Tài liệu Skkn vận dụng thiết kế trò chơi học tập trong môn tiếng việt 5

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Saùng kieán kinh nghieäm 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm Vui chôi laø moät hoaït ñoäng khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa con ngöôøi ôû moïi löùa tuoåi, ñaëc bieät laø ôû löùa tuoåi tieåu hoïc. Bôûi leõ, noù phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm taâm sinh lí cuûa löùa tuoåi naøy. Vui chôi khoâng nhöõng giuùp cho caùc em ñöôïc reøn luyeän theå löïc, reøn luyeän caùc giaùc quan maø noù coøn taïo cô hoäi cho caùc em ñöôïc giao löu vôùi nhau, ñöôïc hôïp taùc vôùi baïn beø, ñoàng ñoäi trong nhoùm, trong toå….thoâng qua ñoù, caùc em seõ daàn ñöôïc hoaøn thieän nhöõng kó naêng giao tieáp. Ñoù laø kó naêng ñöôïc ñaët ra haøng ñaàu trong muïc tieâu cuûa moân Tieáng Vieät baäc Tieåu hoïc noùi chung vaø cuûa moân Tieáng Vieät ôû lôùp 5 noùi rieâng. Ñieàu ñoù chöùng toû: hoaït ñoäng vui chôi laø hoaït ñoäng hoã trôï cho vieäc hoïc. Laø moät giaùo vieân tröïc tieáp ñöùng lôùp, toâi nhaän thaáy neáu keát hôïp söû duïng hình thöùc troø chôi trong hoïc taäp moân Tieáng Vieät seõ mang laïi hieäu quaû cao . Bôûi vì : 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm Noù laø moät hình thöùc hoaït ñoäng hoïc taäp, taïo ra baàu khoâng khí trong lôùp hoïc deã chòu, thoaûi maùi laøm cho hoïc sinh tieáp thu kieán thöùc töï giaùc, tích cöïc trong taâm traïng hoà hôûi, vui töôi. Giuùp hoïc sinh reøn luyeän, cuûng coá, tieáp thu kieán thöùc ñoàng thôøi, phaùt trieån voán kinh nghieäm maø caùc em ñaõ ñöôïc tích luõy trong cuoäc soáng thoâng qua hoaït ñoäng chôi. Phaùt trieån tö duy nhanh nhaïy, oùc saùng taïo, xöû lí nhanh caùc tình huoáng khi tham gia troø chôi. Phaùt huy naêng löïc caù nhaân, reøn tính hoøa nhaäp coäng ñoàng, naâng cao naêng löïc hôïp taùc ñoàng thôøi giaùo duïc yù thöùc toå chöùc kæ luaät, coù tính ñoàng ñoäi khi tham gia troø chôi hoïc taäp. Toùm laïi, troø chôi khoâng chæ laø phöông tieän maø coøn laø phöông phaùp giaùo duïc. Vaäy laøm theá naøo ñeå toå chöùc ñöôïc caùc troø chôi hoïc taäp thaät söï hieäu quaû trong nhöõng giôø Tieáng Vieät. Ñoù laø ñieàu toâi luoân suy nghó, tìm toøi neân toâi ñaõ maïnh daïn choïn ñeà taøi ‘’ Laøm theá naøo ñeå vaän duïng vaø thieát keá troø chôi hoïc taäp Tieáng Vieät lôùp 5 ñaït hieäu quaû. ‘’ 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm I. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN : Baøi taäp Tieáng Vieät trong saùch giaùo khoa lôùp 5 bao giôø cuõng nhaèm hình thaønh cho hoïc sinh moät ñôn vò kieán thöùc hay reøn luyeän cho hoïc sinh 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm moät kó naêng söû duïng kieán thöùc tieáng Vieät ñaõ hoïc vaøo moät tình huoáng cuï theå. Moãi baøi taäp thöôøng chæ ñeà caäp ñeán moät khía caïnh cuûa noäi dung baøi hoïc töø möùc ñoä thaáp ñeán möùc ñoä cao nhaèm reøn luyeän caùc thao taùc tö duy cho hoïc sinh. Ví duï : Tieát Luyeän töø vaø caâu baøi ‘’ Luyeän taäp thay theá töø ngöõ ñeå lieân keát caâu’’Saùch Tieáng Vieät 5, taäp 2, trang 86. Baøi 1 : Trong ñoaïn vaên sau, ngöôøi vieát ñaõ duøng nhöõng töø ngöõ naøo ñeå chæ nhaân vaät Phuø Ñoång Thieân Vöông ( Thaùnh Gioùng ) ? Vieäc duøng nhieàu töø ngöõ thay theá cho nhau nhö vaäy coù taùc duïng gì ? Böôùc ñaàu baøi taäp chæ yeâu caàu hoïc sinh nhaän bieát nhöõng töø ngöõ chæ nhaân vaät Phuø Ñoång Thieân Vöông coù trong ñoaïn vaên ( möùc ñoä bieát ). Sau ñoù phaûi neâu ñöôïc taùc duïng cuûa vieäc thay theá töø ngöõ ( möùc ñoä hieåu ). Nhö vaäy thoâng qua baøi taäp 1, hoïc sinh ñöôïc reøn nhöõng kó naêng tö duy ôû möùc ñoä thaáp ñoù laø : bieát- hieåu. Baøi 2 : Haõy thay theá nhöõng töø ngöõ laëp laïi trong hai ñoaïn vaên sau baèng ñaïi töø hoaëc töø ngöõ ñoàng nghóa. Sang baøi taäp 2, hoïc sinh phaûi xaùc ñònh ñöôïc töø ngöõ ñöôïc laëp laïi trong hai ñoaïn vaên vaø duøng töø ngöõ khaùc ñeå thay theá. Nhö vaäy möùc ñoä yeâu caàu cuûa baøi taäp cao hôn, hoïc sinh phaûi bieát caùch vaän duïng töø ngöõ ñeå thay theá ( möùc ñoä vaän duïng ) vaø thay theá cho phuø hôïp, laøm cho ñoaïn vaên hay hôn( möùc ñoä phaân tích ). Muoán ñaït ñöôïc ñieàu ñoù thì ngoaøi vieäc bieát caùch vaän duïng hoïc sinh coøn phaûi bieát phaân tích xem vieäc duøng töø ngöõ naøo laø phuø hôïp nhaát ñeå ñoaïn vaên trôû neân hay hôn. Thoâng qua baøi taäp 2, hoïc sinh ñöôïc reøn kó naêng tö duy ôû möùc ñoä cao hôn ñoù laø : vaän duïng- phaân tích. Baøi taäp 3: Vieát moät ñoaïn vaên ngaén keå veà moät taám göông hieáu hoïc, trong ñoù coù söû duïng pheùp thay theá töø ngöõ ñeå lieân keát caùc caâu. Yeâu caàu cuûa baøi taäp laø hoïc sinh phaûi taïo ra ñöôïc moät ñoaïn vaên môùi coù söû duïng pheùp thay theá töø ngöõ ñeå lieân keát caùc caâu ( möùc ñoä toång hôïp).Ngoaøi ra, hoïc sinh coøn phaûi bieát caùch ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa mình 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm vaø cuûa baïn xem coù ñuùng yeâu caàu ñeà baøi hay khoâng ( möùc ñoä ñaùnh giaù). Thoâng qua baøi taäp 3, hoïc sinh seõ ñöôïc reøn luyeän kó naêng toång hôïp- ñaùnh giaù. Ñoù laø nhöõng kó naêng tö duy ôû möùc ñoä cao. Haàu nhö caùc baøi taäp tieáng Vieät naøo ôû lôùp 5 cuõng laø moät söï luyeän taäp ñeå naém vöõng moät kieán thöùc tieáng Vieät hoaëc reøn luyeän moät kó naêng söû duïng tieáng Vieät, reøn luyeän caùc thao taùc tö duy. Vì vaäy, troø chôi hoïc taäp phaûi theå hieän ñöôïc yeâu caàu reøn luyeän cuûa baøi taäp. Coù nghóa laø troø chôi hoïc taäp phaûi mang ñöôïc noäi dung cuûa baøi taäp, phaûi reøn ñöôïc kó naêng söû duïng tieáng Vieät, phaûi reøn luyeän caùc thao taùc tö duy töø möùc ñoä thaáp ñeán möùc ñoä cao theo yeâu caàu cuûa baøi taäp. II. THÖÏC TRAÏNG : Trong nhieàu naêm qua, maëc duø ñaõ ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc Tieáng Vieät nhöng moät soá giaùo vieân vaãn coøn naëng taâm lyù ñaây laø moân hoïc chính neân trong quaù trình giaûng daïy hoï raát chuù troïng vieäc truyeàn thuï kieán thöùc vôùi muïc ñích giuùp hoïc sinh hoïc toát moân naøy. Vieäc söû duïng troø chôi hoïc taäp ñoái vôùi moät soá giaùo vieân coøn laø hình thöùc hoaëc coù söû duïng troø chôi thì cuõng ôû möùc göôïng eùp, mieãn cöôõng. Maët khaùc, coøn moät soá giaùo vieân khi söû duïng caùc troø chôi hoïc taäp thì chöa choïn loïc kyõ, khoâng coù taùc duïng thieát thöïc phuïc vuï muïc tieâu cuûa baøi hoïc neân vieäc toå chöùc troø chôi chöa ñaït hieäu quaû. Thöïc teá cho thaáy, vaãn coøn moät soá ñoái töôïng hoïc sinh thuï ñoäng, töï ti, chöa maïnh daïn tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng hoïc taäp. Tröôùc thöïc traïng ñoù, toâi thieát nghó, mình caàn phaûi thay ñoåi moät caùch thöùc daïy hoïc môùi sao cho hoïc sinh höùng thuù, say meâ vaø tích cöïc chuû ñoäng hôn khi hoïc Tieáng Vieät. Qua ñoù, nhöõng kó naêng giao tieáp ôû caùc em seõ ngaøy caøng hoaøn thieän vaø phaùt trieån. Vaø vieäc vaän duïng troø chôi hoïc taäp trong moân Tieáng Vieät laø heát söùc caàn thieát. Hoïc sinh tieåu hoïc luoân thích thuù nhöõng ñieàu môùi laï. Vì vaäy, ñeå moãi giôø hoïc Tieáng Vieät haáp daãn, thu huùt hoïc sinh, ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm phaûi luoân luoân saùng taïo trong vieäc vaän duïng nhöõng troø chôi hoïc taäp cuõ ñoàng thôøi tìm toøi, nghieân cöùu ñeå thieát keá nhöõng troø chôi hoïc taäp môùi. I. VAÄN DUÏNG TROØ CHÔI HOÏC TAÄP VAØO GIAÛNG DAÏY TIEÁNG VIEÄT Qua nhieàu naêm giaûng daïy ôû tieåu hoïc ñaëc bieät laø lôùp 5, toâi ñaõ söû duïng raát nhieàu troø chôi hoïc taäp trong daïy Tieáng Vieät nhö : troø chôi oâ chöõ, bingoâ, ñoâminoâ….Ngoaøi ra, trong naêm hoïc naøy, ñöôïc tieáp caän vôùi lôùp taäp huaán phöông phaùp tích cöïc cuûa boä moân Tieáng Vieät, ñaõ cung caáp cho toâi theâm nhieàu yù töôûng vaän duïng caùc troø chôi hoïc taäp vaøo giaûng daïy nhaèm phaùt trieån caùc kó naêng söû duïng tieáng Vieät trong giao tieáp cuûa hoïc sinh. Khi vaän duïng caàn löu yù moät soá ñieåm sau : 1. Caùc yeâu caàu khi vaän duïng: - Giaùo vieân caàn phaûi nghieân cöùu kó muïc tieâu cuûa baøi taäp vì noù quyeát ñònh vieäc choïn troø chôi cho phuø hôïp. Ví duï : Tieát luyeän töø vaø caâu :‘’Töø ñoàng nghóa “ , Saùch Tieáng Vieät 5, taäp I, trang 8. Baøi taäp 2 : Tìm nhöõng töø ñoàng nghóa vôùi moãi töø sau ñaây : ñeïp, to lôùn, hoïc taäp. Baøi taäp khoâng yeâu caàu hoïc sinh nhaän dieän caùc töø ñoàng nghóa cho saün ( möùc ñoä hieåu –bieát ) maø möùc ñoä yeâu caàu cuûa baøi taäp cao hôn, hoïc sinh phaûi töï nghó ra nhöõng ñoàng nghóa phuø hôïp vôùi töø ñaõ cho( möùc ñoä vaän duïng – phaân tích ). Vì vaäy, ñoái vôùi baøi taäp naøy chæ phuø hôïp vôùi nhöõng troø chôi nhö : ong ñi tìm toå hoaëc toå chöùc chôi döôùi hình thöùc thi ñua giöõa 3 daõy ñeå tìm töø chöù khoâng phuø hôïp vôùi troø chôi ‘’ Tìm baïn “’. Neáu ta vaän duïng troø chôi ‘’ Tìm baïn ‘’ ñoái vôùi baøi taäp naøy laø voâ tình ta laøm giaûm muïc tieâu cuûa baøi taäp. Vì troø chôi ‘’ Tìm baïn’’ chæ toå chöùc ñöôïc khi töø ta cho saün, hoïc sinh chæ vieäc di chuyeån vaø tìm baïn mang töø phuø hôïp chöù hoïc sinh khoâng töï nghó ra töø. - Giaùo vieân caàn phaûi naém ñöôïc khaû naêng cuûa töøng hoïc sinh ñeå vieäc phaân nhoùm chôi hôïp lí. Noùi chung, caàn choïn hình thöùc naøo loâi cuoán ñöôïc ñoâng ñaûo hoïc sinh tham gia nhaát. 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm - Khi vaän duïng caùc troø chôi trong hoïc taäp Tieáng Vieät, ngöôøi giaùo vieân neân hoaïch ñònh tröôùc vieäc söû duïng nhöõng phöông tieän naøo ñeå naâng cao hieäu quaû cuûa troø chôi . Coù theå goàm : Phöông tieän theo noäi dung troø chôi quy ñònh ( Ví duï nhö : trang phuïc cho caùc nhaân vaät saém vai….Loaïi phöông tieän naøy thöôøng ñöôïc söû duïng trong phaân moân Taäp ñoïc, keå chuyeän…..giuùp hoïc sinh taùi hieän laïi noäi dung caâu chuyeän hay noäi dung baøi ñoïc…. ) Phöông tieän phuïc vuï cho vieäc ñaùnh giaù ( Ví duï nhö : Baûng ñuùng / sai, maët khoùc/ maët cöôøi …) Phöông tieän vaät chaát laø phaàn thöôûng cho ñoäi thaéng cuoäc nhö caùc phieáu khen taëng, moät boâng hoa ñieåm thöôûng…Hoïc sinh seõ raát thích thuù khi bieát ñöôïc chôi thaéng cuoäc seõ ñöôïc thöôûng. Noù laø ñoäng löïc ñeå caùc em tham gia troø chôi nhieät tình, naêng ñoäng hôn. - Muïc tieâu cuûa troø chôi hoïc taäp laø cung caáp kieán thöùc vaø reøn kó naêng do ñoù: Sau moãi troø chôi, giaùo vieân caàn gôïi yù ñeå hoïc sinh ruùt ra caùc noäi dung, kó naêng maø caùc em ñaõ hoïc ñöôïc qua troø chôi. Vieäc ñaùnh giaù toång keát troø chôi coù theå giao cho hoïc sinh töï nhaän xeùt, ñaùnh giaù vaø toång keát ñeå phaùt huy toái ña khaû naêng cuûa caùc em, giuùp hoïc sinh reøn luyeän oùc suy luaän, kó naêng tö duy, kó naêng giao tieáp töø ñoù caùc em seõ trôû neân töï tin, maïnh daïn hôn. - Ngoaøi ra, khi toå chöùc caùc troø chôi hoïc taäp cho hoïc sinh, giaùo vieân cuõng caàn löu yù ñeán ñieàu kieän cô sôû vaät chaát cuûa tröôøng, thôøi gian khi chôi vaø söùc khoûe cuûa hoïc sinh. 2.Caùch vaän duïng : Coù raát nhieàu caùch xeáp loaïi troø chôi hoïc taäp :  Theo muïc ñích söû duïng : 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm Troø chôi daãn daét hoïc sinh tieáp caän tri thöùc. Troø chôi reøn kó naêng thöïc haønh vaø cuûng coá kieán thöùc. Troø chôi nhaèm oân taäp toång hôïp vaø reøn oùc tö duy.  Theo yeâu caàu reøn kó naêng : Nghe Noùi Ñoïc Vieát  Theo phaân moân : Luyeän töø vaø caâu Taäp laøm vaên Chính taû Keå chuyeän Taäp ñoïc Ñeå vieäc vaän duïng coù hieäu quaû, trong phaïm vi saùng kieán kinh nghieäm naøy, toâi xin trình baøy caùc troø chôi ñöôïc phaân loaïi theo muïc ñích söû duïng: a. Caùc troø chôi daãn daét hoïc sinh tieáp caän tri thöùc : Troø chôi haùi quaû, troø chôi tìm baïn, troø chôi taäp trung…… Sau ñaây toâi xin giôùi thieäu caùch vaän duïng troø chôi ‘’ Taäp trung ‘’khi daïy baøi ‘’ Töø ñoàng nghóa ‘’, Tieáng Vieät 5, taäp 1, trang 7. Troø chôi ñöôïc vaän duïng khi tìm hieåu baøi. - Muïc tieâu :  Giuùp hoïc sinh böôùc ñaàu hieåu ñöôïc theá naøo laø töø ñoàng nghóa.  Khôi gôïi söï taäp trung chuù yù ñeå tìm toøi kieán thöùc môùi. - Chuaån bò : Ñaây laø khaâu khaù quan troïng, khaâu naøy quyeát ñònh 90% vieäc toå chöùc troø chôi coù thaønh coâng hay khoâng. Chính vì theá giaùo vieân phaûi thöïc hieän moät soá vieäc sau ñaây :  Chuaån bò caùc ñoà duøng phuïc vuï ñeå toå chöùc troø chôi. Ñoái vôùi troø chôi naøy, giaùo vieân caàn phaûi chuaån bò : 1 boä theû ghi caùc caëp töø coù nghóa gioáng nhau hoaëc gaàn gioáng nhau. ( coù theå laáy töø ngöõ lieäu caàn phaân tích trong phaàn nhaän xeùt cuûa baøi hoïc ôû saùch giaùo khoa. )  Chuaån bò heä thoáng caâu hoûi daãn daét sau khi keát thuùc troø chôi ñeå hoïc sinh ruùt ra ñöôïc theá naøo laø töø ñoàng nghóa ,ñoàng nghóa hoaøn toaøn vaø ñoàng nghóa khoâng hoaøn toaøn.  Xaùc ñònh roõ caùc böôùc tieán haønh troø chôi. 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm - Tieán haønh :  Boä theû töø ñöôïc ñính leân baûng lôùp ( ñaët uùp theû xuoáng theo 2 daõy).  Giaùo vieân chia lôùp thaønh 2 ñoäi chôi . Moãi ñoäi cöû 1 baïn ñaïi dieän laät theû vaø oaún tuø tì ñeå giaønh quyeàn laät tröôùc.  Ñaïi dieän moãi ñoäi laàn löôït laät moät theû töø ôû moãi daõy leân vaø trình baøy vôùi lôùp ñaây coù phaûi laø moät caëp theû phuø hôïp hay khoâng. Neáu hai theû töø taïo thaønh moät caëp theû töø coù nghóa gioáng nhau hoaëc gaàn gioáng nhau thì ngöôøi chôi ñöôïc giöõ caëp theû. Neáu hai theû khoâng phuø hôïp, ngöôøi chôi ñaët uùp hai theû naøy vaøo laïi choã cuõ.  Troø chôi keát thuùc khi taát caû caùc caëp theû ñoàng nghóa ñöôïc xaùc ñònh. Ñoäi thaéng cuoäc seõ laø ñoäi coù nhieàu caëp theû ñoàng nghóa nhaát. - Löu yù :  Giaùo vieân caàn phaûi caân nhaéc thaät kó soá löôïng theû töø ñeå thôøi gian chôi khoâng quaù daøi, laøm maát söï taäp trung chuù yù cuûa hoïc sinh. Thôøi gian tieán haønh toát nhaát laø khoaûng 5 phuùt. Sau ñoù giaùo vieân söû duïng heä thoáng caâu hoûi daãn daét hoïc sinh hình thaønh kieán thöùc trong voøng 5 phuùt tieáp theo laø hôïp lí. Thôøi gian coøn laïi neân daønh cho vieäc luyeän taäp hình thaønh kó naêng.  Giaùo vieân phoå bieán caùch chôi caøng roõ raøng bao nhieâu thì vieäc tieán haønh chôi caøng ñôõ maát thôøi gian baáy nhieâu.  Caàn chuù yù ñeán maøu saéc cuûa theû töø vaø ñoä lôùn cuûa chöõ ghi treân theû töø sao cho phuø hôïp, gaây ñöôïc söï chuù yù cuûa hoïc sinh, hoïc sinh ngoài cuoái lôùp vaãn coù theå nhìn thaáy ñöôïc.  Troø chôi naøy cuõng coù theå vaän duïng khi daïy baøi ‘’ Töø traùi nghóa’’. Caùch toå chöùc nhö treân nhöng chæ caàn thay ñoåi ngöõ lieäu ghi treân theû töø. b.. Caùc troø chôi reøn kó naêng thöïc haønh vaø cuûng coá kieán thöùc : Troø chôi tìm baïn, troø chôi caâu caù, troø chôi thaû thô, troø chôi saém vai, troø chôi oâ, troø chôi taäp trung ………. Toâi xin trình baøy caùch vaän duïng troø chôi ‘’ OÂ “vaøo phaân moân Taäp laøm vaên baøi :’’Luyeän taäp taû ngöôøi ‘’, Tieáng Vieät 5, taäp 1, trang 132 . - Muïc tieâu:  Giuùp hoïc sinh phaùt trieån voán töø ngöõ mieâu taû ngöôøi, giuùp cho caùc tieát taäp laøm vaên mieäng trôû neân lí thuù hôn vôùi hoïc sinh. 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm  Taäp cho hoïc sinh laøm quen vôùi caùch laøm vieäc theo nhoùm, noùi trong nhoùm. - Chuaån bò :  Giaùo vieân phaûi phaân loaïi hoïc sinh ñeå vieäc phaân nhoùm coù söï chuû ñònh. Ñoái vôùi troø chôi naøy , toát nhaát laø moät nhoùm chôi chæ neân coù töø 4- 6 em vaø phaûi ñuû trình ñoä.  Chuaån bò baûng troø chôi OÂ hình raén kích thöôùc A0, caùc boä theû hình, xuùc xaéc, caùc voøng nhöïa troøn hoaëc ngöïa ñuû cho soá nhoùm ñaõ phaân. - Tieán haønh :  Caùc nhoùm hoïc sinh nhaän moät baûng troø chôi OÂ, boä aûnh chuïp, caùc voøng nhöïa maøu khaùc nhau ñuû cho caùc em trong nhoùm vaø moät xuùc xaéc.  Caùc nhoùm ñaët uùp boä aûnh chuïp vaøo vò trí nôi ñaët boä theû hình treân baûng troø chôi OÂ.  Taát caû caùc em trong nhoùm cuøng ñaët caùc chaám nhöïa troøn cuûa mình vaøo vò trí baét ñaàu. Trong nhoùm, laàn löôït töøng em ñoå xuùc xaéc.  Tuøy theo soá treân maët xuùc xaéc maø em naøy seõ di chuyeån voøng nhöïa cuûa mình theo soá caùc voøng troøn nhoû treân baûng troø chôi OÂ sau cho phuø hôïp. Neáu voøng nhöïa cuûa em vaøo voøng troøn maøu ñoû lôùn, em seõ laáy moät aûnh theo thöù töï töø treân xuoáng cuûa boä aûnh.  Em naøy xem aûnh vaø ñaët 2-3 caâu veà ngöôøi hoaëc caûnh trong aûnh. Caû nhoùm cuøng xem aûnh vaø nhaän xeùt caâu mieâu taû cuûa baïn.  Sau khi thöïc hieän xong, em ñaët aûnh chuïp vaøo vò trí döôùi cuøng cuûa boä theû. Neáu voøng nhöïa cuûa em vaøo caùc voøng troøn nhoû thì em heát löôït ñi. 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm  Troø chôi seõ keát thuùckhi taát caû caùc em trong nhoùm cuøng veà ñeán ñích hay taát caû caùc aûnh ñaõ ñöôïc hoïc sinh xem vaø mieâu taû heát. - Löu yù :  Troø chôi naøy coù theå vaän duïng ôû nhieàu phaân moân khaùc nhau nhö : Keå chuyeän, chính taû , luyeän töø vaø caâu, taäp ñoïc ( ñoïc hieåu ), taäp laøm vaên, chæ caàn thay ñoåi boä theû hình hoaëc caâu hoûi ôû nôi ñaët theû.  Muïc tieâu cuûa troø chôi seõ thay ñoåi khi ta vaän duïng troø chôi naøy ôû nhöõng phaân moân khaùc nhau.  c.. Caùc troø chôi nhaèm oân taäp toång hôïp vaø reøn oùc tö duy : Troø chôi truyeàn ñieän, troø chôi taäp trung, troø chôi tìm baïn, troø chôi thi vieát caâu gheùp, troø chôi nhöõng hình aûnh bieát noùi…… Sau ñaây toâi xin giôùi thieäu caùch vaän duïng troø chôi : ‘’ truyeàn ñieän. Thôøi ñieåm chôi cuoái tieát taäp ñoïc – hoïc thuoäc loøng hoaëc tieát oân taäp hoïc thuoäc loøng. - Muïc tieâu :  Reøn kó naêng ñoïc troâi chaûy, dieãn caûm baøi thô.  Reøn khaû naêng taäp trung suy nghó cao ñoä.  Reøn phaûn xaï nhanh, nhaïy.  Taïo höùng thuù vaø khoâng khí soâi noåi trong hoïc taäp. - Chuaån bò :  Hoïc sinh hai nhoùm A & B ngoài quay vaøo nhau (hoaëc ñöùng thaønh hai haøng ñoái dieän) - Tieán haønh :  Giaùo vieân neâu teân baøi thô seõ ñoïc truyeàn ñieän, neâu caùch chôi: hai nhoùm baét thaêm (hoaëc oaún tuø tì) ñeå giaønh quyeàn ñoïc tröôùc.  Ñaïi dieän nhoùm ñoïc tröôùc (nhoùm A) ñoïc caâu ñaàu tieân cuûa baøi thô roài chæ ñònh thaät nhanh (truyeàn ñieän), moät baïn baát kì cuûa nhoùm kia (nhoùm B), baïn ñöôïc chæ ñònh ñoïc tieáp caâu thô thöù 2 cuûa baøi.  Neáu ñoïc thuoäc ñöôïc chæ ñònh moät baïn cuûa nhoùm A ñoïc tieáp caâu thô thöù 3, cöù nhö vaäy cho ñeán heát baøi. - Löu yù : 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm  Tröôøng hôïp hoïc sinh ñöôïc “truyeàn ñieän” chöa thuoäc, caùc baïn nhoùm ñoái dieän seõ hoâ töø 1 ñeán 5. Neáu khoâng ñoïc ñöôïc phaûi ñöùng yeân taïi choã (bò ñieän giaät). Luùc ñoù hoïc sinh A1 chæ tieáp hoïc sinh B2… Nhoùm naøo coù nhieàu ngöôøi phaûi ñöùng (bò ñieän giaät) laø nhoùm thua cuoäc.  Ta coù theå vaän duïng troø chôi naøy ñeå kieåm tra kieán thöùc ôû nhieàu phaân moân khaùc nhau nhö : Taäp ñoïc, chính taû, luyeän töø vaø caâu. Vaän duïng nhö theá naøo laø tuøy vaøo töøng baøi, tuøy vaøo muïc ñích vaø noäi dung caàn kieåm tra, cuûng coá. Moãi moät troø chôi ñeàu coù theå vaän duïng vôùi muïc ñích söû duïng khaùc nhau. Chaúng haïn nhö troø chôi ‘’ Taäp trung’’ ñöôïc vaän duïng ñeå daãn daét hoïc sinh hình thaønh kieán thöùc môùi nhö ñaõ giôùi thieäu ôû phaàn treân nhöng ñoàng thôøi cuõng coù theå vaän duïng ñeå reøn kó naêng thöïc haønh, cuûng coá kieán thöùc hoaëc oân taäp toång hôïp kieán thöùc. Ñieàu aáy coøn phuï thuoäc vaøo muïc tieâu cuûa töøng baøi taäp. Toùm laïi, vieâc vaän duïng troø chôi hoïc taäp trong moân Tieáng Vieät laø raát caàn thieát.Thoâng qua troø chôi, caùc kó naêng ñoïc, vieát, nghe, noùi ñöôïc reøn luyeän, ñoàng thôøi kích thích khaû naêng öùng xöû ngoân ngöõ cuûa hoïc sinh, reøn luyeän tö duy linh hoaït vaø taùc phong nhanh nheïn , thaùo vaùt , töï tin cho hoïc sinh. Tuy nhieân, vieäc vaän duïng troø chôi hoïc taäp phaûi luoân ñi keøm vôùi vieäc saùng taïo thieát keá ra troø chôi môùi bôûi hoïc sinh tieåu hoïc luoân ham thích nhöõng caùi môùi laï. II. THIEÁT KEÁ TROØ CHÔI HOÏC TAÄP : Ngoaøi vaän duïng, giaùo vieân phaûi bieát thieát keá hoaëc chuyeån ñoåi moät soá troø chôi ñeå giaûng daïy. Khi thieát keá thì caàn : Xaùc ñònh roõ muïc tieâu cuûa baøi taäp ñeå choïn troø chôi phuø hôïp. - Vieäc xaùc ñònh yeâu caàu cuûa baøi taäp raát quan troïng, muïc tieâu cuûa baøi taäp laø cô sôû ñeå löïa choïn troø chôi sao cho phuø hôïp. Moät baøi taäp coù theå taïo neân nhöõng troø chôi khaùc nhau. Ví duï : Baøi taäp 2 tieát Chính taû SGK/ 46 . Tìm caùc tieáng coù chöùa uoâ, ua trong baøi vaên ‘’ Anh huøng Nuùp taïi Cu-ba ‘’. Muïc tieâu cuûa baøi taäp laø hoïc sinh nhaän dieän ñöôïc caùc tieáng coù chöùa vaàn uoâ, ua. Khi ñoù ta coù theå toå chöùc troø chôi coù noäi dung : Xeáp caùc tieáng trong taäp hôïp sau thaønh 2 nhoùm, moät nhoùm goàm caùc tieáng coù vaàn uoâ vaø moät 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm nhoùm goàm caùc tieáng coù vaàn ua. Neáu yeâu caàu cuûa baøi taäp chæ laø tìm töø coù tieáng chöùa vaàn uoâ hoaëc ua thì muïc tieâu cuûa baøi taäp seõ laø môû roäng voán töø. Khi ñoù ta coù theå toå chöùc troø chôi coù noäi dung : tìm töø chöùa tieáng uoâ vaø ua döôùi hình thöùc thi ñua giöõa hai daõy…. Tieán haønh thieát keá troø chôi Giaùo vieân tieán haønh thieát keá troø chôi coù hình thöùc chôi roõ raøng (ngöôøi chôi, caùch chôi…), noäi dung thöïc hieän troø chôi phaûi ñaûm baûo noäi dung baøi taäp cuûa Saùch giaùo khoa hoaëc boå sung theâm noäi dung tuøy vaøo vieäc xaùc ñònh muïc tieâu baøi taäp caàn reøn cuûa giaùo vieân. Ñoàng thôøi thoâng qua ñoù reøn nhöõng kó naêng caàn thieát cho hoïc sinh. Moät noäi dung troø chôi coù theå ñöôïc theå hieän thaønh caùc hình thöùc toå chöùc troø chôi khaùc nhau. Ví duï : Noäi dung troø chôi xeáp caùc töø trong taäp hôïp sau thaønh hai nhoùm : moät nhoùm goàm caùc töø chæ ngöôøi, cô quan, toå chöùc thöïc hieän coâng vieäc baûo veä traät töï- an ninh, moät nhoùm goàm caùc töø chæ hoaït ñoäng baûo veä traät töï, an ninh hoaëc yeâu caàu cuûa vieäc baûo veä traät töï, an ninh. Ta coù theå coù caùc hình thöùc toå chöùc chôi nhö sau :  Troø chôi chung söùc. Giaùo vieân phaùt cho moãi nhoùm moät tôø giaáy. Theo leänh cuûa giaùo vieân, töøng nhoùm baøn baïc vôùi nhau ñeå thöïc hieän yeâu caàu cuûa troø chôi. Khi nhoùm ñaõ thoáng nhaát thì ghi keát quaû vaøo giaáy. Ghi xong, daùn tôø giaáy cuûa nhoùm leân baûng lôùp. Giaùo vieân seõ tính ñieåm caùc nhoùm theo hai chuaån : Chuaån chính xaùc vaø chuaån nhanh nheïn.  Troø chôi thi taøi. Ñôn vò chôi baây giôø laø caù nhaân. Töøng em nhaän yeâu caàu cuûa troø chôi vaø raùng söùc töï mình giaûi quyeát yeâu caàu cuûa troø chôi. Giaùo vieân seõ tìm ñieåm thi ñua cho caù nhaân.  Hai ngöôøi ba chaân. Ñaây laø bieán töôùng cuûa troø chôi tieáp söùc. Cöù 2 em trong nhoùm phaûi duøng daây buoäc chaân traùi cuûa mình vôùi chaân phaûi cuûa moät baïn khaùc. Hai baïn seõ chæ hoaït ñoäng ñöôïc ba chaân. Töøng caëp hai em phaûi ñi baèng ba chaân leân baûng ñeå thöïc hieän thao taùc xeáp töø theo nhoùm. Tieán haønh laøm caùc ñoà duøng phuïc vuï troø chôi : 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm Ñeå toå chöùc ñöôïc caùc troø chôi thì caàn phaûi coù nhöõng ñoà duøng phuïc vuï neân khi thieát keá caùc troø chôi, ngöôøi giaùo vieân caàn phaûi laøm theâm caùc ñoà duøng daïy hoïc phuïc vuï cho troø chôi ñoù. Ñoà duøng daïy hoïc caàn phaûi ñaûm baûo ñöôïc tính thaåm myõ vaø khoa hoïc. Sau ñaây laø moät soá troø chôi maø toâi ñaõ thöïc hieän : a. Troø chôi daãn daét hoïc sinh tieáp caän tri thöùc :  Troø chôi ‘’Thi vieát veá ñoái’’ Troø chôi ñöôïc vaän duïng vaøo phaân moân Taäp laøm vaên, baøi : ‘’Duøng töø ñoàng aâm ñeå chôi chöõ ‘’,Tieáng Vieät 5, taäp 1, trang 61. - Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh :  Nhaän bieát caùch söû duïng töø ñoàng aâm ñeå chôi chöõ.  Khôi gôïi söï taäp trung chuù yù cuûa hoïc sinh khi hoïc kieán thöùc môùi. - Chuaån bò :  Caùc maûnh vaûi hoaëc giaáy ghi moät veá caâu ñoái nhö sau : Baùn Cheø Baùn Xoâ i Khoâng Baùn nöôùc Ñaàu Baøn Ñaàu Gheá Chaúng Ñaàu Haøng  Heä thoáng caâu hoûi khai thaùc 2 töø ñoàng aâm ‘’ baùn nöôùc’’; ‘’ ñaàu haøng’’ ñeå hoïc sinh nhaän bieát caùch söû duïng töø ñoàng aâm ñeå chôi chöõ. - Tieán haønh:  Giaùo vieân treo moät veá caâu ñoái ‘’ baùn cheø baùn xoâi khoâng baùn nöôùc’’leân baûng vaø neâu yeâu caàu.  Chia nhoùm hoïc sinh thaûo luaän vieát veá ñoái phuø hôïp.  Nhoùm naøo vieát xong caâu ñoái nhanh vaø ñuùng theo yeâu caàu laø nhoùm thaéng cuoäc. - Löu yù :  Töøng töø trong veá ñoái phaûi ñaûm baûo ñuùng töø loaïi vôùi töø trong veá ra. Ví duï : ‘’ baùn’’ laø ñoäng töø thì töø ñoái vôùi noù cuõng phaûi laø moät ñoäng töø; ‘’ cheø’’laø danh töø thì töø ñoái cuõng phaûi laø danh töø. 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm  Töøng töø trong veá ñoái phaûi coù nghóa hoaëc traùi ngöôïc, hoaëc boå sung cho töø trong veá ra. Ví duï : ‘’baùn’’ thì ñoái vôùi noù phaûi laø ‘’ mua’’….  Hoïc sinh coù theå taïo veá ñoái khaùc, mieãn laø ñaûm baûo ñoái ñöôïc yù maø duøng ñöôïc töø ñoàng aâm. Giaùo vieân duøng ngöõ lieäu ñoù ñeå khai thaùc baøi.  Giaùo vieân caàn quy ñònh thôøi gian chôi ñeå ñaûm baûo thôøi gian thöïc haønh caùc baøi taäp trong SGK.  Soá maûnh vaûi hoaëc giaáy tuøy thuoäc vaøo soá nhoùm maø giaùo vieân chia. b. Caùc troø chôi reøn kó naêng thöïc haønh vaø cuûng coá kieán thöùc :  Troø chôi ‘’Choïn oâ soá ‘’ Troø chôi ñöôïc vaän duïng vaøo phaân moân Taäp laøm vaên, baøi : ‘’Luyeän taäp taû ngöôøi, Tieáng Vieät 5, taäp 1, trang 132. - Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh :  Phaùt trieån voán töø ngöõ mieâu taû ngöôøi, ñaëc bieät laø caùc töø mieâu taû veà ngoaïi hình.  Phaùt trieån kó naêng trình baøy. - Chuaån bò :  Moät boä aûnh chuïp nhieàu ngöôøi ôû caùc ñoä tuoåi, giôùi tính, nôi choán khaùc nhau coù ñaùnh soá töø 1 ñeán n ( n laø soá aûnh chuaån bò ñöôïc ).  Baûng phuï coù keû saün oâ soá nhö sau : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Tieán haønh:  Giaùo vieân goïi moät hoïc sinh leân baûng tham gia troø chôi ( khuyeán khích hoïc sinh xung phong ).  Hoïc sinh ñöôïc goïi leân choïn moät soá baát kì treân baûng phuï. Sau ñoù giaùo vieân ( hoaëc cöû moät hoïc sinh khaùc ) daùn böùc aûnh coù soá töông öùng leân baûng, ngöôøi chôi coù nhieäm vuï mieâu taû veà ngöôøi trong aûnh ( töø 2-3 caâu ). 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm  Giaùo vieân goïi tieáp moät soá hoïc sinh khaùc tham gia troø chôi ( soá löôïng phuï thuoäc vaøo thôøi gian daønh cho troø chôi. )  Khi troø chôi keát thuùc, giaùo vieân vaø caû lôùp bình choïn ngöôøi chôi mieâu taû hay nhaát. Hoïc sinh naøo coù soá phieáu bình choïn nhieàu nhaát seõ laø ngöôøi thaéng cuoäc. - Löu yù :  Troø chôi naøy coøn coù theå vaän duïng vaøo phaân moân luyeän töø vaø caâu baøi :’’ Noái caùc veá caâu gheùp baèng quan heä töø ‘’.Giaùo vieân chæ caàn thay theá caùc aûnh chuïp baèng nhöõng phieáu yeâu caàu nhö : Em haõy ñaët caâu coù söû duïng caëp töø quan heä nguyeân nhaân-keát quaû; Ñieàu kieän – keát quaû ; Töông phaûn…….  Giaùo vieân coù theå thay ñoåi hình thöùc chôi baèng caùch chia soá hoïc sinh trong lôùp thaønh 3 daõy thi ñua vôùi nhau.  Troø chôi ‘’Ñeám soá caùnh hoa ‘’ Troø chôi ñöôïc vaän duïng ñeå cuûng coá laïi kieán thöùc cuûa baøi chính taû ôû saùch Tieáng Vieät 5, taäp 1 , trang 87. Baøi taäp 3 : thi tìm nhanh :  Caùc töø laùy aâm ñaàu l.  Caùc töø laùy vaàn coù aâm cuoái ng . - Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh :  OÂn laïi caùch vieát nhöõng töø ngöõ coù tieáng chöùa aâm ñaàu l vaø aâm cuoái ng.  Nhaèm ñeå khaéc phuïc loãi chính taû n/l , n/ng. - Chuaån bò :  Nhieàu mieáng bìa caét theo hình caùnh hoa ( hình 1a )  Veõ tröïc tieáp leân moät tôø giaáy to 2 voøng troøn laøm hai nhò hoa. Trong moãi nhò hoa ghi : caùc töø laùy aâm ñaàu l ; caùc töø laùy vaàn coù aâm cuoái ng. ( hình 1b ) Caùc töø laùy aâm ñaàu l Hình 1a : Caùnh hoa Caùc töø laùy vaàn coù aâm cuoái ng Hình 1b : Nhò hoa 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm - Tieán haønh:  Giaùo vieân chia hoïc sinh thaønh nhieàu nhoùm chôi tuøy theo soá boä nhò hoa vaø caùnh hoa chuaån bò ñöôïc.  Khi troø chôi baét ñaàu, caùc nhoùm chôi coù nhieäm vuï ghi töø theo yeâu caàu vaøo caùc caùnh hoa ( moãi caùnh hoa chæ ghi moät töø ) roài daùn vaøo nhò hoa cho phuø hôïp.  Sau 5-7 phuùt, giaùo vieân hoâ : ‘’ Döøng chôi ! ‘’Nhoùm naøo daùn ñöôïc nhieàu caùnh hoa ñuùng vaø ñeïp seõ thaéng cuoäc. - Löu yù :  Troø chôi naøy coøn coù theå vaän duïng vaøo phaân moân luyeän töø vaø caâu ôû caùc baøi : Töø ñoàng nghóa, töø traùi nghóa, oân taäp veà töø loaïi ……chæ caàn thay ñoåi yeâu caàu ghi treân nhò hoa.  Khi keát thuùc troø chôi, ñeå khaéc saâu kieán thöùc cuûa baøi, giaùo vieân coù theå yeâu caàu hoïc sinh ñaët caâu vôùi moät vaøi töø tìm ñöôïc vaø chuaån bò saün caùc phieáu khen thöôûng ñeå ñoäng vieân caùc em. c. Troø chôi nhaèm oân taäp toång hôïp vaø reøn oùc tö duy :  Troø chôi ‘’Xem ai nhôù nhaát ‘’ Troø chôi thöôøng ñöôïc vaän duïng vaøo caùc baøi oân taäp cuûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc ôû phaân moân Luyeän töø vaø caâu. Cuï theå laø baøi :’’ OÂn taäp veà daáu caâu ( daáu phaåy ) ‘’,baøi taäp 1, Tieáng Vieät 5, taäp 2, trang 124. - Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh :  Cuûng coá , khaéc saâu kieán thöùc veà taùc duïng cuûa daáu phaåy.  Reøn luyeän khaû naêng taäp trung, chuù yù.  Reøn luyeän caùc kó naêng tö duy baäc cao nhö : phaân tích- toång hôïp. - Chuaån bò :  Boä bìa goàm 3 theû ghi caùc chöõ A, B, C ( moãi theû 1 maøu ) töông öùng vôùi caùc taùc duïng cuûa daáu phaåy :  A : Ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï trong caâu.  B : Ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.  C : Ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.  Moät soá theû töø ghi caùc caâu hoïc sinh caàn phaân tích :  Khi phöông ñoâng vöøa vaån buïi hoàng, con hoïa mi aáy laïi hoùt vang long. 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm  Theá kæ XX laø theá kæ giaûi phoùng phuï nöõ, coøn theá kæ XXI phaûi laø theá kæ hoaøn thaønh söï nghieäp ñoù.  Hoa hoàng vöøa ñeïp, vöøa thôm…………. - Tieán haønh:  Giaùo vieân chia hoïc sinh thaønh caùc ñoäi chôi theo daõy baøn. Phaùt cho moãi hoïc sinh moät boä theû chöõ.  Khi giaùo vieân ñoïc vaø daùn moät theû ghi caâu caàn phaân tích taùc duïng cuûa daáu phaåy leân baûng thì hoïc sinh phaûi choïn moät theû chöõ töông öùng ñeå giô leân. Ví duï, giaùo vieân ñöa theû ghi caâu ñaàu tieân thì hoïc sinh phaûi giô theû chöõ B môùi ñuùng.  Sau moãi moät caâu ( moät löôït chôi ), giaùo vieân hoaëc 1 hoïc sinh ñöôïc cöû laøm troïng taøi seõ ñeám soá ngöôøi traû lôøi ñuùng ôû moãi ñoäi.  Khi troø chôi keát thuùc, giaùo vieân seõ thoáng keâ soá hoïc sinh laøm ñuùng ôû caùc löôït chôi. Ñoäi naøo coù soá ngöôøi traû lôøi ñuùng nhieàu nhaát, ñoäi ñoù thaéng cuoäc. - Löu yù :  Ñeå kieán thöùc veà taùc duïng cuûa daáu phaåy ñöôïc khaéc saâu hôn, sau moãi löôït chôi, giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh phaân tích caáu taïo cuûa töøng caâu ghi trong theû.  Troø chôi naøy coøn coù theå vaän duïng ñöôïc vaøo raát nhieàu baøi ôû phaân moân Luyeän töø vaø caâu, nhaèm cuûng coà caùc kieán thöùc ñaõ hoïc nhö : cuûng coá kieán thöùc veà töø ñoàng aâm,töø ñoàng nghóa, töø nhieàu nghóa, töø traùi nghóa; cuûng coá kieán thöùc veà caùch noái caùc veá caâu gheùp; cuûng coá kieán thöùc veà caùch lieân keát caùc caâu trong baøi…….chæ caàn ta thay ñoåi caùc theû ghi caùc baøi taäp töông öùng. 2 0 Saùng kieán kinh nghieäm - Trong thôøi gian tieán haønh vieäc vaän duïng caùc troø chôi hoïc taäp vaøo thöïc teá giaûng daïy moân Tieáng Vieät ôû tieåu hoïc, toâi nhaän thaáy khoâng khí trong nhöõng giôø hoïc trôû neân soâi noåi hôn, hoïc sinh raát tích cöïc, caùc em chuyeån töø thuï ñoäng sang chuû ñoäng chieám lónh kieán thöùc, thích thuù vôùi nhöõng hình thöùc hoïc taäp môùi laï. Ngoaøi ra nhöõng kó naêng söû duïng Tieáng Vieät trong giao tieáp cuûa caùc em phaùt trieån vöôït baäc. Nhöõng hoïc sinh gioûi thì ngaøy caøng töï tin naêng ñoäng, coù traùch nhieäm cao trong vieäc hoïc taäp coøn nhöõng hoïc sinh thuï ñoäng thì trôû neân tích cöïc hôn, baét ñaàu bieát chia seû, hôïp taùc vôùi caùc baïn ñeå hoaøn thaønh moät nhieäm vuï hoïc taäp. - Veà phía baûn thaân toâi, toâi caûm thaáy nheï nhaøng hôn, khoâng coøn meät moûi khi truyeàn thuï kieán thöùc cho hoïc sinh. Vì kieán thöùc ñöôïc caùc em tieáp thu moät caùch chuû ñoäng tích cöïc thoâng qua troø chôi. Kó naêng vaän duïng troø chôi cuûa toâi linh hoaït hôn, thaønh thaïo hôn. Toâi coù nhieàu kinh nghieäm hôn trong vieäc löïa choïn troø chôi sao cho phuø hôïp nhaát , ñaûm baûo reøn ñuùng kó naêng cho hoïc sinh theo muïc tieâu baøi taäp. Töø ñoù khaû naêng saùng taïo ñöôïc naâng leân moät böôùc, giuùp cho cho toâi thieát keá ñöôïc nhieàu troø chôi hoïc taäp moät caùch nhanh nhaïy hôn. - Trong thôøi gian ñaàu vaän duïng troø chôi hoïc taäp vaøo moân Tieáng Vieät, toâi ñaõ tieáp nhaän ñöôïc raát nhieàu yù kieán thaéc maéc, lo aâu töø phía phuï huynh hoïc sinh vì thaáy trong taäp vôû cuûa con em mình khoâng ghi cheùp nhieàu , khoâng coù baøi taäp veà nhaø. Toâi ñaõ giaûi thích cuï theå töøng tröôøng hôïp. Qua moät thôøi gian , töï phuï huynh thaáy ñöôïc caùc em trôû neân nhanh nheïn hôn, thích thuù hôn khi ñeán tröôøng vaø ñaëc bieät laø caùc em thích hoïc moân Tieáng Vieät hôn. Toâi ñaõ thuyeát phuïc ñöôïc hoï……… 2 0
- Xem thêm -