Tài liệu Skkn ứng dụng một số bài tập nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong nhảy xa ưỡn thân cho học sinh lớp 11

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thanh ho¸ Trêng THPT chuyªn lam s¬n ---------@------------  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Ngêi viÕt: NguyÔn V¨n Dòng Chøc vô: Gi¸o viªn SKKN m«n: ThÓ dôc §¬n vÞ: Tæ ThÓ dôc – Quèc phßng N¨m häc 2012 - 2013 I. §Æt vÊn ®Ò Ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao lµ mét bé phËn quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ®êi sèng con ngêi, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc gi¸o dôc vµ x©y dùng con ngêi míi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi ®Êt níc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ kinh tÕ - chÝnh trÞ - khoa häc kü thuËt - v¨n ho¸ gi¸o dôc , cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ ®ã th× phong trµo TDTT cñng cã nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ c¶ vÒ qui m« lÉn chÊtlîng, ngoµi häat ®éng TDTT ®Ønh cao th× ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt trong c¸c trêng häc còng ®îc n©ng lªn mét bíc ®¸ng kÝch lÖ. HiÖn nay ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt trong c¸c trêng häc ®îc §¶ng, Nhµ níc coi lµ mét bé phËn cña giai ®o¹n toµn diÖn n»m trong hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o cña ®Êt níc. Nh»m gi¶ng d¹y cho thÕ hÖ trÎ lµ nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc cã ®îc mét tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng, cã ®¹o ®øc trong s¹ch lµnh m¹nh mµ cßn ph¶i cã mét thÓ lùc cêng tr¸ng, kh«ng nh÷ng ®Ñp vÒ t©m hån mµ cßn ph¶i ®Ñp vÒ h×nh thÓ. §©y còng lµ môc tiªu chÝnh cña nÒn gi¸o dôc níc ta lµ ph¸t triÓn con ngêi toµn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c mÆt ®øc, trÝ, thÓ, mü. §øng tríc sù quan t©m ®ã cña §¶ng vµ Nhµ níc ngµnh gi¸o dôc - ®µo t¹o níc ta còng ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p cÊp thiÕt ®Ó n©ng cao ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt trong c¸c trêng häc h¬n mét bíc, ®Ó theo kÞp víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc nh hµng n¨m Bé Gi¸o dôc cÇn tæ chøc ®Òu ®Æn c¸c gi¶i häc sinh giái TDTT cÊp quèc gia t¹i c¸c tØnh thµnh tæ chøc c¸c gi¶i häc sinh cÊp tØnh. Ngoµi ra ngµnh gi¸o dôc cßn thêng xuyªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn c¸c héi nghÞ ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¸o viªn gi¶ng d¹y m«n TDTT. Bªn c¹nh ®ã t¹i c¸c trêng häc hµng n¨m vÉn cã hµng lo¹t c¸c gi¶i thÓ thao cña trêng diÔn ra vµ nh÷ng kÕt qu¶, nh÷ng thµnh c«ng cµng ®îc n©ng lªn ®©y còng lµ nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cña ngêi tËp. §øng tríc t×nh h×nh ®ã lµ mét gi¸o viªn gi¶ng d¹y trùc tiÕp m«n häc nµy t«i thÊy m×nh cÇn ph¶i tù häc hái, sù t×m tßi vµ nh÷ng ph¬ng ph¸p nh÷ng bµi tËp sao cho phï hîp vípi løa tuæi häc sinh víi ®iÒu kiÖn gi¶ng d¹y t¹i trêng hiÖn nay ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc. VËy víi sè lîng thêi gian qu¸ Ýt cho mét m«n häc, cho mét kü thuËt ®éng t¸c th× chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ chuyªn, nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cña n¨m häc tríc cho n¨m häc sau ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ®Ó ngêi häc cã ®îc sù tiÕp thu c¸c kü thuËt ®éng t¸c nhanh nhÊt, mét kÕt qu¶ häc tËp tèt nhÊt. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò trªn trong nh÷ng n¨m võa qua viÖc häc c¸c kü thuËt ®éng t¸c cña c¸c m«n thÓ thao cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, khã kh¨n vÒ thêi gian, vÒ ®iÒu kiÖn tËp luyÖn nhng c¸i c¬ b¶n lµ nh÷ng nguyªn nh©n sai lÇm vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. §èi víi m«n nh¶y xa ìn th©n còng vËy ®©y lµ mét kü thuËt ®éng t¸c khã cã nhiÒu sai lÇm mµ häc sinh thêng m¾c ph¶i. VËy muèn kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm ®ã kÓ n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕp thu ®éng t¸c, kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh vµ th«ng qua viÖc gi¶ng d¹y kü thuËt nµy trong nh÷ng n¨m häc tríc. T«i ®· rót ra nh÷ng kinh nghiÖm lµ ph¶i cã nh÷ng bµi tËp vµ biÖn ph¸p tËp c¬ b¶n hîp lÝ cho nh÷ng sai lÇm thêng m¾c nµy. Tõ ®ã t«i ®· m¹nh d¹n “øng dông 2 mét sè bµi tËp nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong gi¶ng d¹y kü thuËt nh¶y xa ìn th©n cho häc sinh 11 trêng THPT chuyªn Lam S¬n”. ViÖc øng dông nµy sÏ cho chóng ta nh÷ng c¬ së ®Ó kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm trong qu¸ tr×nh häc tËp, n©ng cao hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y, n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o cña nhµ trêng. II. NhiÖm vô nghiªn cøu §Ó ®i s©u vµo vÊn ®Ò trª nt«i x¸c ®Þnh ra 2 nhiÖm vô sau: 1) X¸c ®Þnh ra c¸c nguyªn nh©n sai lÇm thêng m¾c trong häc kü thuËt nh¶y xa ìn th©n. 2) Lùa chän vµ øng dông mét sè bµi tËp, biÖn ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong d¹y vµ häc kü thuËt nh¶y xa ìn th©n III. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu §Ó thùc hiÖn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nghiªn cøu t«i ®· tiÕn hµnh sö dông mét sè ph¬ng ph¸p sau 1) Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ tæng hîp tµi liÖu cã liªn quan . §Ó thùc hiÖn ph¬ng ph¸p nµy t«i ®· tiÕn hµnh ®äc vµ tham kh¶o c¸c s¸ch lý luËn vµp h¬ng ph¸p TDTT, ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y TDTT, s¸ch §iÒn kinh, s¸ch thÓ dôc 10,11 vµ 12 (s¸ch dïng cho GV) 2) Ph¬ng ph¸p pháng vÊn §Ó ®¶m b¶o mang tÝnh khoa häc vµ thùc tiÔn t«i ®· trùc tiÕp pháng vÊn mét sè ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o d¹y thÓ dôc cã kinh nghiÖm nhiÒu n¨m, c¸c häc sinh ®· ®îc häc kü thô©t nh¶y xa ìn th©n ®Ó cã nh÷ng ý kiÕn vÒ nh÷ng sai lÇm mµ häc sinh thêng m¾c ph¶i. 3) Ph¬ng ph¸p quan s¸t s ph¹m §Ó tiÕn hµnh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy t«i ®· tiÕn hµnh quan s¸t trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ®Ó t×m ra nh÷ng sai lÇm ®Ó ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p söa ch÷a ®èi víi häc sinh. 4) Phíng ph¸p thùc nghiÖm s ph¹m T«i ®· sö dông ph¬ng ph¸p nµy ®Ó kiÓm nghiÖm ®¸nh gi¸ t×m hiÓu tÝnh hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c bµi tËp vµo thùc tÕ gi¶ng d¹y. Sau khi ®· lùa 3 chän vµ x¸c ®Þnh ®îc c¸c bµi tËp t«i ®· tiÕn hµnh cho tËp luyÖn trong qu¸ tr×nh häc kü thuËt nh¶y xa ìn th©n. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1) §Þa ®iÓm thùc hiÖn: T¹i tæ TD-QP trêng THPT chuyªn Lam S¬n - Thanh Ho¸ 2) §èi tîng thùc hiÖn: Líp 11H, 11V vµ 11§ Trêng THPT chuyªn Lam S¬n 3) Thêi gian thùc hiÖn: - Thêi gian tæ chøc quan s¸t vµ pháng vÊn : Tõ th¸ng 01/2012 - 03/2012 - Thêi gian thùc hiÖn: Tõ th¸ng 02/2013 - 03/2013 V. KÕt qu¶ vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ 1) Gi¶i quyÕt nhiÖm vô 1: X¸c ®Þnh ra c¸c nguyªn nh©n sai lÇm thêng m¾c trong häc kü thuËt nh¶y xa ìn th©n. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y m«n nh¶y x· ìn th©n ®Ó häc sinh dÔ hiÓu vµ n¾m b¾t nhanh ®îc kü thuËt ®éng t¸c khi ph©n tÝch kü thuËt thêng ®îc chia lµm 4 giai ®o¹n lµ: - Ch¹y ®µ - GiËm nh¶y - Bay trªn kh«ng - R¬i xuèng c¸t Trong 4 giai ®o¹n nµy th× giai ®o¹n giËm nh¶y lµ kh©u quan träng nhÊt, nã quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh tÝch nh¶y xa cña häc sinh. Song c¸c giai ®o¹n kh¸c còng cã mét vÞ trÝ ®Þa ®iÓm, yªu cÇu vµ mèi liªn quan cña nã. VËy trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ häc tËp th× mçi giai ®o¹n kü thuËt ®Òu cã nh÷ng häc sinh m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm trong qu¸ tr×nh luyÖn tËp. Nªn chóng ta cÇn ph¶i t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n vµ nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn häc kü thuËt nh¶y xa ìn th©n. Häc kü thuËt nh¶y xa ìn th©n lµ mét kü thuËt t¬ng ®èi phøc t¹p, cã ®é khã cao ®ßi hái ngêi tËp thùc hiÖn ®éng t¸c ph¶i ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c. Trong qu¸ tr×nh häc kü thuËt nh¶y xa ìn th©n th× häc sinh cã thÓ m¾c ph¶i nhiÒu sai lÇm kh¸c nhau do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c nhau thêng lµ do 2 nguyªn nh©n chÝnh lµ chñ quan vµ kh¸ch quan. Mçi giai ®o¹n kü thô©t kh¸c nhau th× xuÊt hiÖn nh÷ng sai lÇm kh¸c nhau. §Ó hiÓu râ nh÷ng nguyªn nh©n g©y nªn nh÷ng sai lÇm trong kü thuËt nh¶y xa ìn th©n mµ ®a sè c¸c häc sinh m¾c ph¶i. 4 §Ó ®¹t ®îc hiªu jqu¶ trong c¸c giê häc, trong c¸c giê lªn líp gi¶ng d¹y kü thuËt cña c¸c giai ®o¹n, ngêi d¹y ph¶i dù kiÕn ®îc nh÷ng nhîc ®iÓm mµ häc sinh thêng m¾c ph¶i tõ ®ã cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ kh¾c phôc. Dùa vµo qu¸ tr×nh ®äc ph©n tÝch vµ tæng hîp c¸c tµi liÖu cã liªn quan, b»ng sù trao ®æi pháng vÊn mét sè ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o cã kinh nghiÖm gi¶ng d¹y l©u n¨m vµ nh÷ng häc sinh ®· häc kü thuËt nh¶y xa ìn th©n ®Ó t«i cã ®ñ c¸c th«ng tin vÒ nh÷ng sai lÇm thêng m¾c nh÷ng nguyªn nh©n g©y nªn nh÷ng sai lÇm ®ã. 1.1- KÕt qu¶ cña ph¬ng ph¸p quan s¸t s ph¹m: T«i ®· sö dông ph¬ng ph¸p quan s¸t s ph¹m trong c¸c giê häc còng nh trong giê kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, kü thuËt nh¶y xa ìn th©n cña häc sinh khèi 11 n¨m häc 2011 -2012. §©y lµ ph¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó tiÕn hµnh xÐt ra nh÷ng sai lÇm thêng m¾c nhÊt cña häc sinh. Quan s¸t ®óng víi ngay nh÷ng häc sinh kü thuËt nh¶y xa mµ t«i trùc tiÕp gi¶ng d¹y ®Ó quan s¸t ®îc toµn bé qu¸ tr×nh häc kü thuËt ®éng t¸c. Trong thêi gian quan s¸t lÇn lît qua c¸c buæi häc t«i ®· t×m ra nh÷ng sai lÇm thêng m¾c ph¶i lµ: 1) Bíc ®µ cuèi cïng qu¸ dµi ®Æt ch©n giËm b»ng gãt 2) Cha duçi hÕt ch©n giËm khi giËm nh¶y 3) Cha thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c bíc bé trªn kh«ng. 4) Tèc ®é ch¹y ®µ giËm xuèng trong nh÷ng bíc cuèi cha cã tÝnh nhÞp ®iÖu ®éng t¸c Cha thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c ìn th©n trªn kh«ng 5) Bông ìn vÒ tríc vµ c¼ng ch©n gËp gãt ch¹m m«ng 6) Cha thùc hiÖn ®éng t¸c ìn th©n trªn kh«ng. 7) Ch©n ch¹m ®Êt sím, kh«ng tËn dông ®îc ®êng bay cña träng t©m c¬ thÓ. 8) Khi tiÕp ®Êt ngêi bÞ ng· ra sau. Trªn ®©y lµ nh÷ng sai lÇm c¬ b¶n nhÊt trªn c¬ së nh÷ng lÇn thùc hiÖn kü thuËt nh¶y xa ìn th©n. Mét vÊn ®Ò ®îc ®Æt ra lµ ph¶i x¸c ®Þnh nh÷ng sai lÇm nµo lµ chung nhÊt vµ phæ biÕn nhÊt mµ ngêi tËp thêng m¾c ph¶i ®Ó cã nh÷ng bµi tËp nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc hîp lÝ nhÊt khi mµ thêi gian giµnh cho häc kü thuËt nh¶y xa ìn th©n qu¸ Ýt thêi gian tËp luyÖn kh«ng ®îc nhiÒu. NÕu mµ ®a ®îc hÕt c¸c bµi tËp c¸c biÖn ph¸p ®Ó söa ch÷a sai lÇm th× thêi gian kh«ng ®ñ. VËy t«i ph¶i ph©n tÝch nh÷ng kÕt qu¶ mµ ph¬ng ph¸p quan s¸t s ph¹m thu ®îc 5 KÕt qu¶ mµ ph¬ng ph¸p quan s¸t s ph¹m (n =100 HS) Sai lÇm TT Sè HS thùc hiÖn 1 100 HS 2 TØ lÖ % 1 2 3 4 5 6 7 8 50 50 20 20 60 60 25 20 5 5 60 60 15 15 10 10 Qua b¶ng trªn ta thÊy - ë sai lÇm 1 cã 50 HS trong qu¸ tr×nh häc m¾c ph¶i chiÕm 50% - ë sai lÇm 2 cã 20 HS trong qu¸ tr×nh häc m¾c ph¶i chiÕm 20% - ë sai lÇm 3 cã 60 HS trong qu¸ tr×nh häc m¾c ph¶i chiÕm 60 % - ë sai lÇm 4 cã 20 HS trong qu¸ tr×nh häc m¾c ph¶i chiÕm 20% - ë sai lÇm 5 cã 5 HS trong qu¸ tr×nh häc m¾c ph¶i chiÕm 5% - ë sai lÇm 6 cã 60 HS trong qu¸ tr×nh häc m¾c ph¶i chiÕm 60% - ë sai lÇm 7 cã 60 HS trong qu¸ tr×nh häc m¾c ph¶i chiÕm 15% - ë sai lÇm 8 cã 10 HS trong qu¸ tr×nh häc m¾c ph¶i chiÕm 10% Nh vËy qua quan s¸t s ph¹m t«i thÊy r»ng ë nh÷ng sai lÇm 1,2,3,4,6,7 lµ nh÷ng sai lÇm chiÕm tØ lÖ nhiÒu h¬n. VËy cã thÓ nãi r»ng ®©y lµ nh÷ng sai lÇm c¬ b¶n nhÊt häc sinh thêng m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh häc tËp kü thuËt nh¶y ra cßn c¸c sai lÇm cßn l¹i tØ lÖ m¾c lµ Ýt, kh«ng cã nhiÒu, vËy cã thÓ nãi ®©y lµ nh÷ng sai lÇm kh«ng diÔn ra thêng xuyªn vµ kh«ng phæ biÕn ë ngêi tËp. 1.2. KÕt qu¶ cña ph¬ng ph¸p pháng vÊn T«i ®· tiÕn hµnh ph¬ng ph¸p nµy b»ng c¸ch ph¸t phiÕu hái trùc tiÕp cho nh÷ng häc sinh ®· ®îc häc kü thuËt nh¶y xa ìn th©n trong n¨m häc 20112012, sau khi c¸c em ®· kiÓm tra kÕt thóc kü thuËt m«n häc nµy. Dïng phiÕu hái trong qu¸ tr×nh häc kü thuËt nh¶y xa ìn th©n th× c¸c em thêng m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm nµo trong 8 sai lÇm trªn (trong nh÷ng sai lÇm mµ t«i quan s¸t ®îc), c¸c em ®· ®¸nh dÊu vµo « sai lÇm nµo mµ c¸c m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh häc kü thuËt. Sau khi thu phiÕu hái t«i thu ®îc kÕt qu¶ qua b¶ng sau: KÕt qu¶ pháng vÊn 100HS qua n¨m häc 2011-2012 TT Sai lÇm 1 2 3 4 6 5 6 7 8 1 2 Sè HS ®îc hái 100 HS TØ lÖ % 45 45 20 20 65 65 20 20 7 7 70 70 12 13 91 9 Qua tõng c©u hái th× trong 100 HS ®îc hái c¸c häc sinh m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm ®ã thÓ hiÖn qua b¶ng nh sau: Sai lÇm 1 cã 45/100 HS m¾c ph¶i chiÕm 45% Sai lÇm 2 cã 20/100 HS m¾c ph¶i chiÕm 20% Sai lÇm 3 cã 65/100 HS m¾c ph¶i chiÕm 65% Sai lÇm 4 cã 20/100 HS m¾c ph¶i chiÕm 20% Sai lÇm 5 cã 7/100 HS m¾c ph¶i chiÕm 7% Sai lÇm 6cã 70/100 HS m¾c ph¶i chiÕm 7% Sai lÇm 7 cã 13/100 HS m¾c ph¶i chiÕm 13% Sai lÇm 8 cã 9/100 HS m¾c ph¶i chiÕm 9% Víi kÕt qu¶ nh vËy ta thÊy c¸c sai lÇm 1,2,3,4,6 vÉn lµ nh÷ng sai lÇm mµ c¸c em häc thêng m¾c ph¶i vµ chiÕm tØ lÖ cao. VËy ®Ó t×m ra nh÷ng sai lÇm c¬ b¶n thêng m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc kü thuËt nh¶y xa ìn th©n t«i ®· tiÕn hµnh so s¸nh kÕt qu¶ 2 ph¬ng ph¸p quan s¸t vµ pháng vÊn häc sinh ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: Sai lÇm TT Sè HS ®îc hái 1 P2 quan s¸t 2 P2 pháng vÊn 1 2 3 4 5 6 7 8 50 45 20 20 60 65 20 20 5 7 60 70 15 13 10 9 Trªn ®©y qua b¶ng so s¸nh gi÷a 2 ph¬ng ph¸p ta thÊy r»ng: c¸c sai lÇm 1,2,3,4 vµ 6 lµ c¸c sai lÇm chiÕm tØ lÖ cao nhÊt. Tõ nh÷ng sai lÇm ®ã vµ kÕt qu¶ kiÓm tra kü thuËt cña c¸c líp trong 2 n¨m häc ®ã ®¹t ®îc nh sau: - Cã 20% HS trong líp ®¹t ®iÓm 9 -10 - Cã 15% HS trong líp ®¹t ®iÓm 8. - Cã 20% HS trong líp ®¹t ®iÓm 7 - Cã 35% HS trong líp ®¹t ®iÓm 5 - 6 - Cã 10% HS trong líp ®¹t ®iÓm dø¬i 5 7 Tõ ®ã t«i ®· ®i s©u vµo 5 sai lÇm trªn ®Ó t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña nh÷ng sai lÇm ®ã, tõ ®ã cã c¸c bµi tËp vµ nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp ®Ó trong qóa tr×nh gi¶ng d¹y cã thÓ kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm ®ã mét c¸ch tèt nhÊt. * Nguyªn nh©n cña 5 sai lÇm thêng m¾c: Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y trong nh÷ng n¨m võa qua vµ qua ph¬ng ph¸p quan s¸t s ph¹m trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i cã thÓ ®a ra c¸c nguyªn nh©n sai lÇm ®ã lµ: - Sai lÇm 1: Bíc ®µ cuèi cïng qu¸ dµi ®Æt ch©n giËm b»ng gãt Nguyªn nh©n lµ: - Ch¹y ®µ kh«ng æn ®Þnh - Trong qu¸ tr×nh ch¹y ®µ nh÷ng bíc míi kh«ng n©ng ®îc träng t©m cã thÓ lªn. - Sai lÇm 2: Cha duçi hÕt ch©n giËm khi giËm nh¶y Nguyªn nh©n lµ: - Ch©n giËm nh¶y cßn yÕu - Qu¸ chó ý ®Õn ®éng t¸c ìn th©n - Sai lÇm 3: Cha thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c bíc bé trªn kh«ng Nguyªn nh©n: - Do giËm nh¶y kh«ng tèt - Qu¸ chó ý ®Õn ®éng t¸c ìn th©n - Sai lÇm 4: Tèc ®é ch¹y ®µ gi¶m xuèng trong nh÷ng bíc cuèi, cha cã tÝnh nhÞp ®iÖu ®éng t¸c. Nguyªn nh©n: - Do ch¹y lÊy ®µ qu¸ dµi hoÆc ®¹t tèc ®é cao qu¸ sím - Kh«ng ®o ®µ tríc khi ch¹y ®µ hoÆc ch¹y ®µ kh«ng ®óng. - Sai lÇm 6: Cha thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c ìn th©n trªn kh«ng - Do giËm nh¶y qu¸ yÕu kh«ng ®ñ thêi gian ®Ó thùc hiÖn ®éng t¸c ìn th©n. - Cha thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c bíc bé - Do cha n¾m nh÷ng kü thuËt ®éng t¸c. 2) Gi¶i quyÕt nhiÖm vô 2: Lùa chän c¸c bµi tËp vµ biÖn ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc kü thuËt nh¶y xa ìn th©n. 8 Sau khi ®· t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña c¸c sai lÇm t«i ®· tiÕn hµnh lùa chän mét sè bµi tËp vµ biÖn ph¸p tËp luyÖn ®Ó kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm ®èi víi c¸c häc sinh líp 11 H, 11V, 11§ n¨m häc 2012-2013 nh sau: * Bµi tËp vµ nh÷ng biÖn ph¸p tËp luyÖn 2.1. Sai lÇm 1: Bíc ®µ cuèi cïng qu¸ dµi ®Æt ch©n giËm b»ng gãt - Trong ch¹y ®µ chó ý n©ng cao träng t©m c¬ thÓ vµ ®Æt b»ng nöa bµn ch©n trªn. - T¹i chç ®Æt ch©n giËm vµ kÕt hîp bËt lªn nhÑ nhµng 10-15 lÇn - X¸c ®Þnh 4 bíc cuèi cña ®µ thùc hiÖn ch¹y ®µ trung b×nh giËm nh¶y r¬i xuèng ®Êt b»ng ch©n l¨ng. - Thùc hiÖn mét bíc giËm nh¶y liªn tôc trªn cá 40-50m - Thùc hiÖn 3 bíc giËm nh¶y liªn tôc trªn ®êng ch¹y 40 -50m 2.2. Sai lÇm 2: Cha duâi hÕt ch©n giËm khi giËm nh¶y - Thùc hiÖn ®éng t¸c ®¹p sau tèc ®é chó ý ®Õn ch©n giËm nh¶y - Thùc hiÖn mét bíc bËt nh¶y ®Ó ch¹m vËt treo ë trªn cao bËt b»ng ch©n giËm nh¶y - Thùc hiÖn ®éng t¸c lß cß b»ng ch©n giËm nh¶y 30m - Thùc hiÖn 3 bíc giËm nh¶y liªn tôc trªn ®êng ch¹y 40-50m 2.3. Sai lÇm 3: Cha thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c bíc bé trªn kh«ng - Thùc hiÖn ®éng t¸c ®¹p sau 50m vµ chó ý ®Õn ®é cao cña tõng bíc - Thùc hiÖn ®éng t¸c giËm nh¶y ë trªn bËc cao ®Ó thùc hiÖn ®éng t¸c bíc bé - Thùc hiÖn 3 bíc giËm nh¶y bíc bé liªn tôc trªn ®êng ch¹y 30-50m 2.4. Sai lÇm 4: Tèc ®é ch¹y ®µ gi¶m xuèng trong nh÷ng bíc cuèi, cha cã tÝnh nhÞp ®iÖu ®éng t¸c. - X¸c ®Þnh 4 bíc cuèi cïng cña ®µ thùc hiÖn ch¹y ®µ trung b×nh giËm nh¶y r¬i xuèng b»ng ch©n l¨ng - Ch¹y tèc ®é cao 20-3m x 2 lÇn - N©ng cao ®ïi t¹i chç tèc ®é 8 - 10 gi©y 2 lÇn - Ch¹y ®µ 5- 7 bíc vµ tËp giËm nh¶y víi tèc ®é cao nhanh dÇn 2.5. Sai lÇm 6: Cha thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c ìn th©n trªn kh«ng - Ch¹y 6-8 bíc ®µ lµm ®éng t¸c bËt nh¶y trªn bôc gç thùc hiÖn ®éng t¸c ìn th©n. 9 - T¹i chç bËt xa ìn th©n - T¹i chç bËt lªn cao c¨ng th©n - Thùc hiÖn ®éng t¸c bËt cãc 30m x 2 lÇn Sau khi cã c¸c bµi tËp vµ biÖn ph¸p tËp nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong häc kü thuËt nh¶y xa ìn th©n. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y kü thuËt ®éng t¸c nh¶y xa ìn th©n cho c¸c líp 11H, 11V vµ 11§ tõ ngµy 4/2/2013 ®Õn 29/3/2013. Tuú tõng giai ®o¹n häc kü thuËt mµ cã nh÷ng ®éng t¸c sai th× t«i tiÕn hµnh ®a c¸c bµi tËp ®Ó kh¾c phôc nh÷ng ®éng t¸c sai ®ã cho häc sinh tËp luyÖn. Tõ ®ã kÕt thóc m«n häc qua kiÓm tra gi¸m s¸t t«i tù nhËn thÊy phÇn lín c¸c häc sinh häc kü thô©t nh¶y xa ®· kh¾c phôc ®îc nh÷ng sai lÇm mµ trong nh÷ng n¨m häc tríc thêng m¾c ph¶i. Kü thuËt ®éng t¸c ®îc n©ng lªn ®a sè ®· thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c, thÓ hiÖn qua ®iÓm kiÓm tra kü thuËt nh¶y xa ìn th©n víi: - 50% líp häc ®¹t ®iÓm 9 -10 - 30% líp ®¹t ®iÓm 8 - 15% líp häc ®¹t ®iÓm 7 - 5% líp häc ®¹t ®iÓm 5-6 - Kh«ng cã ®iÓm yÕu kÐm VËy qua thùc tiÔn chóng ta thÊy viÖc ®a c¸c bµi tËp, c¸c biÖn ph¸p vµo tËp luyÖn nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong qu¸ tr×nh häc kü thô©t nh¶y xa ìn th©n ®· mang l¹i mét hiÖu qu¶ râ rÖt lµ tØ lÖ häc sinh trong líp ®¹t ®îc ®iÓm 9-10 so víi 2 n¨m tríc t¨ng lªn 30%. §iÓm 8 so víi 2 n¨m tríc t¨ng lªn 15% vµ ®Æc biÖt lµ kh«ng cã häc sinh ®¹t ®iÓm díi 5. §iÒu nµy mét lÇn n÷a chøng tá r»ng viÖc tiÕp thu kü thuËt cña c¸c häc sinh ®· ®îc tèt h¬n, kh«ng cßn nhiÒu sai lÇm lµm ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kiÓm tra. Tõ ®ã qua kinh nghiÖm gi¶ng d¹y trong nh÷ng n¨m häc võa qua, th× viÖc t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong qu¸ tr×nh häc vµ cã nh÷ng bµi tËp, biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm ®ã trong qu¸ tr×nh d¹y m«n nh¶y xa ìn th©n cho häc sinh khèi 11 trêng THPT chuyªn Lam S¬n lµ mét viÖc lµm mµ c¸c gi¸o viªn gi¶ng d¹y cÇn chó ý, cÇn quan t©m ®Ó häc sinh cã thÓ tiÕp thu c¸c kü thô©t cña c¸c m«n häc ®îc tèt h¬n. VI. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 1) KÕt luËn Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y kü thô©t ®éng t¸c nh¶y xa ìn th©n cho häc sinh khèi 11 trêng THPT chuyªn Lam S¬n nh÷ng n¨m häc tríc ®©y ®· ph¸t hiÖn ra ®îc nh÷ng sai lÇm trong qu¸ tr×nh häc kü thô©t c¸c em thêng m¾c ph¶i ®Ó ®a ra 10 c¸c bµi tËp söa ch÷a lµ hoµn toµn cÇn thiÕt. Cã nh vËy míi n©ng cao ®îc chÊt lîng cña qu¸ tr×nh d¹y häc. - Qua c¸c bµi tËp vµ biÖn ph¸p söa ch÷a c¸c sai lÇm t«i ®· thùc hiÖn kÕt hîp trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y kü thuËt nh¶y xa ìn th©n cña häc sinh líp 11 Trêng THPT chuyªn Lam S¬n n¨m häc 2012-2013 lµ ®¬n gi¶n, häc sinh dÔ thùc hiÖn vµ ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt trong qu¸ tr×nh d¹y kü thuËt nh¶y xa ìn th©n vµ cã thÓ ¸p dông tèt trong m«n häc nh¶y xa nµy. 2) KiÕn nghÞ Qua nh÷ng n¨m gi¶ng d¹y võa qua vµ xuÊt ph¸t tõ nh÷ng suy nghÜ cña b¶n th©n lµ n©ng cao chÊt lîng kü thuËt trong qu¸ tr×nh d¹y kü thuËt nh¶y xa ìn th©n t«i cã mét sè kiÕn nghÞ sau: - ViÖc x¸c ®Þnh nh÷ng sai lÇm trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y kü thuËt nh¶y xa ìn th©n trªn ®©y lµ c¬ b¶n nhÊt ®Ó c¸c ®ång nghiÖp cã nh÷ng ph¬ng ¸n kh¾c phôc. - C¸c bµi tËp vµ biÖn ph¸p t«i ®a ra trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y kü thuËt nh¶y xa ìn th©n cho häc sinh líp 11 trêng THPT chuyªn Lam S¬n n¨m häc 2012-2013 lµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. VËy c¸c b¹n ®ång nghiÖp cã thÓ sö dông ®îc c¸c bµi tËp vµ biÖn ph¸p nµy trong gi¶ng d¹y kü thuËt nh¶y xa ìn th©n ®èi víi häc sinh khèi 11. 11
- Xem thêm -