Tài liệu Skkn ứng dụng cntt trong dạy học môn công nghệ lớp 12 trong trường thpt số 2 tp lào cai

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

====== * * * ====== T ỀT I: " Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn công nghệ lớp 12 trong trường THPT số 2 TP Lào Cai ” : : Tổ vật V T ắ –C ệ – 2014 P ầ 1 Ặ Ấ Ề I – Ý DO CHỌ ỀT I Môn công nghệ là một phân môn có số giờ thực hành tương đối nhiều và nó cũng là phân môn phụ trợ cho các môn học chính . Tư tưởng suy nghĩ của học sinh chỉ tập chung vào các môn chính để thi vào các trường đại học . Còn học môn công nghệ chỉ là để hoàn thành chương trình và đủ điểm để dự thi tốt nghiệp . Cho nên việc giảng dạy môn này thực sự là khó khăn khi lên lớp nếu giáo viên quản lý lớp không tốt và không đổi mới phơng pháp khi giảng dạy . Trong chương trình có rất nhiều bài thực hành gần gũi với thực tế nếu giáo viên không thường xuyên tổ chức các giờ thực hành mà lại tăng việc dạy lý thuyết thì các em thực sự là chán học môn này . Vì lẽ đó trong quá trình giảng dạy môn công nghệ tuy kinh nghiệm chưa có nhiều nhưng tôi mạnh dạn đưa ra một số ý kiến mang tính đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho khi dạy học môn công nghệ học sinh sẽ hứng thú hơn và tích cực hơn , Với tiêu đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn công nghệ lớp 12 trong trường THPT số 2 TP Lào Cai ” Ý kiến của tôi đưa ra tuy chưa được sâu sắc nhưng cũng phần nào nói nên đợc những vấn đề cần khắc phục và cần vận dụng trong quá trình giảng dạy môn công nghệ . Mong các đồng chí đồng nghiệp tham gia góp ý kiến xây dựng cho bài sáng kiến kinh nghiệm của tôi được chọn vẹn hơn . Tôi xin chân thành cảm ơn ! 1 II- HIỆM VỤ CỦA Ề T I : Qua iả dạy iều m ở ớp 12 c o t ấy để ọc si iểu rõ c dụ , ứ dụ của i kiệ bá dẫ đối với từ ĩ vực t ì ta p ải iúp các em tìm iểu và iê cứu t êm các ội du sau: 1- K ái iệm về i kiệ bá dẫ . 2- Các p ầ tử bá dẫ . 3- Bài dạy t ực iệm 4- Kiểm tra đá iá ọc si . III- PHƯƠ G PHÁP GHI Tro quá trì t iết bị điệ tú iả ào tro CỨU : dạy , k i tiếp xúc với ọc si , yêu cầu ọc si t ực tế ay p ải sử dụ kiệ bá dẫ . Các em rất ú i , sợ sệt k i p ải kể tê các t iết bị điệ tro và tại sao p ải dù ời iáo viê p ải t ể ữ yêu cầu đá iá rút ki dù c ú ớ . ắm bắt đ ợc tì ia đì ì có dù kiệ bá dẫ đó ê việc c ủ độ của dẫ c ỉ bảo các em ắm bắt kiế t ức t ực tế c u đáo , cụ trê tro từ tiết dạy . Sau mỗi bài dạy cầ có kiểm tra , iệm . IV- ỐI TƯỢ G GHI i p ải iểu các CỨU : Học si V- THỜI GIA THỰC HIỆ : Học kỳ I 2 ớp 12 m ọc 2013-2014 . PhÇn II C¸c néi dung thùc hiÖn 1. Kh¸i niÖm vÒ chÊt b¸n dÉn 1.1. Kh¸i niÖm ChÊt b¸n dÉn lµ chÊt trung gian gi÷a chÊt dÉn ®iÖn vµ chÊt c¸ch ®iÖn. ChÊt b¸n dÉn th-êng gÆp trong kü thuËt lµ GÐcmany (Ge), SilÝc (Si), Indi (In)… 1.2. §Æc ®iÓm cña chÊt b¸n dÉn. - §iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn gi¶m khi nhiÖt ®é t¨ng vµ ng-îc l¹i. - §iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn thay ®æi theo ®é tinh khiÕt cña chÊt b¸n dÉn do ®ã nÕu pha t¹p chÊt vµo trong chÊt b¸n dÉn th× cã thÓ thay ®æi ®-îc ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn. - Gi¸ trÞ ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn thay ®æi theo c-êng ®é cña ¸nh s¸ng chiÕu vµo. 2. C¸c phÇn tö b¸n dÉn 2.1. C¸c chÊt b¸n dÉn th«ng dông. Ge *) ChÊt b¸n dÉn lo¹i P (Positive) (Cßn ®-îc gäi lµ b¸n dÉn d-¬ng hay b¸n dÉn lç trèng) - NÕu pha vµo tinh thÓ Ge tinh khiÕt 1 l-îng nhá In, (chÊt In cã 3 ®iÖn tö ho¸ trÞ líp ngoµi Ge In Ge cïng) th× sÏ t¨ng mËt ®é lç trèng lªn rÊt nhiÒu trong m¹ng tinh thÓ. - Trong m¹ng tinh thÓ Ge - In mçi nguyªn tö §iÖn tö Lç trèng cña In liªn kÕt víi 4 nguyªn tö Ge xung quanh Ge In b»ng 3 vßng liªn kÕt, nªn cßn thiÕu 1 ®iÖn tö, tøc lµ nã ®· d- ra 1 lç trèng. VËy lç trèng nµy kh«ng ph¶i do 1 ®iÖn tö t¸ch ra khái vßng liªn M¹ng tinh thÓ Ge - In kÕt mµ do cã sù pha trén cña t¹p chÊt. M¹ng tinh thÓ Ge - As - ChÊt b¸n dÉn cã mËt ®é lç trång nhiÒu h¬n h¼n mËt ®é ®iÖn tö tù do nªn chÊt b¸n dÉn nµy gäi lµ chÊt b¸n dÉn lç trèng Ge *) ChÊt b¸n dÉn lo¹i N (Negative) (Cßn ®-îc gäi lµ b¸n dÉn ©m hay b¸n dÉn ®iÖn tö) - NÕu pha vµo tinh thÓ Ge tinh khiÕt 1 l-îng nhá As, (chÊt As cã 5 ®iÖn tö ho¸ trÞ líp ngoµi cïng) th× sÏ t¨ng mËt ®é ®iÖn tö lªn rÊt nhiÒu trong m¹ng tinh thÓ. - Trong m¹ng tinh thÓ Ge - As mçi nguyªn tö cña As liªn kÕt víi 4 nguyªn tö Ge xung quanh 3 Ge §iÖn tö As Ge Ge As b»ng 4 vßng liªn kÕt, nªn cßn thõa 1 ®iÖn tö thø 5 liªn kÕt yÕu ít víi h¹t nh©n vµ dÏ dµng t¸ch ra khái liªn kÕt. VËy ®iÖn tö nµy lµ do cã sù pha trén cña t¹p chÊt. - ChÊt b¸n dÉn cã mËt ®é ®iÖn tö nhiÒu h¬n h¼n mËt ®é lç trèng nªn chÊt b¸n dÉn nµy gäi lµ chÊt b¸n dÉn ®iÖn tö 2.2. Diode (®ièt) b¸n dÉn *) CÊu t¹o - Ký hiÖu vµ h×nh d¹ng cña §ièt * Ký hiÖu * H×nh d¹ng A D K A DIODE D1 K - CÊu t¹o + §ièt cã cÊu t¹o gåm 2 miÕng b¸n dÉn lo¹i P vµ N ghÐp l¹i víi nhau. ë gi÷a 2 chÊt b¸n dÉn h×nh thµnh líp tiÕp gi¸p P - N. ë ®iÒu kiÖn b×nh th-êng th× líp tiÕp gi¸p nh- hµng rµo ng¨n c¸ch kh«ng cho ®iÖn tö vµ lç trèng t¸i hîp víi nhau. + ë h×nh vÏ kÝ hiÖu quy -íc: ®Çu P cña miÕng ghÐp gäi lµ Anèt (A), ®Çu N cña miÕng ghÐp gäi lµ Katèt (K). N P Líp tiÕp gi¸p *) §Æc tÝnh V«n - Ampe. - Kh¸i niÖm: BiÓu thÞ quan hÖ b»ng ®å thÞ gi÷a dßng ®iÖn ch¶y qua §ièt vµ ®iÖn ¸p ®Æt gi÷a Anèt vµ Katèt cña §ièt ®ã. - §å thÞ +Ph©n cùc thuËn: §Æt d-¬ng nguån vµo d-¬ng cña §i«t (An«t), cßn ©m nguån vµo ©m cña §i«t (Kt«t), lóc nµy ®ièt më cho dßng ®iÖn ch¹y qua. +Ph©n cùc ng-îc: §Æt d-¬ng nguån vµo ©m cña §i«t (Kt«t), cßn ©m nguån vµo d-¬ng cña §i«t (An«t), lóc nµy ®ièt kho¸ kh«ng cho dßng ®iÖn ch¹y qua. 4 Ith D 2 DIODE R1 1k V1 D1 10V + R Ung D V1 DIODE 10V R1 1k D1 0 Ungmax Ung cp 3 4 1 U Uth Umë + R U 5 Ing - Nh¸nh ThuËn: + Ph©n ¸p thuËn, §ièt më cho dßng ®iÖn ch¹y qua. + Khi ®Æt 1 ®iÖn ¸p lµ Umë vµo §ièt th× ®-êng ®Æc tÝnh cã d¹ng Parabol (1). + Khi t¨ng ®iÖn ¸p thuËn th× ®-êng ®Æc tÝnh gÇn nh- ®-êng th¼ng (2) Lóc nµy ®iÖn trë thuËn cña §ièt rÊt nhá. - Nh¸nh ng-îc: - Ph©n ¸p ng-îc, §ièt kho¸, chØ cã dßng ®iÖn rß rÊt nhá ch¹y qua. - Khi t¨ng ®iÖn ¸p ng-îc th× dßng rß t¨ng chËm. Khi ®iÖn ¸p ng-îc ë møc cho phÐp th× dßng rß gÇn nh- kh«ng ®æi, ®-êng ®Æc tÝnh lµ ®-êng (3) - Khi t¨ng ®iÖn ¸p ng-îc ®Õn gi¸ trÞ Umax th× dßng rß t¨ng nhanh (4) vµ cuèi cïng §ièt bÞ ®¸nh thñng (5) *) KÕt luËn: - Muèn §ièt më th× ph©n cùc thuËn - Muèn §ièt khãa th× ph©n cùc ng-îc b»ng c¸ch ®Æt ®iÖn ¸p ng-îc lªn D nh-ng kh«ng ®Æt ®iÖn ¸p qu¸ lín sÏ ph¸ háng D. *) TÝnh chØnh l-u cña §ièt b¸n dÉn. - ChuyÓn tiÕp P - N lµ bé phËn quan träng nhÊt cña tiÕp xóc gi÷a 2 b¸n dÉn kh¸c lo¹i. Tuú theo ®iÖn ¸p ®Æt vµo theo chiÒu thuËn hay ng-îc mµ nã cã ®Æc tÝnh kh¸c nhau. + Khi ph©n cùc thuËn, chuyÓn tiÕp P - N hÑp, ®iÖn trë R nhá, dßng ®iÖn I lín vµ t¨ng nhanh theo ®iÖn ¸p U. + Khi ph©n cùc nghÞch, chuyÓn tiÕp P - N më réng, ®iÖn trë R rÊt lín, dßng ®iÖn rÊt nhá vµ Ýt thay ®æi theo ®iÖn ¸p U. - Nh- vËy: ChuyÓn tiÕp P - N dÉn ®iÖn theo 2 chiÒu kh«ng gièng nhau, nÕu cã ®iÖn ¸p xoay chiÒu ®Æt vµo th× nã chØ dÉn ®iÖn chñ yÕu theo 1 chiÒu. Ta gäi ®ã lµ tÝnh chÊt van hay ®Æc tÝnh chØnh l-u cña §ièt. 2.3. §Æc tÝnh kü thuËt. Mét §ièt cã c¸c th«ng sè kü thuËt cÇn biÕt khi sö dông lµ: + ChÊt b¸n dÉn dïng ®Ó chÕ t¹o. + Dßng ®iÖn thuËn - nghÞch cùc ®¹i + Dßng ®iÖn b·o hoµ 5 + §iÖn ¸p nghÞch cùc ®¹i. 2.4. C¸ch thö §ièt * KiÓm tra chÊt l-îng §ièt: Dïng ®ång hå v¹n n¨ng (thang ®o ®iÖn trë) hoÆc ®ång hå ¤mmÐt ®Ó kiÓm tra - C¸ch thö: + VÆn nóm xoay vÒ R x 1 + §Êu 2 que ®o víi 2 cùc §ièt. LÇn l-ît ®¶o ®Çu que ®o ®Ó t×m ®-îc 2 gi¸ trÞ ®iÖn trë kh¸c nhau. + §iÖn trë cã gi¸ trÞ kho¶ng vµi tr¨m kil« «m gäi lµ ®iÖn trë ng-îc Rng + §iÖn trë tõ vµi chôc ®Õn vµi tr¨m «m cã khi tíi vµi K gäi lµ ®iÖn trë thuËn Rth - KÕt luËn: + Rng cµng lín h¬n so víi Rth cµng tèt + NÕu Rng  Rth th× §ièt bÞ háng * X¸c ®Þnh cùc cho §ièt NÕu §ièt cßn tèt nh-ng kh«ng cã ký hiÖu ®Ó ph©n biÖt cùc th× dïng ®ång hå v¹n n¨ng (thang ®o ®iÖn trë) hoÆc ®ång hå ¤mmÐt ®Ó x¸c ®Þnh. - VÆn nóm xoay vÒ R x 1 - §Êu 2 que ®o víi 2 cùc ®Ó ph©n cùc cho §ièt - NÕu gi¸ trÞ ®iÖn trë ®o ®-îc kho¶ng vµi tr¨m kil« «m th× cã nghÜa lµ lóc nµy ®ièt ®ang ®-îc ph©n cùc ng-îc. Ta kÕt luËn: Ch©n ®Êu vÒ phÝa cùc d-¬ng pin trong ®ång hå lµ cùc ©m §ièt (K) Ch©n ®Êu vÒ phÝa cùc ©m pin trong ®ång hå lµ cùc d-¬ng §ièt (A) - Ng-îc l¹i: NÕu gi¸ trÞ ®iÖn trë ®o ®-îc chØ kho¶ng vµi chôc ®Õn vµi tr¨m «m th× cã nghÜa lµ lóc nµy ®ièt ®ang ®-îc ph©n cùc thuËn. Ta kÕt luËn: Ch©n ®Êu vÒ phÝa cùc d-¬ng pin trong ®ång hå lµ cùc d-¬ng §ièt (A) Ch©n ®Êu vÒ phÝa cùc ©m pin trong ®ång hå lµ cùc ©m §ièt (K) §¸nh dÊu c¸c cùc ®Ó thuËn lîi trong qu¸ tr×nh lµm viÖc sau nµy. 2.5. C¸c lo¹i §i«t kh¸c *) §ièt Zener - §ièt Zener cã cÊu t¹o gièng §ièt th-êng nh-ng c¸c chÊt b¸n dÉn ®-îc pha t¹p chÊt víi tû lÖ cao h¬n ®ièt th-êng. §ièt zener th-êng ®-îc sö dông trong c¸c m¹ch æn ¸p. - Ký hiÖu: H×nh d¹ng D1 ZENER P P N P N N *) §ièt ph¸t quang (LED) - ë mét sè chÊt b¸n dÉn ®Æc biÖt khi cã dßng ®iÖn ®i qua th× cã hiÖn t-îng ph¸t ra ¸nh s¸ng (bøc x¹ quang) - Tuú theo chÊt b¸n dÉn mµ ¸nh s¸ng ph¸t ra cã mµu kh¸c nhau. Dùa vµo tÝnh chÊt nµy ng-êi ta chÕ t¹o ra c¸c ®Ìn LED kh¸c nhau. 6 - Ký hiÖu: A D1 LED1 K *) §ièt biÕn dung - Lµ lo¹i linh kiÖn b¸n dÉn 2 cùc cã chuyÓn tiÕp P - N ®-îc chÕ t¹o 1 c¸ch ®Æc biÖt sao cho ®iÖn dung cña nã thay ®æi nhiÒu theo ®iÖn ¸p ng-îc ®Æt vµo. - øng dông: m¹ch tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè céng h-ëng, trong c¸c bé khuÕch ®¹i tÇn sè hoÆc nh©n tÇn… - Ký hiÖu: D2 VARACTOR A K *) §ièt Tunen - Lµ lo¹i linh kiÖn b¸n dÉn 2 cùc cã chuyÓn tiÕp P - N cã nång ®é t¹p chÊt cao. - øng dông: Dïng trong c¸c m¹ch khuÕch ®¹i, t¹o dao ®éng siªu cao tÇn. - Ký hiÖu: D2 DIODE A K 2.6. Tranzitor a. CÊu t¹o - TZT lµ 1 linh kiÖn ®iÖn tö ®-îc ghÐp l¹i tõ 3 líp b¸n dÉn, sao cho 2 líp liÒn nhau kh¸c lo¹i, t¹o thµnh 2 tiÕp gi¸p P - N - Tuú theo c¸ch s¾p xÕp c¸c vïng b¸n dÉn mµ ta cã 2 lo¹i TZT lµ lo¹i PNP vµ NPN. - MiÒn thø nhÊt cña TZT ®-îc gäi lµ miÒn Emittor, miÒn nµy ®-îc pha víi nång ®é t¹p chÊt lín nhÊt. Cùc nèi víi miÒn nµy ®-îc gäi lµ cùc Emittor (ký hiÖu: E) - MiÒn thø hai cña TZT ®-îc gäi lµ miÒn Base, miÒn nµy ®-îc pha víi nång ®é t¹p chÊt nhá nhÊt. Cùc nèi víi miÒn nµy ®-îc gäi lµ cùc Base, (ký hiÖu: B) - MiÒn thø nhÊt cña TZT ®-îc gäi lµ miÒn Colector, miÒn nµy ®-îc pha víi nång ®é t¹p chÊt trung b×nh. Cùc nèi víi miÒn nµy ®-îc gäi lµ cùc Colector (ký hiÖu: C) - Lo¹i TZT PNP ®-îc gäi lµ TZT thuËn, gåm 1 miÕng b¸n dÉn N ë gi÷a vµ 2 miÕng b¸n dÉn P ë 2 bªn. (h×nh a). Ký hiÖu víi mòi tªn ë cùc E cã chiÒu ®i vµo chØ chiÒu ®i cña dßng ®iÖn trong chÊt b¸n dÉn. (h×nh c) - Lo¹i TZT NPN ®-îc gäi lµ TZT ng-îc, gåm 1 miÕng b¸n dÉn P ë gi÷a vµ 2 miÕng b¸n dÉn N ë 2 bªn. (h×nh b). Ký hiÖu víi mòi tªn ë cùc E cã chiÒu ®i ra chØ chiÒu ®i cña dßng ®iÖn trong chÊt b¸n dÉn. (h×nh d) 7 P N P N E C P N E C B B H×nh b H×nh a C B C B PNP Q3 Q2 E Hinh c NPN E Hinh d b. Nguyªn lý lµm viÖc - XÐt 1 TZT thuËn PNP ®Êu theo kiÓu m¹ch cùc gèc chung. + Nguån E1 ph©n cùc thuËn cho tiÕp gi¸p E - B + Nguån E2 ph©n cùc nghÞch cho tiÕp gi¸p B - C. Cã ph©n cùc ®óng nh- vËy th× TZT míi lµm viÖc ®-îc. - TiÐp gi¸p EB ®-îc ph©n cùc thuËn nªn lç trèng tõ vïng ph¸t ch¹y sang vïng gèc, ®iÖn tö thõa tõ vïng gèc ch¹y sang ph¸t t¸i hîp víi lç trèng. - Ng-êi ta chÕ t¹o sao cho sè lç trèng vïng ph¸t rÊt nhiÒu so v¬Ý sè ®iÖn tö thõa ë vïng gèc. - C¸c ®iÖn tö tõ côc ©m nguån E1 tíi bæ xung. - Dßng ®iÖn tö tõ côc ©m nguån E1 vµo vïng gèc sinh ra dßng gèc tõ cùc gèc ra ©m nguån. §Ó 1 TZT lµm viÖc ®-îc th× ®ång thêi ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Cã nguån 1 chiÒu E1 ph©n côc thuËn cho líp tiÕp gi¸p E - B + Cã nguån 1 chiÒu E12 ph©n côc ng-îc cho líp tiÕp gi¸p B – C + Nguån E2 > E1 2.7. Thyritor SCR SCR1 A K G §Ó 1 TRT më cho dßng ®iÖn ch¹y qua th× ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: 8 + Ph©n cùc thuËn cho TRT (Cùc d-¬ng nguån nèi víi Anot, cùc ©m nguån nèi víi Kt«t) + Cã xung d-¬ng ®Æt vµo cùc ®iÒu khiÓn G 2.2.5. Triac Q5 A1 TRIAC A2 G Triac cã t¸c dông nh- 2 TRT m¾c song song ng-îc, cho nªn nã më cho dßng ®iÖn ®i qua theo c¶ 2 chiÒu, nÕu cã xung ®Æt vµo cùc ®iÒu khiÓn G 3. BµI D¹Y THùC NGHIÖM. TiÕt 12: Bµi 12 : Thùc hµnh ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè cña m¹ch t¹o xung ®a hµi dïng tranzito I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - HiÓu ®-îc ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi. 2- KÜ n¨ng: - BiÕt c¸ch ®æi xung ®a hµi ®èi xøng sang xung ®a hµi kh«ng ®èi xøng. - BiÕt c¸ch thay ®æi tÇn sè dao ®éng th«ng qua viÖc thay ®æi gi¸ trÞ cña 2 tô ®iÖn. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc thùc hiÖn c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. 4- TÝch hîp GDMT. - Cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr-êng trong qu¸ tr×nh thùc hµnh II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu néi dung bµi 12 sgk. - ¤n l¹i bµi 8 sgk. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: Dông cô,vËt liÖu cho mçi nhãm HS. - Mét m¹ch t¹o xung ®a hµi ®èi xøng dïng tranzito ®· l¾p s½n (8-3) - Hai tô hãa lo¹i 20  F /16v. K×m,kÑp,tua vÝt. - Nguån ®iÖn mét chiÒu 4,5v. III- TiÕn tr×nh thùc hµnh: 1- æn ®Þnh líp:kiểm tra sĩ số 9 2- Bµi cò: Tr×nh bµy s¬ ®å vµ nguyªnlÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi ®èi xøng ? 3- Néi dung thùc hµnh: H§1: H-íng dÉn ban ®Çu. - Giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc. - Giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. *)Gi¸o viªn sö dông phÇn mÒm Crocodile-Physics605 vµ m« pháng trªn m¸y tÝnh. + ThiÕt kÕ m¹ch ®iÖn trªn m¸y tÝnh. +C¸ch bè trÝ c¸c linh kiÖn trªn m¹ch + M« t¶ s¬ ®å nguyªn lý. + Ph-¬ng ph¸p ®Êu nguån cho m¹ch. + Ph-¬ng ph¸p thay ®æi trÞ sè cña 2 tô dÉn ®Õn thay ®æi d¹ng xung.( ®é nhÊp nh¸y cña 2 led ) + M« pháng qu¸ tr×nh lµm viÖc cña m¹ch trªn m¸y tÝnh, theo c¸c b-íc thùc hµnh trong s¸ch gi¸o khoa . *) Giao diÖn phÇn mÒm : Crocodile-Physics 605 Mạc t uồ . Mạc số. 10 tự. Gåm cã Analog, Pictorial, Digital. A a o : Mạc t tự *) s¬ ®å m¹ch ®iÖn thiÕt kÕ trªn phÇn mÒm : CrocodilePhysics 605 11 *) M¹CH THùC TÕ. *) HäC SINH THùC HµNH TR£N M¹CH THùC TÕ: B-íc 1: CÊp nguån cho m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng,quan s¸t ¸nh s¸ng vµ ®Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 gi©y.Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. B-íc 2: C¾t nguån,m¾c song song 2tô ®iÖn víi 2 tô ®iÖn trong s¬ ®å,®ãng ®iÖn vµ lµm nh- b-íc 1. B-íc 3: C¾t ®iÖn vµ bá ra 1 tô ë mét vÕ cña b-íc 2.§ãng ®iÖn vµ lµm nh- b-íc 1,so s¸nh thêi gian s¸ng tèi cña 2 LED. - Ph©n chia dông cô,vËt liÖu cho tõng nhãm HD. H§2: Thùc hµnh Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV 1-CÊp nguån cho m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng: - H-íng dÉn HS ®-a nguån vµo ®óng vÞ - Quan s¸t ¸nh s¸ng vµ ®Õm sè lÇn s¸ng cña trÝ vµ quan s¸t sè lÇn s¸ng cña LED. LED trong kho¶ng 30 gi©y. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. 13 - H-íng dÉn ghi kÕt qu¶. 2- C¾t nguån: M¾c song song hai tô víi hai tô trong m¹ch H-íng dÉn vµ quan s¸t HS trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. - §ãng ®iÖn. - Quan s¸t. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. 3- C¾t nguån: - Bá mét tô ë b-íc 2. - §ãng ®iÖn. - §Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 gi©y. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - So s¸nh thêi gian s¸ng tèi cña 2 LED - H-íng dÉn HS thao t¸c c¸c b-íc thay ®æi tô ®iÖn vµ quan s¸t sù s¸ng tèi cña LED. - Chó ý an toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ. H§3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. - §¹i diÖn tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. KẾT QUẢ TỔ G HỢP BÁO CÁO THỰC H H B I 12 MẠCH TẠO XU G CỦA CÁC HÓM TRƯỜ G HỢP SỐ Ầ SÁ G V THỜI GIA SÁ G Khi c a t ay tụ điệ ở B1 K i mắc so so t êm 2 tụ ở B2 K i t ay đổi tụ ở B3 ED Ỏ(30s) LED XANH(30s) 22 30 26 22 30 26 - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. 4 – KÕt qu¶ kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh. Sau khi giíi thiÖu xong c¸c linh kiÖn b¸n dÉn vµ c¸c lo¹i s¬ cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña tõng linh kiÖn trong thùc tÕ t«i ®· tiÕn hµnh kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh víi néi dung sau : C©u 1 : §¸nh gi¸ qua viÖc thùc hµnh thay ®æi tô ®iÖn trªn m¹ch thùc tÕ ®èi víi tõng häc sinh. C©u 2 : C«ng dông cña Tranzito ? 14 C©u 3 : T¹i sao trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn gia dông ( ti vi , ®Çu ®Üa , m¸y tÝnh ...) l¹i ph¶i sö dông Diode (®ièt) b¸n dÉn ,Tranzito . C©u 4: Xung ®a hµi ®èi xøng, xung ®a hµi kh«ng ®èi xøng phô thuéc vµo yÕu tè nµo? KÕt qu¶ kiÓm tra líp 12A1 : TS HS Giái Kh¸ TB YÕu KÐm 40 15 20 5 0 0 KÕt qu¶ kiÓm tra líp 12A2 : TS HS Giái Kh¸ TB YÕu KÐm 34 12 18 4 0 0 PhÇn III KÕt luËn Qua bµi gi¶ng trªn häc sinh ®· phÇn nµo hiÓu gi¸ trÞ cña viÖc vËn dông kiÕn thøc trong bµi häc vµo thùc tÕ cuéc sèng h¬n vµ lµm cho c¸c em høng thó t×m tßi vµ biÕt khai th¸c kiÕn thøc vÒ c¸c linh kiÖn b¸n dÉn: Diode, Tranzito, Tria, Thyritor, c¸c em cã thÓ s-u tÇm c¸c linh kiÖn vµ l¾p thµnh m¹ch thùc hµnh khi ®· cã s·n s¬ ®å . V× c¸c linh kiÖn nµy cã nhiÒu trªn thÞ tr-êng vµ gi¸ rÎ . Nh- vËy giê d¹y cña gi¸o viªn sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n . 15 U l ệu TT 1 Ả HƯỚ G DẪ THIẾT KẾ ẮP ẶT MẠ G IỆ 2 PHẦ MỀM MÔ PHỎ G MẠCH IỆ : 3 SÁCH CÔ G GHỆ ỚP 12 á Trầ T ế Sa - ả uyễ Trọ T ắ : ại ọc SPKT TP Hồ C í Mi Crocodile-Physics 605 Trầ ọc K á , P ạm T ị P NXBGD ợ - ề TT 1 P ầ 1. ặt vấ đề - p áp 1 iê cứu - ối t ợ iê cứu - T ời ia iê cứu P ầ 2 : ội du 3 Trang iệm vụ đề tài -P 2 ụ 2 t ực iệ 3 1 : K ái iệm c ất bá dẫ 3 2: Các p ầ tử bá dẫ 3 Bài dạy t ực 9 iệm Sö dông phÇn mÒm Crocodile-Physics605 vµ m« pháng trªn m¸y tÝnh. 10 S đồ mạc điệ đ ợc t iết kế trê p ầ mềm Crocodi e- 12 Physics605 S đồ mạc đ ợc ắp t ực tế 13 4 Kết quả kiểm tra đá 14 5 PHẦ III : KẾT UẬ iá ọc si 15 Lµo cai , Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2013 Ng-êi viÕt L-¬ng V¨n Th¾ng PhÇn nhËn xÐt vµ th«ng qua cña tæ : ................................................................. .................................................................. ................................................................... .................................................................... Lµo Cai, ngµy ..... th¸ng 12 n¨m 2013 Tæ tr-ëng NguyÔn ThÞ Thuý Hµ §¸nh gi¸ nhËn xÐt cña nhµ tr-êng ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................
- Xem thêm -