Tài liệu Skkn vận dụng trò chơi học tập trong dạy củng cố toán lớp 5

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

VËn dông trß ch¬i häc tËp vµo viÖc cñng cè to¸n líp 5 A. LÝ do chän ®Ò tµi Cïng víi xu thÕ ph¸t triÓn cña ®Êt níc ®ßi hái ph¶i ®µo t¹o ra mét nguån nh©n lùc n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. §Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ®ã ngµnh Gi¸o dôc ®· cã nh÷ng ®æi míi theo híng tÝch cùc c¸c ph¬ng ph¸p gi¸o dôc häc sinh. NhiÒu ph¬ng ph¸p míi ®· ®îc ¸p dông cïng víi c¸c ph¬ng ph¸p truyÒn thèng nh»m t¹o ra mét nÒn gi¸o dôc toµn diÖn. Sù ®æi míi tríc hÕt ph¶i thÓ hiÖn ë bËc TiÓu häc. BËc TiÓu häc ®îc coi nh c¸i nÒn mãng cña ng«i nhµ tri thøc. BËc tiÓu häc ®· t¹o nh÷ng c¬ së ban ®Çu rÊt c¬ b¶n vµ bÒn v÷ng cho c¸c em tiÕp tôc häc c¸c bËc häc trªn. Néi dung gi¶ng day cña tiÓu häc lu«n g¾n liÒn víi thùc tiÔn, phôc vô thiÕt thùc cho cuéc sèng, kh«ng chØ cã thÕ mµ mçi m«n häc ë tiÓu häc ®Òu gãp phÇn vµo viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch häc sinh. Trong c¸c m«n häc, m«n to¸n lµ mét trong nh÷ng m«n cã vÞ trÝ rÊt quan träng. C¸c kiÕn thøc, kü n¨ng cña m«n to¸n cã nhiÒu øng dông trong ®êi sèng, gióp häc sinh nhËn biÕt mèi quan hÖ vÒ sè lîng vµ h×nh d¹ng kh«ng gian cña thÕ giíi hiÖn thùc. H¬n n÷a m«n To¸n lµ mét m«n häc trõu tîng mµ t duy häc sinh tiÓu häc l¹i mang tÝnh cô thÓ v× thÕ cÇn ph¶i lùa chän ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi ®Æc trng m«n häc vµ ®Æc ®iÓm t©m sinh lÝ cña häc sinh. Trong tiÕt häc To¸n, Gi¸o viªn cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc kh¸c nhau nh: Ph¬ng ph¸p trùc quan; ph¬ng ph¸p gîi më vÊn ®¸p; ph¬ng ph¸p thùc hµnh luyÖn tËp; ph¬ng ph¸p gi¶ng gi¶i - minh ho¹; ph¬ng ph¸p trß ch¬i,.... Mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p Gi¸o viªn cã thÓ sö dông ®Ó cñng cè c¸c kiÕn thøc to¸n häc cã hiÖu qu¶ ®ã chÝnh lµ ph¬ng ph¸p “Trß ch¬i häc tËp”. V× thÕ trong thêi gian gi¶ng d¹y líp 5 t«i ®· nghiªn cøu vµ chän ®Ò tµi “ VËn dông trß häc tËp vµo viÖc cñng cè To¸n häc ë líp 5” B. Néi dung I. Quan niÖm vÒ trß ch¬i To¸n häc Trß ch¬i To¸n häc lµ trß ch¬i trong ®ã cã chøa mét sè yÕu tè to¸n häc nµo ®ã. Trß ch¬i cã thÓ ph©n lo¹i theo sè ngêi tham gia trß ch¬i nh: Trß ch¬i tËp thÓ, trß ch¬i c¸ nh©n; cã thÓ lµ trß ch¬i vËn ®éng hoÆc trß ch¬i trÝ tuÖ; cñng cã thÓ kÕt hîp vËn ®éng víi trÝ tuÖ. ë líp díi trß ch¬i thiªn vÒ vËn ®éng, cµng lªn l¬p trªn ®Æc biÖt lµ líp 5 tÝnh trÝ tuÖ cµng cao h¬n. Trong nhµ trêng, trß ch¬i To¸n häc cã thÓ tæ chøc nh mét ho¹t ®éng d¹y häc. Cë së t©m lÝ vµ sinh lÝ kh¼ng ®Þnh ho¹t ®éng d¹y häc To¸n díi d¹ng trß ch¬i nµy rÊt phï hîp víi løa tuæi ë TiÓu häc. Thùc tÕ còng cho thÊy h×nh thøc tæ chøc trß ch¬i To¸n häc dÔ ®îc häc sinh hëng øng vµ tÝch cùc tham gia. XÐt vÒ môc ®Ých phôc vô d¹y häc nãi chung, trß ch¬i To¸n häc cã thÓ lµ: - Trß ch¬i nh»m dÉn d¾t, h×nh thµnh tri thøc míi - Trß ch¬i nh»m cñng cè kiÕn thøc, luyÖn tËp kÜ n¨ng - Trß ch¬i «n tËp, rÌn luyªn trong giê ngo¹i kho¸ 1 §Ó cñng cè kiÕn thøc To¸n häc cã thÓ ph©n lo¹i theo c¸c m¹ch kiÕn thøc To¸n ë tiÓu häc lµ: - Trß ch¬i cñng cè néi dung sè häc vµ yÕu tè ®¹i sè - Trß ch¬i cñng cè néi dung h×nh häc - Trß ch¬i cñng cè vÒ ®o ®¹i lîng - Trß ch¬i vÒ yÕu tè thèng kª - Trß ch¬i vÒ gi¶i to¸n vµ øng dông §iÒu quan träng lµ Gi¸o viªn ph¶i sö dông trß ch¬i To¸n häc cã môc ®Ých râ rµng vµ phï hîp II. T¸c dông cña trß ch¬i To¸n häc §èi víi häc sinh TiÓu häc, vui ch¬i vÉn lµ nh©n tè quan träng trong ho¹t ®éng cña häc sinh. Víi nhiÒu c¸ch ch¬i kh¸c nhau sÏ gióp häc sinh “ häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc”. Häc sinh thªm høng thó häc tËp vµ tiÕp thu bµi tèt h¬n. V× thÕ cïng víi c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c, trß ch¬i häc tËp lµ ph¬ng ph¸p nh»m tÝch cùc ho¸ ®èi tîng häc sinh. Trß ch¬i sÏ lµm thay ®æi kh«ng khÝ häc tËp cña líp lµm cho kh«ng khÝ trë nªn dÔ chÞu, tho¶i m¸i h¬n. Häc sinh sÏ thÊy vui h¬n, cëi më h¬n, th th¸i vµ khoÎ h¬n sau mét qu¸ tr×nh tËp trung cao vµo viÖc tiÕp nhËn kiÕn thøc Bªn c¹nh ®ã trß ch¬i häc tËp cßn t¹o cho c¸c em kh¶ n¨ng quan s¸t tèt, tinh thÇn ®oµn kÕt, giao lu trong tæ líp t¹o tÝnh chñ ®éng, tù tin, m¹nh d¹n cho c¸c em. MÆt kh¸c trß ch¬i häc tËp lµ con ®êng thuË lîi ®Ó häc sinh kh¾c s©u kiÕn thøc khi häc m«n To¸n. Nh vËy , trß ch¬i nãi chung vµ trß ch¬i häc tËp To¸n nãi riªng gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn: §øc – trÝ – thÓ - mÜ III. Nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý khi sö dông trß ch¬i häc tËp ViÖc sö dông trß ch¬i häc tËp trong d¹y häc muèn ®¹t kÕt qu¶ cao, ngêi gi¸o viªn cÇn ph¶i chó ý nh÷ng ®iÒu sau: Tªn trß ch¬i ph¶i Èn chøa môc tiªu cña bµi vµ g©y sù chó ý tß mß ®èi víi häc sinh. LuËt ch¬i ph¶i râ rµng, dÔ thùc hiÖn. Trß ch¬i ph¶i cñng cè ®îc kÜ n¨ng, kiÕn thøc cña bµi võa häc. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy, gi¸o viªn ph¶i nghiªn cøu kÜ ®Ó hiÓu hÕt ý ®å cña SGK. Trß ch¬i ph¶i huy ®éng ®îc c¶ líp tham gia. Cã thÓ kh«ng ch¬i hÕt nhng c¸c b¹n häc sinh ë díi cã thÓ lµm cæ ®éng viªn. ViÖc cæ vò ë ®©y kh«ng ph¶i thÓ hiÖn qua sù la hÐt mµ cã thÓ theo dâi b¹n ch¬i vµ nh¾c nhì b¹n. Nh vËy c¸c b¹n ë díi còng ph¶i suy nghÜ ®Õn c¸c vÊn ®Ò ®· häc. Sau khi c¸c em ch¬i xong gi¸o viªn ph¶i cã nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÞp thêi, toµn diÖn. §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn rÊt quan träng, gi¸o viªn kh«ng chØ ®¸nh gi¸ ë møc ®é ®óng sai mµ cßn nhËn xÐt ý thøc tham gia, c¸ch phèi hîp tæ chøc gi÷a c¸c thµnh viªn trong ®éi. 2 Trß ch¬i häc tËp ph¶i gi¸o dôc ®¹o ®øc vµ ý thøc c«ng d©n cho häc sinh. §ã chÝnh lµ sù ®oµn kÕt trong líp häc vµ réng h¬n n÷a ra ngoµi x· héi. Chó ý gi¸o viªn ph¶i nh¾c nhì häc sinh ®Ó tr¸nh t t¬ng Ých kØ, hÑp hßi. Trªn ®©y lµ ®«i ®iÒu cÇn lu ý khi tæ chøc trß ch¬i häc tËp cho häc sinh. §iÒu quan träng ngêi gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ cho m×nh nh÷ng h×nh thøc tæ chøc phï hîp ®Ó bµi häc ®¹t hiÖu qu¶ cao. Theo t«i nghÜ trß ch¬i häc tËp trong m«n To¸n chóng ta cã thÓ tæ chøc ®Ó h×nh thµnh kiÕn thøc míi hay ®Ó thùc hµnh kiÕn thøc võa häc nhng cã lÏ ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt vÉn lµ tæ chøc trß ch¬i vµo cuèi tiÕt häc ®Ó cñng cè kiÕn thøc. Chóng ta nªn thùc hiÖn ë cuèi tiÕt häc v× ®©y chÝnh lµ lóc c¸c em cÇn thay ®æi kh«ng khÝ häc tËp ®Ó tiÕp tôc bíc vµo mét tiÕt häc míi ®Çy phÊn khëi. Häc sinh sÏ c¶m thÊy tho¶i m¸i ®Ó tiÕp thu kiÕn thøc míi. IV. C¸c bíc tiÕn hµnh mét trß ch¬i häc tËp C¨n cø vµo néi dung kiÕn thøc, tr×nh ®é häc sinh vµ ®iÒu kiÖn hiÖn cã gi¸o viªn lùa chän trß ch¬i ®Ó ®a vµo d¹y häc. Gi¸o viªn ph¶i x¸c ®Þnh râ c¸c bíc tiÕn hµnh mét trß ch¬i häc tËp nh sau: 1/ ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn chuÈn bÞ c¸c dông cô cÇn thiÕt, cã thÓ cho häc sinh chuÈn bÞ nh÷ng dông cô dÔ t×m hoÆc dÔ lµm. 2/ Giíi thiÖu trß ch¬i - Nªu tªn trß ch¬i - Híng dÉn c¸ch ch¬i: Võa m« t¶, võa thùc hµnh. Gi¸o viªn cÇn nªu râ cho häc sinh nh÷ng ai trùc tiÕp ch¬i, ai cæ vò, ai ®¸nh gi¸; ch¬i thÕ nµo, ®¸nh gi¸ thÕ nµo, ch¬i bao l©u, thëng, ph¹t thÕ nµo? CÇn chó ý gi¶i thÝch ng¾n gon, râ rµng kh«ng nªn dµi dßng khiÕn häc sinh mÊt høng thó ngay tõ ®Çu. - Ph©n chia nhãm ch¬i vµ vÞ trÝ ch¬i cô thÓ cho mçi nhãm 3/ Gi¸o viªn tiÕn hµnh cho häc sinh ch¬i thö. GV theo dâi, híng dÉn thªm cho c¸c ®éi ch¬i 4/ Sau khi häc sinh ch¬i thö, gi¸o viªn nhÊn m¹nh l¹i luËt ch¬i, nhÊt lµ nh÷ng lçi thêng gÆp ë phÇn ch¬i thö 5/ Tæ chøc cho häc sinh ch¬i thËt, theo dâi xö lÝ c¸c häc sinh ph¹m luËt. 6/ NhËn xÐt kÕt qu¶ trß ch¬i, th¸i ®é cña nh÷ng ngêi tham dù. Gi¸o viªn cã thÓ nªu thªm c¸c tri thøc häc tËp ®îc th«ng qua trß ch¬i  VÝ dô minh ho¹ §Ó cñng cè kiÕn thøc tiÕt: Hµng cña sè thËp ph©n. §äc, viÕt sè thËp ph©n GV cã thÓ thùc hiÖn trß ch¬i: Ai ®óng? Ai sai?  Môc ®Ých: Gióp HS n¾m v÷ng c¸ch ®äc, c¸ch viÕt, cÊu t¹o sè thËp ph©n  Thêi gian: Kho¶ng 5 phót  ChuÈn bÞ: GV chuÈn bÞ cho mçi ®éi 10 tê giÊy A4 vµ 5 bót d¹. Mçi ®éi cö ra 5 b¹n, mçi ®éi mçi hµng ®øng ngo¶nh mÆt vµo nhau 3  Tªn trß ch¬i: Ai ®óng? Ai sai?  LuËt ch¬i: GV cho 2 ®éi chuÈn bÞ 5 phót th¶o luËn vµ mçi em viÕt lªn giÊy A4 mét sè thËp ph©n bÊt k× vµ ghi lu«n c¸ch ®äc sè ë phÝa gãc trªn b»ng ch÷ nhá sao cho ®éi kia kh«ng nh×n thÊy ®îc. MÆt kh¸c cña giÊy ghi c¸ch ®äc mét sè thËp ph©n vµ còng viÕt sè nhá vµo gãc. Sau 2 phót GV h« “ LÇn ch¬i thø nhÊt b¾t ®Çu” 1 ®éi sÏ gi¬ c¸c sè cña m×nh lªn c¸c b¹n t¬ng øng cña ®éi b¹n ph¶i viÕt c¸ch ®äc sè, sau khi 5 b¹n cña ®éi nµy kÕt thóc th× ®æi vai trß cña ®éi kh¸c. KÕt thóc lît ch¬i thø nhÊt. GV h« “ Lît ch¬i thø hai b¾t ®Çu” lóc nµy c¸c b¹n l¹i gi¬ mÆt giÊy viÕt c¸ch ®äc sè c¸c b¹n cña ®éi b¹n ph¶i viÕt sè cã c¸ch ®äc ®ã. Sau hai lît ch¬i kÕt thóc GV cïng c¸c b¹n trong líp sÏ kiÓm tra kÕt qu¶. C¸c ®éi gi¬ kÕt qu¶ lªn. §éi nµo ®óng ®îc céng 5 ®iÓm. GV còng ®i kiÓm tra ®¸p ¸n mµ c¸c b¹n ®· chuÈn bi. NÕu ®¸p ¸n sai trõ 5 ®iÓm. §éi nµo nhiÒu ®iÓm h¬n sÏ th¾ng cuéc vµ ®îc khen tríc líp. - Sau khi nªu c¸ch ch¬i GV cho 2 ®éi lªn b¶ng vµ ph©n chia vÞ trÝ  GV cho HS ch¬i thö víi 2 b¹n kh¸c díi líp  HS ch¬i thËt  GV cïng c¸c b¹n trong líp lµm gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm C. Mét sè trß ch¬i nh»m cñng cè kiÕn thøc To¸n Líp 5 1. Trß ch¬i cñng cè yÕu tè sè häc vµ yÕu tè ®¹i sè VÝ dô: Trß ch¬i “ Ai nhanh, ai ®óng” ¸p dông tiÕt: Nh©n mét sè thËp ph©n víi 10, 100, 1000,… (trang 57) Môc tiªu: N¾m v÷ng cÊu t¹o sè thËp ph©n, n¾m v÷ng quy t¾c vµ cã kÜ n¨ng nh©n nhÈm víi 10,100, 1000... RÌn trÝ th«ng minh, nhanh nhÑn Thêi gian: Kho¶ng 7 phót ChuÈn bÞ: GV c¾t 10 tÊm thÎ, mçi ®éi 5 tÊm thÎ. Trªn ®ã sÏ ghi 4 ch÷ sè: 3, 4, 5, 6 vµ mét thÎ ghi dÊu phÈy LuËt ch¬i: Khi GV ®äc to mét sè thËp ph©n th× nhanh chãng c¸c thµnh viªn trong mçi ®éi xÕp thµnh hµng ngang ®øng gi¬ c¸c thÎ theo ®óng thø tù cña b¹n mang sè vµ dÊu phÈy ®óng víi sè GV võa ®äc. Th kÕt ghi kÕt qu¶ lÇn 1 vµ söa kÞp thêi. TiÕp theo GV däc “ GÊp sè võa xÕp lªn 10 lÇn” hai ®éi nhanh chãng thùc hiÖn. Th kÝ ghi kÕt qu¶ lÇn 2. Sau 2 lÇn ch¬i, thùc hiÖn t¬ng tù víi c¸c sè thËp ph©n kh¸c vµ gÊp víi c¸c sè lÇn kh¸c 10,100,1000,…. C¸ch ®¸nh gi¸: Mçi lÇn ®óng 10 ®iÓm, sai 0 ®iÓm; chËm ch¹p, lóng tóng trõ 5 ®iÓm. §éi nµo ®îc nhiÒu ®iÓm ®éi ®ã sÏ th¾ng cuéc. 2. Trß ch¬i cñng cè néi dung h×nh häc Trß ch¬i: T¹o h×nh Môc tiªu Cñng cè kiÕn thøc sau khi häc tiÕt: H×nh tam gi¸c (Trang 85) 4 Trß ch¬i yªu cÇu c¸c em xÕp ®îc 4 h×nh tam gi¸c mµ mçi h×nh tam gi¸c cã 3 c¹nh b»ng nhau, Ýt nhÊt hai c¸ch xÕp ChuÈn bÞ: 24 que diªm, giÊy, bót Thêi gian: 5 phót LuËt ch¬i: GV cho 2 nhãm lªn ch¬i, mçi nhãm 3 b¹n. Khi c« h« “ B¾t ®Çu” lµ lóc c« tÝnh giê. C¸c nhãm ph¶i nhanh chãng t×m ra c¸ch xÕp 12 que diªm thµnh 4 h×nh tam gi¸c mµ mçi h×nh cã 3 c¹nh b»ng nhau (Ýt nhÊt 2 c¸ch). Sau ®ã vÏ h×nh vµo giÊy C¸ch ®¸nh gi¸: §éi nµo cã c©u tr¶ lêi sím vµ ®óng ®éi ®ã th¨ng cuéc. NÕu cïng thêi gian th× ®iÓm tèi ®a lµ 22 ®iÓm gåm 10 ®iÓm xÕp ®óng, 10 ®iÓm vÏ ®óng, 1 ®iÓm xÕp ®Ñp, 1 ®iÓm vÏ ®Ñp; ®éi nµo nhiÒu ®iÓm ®éi ®ã th¾ng cuéc. NÕu hÕt giê ®éi nµo cßn lµm lµ ph¹m luËt kh«ng ®îc tÝnh ®iÓm VÝ dô 2: GV cã thÓ nªu c¸c c©u ®è ®Ó cñng cè néi dung h×nh häc §Ó cñng cè néi dung kiÕn thøc cña bµi: DiÖn tÝch h×nh thang (Trang 93) 3,7m GV nªu c©u ®è: DiÖn tÝch cña nã, em th× ®äc th¬ 4,34m Cã b¹n cø tiÕc ngÈn ng¬ Th× ra míi biÕt l¬ m¬ tÝnh nhÇm! 6,3m Sè ®o râ rÖt trong h×nh Em h·y gióp b¹n thö t×m xem sao? Hay mét sè c©u ®è: Cñng cè vÒ chu vi, diÖn tÝch c¸c h×nh nh sau: §iÒn tiÕp vµo c¸c vÇn th¬ sau: DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ g×? LÊy dµi……………tøc th× cã ngay Chu vi ch÷ nhËt dÔ thay LÊy……………….nh©n 2 lµ thµnh ThÕ cßn diÖn tÝch h×nh trßn TÝch …..b¸n kÝnh nh©n liÒn sè…… Hay: DiÖn tÝch tam gi¸c dÔ th«i, §êng cao…..®¸y chia ®«i lµ thµnh Chu vi tam gi¸c râ rµng LÊy………ba c¹nh lµ thµnh chu vi 3. Trß ch¬i cñng cè yÕu tè ®¹i lîng Cã thÓ ¸p dông trß ch¬i ®Ó cñng cè kiÕn thøc cho tiÕt: B¶ng ®¬n vÞ ®o thêi gian (trang 129) VÝ dô: TRß ch¬i: “Ai nhanh, ai ®óng” Môc tiªu: Gióp HS n¾m v÷ng kiÕn thøc ®¬n vÞ ®o thêi gian 5 ChuÈn bÞ: 2 bót d¹; 2 tê giÊy khæ lín ghi néi dung nh sau: §óng ghi §, sai ghi S vµo « trèng a, 1 giê 15 phót = 1,15giê b, 3 giê 42 phót = 222phót c, 1 n¨m rìi = 15 th¸ng d, 0,5 ngµy = 12 giê e, 1 2 phót = 20 gi©y g, 270 phót = 4,5giê Thêi gian: 5 phót LuËt ch¬i: Mçi nhãm cö 6 b¹n , xÕp thµnh 2 hµng däc. Sau khi GV h«: “Trß ch¬i b¾t ®Çu” th× b¹n sè 1 sÏ ch¹y lªn vµ ®iÒn §, S vµo « thø nhÊt. §iÒn xong th× b¹n sè 1 ch¹y vÒ ®a bót cho b¹n sè 2 vµ cø thÕ tiÕp tôc ®Õn b¹n sè 6. NÕu ch¹y tríc khi b¹n cha ch¹y xuèng ®Õn n¬i th× sÏ bÞ ph¹m luËt. Mçi ®¸p ¸n ®óng ®îc 2 ®iÓm, ph¹m lçi trõ 1 ®iÓm. §éi nµo nhiÒu ®iÓm h¬n ®éi ®ã sÏ th¾ng cuéc. 4, Trß ch¬i vÒ kÜ n¨ng gi¶i to¸n vµ øng dông Trß ch¬i: “ DÊu ngoÆc chÝnh x¸c” ¸p dông tiÕt: LuyÖn tËp chung (trang 73) Môc tiªu: RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n thµnh th¹o c¸c phÐp tÝnh víi sè thËp ph©n b»ng c¸ch nh©n nhÈm vµ kÜ n¨ng lµm to¸n cã chøa dÊu ngoÆc Thêi gian: 4- 5 phót ChuÈn bÞ: GV chän 2 ®éi, mçi ®éi 3 b¹n cã s½n giÊy nh¸p vµ bót; GV chuÈn bÞ vµo giÊy khæ lín treo lªn b¶ng víi néi dung sau: T×m c¸ch ®Æt dÊu ngoÆc vµo biÓu thøc sau 2,5 x 4 + 6 x 0,5 + 9,5 §Ó gi¸ trÞ cña biÓu thøc: a, 22 b, 70 c, 160 LuËt ch¬i: Tæ chøc ch¬i theo kiÓu “§ång ®éi”. 3 em sÏ cïng bµn nhau c¸ch lµm råi viÕt vµo giÊy chuyÓn cho GV. §éi nµo xong tríc vµ ®óng th× ®éi ®ã th¾ng cuéc. NÕu hÕt thêi gian mµ 2 ®éi cha xong th× ®éi nµo ®óng nhiÒu ph¬ng ¸n h¬n ®éi ®ã sÏ th¾ng D. Trß ch¬i thùc nghiÖm vµo mét tiÕt d¹y cô thÓ TiÕt 36: Sè thËp ph©n b»ng nhau.(trang 40) I. Môc tiªu 6 BiÕt viÕt thªm ch÷ sè 0 vµo bªn ph¶i phÇn thËp ph©n hoÆc bá ch÷ sè 0 ë tËn cïng bªn ph¶i phÇn thËp ph©n cña sè thËp ph©n th× gi¸ trÞ cña sè thËp ph©n kh«ng thya ®æi II. Ho¹t ®éng d¹y häc: A. Bµi cò: Gäi HS ch÷a bµi 4 SGK. B. Bµi míi:  Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi  Ho¹t ®éng 2: Ph¸t hiÖn ®Æc ®iÓm cña sè thËp ph©n khi viÕt thªm ch÷ sè 0 vµo bªn ph¶i phÇn thËp ph©n hoÆc bá ch÷ sè 0 (nÕu cã) ë tËn cïng bªn ph¶i cña sè thËp ph©n ®ã. - GV híng dÉn HS tù gi¶i quyÕt c¸ch chuyÓn ®æi trong c¸c VD cña bµi häc ®Ó nhËn ra r»ng: VÝ dô 1: - GV yªu cÇu HS ®æi 9dm = ……cm?; 9dm = …….m? VËy 90cm = …….m? Nªn 0,9m = 0,90m - Tõ ®ã HS rót ra nhËn xÐt: 0,9 = 0,90 hoÆc 0,90 = 0,9 - HS tù nªu nhËn xÐt nh SGK: NÕu viÕt thªm ch÷ sè 0 vµo bªn ph¶i phÇn thËp ph©n cña mét sè thËp ph©n th× ®îc mét sè thËp ph©n b»ng nã. - HS nªu VD minh ho¹. NÕu mét sè thËp ph©n cã ch÷ sè 0 ë tËn cïng bªn ph¶i phÇn thËp ph©n th× khi bá ch÷ sè 0 ®ã ®i, ta ®îc mét sè thËp ph©n b»ng nã. - GV ®a ra vÝ dô 0,9000 = 0,900 = 0,90 = 0,9 8,75000 = 8,7500 = 8,750 = 8,75 12,000 = 12,00 = 12,0 = 12 - HS ®a ra mét sè vÝ dô kh¸c Lu ý: Sè tù nhiªn ®îc coi lµ sè thËp ph©n ®Æc biÖt cã phÇn thËp ph©n lµ 0 hoÆc 00... VD: 15 = 15,0 = 15,00...  Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh - HS lµm bµi tËp - HS cïng GV ch÷a bµi Bµi 1: GV lu ý cho HS mét sè trêng hîp dÔ nhÇm lÉn: 3,025=3,02 kh«ng thÓ bá ch÷ sè 0 ë phÇn mêi 3,0400 khi viÕt nªn viÕt ë d¹ng gän nhÊt 3,04 Bµi 2: 7 HS nhËn xÐt sè c¸c ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n cña c¸c sè ®· cho. Sè ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n nhiÒu nhÊt lµ bao nhiªu ch÷ sè? (3 ch÷ sè) vÝ dô: 17,2 viÕt thµnh 17,200 Bµi 3 HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p råi tr¶ lêi. GV yªu cÇu HS gi¶i thÝch III. Cñng cè, dÆn dß: - GV tæ chøc cho HS trß ch¬i: “ ViÕt gän, viÕt ®óng” Môc tiªu: Ngêi ch¬i n¾m v÷ng tÝnh chÊt b»ng nhau cña hai sè thËp ph©n, xö lÝ c¸c t×nh huèng mét c¸ch linh ho¹t Thêi gian: 3 – 4 phót ChuÈn bÞ: 2 ®éi mçi ®éi 3 em víi 3 chiÕc bót ch× trong tay; C« gi¸o chuÈn bÞ s½n 2 khæ giÊy lín, víi néi dung nh sau; T×m c¸ch viÕt ®óng viÕt gän nhÊt Sè ®· cho C¸ch viÕt gän nhÊt 1. 12,0500 a, 12,5 b, 12,05 c, 12,050 2. 00,09700 a, 0,97 b, 00,97 c, 0,097 3. 240,300 a, 24,35 b, 240,3005 c, 240,35 LuËt ch¬i: Mçi ®éi chän 3 b¹n tham dù cuéc ch¬i xÕp thµnh hµng mét, ®iÓm danh tõ 1 ®Õn 3. Ch¬i kiÓu “tiÕp søc”. Khi c« gi¸o h« “b¾t ®Çu” vµ tÝnh giê th× em sè 1 b¾t ®Çu lªn khoanh trßn c¸ch viÕt ®óng vµ gän nhÊt cña mét sè ®· cho, c¸c b¹n kh¸c tiÕp tôc. §éi nµo xong tríc lµ th¾ng. NÕu hÕt giê mµ hai ®éi cha xong ®éi nµo ®îc nhiÒu h¬n ®éi ®ã th¾ng - GV nhËn xÐt tiÕt hoc Nh vËy víi viÖc “VËn dông trß ch¬i häc tËp vµo viÖc cñng cè to¸n líp 5” qua tiÕt d¹y trªn, t«i thÊy líp häc s«i næi h¬n, ho¹t ®éng cña c« vµ trß ®ång bé, nhÑ nhµng, t¹o mét c¶m gi¸c tho¶i m¸i. Häc sinh ®· ®îc ph¸t huy tÝch cùc, s¸ng t¹o vµ chñ ®éng trong lÜnh héi tri thøc. C¸c em n¾m bµi ch¾c ch¾n h¬n. E. KÕt luËn 8 Víi kinh nghiÖm cßn Ýt, t«i chØ xin tr×nh bµy nh÷ng nhËn ®Þnh cña m×nh vÒ vÊn ®Ò “VËn dông trß ch¬i häc tËp vµo viÖc cñng cè to¸n líp 5” lµ nh thÕ. Do tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tµi nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. KÝnh mong nhËn ®îc sù quan t©m, ®ãng gãp cña héi ®ång khoa häc ®Ó s¸ng kiÕn cña t«i ®îc hoµn chØnh h¬n. Môc lôc A. LÝ do chän ®Ò tµi B. Néi dung I. Quan niÖm vÒ trß ch¬i to¸n häc II. T¸c dông cña trß ch¬i to¸n häc III. Nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý khi sö dông trß ch¬i häc tËp IV. C¸c bíc tiÕn hµnh mét trß ch¬i häc tËp C. Mét sè trß ch¬i nh»m cñng cè kiÕn thøc To¸n Líp 5 1. Trß ch¬i cñng cè yÕu tè sè häc vµ yÕu tè ®¹i sè 2. Trß ch¬i cñng cè néi dung h×nh häc 3. Trß ch¬i cñng cè yÕu tè ®¹i lîng 4. Trß ch¬i cñng cè kÜ n¨ng gi¶i to¸n vµ øng dông D. Trß ch¬i thùc nghiÖm vµo mét tiÕt d¹y cô thÓ E. KÕt luËn 9 Trang 1 1 2 3 3 5 5 7 7 8 10
- Xem thêm -