Tài liệu Skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn toán lớp 3

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - tù do - H¹nh phóc *****    ***** *. S¬ yÕu lÝ lÞch* . Hä vµ tªn : . Ngµy- Th¸ng – N¨m sinh : . N¨m vµo ngµnh : . Tr×nh ®é chuyªn m«n : . Chøc vô : . §¬n vÞ c«ng t¸c : . Tr×nh ®é chÝnh trÞ . H×nh thøc khen thëng : Gi¸o viªn giái cÊp Thµnh phè A.PhÇn më ®Çu I. LÝ do viÕt ®Ò tµi: 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc n»m trong nguån m¹ch chung cña cuéc vËn ®éng ®æi míi do §¶ng ®Ò ra .Môc tiªu cña ®æi míi nh»m ®a ra yªu cÇu ®µo t¹o cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn ®i lªn ®ßi hái mäi lÜnh vùc ph¶i ®æi míi ®Ó phï hîp vµ thÝch øng .Trªn c¬ së ®ã gi¸o dôc ®· tiÕn hµnh thay s¸ch gi¸o khoa cho c¸c cÊp häc . ë tÊt c¶ c¸c m«n ®Òu cã sù thay ®æi vÒ néi dung ,h×nh thøc s¸ch gi¸o khoa , Thay ®æi vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y .ViÖc ®æi míi c¸c h×nh thøc d¹y häc nh»m gi¸o dôc häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn lµ c¬ së khoa häc thùc tiÔn cña thêi ®¹i, lµ xu híng tÊt yÕu cña x· héi , lµ vÊn ®Ò chung trong toµn ngµnh gi¸o dôc. N¨m häc 2010-2011 ®îc x¸c ®Þnh lµ “N¨m häc tiÕp tôc ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®æi míi qu¶n lÝ tµi chÝnh vµ x©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®· rÊt phæ biÕn ë ViÖt Nam. Cïng víi sù ®i lªn cña x· héi, ngµnh gi¸o dôc còng m¹nh d¹n ®· øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y häc. §èi víi ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o c«ng nghÖ th«ng tin cã t¸c dông m¹nh mÏ, lµm thay ®æi néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc. MÆt kh¸c, ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®ãng vai trß quan träng trong viÖc cung cÊp nguån nh©n lùc cho c«ng nghÖ th«ng tin. H¬n n÷a, c«ng nghÖ th«ng tin lµ ph¬ng tiÖn ®Ó gióp chóng ta tiÕn tíi mét “ x· héi häc tËp”. Bëi vËy, trong n¨m häc nµy, ngµnh gi¸o dôc ®· x¸c ®Þnh ph¶i ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong trêng häc ®Ó t¹o bíc ®ét ph¸ vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¸o dôc vµ t¹o tiÒn ®Ò ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. ViÖc sö dông c«ng nghÖ th«ng tin ë níc ta ®· trë nªn phæ cËp vµ mang tÝnh thêng nhËt. Trong trêng tiÓu häc Khai Th¸i, kh«ng chØ riªng häc sinh líp 3 mµ tÊt c¶ c¸c líp cha ®îc lµm quen víi m«n Tin häc. Nªn viÖc ®a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ ®óng ®¾n . Trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y, c«ng nghÖ th«ng tin cã t¸c dông m¹nh mÏ, lµm thay ®æi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc. Nhê ®ã mµ häc sinh høng thó häc tËp h¬n, kÕt qu¶ lµ häc sinh tiÕp thu bµi tèt h¬n. øng dông c«ng nghÖ th«ng tin cã thÓ ®· gi¶ng d¹y vµo tÊt c¶ c¸c m«n häc, ®Æc biÖt lµ c¸c m«n cã sö dông nhiÒu tranh ¶nh cho bµi gi¶ng. Nh÷ng dông cô , m¸y mãc , thiÕt bÞ , vËt dông … lµ tÊt c¶ nh÷ng ph¬ng tiÖn vËt chÊt cÇn thiÕt cho gi¸o viªn vµ häc sinh tæ chøc vµ tiÕn hµnh hîp lý , cã hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh gi¸o d ìng vµ gi¸o dôc ë c¸c m«n häc , cÊp häc . Ph¬ng tiÖn d¹y häc lµm s¸ng tá nh÷ng ®iÒu cÇn tr×nh bµy cña gi¸o viªn , trùc quan ho¸ néi dung d¹y häc vµ gióp häc sinh tiÕp thu bµi dÔ dµng , tham gia häc tËp mét c¸ch chñ ®éng , tÝch cùc . 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , víi sù ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin , d¹y häc víi sù hç trî cña c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y , d¹y häc ®a ph¬ng tiÖn . sö dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh d¹y häc . Nhê chøc n»ng cã thÓ t¹o , lu tr÷ vµ hiÓn thÞ l¹i mét khèi lîng th«ng tin v« cïng lín díi d¹ng v¨n b¶n , h×nh ¶nh, ©m thanh nªn øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®îc sö dông ®Ó hç trî viÖc minh ho¹ c¸c hiÖn tîng , qu¸ tr×nh néi dung kiÕn thøc cÇn cung cÊp cho häc sinh . Nã gióp gi¸o viªn mang ®Õn cho häc sinh nhiÒu th«ng tin h¬n vµ c¸c th«ng tin ®ã cã thÓ chøa ®ùng trong nhiÒu kªnh kh¸c nhau nh v¨n b¶n , h×nh ¶nh , ©m thanh .§iÒu nµy gióp gi¶m bít viÖc sö dông c¸c trùc quan khi gi¶ng d¹y . §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã ®ßi hái ng¬× gi¸o viªn lu«n tù häc tËp , chñ ®éng s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh d¹y häc nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho b¶n th©n , tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thu hót häc sinh tham gia mét c¸ch tÝch cùc , cã hiÖu qu¶. Trong n¨m học gÇn ®©y, t«i ®· m¹nh d¹n øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo nhiÒu m«n häc. §Æc biÖt lµ m«n To¸n t«i ®· thiÕt kÕ ®îc mét sè gi¸o ¸n ®iÖn tö ®Ó ¸p dông vµo gi¶ng d¹y. §èi víi bé m«n To¸n, ngoµi sö dông phÇn mÒm Power Point t«i cßn sö dông phÇn mÒm VioLET vµo phÇn luyÖn tËp díi d¹ng trß ch¬i, t¹o kh«ng khÝ häc tËp tho¶i m¸i cho häc sinh. Qua qu¸ tr×nh so¹n gi¸o ¸n vµ gi¶ng d¹y t«i ®· ®óc kÕt ®îc mét sè kinh nghiÖm vµ quyÕt ®Þnh viÕt ®Ò tµi: “ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Toán lớp 3 ” . II. Môc ®Ých nhiªn cøu ®Ò tµi - T×m hiÓu vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo m«n To¸n líp 3. -T×m hiÓu thùc tr¹ng khi ®a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 3. -§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc khi ®a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo bµi gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 3 gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc. III. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: -Häc sinh líp 3B.trêng TiÓu häc Khai Th¸i -Theo dâi vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc tiÕp thu bµi cña häc sinh. -§èi chiÕu víi c¸c tiÕt häc kh«ng cã sö dông c«ng nghÖ th«ng tin. B. Néi I. C¬ dung ®Ò tµi së lý luËn: 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n Trong thêi ®¹i ngµy nay khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn v¬Ý tèc ®é nhanh ,th«ng tin khoa häc ngµy cµng nhiÒu song thêi gian dµnh cho mçi tiÕt häc trong trêng tiÓu häc kh«ng thay ®æi .®Î theo kÞp sù ph¸t triÓn cña x· héi vµ cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc míi ……….. Häc sinh TiÓu häc cßn nhá, nªn qu¸ tr×nh nhËn thøc th êng g¾n víi nh÷ng h×nh ¶nh, ho¹t ®éng cô thÓ. Bëi vËy c¸c ph¬ng tiÖn trùc quan rÊt cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. §Æt biÖt lµ c¸c ph¬ng tiÖn trùc quan sinh ®éng, râ nÐt sÏ thu hót ®îc sù chó ý cña häc sinh. Trong nh÷ng tiÕt häc cã ®å dïng trùc quan ®Ñp, râ nÐt häc sinh sÏ chó ý ®Õn bµi gi¶ng h¬n vµ kÕt qu¶ lµ häc sinh tiÕp thu bµi tèt h¬n, nhí l©u h¬n. §èi víi m«n To¸n kh«ng cã nhiÒu tranh ¶nh nh c¸c bé m«n kh¸c, nhng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ kh«ng cÇn ®Õn øng dông c«ng nghÖ th«ng tin . Ngoµi bé ®å dïng d¹y vµ häc to¸n chØ lµ nh÷ng con sè vµ c¸c bµi to¸n vµ nh÷ng h×nh vÏ. ThÕ nhng, nh÷ng con sè, nh÷ng bµi to¸n vµ nh÷ng h×nh vÏ nÕu ®· lªn mµn h×nh lín víi sù nhÊn m¹nh b»ng c¸ch ®æi mµu ch÷ hay g¹ch ch©n sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n.ChÝnh v× vËy mµ viÖc ®a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y m«n to¸n lµ cÇn thiÕt. II. C¬ së thùc tiÔn: 1.VÒ thuËn lîi: - Trêng TiÓu häc Khai Th¸i lµ ®¬n vÞ ®iÓn h×nh vÒ ®Èy m¹nh c«ng nghÖ th«ng tin trong viÖc gi¶ng d¹y lu«n thi ®ua trong mäi phong trµo x©y dùng “Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g¬ng ®¹o ®øc , tù häc vµ s¸ng t¹o” lu«n thùc hiªn cã hiªu qu¶ viÖc ®æi míi néi dung vµ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc. Nªn nhµ trêng ®· sím triÓn khai viÖc ®a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc nhiÒu n¨m nay. N¨m häc 2010–-2011 thùc hiÖn tinh thÇn chØ ®¹o cña Bé gi¸o dôc, Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Hµ Néi, Trêng TiÓu häc Khai Th¸i ®· ph¸t ®éng phong trµo “ Mçi gi¸o viªn cã Ýt nhÊt tõ 1 ®Õn 2 gi¸o ¸n ®iÖn tö trong mét n¨m häc”. §©y còng lµ mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ mçi gi¸o viªn trong nhµ trêng. -§îc sù quan t©m cña c¸c ban ngµnh, sù ñng hé cña c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ toµn thÓ phô huynh trong toµn trêng hç trî vÒ c¬ së vËt chÊt cho nhµ trêng. Trong nh÷ng n¨m häc võa qua trêng ®· ®îc cÊp m¸y chiÕu Projector, m¸y Camera vËt thÓ,m¸y vi tÝnh vµ nèi m¹ng Internet. 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n -L·nh ®¹o nhµ trêng lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn häc n©ng cao tr×nh ®é tin häc. §éng viªn gi¸o viªn kÞp thêi cã t©m huyÕt víi nghÒ . Thêng xuyªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn sö dông c«ng nghÖ th«ng tin cho gi¸o viªn díi sù chØ ®¹o vµ híng dÉn cña Ban gi¸m hiÖu. Trêng cßn tæ chøc c¸c buæi tham luËn vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó gi¸o viªn trao ®æi kinh nghiÖm vµ häc hái lÉn nhau. 2.VÒ khã kh¨n: -Khã kh¨n nhÊt ®èi víi gi¸o viªn chóng t«i lµ tr×nh ®é tin häc cßn h¹n chÕ, nªn viÖc thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö rÊt vÊt v¶ vµ mÊt nhiÒu thêi gian. Nhµ trêng lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng t«i ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é tin häc, nhng thêi gian cã h¹n nªn chóng t«i kh«ng thÓ ®i chuyªn s©u t×m hiÓu ®îc c¸c kiÕn thøc cña tin häc ®Ó so¹n bµi theo mong muèn. -ViÖc thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö cha cã nhiÒu kinh nghiÖm nªn viÖc chän mµu s¾c, ph«ng nÒn hay ph«ng ch÷, chän hiÖu øng ®«i khi cha phï hîp. -Giê häc cßn phô thuéc vµo nguån ®iÖn, phßng häc, ¸nh s¸ng. 3.Thùc tr¹ng vµ nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt khi thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö. - §Õn n¨m häc 2010-2011 gi¸o ¸n ®iÖn tö ®· ®îc nhiÒu gi¸o viªn ®ãn nhËn mét c¸ch tÝch cùc, bëi nã t¹o ra mét kh«ng khÝ häc tËp s«i næi, thu hót sù chó ý cña häc sinh, thùc sù lµm chñ trong tiÕt häc.Khi d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö gi¸o viªn ®ì vÊt v¶ h¬n nhiÒu. Thay b»ng c¸c thao t¸c g¾n ®å dïng lªn b¶ng, gi¸o viªn chØ cÇn kÝch chuét lµ cã. D¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö cßn tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng ch¸y gi¸o ¸n do qu¸ nhiÒu thao t¸c g¾n vµ th¸o ®å dïng d¹y häc. -Khi sö dông gi¸o ¸n ®iÖn tö gi¸o viªn cã thÓ thiÕt kÕ bµi häc nh s¸ch gi¸o khoa, kh«ng cÇn in tranh ¶nh tèn tiÒn, mÊt thêi gian mµ h×nh ¶nh l¹i nhá kh«ng râ nÐt nh khi ®· lªn mµn h×nh lín. -§èi víi m«n To¸n kh«ng cã nhiÒu tranh ¶nh nh c¸c m«n häc kh¸c, nhng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ kh«ng cÇn ®Õn øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. M«n To¸n tuy Ýt tranh ¶nh, nhng mçi bµi häc hay mçi bµi to¸n ta ®a lªn mµn h×nh lín sÏ gióp häc sinh chó ý h¬n. -Nh÷ng tõ ng÷ träng t©m trong bµi ta cã thÓ ®æi mµu hoÆc g¹ch ch©n sÏ gióp häc sinh hiÓu bµi h¬n , tõ ®ã gi¶i bµi to¸n mét c¸ch dÔ dµng. HoÆc khi tãm t¾t ®Ò bµi ta cã thÓ dïng nh÷ng h×nh ¶nh phï hîp víi ®Ò bµi ( nh con gµ, con c¸, b«ng hoa...) nh÷ng 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n h×nh ¶nh nµy ta cã thÓ lÊy trªn m¹ng Internet. C¸ch tãm t¾t ®Ò bµi ®ã sÏ gióp häc sinh dÔ hiÓu bµi vµ lµm bµi tèt h¬n. Nh÷ng bµi to¸n vÒ h×nh häc ta cã thÓ ®a lªn mµn h×nh lín, t« mµu nh÷ng phÇn cÇn thiÕt, nh vËy sÏ gióp häc sinh dÔ hiÓu bµi h¬n. HoÆc nh÷ng bµi to¸n vÒ ghÐp h×nh, mçi bµi to¸n cã thÓ cã nhiÒu c¸ch ghÐp kh¸c nhau. Cïng mét lóc gi¸o viªn ®a c¸c ®¸p ¸n lªn b¶ng sÏ rÊt vÊt v¶ vµ mÊt thêi gian. Nhng nÕu d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö th× chØ cÇn thiÕt kÕ trong mét Slide lµ cã ®ñ c¸c ®¸p ¸n cña bµi. Dựa vào đó häc sinh biÕt ®ùoc m×nh ®· ghÐp theo c¸ch nµo, vµ cßn cã nh÷ng c¸ch ghÐp nµo n÷a. Tõ ®ã häc sinh cã thÓ vËn dông c¸c c¸ch ghÐp h×nh cho c¸c bµi häc sau. -Ngoµi sö dông phÇn mªm PowerPoint t«i cßn sö dông phÇn mÒm VioLET vµo phÇn luyÖn tËp díi d¹ng trß ch¬i sÏ g©y høng thó häc tËp cho häc sinh. Trß ch¬i cã thÓ diÔn ra ®Çu, gi÷a hoÆc cuèi tiÕt häc.Trß ch¬i cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc mét hoÆc nhiÒu bµi to¸n. Trß ch¬i nµy cßn gióp häc sinh tÝnh to¸n vµ ph¶n x¹ , tõ ®ã ph¸t triÓn t duy cho häc sinh. §Ó thßng xuyªn ®æi míi t«i thêng lÊy tªn trß ch¬i lµ “Ai nhanh, ai ®óng,?” hoÆc “ TiÕp søc”... -ViÖc ®a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y cã rÊt nhiÒu c¸i lîi cho c¶ häc sinh lÉn gi¸o viªn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i so¹n gi¸o ¸n nh thÕ nµo cho phï hîp th× míi ®em l¹i hiÖu qu¶ mong muèn. -§èi víi m«n To¸n nh÷ng con sè, nh÷ng dÊu céng, trõ, nh©n, chia qu¸ nhá nªn khi thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÑn tö kh«ng ®¬n gi¶n chót nµo. Bëi vËy khi thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö cÇn chó ý nh÷ng ®iÒu sau: 1.CÇn chän ph«ng ch÷, mµu ch÷, ph«ng nÒn, mµu nÒn cho phï hîp. Kh«ng nªn chän mµu s¾c tèi, nhît nh¹t sÏ kh«ng g©y ®îc sù chó ý cña häc sinh. Kh«ng nªn chän mµu s¾c qu¸ lße loÑt, hoÆc qu¸ nhiÒu mµu s¾c trong mét Slide nh×n sÏ rèi m¾t. 2. ChØ ®a nh÷ng kiÕn thøc träng t©m cña bµi vµo Slide. 3. Nh÷ng kiÕn thøc cÇn nhÊn m¹nh th× nªn chän hiÖu øng ®æi mµu hoÆc g¹ch ch©n, chø kh«ng nªn chän hiÖu øng qu¸ sinh ®éng lµm cho häc sinh chØ chó ý xem c¸c hiÖu øng kh«ng chó ý ®Õn kiÕn thøc cña bµi. 4. HiÖu øng chuyÓn trang còng nªn chän hiÖu øng phï hîp, kh«ng nªn chän hiÖu øng qu¸ nhanh hay qu¸ chËm hoÆc qua sèng ®éng ¶nh hëng ®Õn sù tËp trung vµo bµi häc cña häc sinh.5. Khi sö dông phÇn mÒm Vi oLET cÇn chän bµi to¸n phï hîp víi néi dung kiÕn thøc cña bµi ®Ó häc sinh ch¬i trß ch¬i. Kh«ng nªn chän bµi qu¸ khã, bëi v× phÇn trß ch¬i nµy häc sinh lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm trong thêi gian ng¾n. §Ò bµi nªn thiÕt kÕ ë phÇn mÒm Microsoft Office..., chän mµu cho phï hîp , chôp ¶nh råi míi ®a vµo ViOLET. Bëi phÇn mÒm ViOLET ph«ng ch÷ nhá, chØ cã mµu ®en. 4.C¸ch thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö mét sè bµi gi¶ng To¸n líp 3. 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n Bµi: B¶ng nh©n 7 :Trong bµi nµy t«i thiÕt kÕ trªn 10 Slide. Sau ®©y lµ mét sè Slide chÝnh trong bµi: + Slide thø nhÊt t«i thiÕt kÕ nh trong s¸ch gi¸o khoa trang 31 ®Ó ®a häc sinh ®Õn kiÕn thøc cña bµi nh»m vµ më réng ®Ó kh¾c s©u cho häc sinh ghi nhí c¸ch häc thuéc b¶ng nh©n 7 vµ tiÕp tôc häc c¸c b¶ng nh©n tiÕp theo. 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n + Slide thø hai chøa néi dung bµi tËp 1. 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n + Slide thø ba chøa néi dung bµi tËp 2. Trong bµi tËp 2 t«i cho häc sinh lµm vµo vë. Cßn phÇn tãm t¾t bµi to¸n cho hoc sinh nªu miÖng sau ®ã míi ®a Slide t«i cho häc sinh ch¬i trß ch¬i, bëi vËy sau khi häc ®äc yªu cÇu bµi tËp 2 t«i che khuÊt ®Ó häc sinh khái lµm lÉn. 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n + Slide thø t chøa ®¸p ¸n cña bµi tËp 2.§¸p ¸n nµy t«i ®· lªn cho häc sinh ®èi chiÕu ch÷a bµi. + Slide thø chÝn lµ trß ch¬i cñng cè kiÕn thøc bµi häc. 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n +Slide thø chÝn lµ phÇn trß ch¬i. Trß ch¬i cñng cè c¸c kiÐn thøc bµi häc. Nh»m kh¾c s©u b¶ng nh©n 7 .Trß ch¬i nµy t«i sö dông phÇn mÒm ViOLETcïng víi nh÷ng h×nh tõ mét mÆt cã ghi c¸c ch÷ tÝch, mÆt kia ghi c¸c thõa sè cho häc sinh ch¬i díi d¹ng tiÕp 11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n søc.-PhÇn thø nhÊt trong trß ch¬i lµ phÐp tÝnh cña b¶ng nh©n 7. §Çu tiªn t«i giíi thiÖu c¸ch ch¬i cho häc sinh biÕt: cã 8 phÐp tÝnh trong b¶ng nh©n 7 häc sinh t×m ra ®¸p ¸n nµo ®óng th× miÕng ghÐp sÏ ®îc më ra vµ t×m ®óng kÕt qu¶ cña c¸c phÐp tÝnh th× h×nh con vËt sÏ hiÖn ra sau c¸c em ®o¸n tªn con vËt ®ã nÕu ®o¸n dóng th× giµnh chiÕn th¾ng. T«i cho häc sinh suy nghÜ trong vßng 1 phót råi gâ hiÖu lÖnh cho 2 nhãm HS mçi nhãm 5 em lªn b¶ng thùc hiÖn trß ch¬i .Sau khi häc sinh ch¬i xong t«i cho c¶ líp kiÓm tra kÕt qu¶ ( hoÆc cho 1 häc sinh lªn kiÓm tra kÕt qu¶): TÝch vµo 1 trong 3 ®¸p ¸n råi kÝch chuét vµo chç kÕt qu¶. NÕu tÝch vµo ®¸p ¸n ®óng th× trªn mµn h×nh sÏ hiÖn lªn h×nh con voi, con hæ vµ lÖnh vang lªn “ Hoan h« b¹n ®· lµm ®óng” vµ kÌm theo tiÕng vç tay trªn loa, b«ng hoa th× cêi rÊt t¬i. Cßn nÕu tÝch vµo ®¸p ¸n sai th× trªn mµn h×nh sÏ kh«ng hiÖn lªn con vËt vµ c¸c miÕng ghÐp sÏ kh«ng më ra . vµ hiÖn dßng ch÷ “ RÊt tiÕc b¹n ®· lµm sai”. -Khi ch¬i trß ch¬i nµy t«i thÊy häc sinh rÊt thÝch vµ t×m kÕt qu¶ nhanh, ®óng, rÊt Ýt häc sinh t×m sai. Nh÷ng häc sinh t×m kÕt qu¶ sai lµ do nhÇm lÉn. Sau khi kiÓm tra kÕt qu¶ cã thÓ cho häc sinh nhËn xÐt : Nªu c¸ch lµm hoÆc nªu lÝ do v× sao b¹n t×m kÕt qu¶ sai. +Slide tiÕp theo lµ bµi tËp 3: Víi c¸c hiÖu øng sÏ xuÊt hiÖn tõng phÇn ®Ó gi¶i bµi tËp 3. +§Ó phÇn trß ch¬i lu«n hÊp dÉn trong c¸c tiÕt häc t«i cã thÓ ®æi tªn trß ch¬i; “ Ai ®óng, ai sai?” hoÆc “ Thö tµi ®o¸n nhanh”... VÝ dô : Slide thø nhÊt chøa néi dung bµi tËp 3. Trong bµi tËp 3 t«i cho häc sinh lµm vµo vë. Cßn phÇn ®¸p ¸n bµi to¸n cho hoc sinh nªu miÖng sau ®ã míi ®a Slide t«i cho häc sinh ch¬i trß ch¬i, bëi vËy sau khi häc ®äc yªu cÇu bµi tËp 3 t«i che khuÊt ®Ó häc sinh khái lµm lÉn. 12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n -Ngoµi ra, cßn c¸c Slide kh¸c lµ lêi giíi thiÖu , lêi chµo... Bµi: Lµm quen víi thèng kª sè liÖu -Víi tiÕt nµy nÕu kh«ng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin th× ph¶i in tranh. NÕu in tranh th× tranh sÏ nhá, c¸c ch÷ ghi trong tranh ë díi líp häc sinh kh«ng ®äc ®îc mµ ph¶i dïng s¸ch gi¸o khoa. Cßn nÕu sö dông c«ng nghÖ th«ng tin th× tranh rÊt râ nÐt. PhÇn ch÷ t«i viÕt víi kÝch cì lín vµ t« mµu thay cho ch÷ trong tranh nªn díi líp häc sinh nh×n râ, thu hót ®îc sù chó ý cña häc sinh. Bµi tËp 1: T«i ®a lªn Slide cho häc sinh ®äc yªu cÇu, sau ®ã häc sinh th¶o luËn nhãm 2. Sau khi häc sinh th¶o luËn t«i cho häc sinh ch÷a bµi vµ ®¸p ¸n ®óng còng ®îc ®a lªn 13 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n mµn h×nh víi mµu s¾c kh¸c ®Ó c¶ líp nh×n thÊy râ, chø kh«ng ph¶i chØ nghe. Nh vËy häc sinh sÏ hiÓu râ h¬n bµi tËp nµy h¬n. Bµi tËp 2: Víi bµi tËp 2 t«i kh«ng cho häc sinh th¶o luËn, mµ yªu cÇu häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n, suy nghÜ råi tr¶ lêi tõng c©u hái. Sau mçi c©u tr¶ lêi t«i còng ®a ®¸p ¸n ®óng lªn mµn h×nh víi mµu ch÷ kh¸c víi ®Ò bµi ®Ó häc sinh thÊy râ vµ so s¸nh víi kÕt qu¶ cña m×nh. 14 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n Sau khi häc sinh tr¶ lêi tõng c©u hái t«i còng ®a ®¸p ¸n ®óng lªn mµn h×nh víi mµu ch÷ kh¸c v¬i ®Ò bµi ®Ó häc sinh thÊy râ. Bµi tËp 3: Cho häc sinh lµm giÊy nh¸p, 2 häc sinh lµm b¶ng phô. Sau khi häc sinh lµm xong t«i ®a ®¸p ¸n ®óng cho häc sinh ch÷a bµi. NÕu kÕt qu¶ cña häc sinh nµo kh«ng ®óng víi d¸p ¸n th× lóc ®ã ch÷a bµi t×m ra nguyªn nh©n dÉn ®Õn sai. 15 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n Víi bµi lµm quan víi thèng kª sè liÖu cã sö dông c«ng nghÖ th«ng tin gi¸o viªn ®ì vÊt v¶ rÊt nhiÒu mµ häc sinh hiÓu bµi h¬n. D·y sè liÖu trong mçi bµi tËp t«i lu«n ®Ó mµu ch÷ kh¸c ®Ó häc sinh nh×n thÊy râ, tõ ®ã häc sinh sÏ hiÓu râ h¬n vÒ d·y sè liÖu 5. KÕt qu¶ øng dông cña s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Sau khi nghiªn cøu vµ ®a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 3 t«i thÊy häc sinh thÝch häc nh÷ng tiÕt cã d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö h¬n nh÷ng tiÕt d¹y truyÒn thèng. Sau khi d¹y bµi “ b¶ng nh©n 7 ” , t«i ®· cho 2 líp 3B( d¹y cã CNTT) vµ 3C( d¹y kh«ng cã CNTT) kiÓm tra cïng 1 ®Ò bµi th× kÕt qu¶ nh sau: 16 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n Líp 3C(§èi chøng) SÜ Giái Kh¸ sè 32 SL 13 % SL 40,6 15 Trung b×nh % SL 46,8 4 YÕu % SL 12,5 0 % 0 3B (Thùc nghiÖm) 40 16 40,0 21 52,5 3 7,5 0 0 -Nh×n vµo b¶ng trªn cho thÊy chÊt lîng líp 3B cã øng dông c«ng nghÖ th«ng tin kÕt qu¶ cao h¬n so líp 3C kh«ng cã øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. HÇu hÕt c¸c em ë líp 3B (Thùc nghiÖm) n¾m ch¾c bµi vµ t×m thõa sè vµ tich cña phÐp nh©n nhanh , ®óng h¬n líp 3C ( §èi chøng). Víi c¸c tiÕt häc kh¸c cã øng dông c«ng nghÖ th«ng tin kÕt qu¶ cao h¬n h¼n so víi khi d¹y kh«ng cã øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. C. KÕt luËn 1. Bµi häc kinh nghiÖm : Trªn ®©y lµ mét vµi kinh nghiÖm mµ t«i ®· ®a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y To¸n líp 3. Khi ®a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y häc tuy cã vÊt v¶ vµ mÊt nhiÒu th¬i gian, nhng hiÖu qu¶ bµi häc rÊt cao. Nh÷ng tiÕt d¹y cã sö dông c«ng nghÖ th«ng tin g©y høng thó häc tËp cho häc sinh, lµm cho tiÕt häc nhÑ nhµng vµ hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn ®Ó cã mét gi¸o ¸n ®iÖn tö ph¶i cã thêi gian, cã ý tëng tõ tríc, chø kh«ng thÓ ®Õn giê lªn líp míi chuÈn bÞ. Bëi vËy,®ßi hái ngêi gi¸o viªn lu«n giµnh nhiÒu thêi gian cho c«ng viÖc so¹n bµi. -Gi¸o viªn lu«n kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n .t×m hiÓu ,n¾m v÷ng kiÕn thøc bµi d¹y phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh ®Ó ¸p dông ph¬ng tiÖn hç 17 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n trî d¹y häc mét c¸ch thÝch hîp, híng dÉn t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy vai trß chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh . §éng viªn kÞp thêi tríc mçi kÕt qu¶ häc tËp cña c¸c em. 2.§Ò xuÊt mét sè ý kiÕn : §Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc, t«i rÊt mong nhËn ®îc sù quan t©m cña c¸c cÊp trong ngµnh gi¸o dôc thêng xuyªn më c¸c líp huÊn luyÖn, båi dìng vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc ®Ó chóng t«i cã ®iÒu kiÖn häc hái, n©ng cao tr×nh ®é. §ång thêi cung cÊp thªm c¬ së vËt chÊt ®Ó gi¸o viªn chóng t«i thêng xuyªn ®îc d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc trong tõng tiÕt häc. Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 3 cã øng dông c«ng nghÖ th«ng tin t«i ®· ®óc kÕt ®îc mét sè kinh nghiÖm khi sö dông c«ng nghÖ th«ng tin trong hç trî viÖc d¹y to¸n cho häc sinh líp 3 .Tuy nhiªn sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ , thêi gian nghiªn cøu ®Ò tµi cã h¹n . Bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt, t«i rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña tæ chuyªn m«n vµ c¸c cÊp l·nh ®¹o trong nhµ trêng TiÓu häc Khai Th¸i vµ toµn thÓ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó gióp t«i gi¶ng d¹y ngµy cµng tèt h¬n. T«i xin tr©n träng c¶m ¬n! D. Tµi liÖu STT 1 2 3 4 5 6 7 Néi Dung tham kh¶o Ghi chó B¸o Gi¸o dôc vµ thêi ®¹i. B¸o Gi¸o dôc Thñ ®«. B¸o d¹y vµ häc ngµy nay. S¸ch To¸n líp 3. S¸ch gi¸o viªn To¸n líp 3. S¸ch thiÕt kÕ To¸n líp 3. M¹ng Internet. 18 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n Môc lôc Tªn môc A. PhÇn më ®Çu Trang 2 I.. Lý do chän ®Ò tµi 2 II. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi 4 III. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 4 B .PhÇn néi dung 4 I. C¬ së lÝ luËn 4 II. C¬ së thùc tiÔn 5 1.VÒ thuËn lîi 6 2.VÒ khã kh¨n 6 3.Thùc tr¹ng vµ nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt khi thiÕt kÕ gi¸o 6 ¸n ®iÖn tö. 6 4. C¸ch thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö mét sè bµi gi¶ng To¸n 3 8 5. KÕt qu¶ øng dông cña s¸ng kiÕn kinh nghiÖm 19 C .KÕt luËn 20 1.Bµi hoc kinh nghiÖm 20 2. §Ò xuÊt mét sè ý kiÕn 21 D .Tµi liÖu tham kh¶o 22 * ý kiÕn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña hội đồng khoa học cấp trường: 19 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n XÕp lo¹i: ……………………………… … ……………………………… Khai Th¸i,Ngµy th¸ng 5 n¨m 2011 Chñ tÞch héi ®ång KÝ tªn - §ãng dÊu * ý kiÕn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc cÊp huyÖn: XÕp lo¹i: …………………………………… …………………………………… …. 20
- Xem thêm -