Tài liệu Skkn ứng dụng phần mềm lecture macker vào soạn giảng một số tiết toán ở lớp 9

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM LETURE MACKER VÀO SOẠN GIẢNG MỘT SỐ TIẾT TOÁN LỚP 9 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Ứng dụng CNTT vào soạn giảng là việc làm cần thiết với mỗi giáo viên. Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao kỹ năng thiết kế bài giảng E-Laening. Giúp Học sinh hứng thú trong việc tiếp nhận kiến thức, học mà chơi - chơi mà học là nhũng điều hai phần mềm trên giúp chúng ta dễ dàng thực hiện như các câu hỏi trắc nghiệm ngắn.... Cá nhân tôi ứng dụng phần mềm này nhằm nâng cao kết quả bộ môn và ứng dụng triệt để trong việc thiết kế bài giảng điện tử, tiến tới tham dự cuộc thi thiết kế bài giảng E-Laening. II. NỘI DUNG: Việc ứng dụng phần mềm Lecture Macker vào soạn giảng được áp dụng vào một số tiết trong chương trình toán 9. Đối tượng áp dụng: Học sinh lớp 9A - Tổng số 32 học sinh. Các tiết được áp dụng: Gồm tiết dạy nội dung mới, bài tập và ôn tập chương. III. KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 1. Xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học, duyệt chuyên môn nhà trường. 2. Soạn giảng đúng kế hoạch, phối hợp với tổ chuyên môn và giáo viên trong trường dự giờ, đánh giá và rút kinh nghiệm. 3. Hàng tháng tự đánh giá việc thực hiện kế hoạch, xây dựng phương hướng hoạt động cho tháng sau. 4. Chủ động phương tiện và kết hợp với các trang thiết bị sẵn có của nhà trường để thực hiện soạn giảng. 5. Phối hợp với tổ chuyên môn thực hiện dự giờ tham lớp đánh giá sự đổi mới trong thực hiện kế hoạch. 6. Các tiết dạy cụ thể trong chương trình: Tiết STT Tên bài Môn theo PPCT Một số hệ thức về cạnh 1 và góc trong tam giác Đối Thời Ghi tượng gian chú Tháng Hình học 10 vuông Lớp 9A 9/201 0 Tháng 2 Ôn tập chương I Đại số 17 Lớp 9A 10/20 11 Tháng 3 Ôn tập chương I Hình học 15+16 Lớp 9A 10/20 11 4 Nhắc lại và bổ xung các khái niệm hàm số Tháng Đại số 19+20 11 Sự xác định đường tròn, 5 tính chất đối xứng của Tháng Hình học 18+19 đường tròn 6 Đồ thị của hàm số y = ax+b khoảng cách từ tâm đến dây Lớp 9A 10/20 11 Tháng Đại số 22 Lớp 9A 11/20 11 Liên hệ giữa dây và 7 Lớp 9A 10/20 Tháng Hình học 21+22 Lớp 9A 11/20 11 8 Hệ số góc của đường thẳng Tháng Đại số 26 Lớp 9A 12/20 11 Tháng 9 Ôn tập chương II Đại số 28 Lớp 9A 12/20 11 10 11 12 13 Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau Hệ hai phương trình bậc nhất 2 ẩn Vị trí tương đối của hai đường tròn Tháng Hình học 25 Lớp 9A 12/20 11 Tháng Hình học 27+28 Lớp 9A 12/20 11 Tháng Đại số 31 Lớp 9A 1/201 2 Tháng Hình học 29 Lớp 9A 1/201 2 Tháng 14 Đồ thị hàm số bậc 2 Đại số 49+50 Lớp 9A 3/201 2 15 16 17 Góc có đỉnh ở trong đường tròn Góc có đỉnh ở ngoài đường tròn Công thức nghiệm của phương trình bậc hai Tháng Hình học 43 Lớp 9A 3/201 2 Tháng Hình học 44 Lớp 9A 3/201 2 Đại số 54 Lớp 9A Tháng 4/201 2 18 Công thức nghiệm thu gọn Tháng Đại số 55 Lớp 9A 4/201 2 Tháng 19 Tứ giác nội tiếp Hình học 48+49 Lớp 9A 4/201 2 20 21 Giải toán bằng cách lập phương trình Hình nón, nón cụt - Sxq và V Tháng Đại số 62 Lớp 9A 5/201 2 Tháng Hình học 61+62 Lớp 9A 5/201 2 Tháng 22 Ôn tập chương IV Hình học 69 Lớp 9A 5/201 2 IV. DỰ BÁO KẾT QUẢ: 1. Kết quả đối với việc dạy của giáo viên: 100% giờ giảng theo kế hoạch đạt Khá trở lên. Thiết kế một bài giảng dự thi ELaening. 2. Đối với học sinh: Tổng số 32 + 68,8 % (22 học sinh) tiếp thu tốt, đạt xếp loại bộ môn từ 6,5 trở lên. + 9,4% (3 học sinh) đạt xếp loại bộ môn từ 8,0 (Giỏi) (Trong đó 1 học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường và tiếp tục bồi dưỡng tham gia thi HSG cấp huyện). + 21,8% (7 học sinh) xếp loại trung bình. V. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LẦN 1 (Thực hiện đến 18 tháng 11 năm 2011) + Đối với giáo viên các giờ dạy được ứng dụng phần mềm thực hiện đúng theo kế hoạch đã xây dựng. Chất lượng giờ dạy đạt khá trở lên. + Học sinh hăng hái trong hoạt động học, tiếp thu tốt kiến thức bộ môn + 68,8 % (22 học sinh) tiếp thu tốt, đạt xếp loại bộ môn từ 6,5 trở lên. + 15,6% (5 học sinh) đạt xếp loại bộ môn từ 8,0 (Giỏi) (Trong đó 1 học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường và tiếp tục bồi dưỡng tham gia thi HSG cấp huyện). + 15,6% (5 học sinh) xếp loại trung bình. VI. KHẢ NĂNG TIẾP TỤC PHÁT HUY, MỞ RỘNG SÁNG KIẾN: 1. Thiết kế bài giảng E-Laening với phần mềm Lecture Macker giúp cho giờ giảng thêm sinh động, dễ dàng thực hiện liên kết các nguồn tài liệu có sẵn giúp cho công việc thiết kế bài giảng nhanh và chính xác. 2. Đối tượng học sinh hứng thú trong học tập với sự sinh động của bài giảng, giúp sự tiếp thu kiến thức tốt hơn. 3. Với các ưu điểm trên tôi khẳng định sáng kiến ỨNG DỤNG PHẦN MỀM LETURE MACKER VÀO SOẠN GIẢNG MỘT SỐ TIẾT TOÁN LỚP 9A là khả thi, tiếp tục phát huy được trong các năm học tiếp theo đồng thời mở rộng áp dụng với các khối lớp, môn hoc khác và đối tượng học sinh đại trà. * Trên đây là kết quả sáng kiến “ỨNG DỤNG PHẦN MỀM LETURE MACKER VÀO SOẠN GIẢNG MỘT SỐ TIẾT TOÁN LỚP 9A”. Bản thân tôi đã vận dụng và thực hiện thành công trong năm học 2010 - 2011. Rất mong sự đóng góp ý kiến của cấp lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp để sáng kiến của cá nhân tôi trở lên hoàn thiện và được ứng dụng trong thực tế cho những năm học tiếp theo.
- Xem thêm -