Tài liệu Skkn vận dụng từ vựng bằng phương pháp nghe nhìn ở trường trung học cơ sở thiệu dương - thiệu hoá - thanh hoá

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

A. më ®Çu PhÇn 1. Lý do chän ®Ò tµi: Nh÷ng n¨m gÇn ®©y s¸ch gi¸o khoa ë bËc trung häc c¬ së ®îc thay ®æi theo mét h×nh thøc kh¸c. §iÒu ®¸ng nãi ë ®©y lµ s¸ch phong phó vÒ thÓ lo¹i, ®a d¹ng vÒ mµu s¾c, tranh ¶nh nhiÒu... vv.. Mµ viÖc häc tËp lµ vÊn ®Ò chñ yÕu vµ hÕt søc quan träng ®èi víi häc sÞnh. KÕt qu¶ häc tËp cña c¸c em chÝnh lµ thíc ®o cña chÊt lîng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Díi ¸nh s¸ng cña ®êng lèi ®æi míi toµn diÖn do §¹i héi §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam lÇn thø VI (2/1996) nªu ra, ®Êt níc ta cã nhiÒu thay ®æi c¬ b¶n theo tinh thÇn chñ ®éng héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi. Víi t c¸ch mét nh©n tè quan träng thóc ®Èy kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn, nÒn gi¸o dôc tõ ®ã ®Õn nay còng kh«ng ngõng ®æi míi vÒ néi dung còng nh ph¬ng ph¸p, võa ®Ó hoµn thiÖn chøc n¨ng võa ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh héi nhËp toµn cÇu. Tõ l©u chóng ta ®· bµn rÊt nhiÒu vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, theo t«i kh«ng ph¶i cø bá h¼n ph¬ng ph¸p d¹y häc cò thay b»ng ph¬ng ph¸p míi, thÕ míi lµ vËn dông ph¬ng ph¸p ®æi mµ viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p ph¶i phï hîp víi tõng m«n, tõng giê häc vµ phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh. Cã nh vËy míi n©ng cao ®îc chÊt lîng d¹y vµ häc. Víi ®Æc ®iÓm cña trêng - n¬i t«i ®ang gi¶ng d¹y, m«n ngo¹i ng÷ lµ m«n häc khã, c¸c em kh«ng biÕt c¸ch häc. H¬n n÷a c¸c em l¹i kh«ng ®îc häc ë bËc tiÓu häc, cho nªn c¸c em khã cã thÓ ®äc tèt vµ häc tèt ®îc. MÆc kh¸c c¸c em hÇu hÕt l¹i lµ con nhµ n«ng, ®iÒu kiÖn häc kh«ng cã. §iÒu ®ã lµm t«i b¨n kho¨n, tr¨n trë lµm sao gi¶ng d¹y cho tèt ®Ó gióp c¸c em cã ®îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ, c¸c em biÕt ®äc th«ng nãi th¹o, ®ã lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi gi¸o viªn nãi chung vµ t«i nãi riªng. MÆt kh¸c, nhu cÇu x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, con ngêi ngµy cµng hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn trÝ n·o h¬n. Do ®ã, häc ngo¹i ng÷ (TiÕng Anh) lµ rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng, lµ ph¬ng tiÖn trao ®æi, giao dÞch vµ lµm ph¸t triÓn nÒn gi¸o dôc, nÒn kinh tÕ... vv.. víi c¸c níc trªn thÕ giíi. NÕu thö tëng tîng, sèng trong thêi kú ph¸t triÓn nh vò b·o, mµ chóng ta kh«ng biÕt ngo¹i ng÷ lµ g×, kh«ng biÕt ®äc, biÕt viÕt th× qu¶ lµ tôt hËu. §Ó s¸nh vai ®îc víi c¸c níc nh c©u nãi cña B¸c: 1 "Non s«ng ViÖt Nam cã s¸nh vai ®îc víi c¸c níc N¨m ch©u hay kh«ng? §ã chÝnh lµ ë c¸c ch¸u". (ë c¸c em häc sinh). Lµ gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n TiÕng Anh ë bËc trung häc c¬ së b¶n th©n t«i còng lu«n suy nghÜ vµ tr¨n trë trong viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p ®æi míi ®Ó t×m ra ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp nhÊt, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o cña häc sinh trong viÖc d¹y vµ sö dông ngo¹i ng÷ (TiÕng Anh) ë níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam cña chóng ta. Víi nh÷ng lý do trªn nªn t«i ®· chän ®Ò tµi: "Vận dụng từ vựng bằng phương pháp nghe nhìn ở trường Trung học cơ sở Thiệu Dương Thiệu Hoá - Thanh Hoá" ®Ó nghiªn cøu. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu: ViÖc vËn dông ph¬ng ph¸p ®æi míi trong d¹y ®äc m«n TiÕng Anh ë trêng trung häc c¬ së ThiÖu D¬ngThiÖu Ho¸ - Thanh Ho¸ nh»m ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh, tõ ®ã n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. 3. Kh¸ch thÓ vµ ®èi tîng nghiªn cøu - Kh¸ch thÓ: + Toµn bé häc sinh trêng trung häc c¬ së ThiÖu D¬ng- ThiÖu Ho¸ - Thanh Ho¸ + TiÕn hµnh nghiªn cøu trong n¨m häc 2010- 2011. - §èi tîng nghiªn cøu: "VËn dông tõ vùng b»ng ph¬ng ph¸p nghe nh×ntrong d¹y ®äc m«n TiÕng Anh ë trêng trung häc c¬ së ThiÖu D¬ngThiÖu Ho¸ - Thanh Ho¸. 4. Gi¶ thiÕt khoa häc: - NÕu vËn dông ph¬ng ph¸p ®æi míi trong d¹y ®äc m«n TiÕng Anh líp 7 ë trêng trung häc c¬ së ThiÖu D¬ng- ThiÖu Ho¸ - Thanh Ho¸ nh»m ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh vµ gióp c¸c em cã ®îc ph¬ng ph¸p häc ®äc. Tõ viÖc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ häc tËp cña häc sinh nãi chung vµ häc sinh khèi 7 trêng trung häc s¬ cë ThiÖu D¬ng- ThiÖu Ho¸ - Thanh Ho¸ nãi riªng, th× cã rÊt nhiÒu ®Ò tµi nghiªn cøu nhng khi nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, t«i mong muèn cã mét gi¶i ph¸p ®óng ®¾n trong d¹y ®äc vµ n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ häc tËp cña häc sinh. 2 5. NhiÖm vô nghiªn cøu: Trong ®Ò tµi nµy ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu, b¶n th©n t«i cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò sau: - T×m hiÓu c¬ së lý luËn vÒ viÖc vËn dông ph¬ng ph¸p ®æ míi d¹y häc trong d¹y häc TiÕng Anh líp 7 cho häc sinh trêng trung häc c¬ së ThiÖu D¬ng- ThiÖu Ho¸ - Thanh Ho¸. - T×m hiÓu thùc tr¹ng vÒ tiÕp thu kiÕn thøc TiÕng Anh 7 theo ph¬ng ph¸p ®æi míi cña häc sinh khèi 7 ë trêng trung häc c¬ së ThiÖu D¬ng- T×m hiÓu th¸i ®é häc tËp cña häc sinh khèi 7 ë trêng trung häc c¬ së ThiÖu D¬ngvíi viÖc häc s¸ch gi¸o khoa míi. Tõ nh÷ng thùc tr¹ng trªn b¶n th©n t«i muèn vËn dông ph¬ng ph¸p ®æi míi trong d¹y ®äc TiÕng Anh 7 ë trêng trung häc c¬ së ThiÖu D¬ngnh»m t×m ra ph¬ng ph¸p tèi u, hîp lý nhÊt, phï hîp víi n¬i t«i c«ng t¸c, gióp häc sinh khèi 7 trêng trung häc c¬ së biÕt ®äc vµ biÕt ®îc c¸ch häc mét giê ®äc hiÓu nh thÕ nµo lµ hiÖu qu¶. Tuy nhiªn vËn dông ph¬ng ph¸p ph¶i khÐo lÐo, cÇn sù tinh tÕ cña gi¸o viªn biÕt kÕ thõa vµ ph¸t huy nh©n tè tÝch cùc cña häc sinh. Cã nh vËy chÊt lîng häc tËp cña häc sinh vµ viÖc d¹y häc cña gi¸o viªn míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. 6. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, t«i cÇn ph¶i dïng c¸c ph¬ng ph¸p sau: - Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lý thuyÕt: Dïng ph¬ng ph¸p nµy ®Ó ®äc s¸ch, t×m hiÓu tµi liÖu, nghiªn cøu bµi ®Ó t×m ra c¬ së lý luËn vÒ kh¶ n¨ng ®äc cña häc sinh trong giê ®äc hiÓu m«n TiÕng Anh. - Ph¬ng ph¸p s ph¹m: Dïng ph¬ng ph¸p nµy ®Ó kiÓm tra bµi tËp, nghiªn cøu bµi kiÓm tra, vë ghi chÐp, vë bµi tËp... vµ ®Ò thi cña häc sinh ®Ó ®a ra bµi kiÓm tra hîp lý, phï hîp víi tr×nh ®é cña häc sinh. - Ph¬ng ph¸p quan s¸t: Th«ng qua viÖc dù giê, th¨m líp khèi 7 ®Ó quan s¸t th¸i ®é häc tËp cña c¸c em, hµnh vi, cö chØ, ®¹o ®øc vµ t©m lý... Qua ®ã biÕt ®îc th¸i ®é häc tËp vµ kh¶ n¨ng ®äc cña häc sinh. - Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra: §iÒu tra qua viÖc ra ®Ò vµ c©u hái cña gi¸o viªn vµ kh¶ n¨ng x©y dùng bµi cña häc sinh. 3 - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p: §Ó häc sinh tù chñ trong viÖc x©y dùng bµi. Häc sinh cã luyÖn ®îc c¸c kü n¨ng vµ cã ph¶n x¹ nhanh ®èi víi ®èi tîng m×nh giao tiÕp. 7. Dù th¶o néi dung nghiªn cøu: PhÇn I: Më ®Çu gåm: 1. Lý do chän ®Ò tµi 2. Môc ®Ých nghiªn cøu 3. Kh¸ch thÓ vµ ®èi tîng nghiªn cøu. 4. Gi¶ thiÕt khoa häc 5. NhiÖm vô nghiªn cøu 6. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 7. Dù th¶o néi dung nghiªn cøu PhÇn II: PhÇn néi dung 1. C¬ së khoa häc ®Ò ra s¸ng kiÕn kinh nghiÖm 2. C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ 3. ¸p dông cô thÓ vµo mét sè tiÕt d¹y PhÇn III: KÕt qu¶ PhÇn IV: KÕt luËn B: GI¶I QuyÕt vÊn ®Ò: 1. C¬ së khoa häc ®Ò ra s¸ng kiÕn kinh nghiÖm S¸ch gi¸o khoa míi - s¸ch líp 7 néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng ph¸t triÓn h¬n, cã nhiÒu tõ khã, c¸ch ph¸t ©m TiÕng Anh - Mü, kiÕn thøc nhiÒu so víi s¸ch TiÕng Anh 6. Râ rµng s¸ch líp 7 ®ßi hái häc sinh ph¶i ®äc tèt, tù gi¸c häc qua nhiÒu ®o¹n héi tho¹i, bµi ®äc dµi. Mét tiÕt häc kÕt hîp giíi thiÖu tæng hîp: tõ míi, kiÕn thøc ng÷ ph¸p, ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái. NÕu häc sinh kh«ng ®äc, kh«ng hiÓu sÏ dÉn tíi ch¸n häc, sî häc TiÕng Anh, ®Ó tr¸nh ®îc ®iÒu nµy vÊn ®Ò d¹y trong c¸c tiÕt ®äc lµ rÊt cÇn thiÕt sù linh ho¹t, khÐo lÐo. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc trªn líp cÇn ®îc diÔn ra theo qui t¾c d¹y tiÕng níc ngoµi (TiÕng Anh) theo tr×nh tù: nghe - nãi - ®äc - viÕt. Häc sinh cÇn cã c¬ héi hiÓu ng÷ liÖu míi tríc khi thùc hµnh ®äc. ë c¸c cÊp 6, 7 c¸c 4 kü n¨ng nµy ®îc ph©n ®Þnh râ rµng trong tõng tiÕt, mµ nã ®îc kÕt hîp trong mét tiÕt. Cã lÏ ®©y lµ khã kh¨n ®èi víi häc sinh, tõ ®ã dÉn ®Õn khã kh¨n cho gi¸o viªn. V× thÕ viÖc thùc hµnh n¾m v÷ng néi dung s¸ch gi¸o khoa lµ kh©u kh«ng thÓ thiÕu, quan träng vµ cÇn ®îc lµm quen, lµm tríc khi thùc hµnh ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc. Trong gi¶ng d¹y TiÕng Anh cã nhiÒu c¸ch ®Ó tiÕp cËn víi c¸c ph¬ng ph¸p, ®îc minh ho¹ b»ng nhiÒu thñ thuËt cô thÓ. Gi¸o viªn cã thÓ ¸p dông vµo gi¶ng d¹y tuú thuéc vµo ®èi tîng häc sinh cña m×nh. TÊt c¶ c¸c thñ thuËt, kü thuËt hç trî ®Òu gióp cho tiÕt häc ®¹t kÕt qu¶ cao. Nhng víi n¬i t«i c«ng t¸c nµy th× kh«ng cã c¸c ph¬ng tiÖn hç trî, d¹y trªn líp chñ yÕu lµ ®å dïng gi¸o viªn tù thiÕt kÕ. VËy lµm sao c¸c em häc tèt, cã thÓ ®äc tèt th× qu¶ lµ khã vµ ph¬ng ph¸p nµo lµ tèt ®©y? Quan ®iÓm cho r»ng d¹y häc cßn lµ mét nghÖ thuËt, kh«ng cã mét ph¬ng ph¸p d¹y häc ®óng duy nhÊt nµo c¶. VÊn ®Ò lµ ph¶i c¶i tiÕn ®Ó cã ®îc ph¬ng ph¸p d¹y phï hîp. Muèn cã ®îc sù phï hîp ®ã th× nhÊt thiÕt gi¸o viªn ph¶i lµm chñ ®îc tËp hîp nh÷ng thñ thuËt, kü thuËt gi¶ng d¹y vµ ¸p dông linh ho¹t vµo tõng tiÕt d¹y, tõng n¬i, tõng ®èi tîng sao cho cã kÕt qu¶ cao nhÊt trong d¹y vµ häc. Mçi gi¸o viªn cã c¸ch truyÒn thô kiÕn thøc kh¸c nhau, ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. Song môc ®Ých cuèi cïng ®Òu lµ kÕt qu¶ tiÕp thu kiÕn thøc vµ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh, lµ thíc ®o cho gi¸o viªn. ChÝnh v× thÕ vËn dông thÕ nµo cho hîp lý th× kh«ng ph¶i gi¸o viªn nµo còng t×m ra vµ ®ã lµ ®iÒu khã cho gi¸o viªn. Thªm vµo ®ã kh«ng ph¶i häc ngo¹i ng÷ (TiÕng Anh) mµ häc V¨n, Sö.. c¸c em ®äc cßn ngËp ngõng. VËy ®èi víi TiÕng Anh th× ®äc thÕ nµo? §Ó tr¶ lêi c©u hái trªn, sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p d¹y khi vËn dông ph¬ng ph¸p ®æi míi trong d¹y ®äc TiÕng Anh cña t«i. 2. C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ trong giê ®äc hiÓu: a. C¸c bíc tiÕn hµnh: 1. Pre - reading: - Presenting new vocabulary - Check vocabulary: Rub out and Remember; Slap the board; Matching, What and Where, Guess the picture. - Present new modal sentences. 5 2. While - reading: - Predicting True or False sentences. Or Yes no No - questions, Rub out and Remember.... etc. - Guiding questions. - Practice in pairs/ groups. - Correct 3. Post - reading: - Gap fill - Role play - Matching - Rewrite the text/dialogue - Discussion. b. C¸c kü n¨ng luyÖn tËp. - Chain game - Guess... (word, sentence) - Play a game. - Guessing game. - Noughts and crosses. - Picture quiz.... etc. 3. ¸p dông cô thÓ vµo mét sè tiÕt d¹y Unit 9: AT HOME AND AWAY. Period 55: A1. A holiday in Nha Trang. I. The aims: - By the end of the lesson, students' ll be able to talk about vacation and events in the past. Activate vocabulary and drill skills. II. Teaching method: - Communicate - Ask and answer in pairs/ groups. - Suggest and explain. III. Teaching aids: - Textbook, picture, poster, the teacher's book... etc. IV. Procedures: 1. Warm - up: (5') Brainstorming: Elicit places you know. 6 Cham Temples beach Nha Trang food Souvenir shop 2. New lesson: A. Pre - reading: (15') - Set the scene. - Present new vocabulary + A quarium (N) - picture + Gift (N) = present (N) - (synnomy) + Trip (N) - explain. + friendly (adj) - explain. - Check vocabulary: Matching. A quarium (N) quµ tÆng Gift (N) th©n thiÖn Trip (N) hå c¸ Friendly (adj) chuyÕn du lÞch - After presenting new words, guiding students, to read the dialogue - Ask students to practice reading in pairs. - Correct pronunciation. - Take notes: Some difficult words. - From the dialogue, introducing new modal sentences (poster) Example: 1. It was wonderful They were cheap. 2. I bought a lot of different gifts... I didn't buy a lot of different gifts... Did you buy a lot of different gifts...? Yes, I did/ No, I didn't 3. Liz visited Tri Nguyen Aquarium. She didn't visit Tri Nguyen Aquarium. Did she visit Tri Nguyen Quarium? Yes, she did/ No, she didn't ? Ask students to find out new modal sentences in the dialogue. - Explain the uses of new modal sentences. B. While - reading: 7 - Predict T or F. 1. Liz bought a lot of gifts. 2. Liz didn't go to Nha Trang. 3. Liz visited Tri Nguyen Aquarium. 4. Ba talked to liz about his vacation. - Key: 1.T 3.T 2.F 4.F - Then ask students to read sentences given and number the sentences (Poster) - Work in groups. - Correct. C. Post - reading: Choose the best answer. 1. Liz............. to Nha Trang a.go (b). went c. goes 2. Yesterday, he...............at home. (a). was b. were c. is. 3.............she visit Tri Nguyen Aquarium? a. Do b. To Do c. Did 4. Liz.............. souvenir a. buy (b). bought c. buys. ? Ask students to do in groups. - Correct. 3. Consolidation (2') ? Retell the uses of new modal sentences. 4. Homework: (1') ? Learn the lesson. ? Do exercises 1,2 in exercise's book. ? Prepare new lesson. * Good students: Make up the similar dialogue. Uuit 12 : LET'S EAT ! Period 73: A1. What shaii we eat ? I. The aims: 8 - By the end of the lesson, students' ll be able to understand and use either, neither; too, so. Activate vocabulary and drii skills II. Procedures: 1. Warm - up (5') Guessing game : Elicit words in poster, ask students to put correct words in group: chicken, carrot, fish, bean, orrange banana, apple, beef, potato, Group 1 Group 2 Group 3 Fruit Vegetables Meat Orange Carrot Chicken Banana Bean Fish Apple Potato Beef 2. New lesson A- Pre- reading - Set the scene - Present new words: + Pork (N) - Object + Spinach ( N) - piture. + Cucumber (N) - aid (object) + Papaya (N) - aid (object) + Ripe (adj) >< green (adj) + Durian (N) - picture + Smell (V) - explain - Check new words: Guess the picture - Guide students to read the dialogue. - Get students to practice reading in pairs. - Correct pronunciation. - Present new modal sentences - Give axamples: 1. I'd like some peas I'd like some carrots, too. 2. I like spinach. So do I. => too, so: còng (Position) 3. I don't like durians. 9 I don't like durians, either. or Neither do I. => not..... either = neither: còng kh«ng (negative). * Note: - So, neither ®øng tríc trî ®éng tõ, ®¶o ng÷. - too, either ®øng cuèi c©u. B. While - reading: (15') ? Ask students to practice in pairs. - Correct 1. cucumber 4. beef 2. papaya 5. durians. 3. pork 6. spinach.... etc. ? Prediction: Ask students to predict Hoa and Hoa's aunt: What did they buy at the market? Check (V) on the word you choose. Meat stall Vegetables stall Fruit stall. Chicken Peas Papaya Beef Carrots Pineapple Pork Spinach Bananas Cucumbers Oranges Durians ? Elicit (list Things Hoa and her aunt bought at the market. C. Post - reading: Hang poster. Choose the best answer ( group work) 1. I'm hungry. I am hungry, ........... (a). too b. either c. so 2. I like oranges. ........ do I. a. Too b. Either (c ). So. 3. She doesn't like durians. He doesn't like durians,.......... a. too (b). either c. so. 4. Hoa doesn't like carrots. ........... does her aunt. a. Either (b). Neither c. So 3. Consolidation: ? From production, ask students to repeat the usage of too, so; either and neither. 4. Homework: ? Learn the lesson. ? Do exercises 1, 2 in your exercise's book. ? Prepare next lesson. 10 C: KÕt thóc vÊn ®Ò: VËn dông tõ vùng b»ng ph¬ng ph¸p nghe nh×n trong d¹y TiÕng Anh 7 ë trêng trung häc c¬ së ThiÖu D¬ng- ThiÖu Ho¸ bíc ®Çu ®· cã kÕt qu¶. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y gi¸o viªn cã thÓ ph¸t huy tÝch cùc qua ph¬ng ph¸p ®æi míi d¹y ®äc. Tuy nhiªn tiÕt ®äc hiÓu kh«ng ®¬n thuÇn chØ lµ ®äc, mµ nã kÕt hîp nhiÒu thÓ lo¹i. ¸p dông ph¬ng ph¸p míi cã ch¾t läc, tinh tÕ sÏ gióp c¸c em say mª häc vµ ngêi häc (häc sinh) tÝch cùc tham gia qu¸ tr×nh d¹y ®äc hiÓu vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh chÊt lîng häc tËp. Do vËy, d¹y ph¬ng ph¸p míi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em luyÖn ®äc vµ øng dông thùc hµnh ngay trªn líp - ®©y lµ bíc cã hiÖu qu¶ cao, gióp c¸c em cã nhu cÇu trong giao tiÕp, bµi häc cµng cã hiÖu qu¶ cao h¬n. KÕt qu¶ ®¹t ®îc. §Çu kú I: SÜ sè Giái Kh¸ TB Y-K SL % SL % SL % SL % Líp 7B (31) 2 5% 5 12,5% 17 42,5% 16 40% 7D(30) 1 2,5% 3 7,5% 15 37,5% 21 52,5% 7C (29) 0 0% 3 7,5% 15 37,5% 22 55% KÕt kú I - gi÷a kú II: SÜ sè Giái SL % Líp 7B (31) 5 12,5% 7D (30) 4 10% 7C (29) 2 5% SL 10 8 6 Kh¸ % 25v 20% 15% SL 20 20 22 TB % 50% 50% 55% Y-K SL % 5 12,5% 8 20% 10 25% Víi kÕt qu¶ cña ®Çu kú I so víi hÕt kú I, gi÷a kú II, t«i thÊy chÊt lîng t¨ng lªn râ rÖt. KÕt qu¶ nµy cho thÊy c¸c em líp 7 ®· dÇn quen víi s¸ch gi¸o khoa vµ ph¬ng ph¸p häc tèt. Mçi gi¸o viªn ph¶i biÕt lùa chän, vËn dông ph¬ng ph¸p ®æi míi lµm sao cho phï hîp víi tõng tiÕt häc, tõng bµi, tõng ®èi tîng - n¬i c«ng t¸c ®Ó cã ®îc mét gi¶i ph¸p tèt, ph¬ng ph¸p tèi u vµ kh¾c phôc ®îc ngay thiÕu sãt ®Ó chÊt lîng d¹y vµ häc ngµy cµng ®îc t¨ng lªn. IV. PhÇn kÕt luËn Trong tÊt c¶ c¸c tiÕt häc, vÊn ®Ò nµo còng cÇn ph¶i ®äc vµ hiÓu ®îc. Do ®ã t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi nµy ®Ó nghiªn cøu vµ cã mét sè mÆt tÝch cùc trong giê ®äc ®Ó mang l¹i kÕt qu¶ cao trong d¹y vµ häc. Tuy nhiªn, lµ mét gi¸o viªn trÎ, kinh nghiÖm cßn Ýt, cÇn ph¶i häc hái ®ång nghiÖp nhiÒu. MÆt kh¸c n¬i t«i c«ng t¸c ®iÒu kiÖn khã kh¨n, c¬ së vËt 11 chÊt qu¸ thiÕu thèn. Mét sè em kh«ng ®îc sù ch¨m sãc, quan t©m cña bè mÑ mµ c¸c em ë víi «ng bµ - ®©y lµ mét khã kh¨n, th¸ch thøc lín ®èi víi chóng t«i. §iÒu ®ã dÉn tíi c¸c em lêi nh¸c häc tËp. Do vËy t«i muèn ¸p dông ph¬ng ph¸p ®æi míi ®Ó gióp c¸c em biÕt c¸ch häc giê ®äc hiÓu, t¹o cho c¸c em tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. Nh t«i ®· nãi ë trªn, lµ gi¸o viªn trÎ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× thÕ, t«i rÊt mong vµ c¶m ¬n ®éc gi¶ ®ãng gãp ý kiÕn cho t«i. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2011 Ngêi viÕt Hoµng thÞ miªn Môc lôc I. PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi 2. Môc ®Ých nghiªn cøu 3. Kh¸ch thÓ vµ ®èi tîng nghiªn cøu 4. Gi¶ thiÕt khoa häc 5. NhiÖm vô nghiªn cøu 6. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 7. Dù th¶o néi dung nghiªn cøu II. PhÇn néi dung 1. C¬ së khoa häc ®Ò ra s¸ng kiÕn kinh nghiÖm 2. C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ 3. ¸p dông cô thÒ vµo mét sè tiÕt d¹y III. PhÇn kÕt qu¶ IV. PhÇn kÕt luËn 12 Trang 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 13 14 Kính chào quý thầy cô và các bạn. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới quý thầy cô và các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Khi thầy cô và các bạn đọc bài viết này nghĩa là thầy cô và các bạn đã có thiên hướng làm kinh doanh Nghề giáo là một nghề cao quý, được xã hội coi trọng và tôn vinh. Tuy nhiên, có lẽ cũng như tôi thấy rằng đồng lương của mình quá hạn hẹp. Nếu không phải môn học chính, và nếu không có dạy thêm, liệu rằng tiền lương có đủ cho những nhu cầu của thầy cô. Còn các bạn sinh viên…với bao nhiêu thứ phải trang trải, tiền gia đình gửi, hay đi gia sư kiếm tiền thêm liệu có đủ? Bản thân tôi cũng là một giáo viên dạy môn Ngữ Văn. vì vậy thầy cô sẽ hiểu tiền lương mỗi tháng thu về sẽ được bao nhiêu. Vậy làm cách nào để kiếm thêm cho mình 4, 5 triệu mỗi tháng ngoài tiền lương. Thực tế tôi thấy rằng thời gian thầy cô và các bạn lướt web trong một ngày cũng tương đối nhiều. Ngoài mục đích kiếm tìm thông tin phục vụ chuyên môn, các thầy cô và các bạn còn sưu tầm, tìm hiểu thêm rất nhiều lĩnh vực khác. Vậy tại sao chúng ta không bỏ ra mỗi ngày 5 đến 10 phút lướt web để kiếm cho mình 4, 5 triệu mỗi tháng. Điều này là có thể?. Thầy cô và các bạn hãy tin vào điều đó. Tất nhiên mọi thứ đều có giá của nó. Để quý thầy cô và các bạn nhận được 4, 5 triệu mỗi tháng, cần đòi hỏi ở thầy cô và các bạn sự kiên trì, chịu khó và biết sử dụng máy tính một chút. Vậy thực chất của việc này là việc gì và làm như thế nào? Quý thầy cô và các bạn hãy đọc bài viết của tôi, và nếu có hứng thú thì hãy bắt tay vào công việc ngay thôi. Thầy cô chắc đã nghe nghiều đến việc kiếm tiền qua mạng. Chắc chắn là có. Tuy nhiên trên internet hiện nay có nhiều trang Web kiếm tiền không uy tín ( đó là những trang web nước ngoài, những trang web trả thù lao rất cao...). Nếu là web nước ngoài thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn về mặt ngôn ngữ, những web trả thù lao rất cao đều không uy tín, chúng ta hãy nhận những gì tương xứng với công lao của chúng ta, đó là sự thật. Ở Việt Nam trang web thật sự uy tín đó là : http://satavina.com .Lúc đầu bản thân tôi cũng thấy không chắc chắn lắm về cách kiếm tiền này. Nhưng giờ tôi đã hoàn toàn tin tưởng, đơn giản vì tôi đã được nhận tiền từ công ty.( thầy cô và các bạn cứ tích lũy được 50.000 thôi và yêu cầu satavina thanh toán bằng cách nạp thẻ điện thoại là sẽ tin ngay).Tất nhiên thời gian đầu số tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, nhưng sau đó số tiền kiếm được sẽ tăng lên. Có thể thầy cô và các bạn sẽ nói: đó là vớ vẩn, chẳng ai tự nhiên mang tiền cho mình. Đúng chẳng ai cho không thầy cô và các bạn tiền đâu, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải mang về lợi nhuận 13 cho họ. Khi chúng ta đọc quảng cáo, xem video quảng cáo nghĩa là mang về doanh thu cho Satavina, đương nhiên họ ăn cơm thì chúng ta cũng phải có cháo mà ăn chứ, không thì ai dại gì mà làm việc cho họ. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào đây. Thầy cô và các bạn làm như này nhé: 1/ Satavina.com là công ty như thế nào: Đó là công ty cổ phần hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trụ sở tại tòa nhà Femixco, Tầng 6, 231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. GPKD số 0310332710 - do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp. Giấy phép ICP số 13/GP-STTTT do Sở Thông Tin & Truyền Thông TP.HCM cấp.quận 1 Thành Phố HCM. Khi thầy cô là thành viên của công ty, thầy cô sẽ được hưởng tiền hoa hồng từ việc đọc quảng cáo và xem video quảng cáo( tiền này được trích ra từ tiền thuê quảng cáo của các công ty quảng cáo thuê trên satavina) 2/ Các bước đăng kí là thành viên và cách kiếm tiền: Để đăng kí làm thành viên satavina thầy cô làm như sau: Bước 1: Nhập địa chỉ web: http://satavina.com vào trình duyệt web( Dùng trình duyệt firefox, không nên dùng trình duyệt explorer) Giao diện như sau: Để nhanh chóng quý thầy cô và các bạn có thể coppy đường linh sau: 14 http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 ( Thầy cô và các bạn chỉ điền thông tin của mình là được. Tuy nhiên, chức năng đăng kí thành viên mới chỉ được mở vài lần trong ngày. Mục đích là để thầy cô và các bạn tìm hiểu kĩ về công ty trước khi giới thiệu bạn bè ) Bước 2: Click chuột vào mục Đăng kí, góc trên bên phải( có thể sẽ không có giao diện ở bước 3 vì thời gian đăng kí không liên tục trong cả ngày, thầy cô và các bạn phải thật kiên trì). Bước 3: Nếu có giao diện hiện ra. thầy cô khai báo các thông tin: Thầy cô khai báo cụ thể các mục như sau: + Mail người giới thiệu( là mail của tôi, tôi đã là thành viên chính thức): dungtam2010@ymail.com + Mã số người giới thiệu( Nhập chính xác) : 00022077 Hoặc quý thầy cô và các bạn có thể coppy Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 15 + Địa chỉ mail: đây là địa chỉ mail của thầy cô và các bạn. Khai báo địa chỉ thật để còn vào đó kích hoạt tài khoản nếu sai thầy cô và các bạn không thể là thành viên chính thức. + Nhập lại địa chỉ mail:..... + Mật khẩu đăng nhập: nhập mật khẩu khi đăng nhập trang web satavina.com + Các thông tin ở mục: Thông tin chủ tài khoản: thầy cô và các bạn phải nhập chính xác tuyệt đối, vì thông tin này chỉ được nhập 1 lần duy nhất, không sửa được. Thông tin này liên quan đến việc giao dịch sau này. Sai sẽ không giao dịch được. + Nhập mã xác nhận: nhập các chữ, số có bên cạnh vào ô trống + Click vào mục: tôi đã đọc kĩ hướng dẫn..... + Click vào: ĐĂNG KÍ Sau khi đăng kí web sẽ thông báo thành công hay không. Nếu thành công thầy cô và các bạn vào hòm thư đã khai báo để kích hoạt tài khoản. Khi thành công quý thầy cô và các bạn vào web sẽ có đầy đủ thông tin về công ty satavina và cách thức kiếm tiền. Hãy tin vào lợi nhuận mà satavina sẽ mang lại cho thầy cô. Hãy bắt tay vào việc đăng kí, chúng ta không mất gì, chỉ mất một chút thời gian trong ngày mà thôi. Kính chúc quý thầy cô và các bạn thành công. Nếu quý thầy cô có thắc mắc gì trong quá trình tích lũy tiền của mình hãy gọi trực tiếp hoặc mail cho tôi: Dương Văn Dũng Email người giới thiệu: dungtam2010@ymail.com Mã số người giới thiệu: 00022077 Quý thầy cô và các bạn có thể coppy Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 Di động: 0168 8507 456 2/ Cách thức satavina tính điểm quy ra tiền cho thầy cô và các bạn: + Điểm của thầy cô và các bạn được tích lũy nhờ vào đọc quảng cáo và xem video quảng cáo. Nếu chỉ tích lũy điểm từ chính chỉ các thầy cô và các bạn thì 1 tháng chỉ được khoảng 1tr.Nhưng để tăng điểm thầy cô cần phát triển mạng lưới bạn bè của thầy cô và các bạn. 3/ Cách thức phát triển mạng lưới: - Xem 1 quảng cáo video: 10 điểm/giây. (có hơn 10 video quảng cáo, mỗi video trung bình 1 phút) - Đọc 1 tin quảng cáo: 10 điểm/giây. (hơn 5 tin quảng cáo) 16 _Trả lời 1 phiếu khảo sát.:100,000 điểm / 1 bài. _Viết bài.... Trong 1 ngày bạn chỉ cần dành ít nhất 5 phút xem quảng cáo, bạn có thể kiếm được: 10x60x5= 3000 điểm, như vậy bạn sẽ kiếm được 300đồng . - Bạn giới thiệu 10 người bạn xem quảng cáo (gọi là Mức 1 của bạn), 10 người này cũng dành 5 phút xem quảng cáo mỗi ngày, công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày. - Cũng tương tự như vậy 10 Mức 1 của bạn giới thiệu mỗi người 10 người thì bạn có 100 người (gọi là mức 2 của bạn), công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày. - Tương tự như vậy, công ty chi trả đến Mức 5 của bạn theo sơ đồ sau : - Nếu bạn xây dựng đến Mức 1, bạn được 3.000đồng/ngày → 90.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 2, bạn được 30.000đồng/ngày → 900.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 3, bạn được 300.000đồng/ngày → 9.000.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 4, bạn được 3.000.000đồng/ngày → 90.000.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 5, bạn được 30.000.000đồng/ngày → 900.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên thầy cô và các bạn không nên mơ đạt đến mức 5. Chỉ cần cố gắng để 1tháng được 1=>10 triệu là quá ổn rồi. Như vậy thầy cô và các bạn thấy satavina không cho không thầy cô và các bạn tiền đúng không. Vậy hãy đăng kí và giới thiệu mạng lưới của mình ngay đi. Lưu ý: Chỉ khi thầy cô và các bạn là thành viên chính thức thì thầy cô và các bạn mới được phép giới thiệu người khác. Hãy giới thiệu đến người khác là bạn bè thầy cô và các bạn như tôi đã giới thiệu và hãy quan tâm đến những người mà bạn đã giới thiệu và chăm sóc họ( khi là thành viên thầy cô và các bạn sẽ có mã số riêng).Khi giới thiệu bạn bè hãy thay nội dung ở mục thông tin người giới thiệu là thông tin của thầy cô và các bạn. Chúc quý thầy cô và các bạn thành công và có thể kiếm được 1 khoản tiền cho riêng mình. Nếu có gì cần hỗ trợ quý thầy cô và các bạn hãy gọi điện, hay gửi Email cho tôi, tôi sẽ giải đáp và hỗ trợ sớm nhất. Dương Văn Dũng Email người giới thiệu: dungtam2010@ymail.com Mã số người giới thiệu: 00022077 Quý thầy cô và các bạn có thể coppy Link giới thiệu trực tiếp: 17 http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 Di động: 0168 8507 456 Website: vandung80.violet.vn 18
- Xem thêm -