có 20 đ/c trên chuẩn tỉ lệ 55.55%, còn 01 giáo viên đang tham gia học đại học tại chức. Trường đã thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương-Trách nhiệm”, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác và sinh hoạt. Xây dựng tổ chức nội bộ chặc chẽ, cán bộ giáo viên có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Nhà nước nội qui nhà trường, không có giáo viên vi phạm kỷ luật. TaiLieu.VN Page 12 - Tổ chuyên môn của trường hoạt động có hiệu quả tốt, giúp Phó hiệu trưởng kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên đạt kết quả tốt, thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, dự giờ, kiểm tra giáo viên đúng kế hoạch đề ra. Chất lượng giảng dạy của giáo viên được nâng lên theo từng năm học, hàng năm điều có giáo viên giỏi vòng huyện. - Trong điều kiện hiện nay để đổi mới phương pháp dạy học và phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo cho học sinh, ngoài việc được bồi dưỡng chuyên môn trong hè giáo viên còn tham gia học tập bồi dưỡng thường xuyên. Việc làm nầy được các tổ quan tâm đưa vào kế hoạch tháng và thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh qua các năm học. + Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh: Năm học 2010-2011 2011-2012 20122013 2013-2014 Cấp huyện 7 7 12 12 Cấp tỉnh 0 0 1 1 + Học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh: Năm học 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Cấp huyện 15 36 19 14 + Kết quả chất lượng hai mặt giáo dục: Hai mặt TaiLieu.VN Xếp loại 2010-2011 2011-2012 2012-2013 HKI 2013-2014 Page 13 giáo dục Giỏi (%) 138( 32,9%) 137(32.9%) 166(37.5%) 165(36.0%) Khá(%) 168(40,0%) 196(47.1%) 191(43.1%) 185(40.4%) Học lực 111(26,4%) Tb(%) Yếu (%) 3( 0,7%) 77(18.5%) 82(18.5%) 93(20.3%) 6(1.4%) 4(0.9%) 15(3.3%) Tốt (%) 392(93,3%) 394(94.7%) 418(94.4%) 450(98.3%) Hạnh Khá(%) 28(6,7%) kiểm 0 Tb(%) 21(5.1%) 24(5.4%) 8(1.7%) 1(0.2%) 1(0.2%) 0(0.0%) + Tình hình đội ngũ giáo viên có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm mang lại nhiều kết quả như: trường tiên tiến xuất sắc 2 năm học ( 2010-2011 và 2011-2012), trường được Bộ Giáo dục và đào tạo tặng bằng khen năm học 2011-2012, Chính phủ tặng bằng khen năm học 2012-2013. - Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến : + Đội ngũ cán bộ giáo viên phải ổn định và có trình độ đạt chuẩn trở lên. + Cơ sơ vật chất đáp ứng yêu câu trong công tác giảng dạy. 3.5. Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu: Không có 3.6. Những thông tin cần được bảo mật: không có TaiLieu.VN Page 14 3.7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến : - Đội ngũ cán bộ giáo viên phải ổn định và có trình độ đạt chuẩn trở lên. - Cơ sơ vật chất đáp ứng yêu câu trong công tác giảng dạy. 3.8. Tài liệu kèm theo gồm: Các tài liệu khác: - Văn kiện hội nghị lần tứ hai Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII Đảng cộng sản Việt Nam. (Nhà xuất bản chính trị Quốc Gia (T1.1997) - Văn kiện hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương đảng khóa IX, Đảng Cộng sản Việt Nam. (Nhà xuất bản chính trị Quốc Gia(T8. 2002) - Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đổi mới quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự án phát triển giáo viên. (Nhà xuất bản giáo dục 2004) - Hoạt động giáo dục trường Trung học cơ sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Nhà xuất bản Giáo dục 2001) - Hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Nhà xuất bản Giáo dục T4.2001) - Luật và các văn bản pháp qui làm cơ sở cho công tác thanh tra Giáo dục bậc trung học. (Bộ Giáo dục và Đào tạo trường Cán bộ quản lý giáo viên và Đào tạo II, thành phố Hồ Chí Minh -2003) - Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng. TaiLieu.VN Page 15
- Xem thêm -