Tài liệu Skkn ứng dụng cntt trong dạy học

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o yªn ®Þnh Trêng tiÓu häc thèng nhÊt S¸ng kiÕn kinh nghiÖm øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc Ngêi viÕt : Chøc vô : NguyÔn V¨n hïng Gi¸o viªn SKKN thuéc M«n : Tin Häc N¨m häc 2008 - 2009 MUÏC LUÏC A §Æt vÊn ®Ò………………………………………………………………………………………………………… I.Lêi nãi ®Çu II.Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghin cøu 1.Thùc tr¹ng 2.KÕt qu¶, hiÖu qu¶ cña thùc trang trªn. B.Gi¶i quyÕn vÊn ®Ò:……………………………………………………………………. I.C¸c quy tr×nh, gi¶i ph¸p thùc hiÖn 1.HiÖn tr¹ng 2. Gi¶i ph¸p, biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn cho viÖc ¸p dông GA§T C.KÕt luËn. A. §Æt vÊn ®Ò I.Lêi nãi ®Çu: Ngµy nay, khi c«ng nghÖ th«ng tin cµng ph¸t triÓn th× viÖc ph¸t øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. Trong lÜnh vùc gi¸o dôc ®µo t¹o, CNTT bíc ®Çu ®· ®îc øng dông trong c«ng t¸c qu¶n lý, mét sè n¬i ®· ®a tin häc vµo gi¶ng d¹y, häc tËp. Tuy nhiªn, so víi nhu cÇu thùc tiÔn hiÖn nay, viÖc øng dông CNTT trong gi¸o dôc ë c¸c trêng níc ta cßn rÊt h¹n chÕ. Chóng ta cÇn ph¶i nhanh chãng n©ng cao chÊt lîng, nghiÖp vô gi¶ng d¹y, nghiÖp vô qu¶n lý, chóng ta kh«ng nªn tõ chèi nh÷ng g× cã s½n mµ lÜnh vùc CNTT mang l¹i, chóng ta nªn biÕt c¸ch tËn dông nã, biÕn nã thµnh c«ng cô hiÖu qu¶ cho c«ng viÖc cña m×nh,môc ®Ých cña m×nh. H¬n n÷a,®èi víi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, c«ng nghÖ h«ng tin cã t¸c dông m¹nh mÏ, lµm thay ®æi néi dung, ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc. CNTT lµ ph¬ng tiÖn ®Ó tiÕn tíi “x· héi häc tËp”. MÆt kh¸c, giaã dôc vµ ®µo t¹o ®ãng vai trß quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña CNTT th«ng qua viÖc cung cÊp nguån nh©n lùc cho CNTT. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o còng yªu cÇu “®Èy m¹nh øng dông CNTT trong gi¸o dôc ®µo t¹o ë tÊt c¶ c¸c cÊp häc, bËc häc, ngµnh häc theo híng dÉn häc CNTT nh lµ mét c«ng cô hç trî ®¾c lùc nhÊt cho ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë c¸c m«n”. Thùc hiÖn tinh thÇn chØ ®¹o trªn cña bé gi¸o dôc vµ cña së gi¸a dôc vµ ®µo t¹o, nhËn thøc ®îc r»ng, viÖc øng dông CNTT phôc vô cho viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ mét trong nh÷ng híng tÝch cùc nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt trong viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc vµ ch¾c ch¾n sÏ ®îc sö dông réng r·i trong nhµ trêng phæ th«ng trong mét vµi n¨m tíi, t«i ®· m¹nh r¹n häc tËp vµ ®a CNTT vµo gi¶ng d¹y ba n¨m nay. Nhng lµm thÕ nµo ®Ó øng dông CNTT hiÖu qu¶ trong c¸c tiÕt d¹y ®ã lµ vÊn ®Ò mµ bÊt cø mét vÊn ®Ò nµo còng gÆp ph¶i khi cã ý ®Þnh ®a CNTT vµo gi¶ng d¹y. Trong b¶n s¸ng kiÕn nµy, t«i sÏ ®a ra nh÷ng ý kiÕn, kinh nghiÖm cña c¸ nh©n m×nh, còng nh mét sè tiÕt d¹y t«i ®· thö nghiÖm trong c¸c n¨m häc võa qua ®Ó cïng c¸c b¹n ®ång nghiÖp th¶o luËn t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèt nhÊt cho nh÷ng tiÕt d¹y cña m×nh. II. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu 1. Thùc tr¹ng Nh÷ng trë ng¹i khi sö dông gi¸o ¸n ®iÖn tö PhÇn lín c¸c gi¸o viªn ng¹i sö dông gi¸o ¸n ®iÖn tö, nghÜ r»ng sÏ tèn thêi gian ®Ó chuÈn bÞ mét bµi gi¶ng. ViÖc thùc hiÖn mét bµi gi¶ng mét c¸ch c«ng phu b»ng c¸c dÉn chøng sèng ®éng trªn c¸c slide trong c¸c giê häc lý thuyÕt lµ mét ®iÒu mµ c¸c gi¸o viªn kh«ng muèn nghÜ ®Õn. §Ó cã mét bµi gi¶ng nh thÕ ®ßi hái ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian chuÈn bÞ mµ ®ã chÝnh lµ diÒu mµ c¸c ci¸a viªn thêng hay tr¸nh. H¬n n÷a trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, ®Ó cã ®îc mét GA§T tèt, tõng c¸ nh©n gi¸o viªn cßn gÆp kh«ng Ýt trong viÖc tù ®i t×m h×nh ¶nh minh ho¹, ©m thanh s«i ®éng, t liÖu dÉn chøng phï hîp víi bµi gi¶ng. §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n mµ mét sè gi¸o viªn thêng ®a ra ®Ó tr¸nh nÐ viÖc thùc hiÖn d¹y b»ng CNTT. 2.KÕt qu¶, hiÖu qu¶ cña thùc trang trªn Kh¶o s¸t hiÖu qu¶ tõ phÝa HS cho thÊy, nÕu sö dông ph¬ng ph¸p d¹y häc truyÒn thèng víi phÊn tr¾ng b¶ng ®en th× hiÖu qua mang l¹i chØ cã 30%,trong khi hiÖu qu¶ cña ph¬ng ph¸p. multªmedia (nh×n - nghe) lªn ®Õn 70%. ViÖc sö dông ph¬ng ph¸p míi ®ßi hái mét gi¸o ¸n míi. Thùc ra, muèn “click” chuét ®Ó tiÕt d¹y thùc sù hiÖu qu¶ th× gi¸o viªn ph¶i vÊt v¶ gÊp nhiÒu lÇn so víi c¸ch d¹y truyÒn thèng. Ngoµi kiÕn thøc c¨n b¶n vÒ vi tÝnh, sö dông thµnh th¹o phÇn mÒm power point, gi¸o viªn cÇn ph¶i cã niÒm ®am mª thËt sù víi c«ng viÖc thiÕt kÕ ®ßi hái sù s¸ng t¹o, sù nh¹y bÐn, tÝnh thÈm mü ®Ó s¨n t×m t liÖu tõ nhiÒu nguån. ChÝnh v× nh÷ng khã kh¨n trªn mµ c¸c gi¸o viªn chØ øng dông CNTT khi cã nhu cÇu. Tøc lµ chØ cã thao gi¶ng míi sö dông vµ viÖc lµm nµy chØ mang tÝnh chÊt ®èi phã. T×nh tr¹ng nµy còng phæ biÕn trong c¸c trêng phæ th«ng,trung häc c¬ së chø cha nãi ®Õn tiÓu häc. Môc ®Ých sö dông m¸y tÝnh phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y chØ ®îc ¸p dông trong c¸c t×nh huèng nµy. B.Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò MÆc dï gi¸o ¸n ®iÖn tö (GA§T) cha ®îc c¸c trêng häc ®ãn nhËn réng r·i, cha thùc sù phæ biÕn nhng bíc ®Çu nã ®· t¹o ra mét kh«ng khÝ häc tËp vµ lµm viÖc kh¸c h¼n c¸ch häc vµ c¸ch gi¶ng d¹y truyÒn thèng. Ph¶i ch¨ng viÖc d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö sÏ gióp ngêi thÇy ®ì vÊt v¶ bëi v× chØ cÇn “click” chuét ? Thùc ra, muèn click chuét ®Ó tiÕt d¹y thùc sù hiÖu qu¶ th× ngêi d¹y còng ph¶i chÞu bá c«ng t×m hiÓu, lµm quen víi c¸ch gi¶ng bµi míi nµy. Cô thÓ, ngêi thÇy cÇn ph¶i: - Cã mét Ýt kiÕn thøc vÒ sö dông m¸y tÝnh - BiÕt sö dông phÇn mÒm tr×nh diÔn PowerPoint - BiÕt c¸ch truy cËp Internet - Cã kh¶ n¨ng sö dông mét phÇn mÒm chØnh söa ¶nh, lµm c¸c ¶nh ®éng, c¾t c¸c file ©m thanh … - BiÕt c¸ch sö dông projector Tho¹t nghe th× cã vÎ phøc t¹p nhng thùc sù muèn øng dông CNTT vµo gi¶ng d¹y cã b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn hÕt nh÷ng yªu cÇu trªn? C©u tr¶ lêi lµ kh«ng. Tuú thuéc vµo tÝnh chÊt cña mçi m«n häc mµ c¸c yªu cÇu kh¸c nhau ®îc ®Æt ra cho c¸c gi¸o viªn. Tuy nhiªn nÕu ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu trªn th× thËt tuyÖt vêi. T¹i sao t«i l¹i ®Æt ra c¸c yªu cÇu nh trªn? Chóng ta thö tëng tîng xem nÕu mét ngêi kh«ng cã kh¸i niÖm g× vÒ CNTT liÖu hä cã bËt m¸y tÝnh lªn vµ chän cho m×nh mét ch¬ng tr×nh lµm viÖc? LiÖu hä cã biÕt ®îc tµi liÖu cña m×nh ë ®©u trªn m¸y tÝnh? C¸ch copy tµi liÖu tõ n¬i nµy sang n¬i kh¸c hay xo¸ mét tµi liÖu nµo ®ã khi kh«ng cßn dïng?... NghÜa lµ dï Ýt hay nhiÒu hä còng ph¶i sö dông ®îc chiÕc m¸y tÝnh theo ý muèn cña m×nh. Thø hai, tõ nh÷ng gi¸o ¸n ®îc so¹n s½n trªn giÊy vµ ®îc tr×nh bµy l¹i trªn b¶ng ®en lµm thÕ nµo ®Ó chóng trë thµnh c¸c GA§T ®îc tr×nh bµy trªn mµn chiÕu? §iÒu nµy ®ßi hái ngêi thÇy ph¶i biÕt sö dông PowerPoint. §©y lµ mét phÇn mÒm n»m trong bé MICROSOFT Office dïng ®Ó t¹o c¸c tr×nh diÔn ®a d¹ng trªn m¸y tÝnh. NÕu chØ dõng ë møc ®é gâ nh÷ng néi dung cÇn thiÕt céng thªm mét Ýt ®Þnh d¹ng vÒ mµu s¾c, font ch÷, chóng t«i thiÕt nghÜ gi¸o viªn nµo còng cã thÓ lµm ®îc. Tuy nhiªn nÕu chØ cã thÕ th× chóng ta cha thùc sù thÊy ®îc søc m¹nh cña PowerPoint còng nh cha ph¸t huy hiÖu qu¶ cña ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y míi nµy. LÊy vÝ dô trong mét tiÕt tËp ®äc “BÌ xu«i s«ng La”- líp 4, thay v× gi¸o viªn hay c¸c em cÇm s¸ch ®Ó ®äc bµi th× b©y giê, trªn mµn h×nh lín hiÖn ra c¸c khæ th¬, bªn díi c¸c dßng th¬ lµ h×nh ¶nh dßng s«ng La ªm ®Òm vµ th¬ méng. Giäng ng©m th¬ cña nghÖ sÜ nµo ®ã ®îc thay cho lêi ®äc cña thÇy, cña trß. Ngêi thÇy chØ viÖc nh×n vµo mµn h×nh vµ cø thÕ ph©n tÝch tõng c©u th¬. Víi h×nh thøc gi¶ng d¹y nh thÕ, chóng t«i tin r»ng c¸c em häc sinh ®Òu c¶m nhËn ®îc c¸i hay cña bµi th¬, c¶m nhËn ®îc t×nh yªu thiªn nhiªn, ®Êt níc cña t¸c gi¶. HoÆc mét tiÕt to¸n cña líp 1, thay v× gi¸o viªn viÕt nh÷ng con sè kh« khan vµ nh÷ng con ch÷ tr×u tîng lµ nh÷ng ¶nh ®éng phï hîp víi lêi bµi to¸n: VÝ dô :Trªn cµnh c©y cã 5 con chim, bay ®i mÊt 2 con hái cßn mÊy con. H×nh ¶nh 5 con chim ®ang ®Ëu trªn cµnh bçng nhiªn hai con cÊt c¸nh bay ®i sÏ gióp c¸c em t duy tèt h¬n vµ cã høng thó h¬n ®èi víi tiÕt häc. Ngoài nh÷ng néi dung trªn,,h×nh ¶nh minh häa ®îc ®a vµo bµi gi¶ng,thao t¸c c¬ b¶n nhÊt ®ßi hái ngêi thÇy ph¶i n¾m ®îc lµ c¸ch thiÕt lËp c¸c hiÖu øng ®Ó lµm cho bµi gi¶ng sinh ®éng,mang l¹i kh«ng khÝ häc tËp ,gi¶ng d¹y míi mÎ.C¸c hiÖu øng nµy lµ g×?§ã chÝnh lµ c¸c ho¹t ¶nh cña c¸c ®èi tîng (v¨n b¶n,h×nh ¶nh...)®îc thiÕt lËp cã thø tù.Cã thÓ dßng ch÷ nµy xuÊt hiÖn tríc dßng ch÷ kia hay khi dßng ch÷ nµy xuÊt hiÖn tõ díi lªn,khi tõ trªn r¬i xuèng...ch¼ng h¹n trong giê häc to¸n khi tæ chøc trß ch¬i,gi¸o viªn cho häc sinh ®o¸n kÕt qu¶ tríc,sau ®ã míi hiÓn thÞ kÕt qu¶ trªn mµn h×nh,nh thÕ míi tiÕt kiÖm ®îc thêi gian chÐp c©u hái lªn b¶ng,®ång thêi t¨ng kh¶ n¨ng t duy cu¶ häc sinh.Ngoµi ra ,®Æc ®iÓm nµy gióp cho gi¸o viªn tiÕt kiÖm ®îc thêi gian viÕt néi dung lªn b¶ng,néi dung hiÓn thÞ ®Õn ®©u,gi¸o viªn gi¶ng ®Õn ®ã, lµm cho thêi gian gi¶ng bµi nhiÒu h¬n,c¸c em häc sinh hiÓu bµi s©u h¬n. §èi víi c¸c m«n häc nh lÞch sö,®Þa lý,bµi gi¶ng thêng ®i kÌm víi nhiÒu h×nh minh häa. Cã thÓ lµ h×nh ¶nh m« t¶ mét trËn chiÕn,c¸c c¨n cø ®Þa c¸ch m¹ng hay h×nh ¶nh c¸c vïng kinh tÕ,diÖn tÝch l·nh thæ cña vïng v¨n hãa nµo ®ã... NÕu chØ tr×nh bµy su«ng, t«i nghÜ còng ch¼ng cã vÊn ®Ò g× c¶,nhng t¹i sao khi chóng ta ®· chÊp nhËn lµm GA§T chóng ta l¹i kh«ng lµm bµi tËp phong phó h¬n? HiÖn t¹i nh÷ng h×nh ¶nh minh häa cho c¸c néi dung nãi trªn t¬ng ®èi nhiÒu trªn Internet. T«i thiÕt nghÜ,nÕu chØ cÇn bá chót thêi gian mµ cã ®îc nh÷ng néi dung,h×nh ¶nh cÇn minh häc cho bµi gi¶ng th× ngêi thÇy nµo còng s½n lßng c¶. §iÒu nµy còng ®ång nghÜa víi viÖc gi¸o viªn cÇn biÕt c¸ch thøc truy cËp Internet ®Ó lÊy th«ng tin.Tuy nhiªn,kh«ng ph¶i h×nh ¶nh nµo chóng ta lÊy tõ Internet ®Òu tháa m·n ý muèn cña chóng ta.Ch¼ng h¹n,chóng ta cÇn h×nh ¶nh cña mét h×nh lËp ph¬ng ®Ó minh häa trong giê häc to¸n nhng h×nh ¶nh chóng ta lÊy tõ internet l¹i qu¸ nhá hay nã l¹i n»m chung víi mét h×nh kh¸c . Nh vËy chóng ta bã tay , kh«ng cÇn minh häa hay vÏ lªn b¶ng hay t×m mét h×nh kh¸c cho ®Õn khi võa ý ? Kh«ng , gi¶i ph¸p ®¬n gi¶n h¬n lµ chóng ta cã thÓ phãng to h×nh nµy lªn hay xÐn l¹i h×nh ®Ó chØ lÊy phÇn h×nh thoi . Hay ®Ó t¨ng thªm tÝnh thuyÕt phôc , tÝnh chÊt thùc cña c¸c sù kiÖn , gi¸o viªn d¹y lÞch sö cã thÓ th«ng qua c¸c ®o¹n phim t liÖu . VËy chóng ta thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trªn b»ng c¸ch nµo? §iÒu nµy ®ßi hái gi¸o viªn cÇn biÕt mét Ýt kü thuËt ®Ó xö lý mµu s¾c , c¾t xÐn ¶nh , c¸c ®o¹n phim, ®o¹n nh¹c mét c¸ch hîp lý . HoÆc trong giê häc ngo¹i ng÷ , gi¸o viªn cã thÓ lÊy c¸c h×nh ¶nh minh häa vµ cho c¸c em nghe c¸c bµi ®äc cña ngêi b¶n xø . Cã nh thÕ bµi gi¶ng sÏ sinh ®éng h¼n , c¸c em l¹i nhí ®îc c¸c tõ vùng vµ ph¸t ©m chuÈn h¬n . Cã thÓ ®©y lµ thao t¸c t¬ng ®«Ý phøc t¹p nhng nã mang l¹i tÝnh hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y . Bµi gi¶ng sau khi thiÕt kÕ sÏ ®îc tr×nh chiÕu lªn mµn h×nh th«ng qua m¸y chiÕu. NghÜa lµ dï muèn hay kh«ng gi¸o viªn buéc ph¶i biÕt c¸ch sö dông nã. §©y lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi gi¸o viªn, chØ cÇn mét vµi thao t¸c l¾p m¸y chiÕu víi m¸y tÝnh(x¸ch tay) vµ ®iÒu chØnh ®é lín, ®é nÐt trªn mµn h×nh gi¸o viªn ch¾c h¼n sÏ cã mét bµi gi¶ng chÊt lîng, häc trß sÏ cã kh«ng khÝ häc tho¶i m¸i h¬n. §iÒu cuèi cïng t«i muèn nãi ®Õn lµ nhê c¸c GA§T mµ c¸c gi¸o viªn ®· t¹o ra mét kh«ng khÝ kh¸c h¼n so víi giê d¹y truyÒn thèng. Häc sinh buéc ph¶i tËp trung nghe gi¶ng vµ t duy nhiÒu h¬n trong c¸c giê häc. Tuy nhiªn, tèi thiÓu ngêi d¹y ph¶i cã mét kiÕn thøc nhÊt ®Þnh ch¼ng h¹n nh sö dông ®îc phÇn mÒm tr×nh diÔn PowerPoint ®Ó tr×nh bµy bµi gi¶ng vµ cÇn ph¶i cã quan niÖm c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt ®îc ®Ò cËp trªn lµ c¸c ph¬ng tiÖn hç trî cho viÖc gi¶ng d¹y chø kh«ng thÓ thay thÕ vai trß chñ ®¹o cña ngêi thÇy trong giê lªn líp. I C¸c gi¶i ph¸p khi thùc hiÖn GA§T 1. Hiªn tr¹ng HiÖn t¹i, mét sè trêng ®· ¸p dông GA§T trong c¸c giê d¹y. Nhng vÊn ®Ò lµ chóng ta cã nghÜ ®Õn viÖc ¸p dông nh thÕ ®· ®óng cha, ®· hiÖu qu¶ cha? NÕu cha th× ¸p dông thÕ nµo cho ®óng quy tr×nh ®Ó chuÈn bÞ cho mét GA§T. Khi chuyÓn tõ bµi gi¶ng truyÒn thèng sang c¸c slide tr×nh diÔn, gi¸o viªn thêng mang t tëng cña bµi gi¶ng cò ®Ó ¸p ®Æt vµo. NghÜa lµ chóng ta nghÜ chóng ta sÏ tr×nh bµy nh÷ng g× m×nh nãi vµ viÕt tÊt c¶ c¸c néi dung vµo slide. §iÒu nµy hoµn toµn sai lÇm v× nh thÕ häc sinh sÏ cho r»ng gi¸o viªn chØ nãi nh÷ng ®iÒu trong s¸ch, kh«ng më réng c¸c kiÕn thøc ngoµi. Chóng ta cÇn nhí mét ®iÒu: Slide lµ n¬i chØ chøa tªn bµi häc, c¸c ®Ò môc vµ c¸c côm tõ chèt phôc vô cho bµi gi¶ng. Tuú theo tõng m«n häc, chóng ta cã thÓ bæ xung c¸c c«ng thøc, h×nh ¶nh minh ho¹ mét c¸ch hîp lý… §©y lµ b íc mµ gi¸o viªn cÇn vËn dông kh¶ n¨ng, kiÕn thøc vÒ tin häc cña m×nh ®Ó x©y dùng bµi gi¶ng. NÕu slide cÇn h×nh ¶nh minh häa, gi¸o viªn nªn t×m kiÕm h×nh ¶nh ®Ó chÌn vµo. Hay slide kia ®ang tr×nh bµy mét kÕt qu¶ cña thÝ nghiÖm vµo ®Ó t¨ng tÝnh thùc tÕ. C«ng ®o¹n ®a néi dung vµo gi¸o viªn còng nªn lu ý ®Õn sè lîng ch÷, mÇu s¾c, kÝch thíc trªn c¸c slide. Gi¸o viªn nªn tãm t¾t vÊn ®Ò m×nh muèn tr×nh bµy díi d¹ng keyword mét c¸ch râ rµng vµ dÔ hiÓu. Nh×n vµo slide GV cã nhiÖm vô gi¶i thÝch kü cµng vµ më réng nã ra chø kh«ng ph¶i lµ ®äc c¸c dßng ch÷ trªn slide. NÕu cha quen víi c¸ch gi¶ng d¹y nµy, GV cã thÓ thÊy khã kh¨n trong viÖc x¸c ®Þnh xem slide tiÕp theo sÏ tr×nh bµy vÒ vÊn ®Ò g×. Kh«ng sao, GV cã thÓ in ra mét b¶n handout ®Ó võa gi¶ng võa nh×n vµo nã ®Ó x¸c ®Þnh vÊn ®Ò sÏ nãi tiÕp theo. Sö dông GA§T còng cã nghÜa GA truyÒn thèng ®îc l·ng quªn. Chóng ta h·y nh×n l¹i xem trong GA truyÒn thèng chóng ta tr×nh bµy nh÷ng g×. Ph¶i ch¨ng lµ tÊt c¶ néi dung bµi gi¶ng ? VËy th× ®èi víi GA§T chØ gåm mét sè slide, c¸c slide chØ chøa keyword, h×nh ¶nh… th× lµm thÕ nµo mµ GV cã thÓ quan s¸t hÕt c¸c vÊn ®Ò cÇn ®îc gi¶ng? Ph¶i ch¨ng GV thÝch nãi néi dung nµo tríc ®Òu ®îc? Nh÷ng néi dung c¶m thÊy thÝch th× tËp trung nhiÒu thêi gian vµo vµ gi¶m thêi gian cho c¸c néi dung cßn l¹i? LiÖu mét GV míi cã thÓ nhí hÕt néi dung m×nh ®· chuÈn bÞ tríc buæi d¹y? ChØ cÇn chóng ta x©y dùng ®Ò c¬ng gi¶ng d¹y th× vÊn ®Ò trªn sÏ ®îc gi¶i quyÕt ngay lËp tøc. §Ò c¬ng nµy sÏ ghi râ sè tiÕt d¹y cña m«n häc, tªn bµi gi¶ng t¬ng øng víi c¸c tiÕt häc néi dung cô thÓ sÏ ®îc tr×nh bµy trong mçi tiÕt häc lµ g×? VÊn ®Ò nµo tr×nh bµy tríc, vÊn ®Ò nµo tr×nh bµy sau? VÊn ®Ò nµo cÇn ®îc träng t©m vµ nhÊn m¹nh? … Së dÜ chóng ta ph¶i chuÈn bÞ kü l ìng nh vËy lµ v× nÕu tiÕt gi¶ng d¹y ®ã GV cha nãi hÕt néi dung c¸c slide hay ®· tr×nh bµy hÕt nhng thêi gian cßn thõa ®ång nghÜa víi viÖc “ch¸y gi¸o ¸n” vµ häc trß rÊt dÔ nhËn ra. KÕt hîp ®Ò c¬ng nµy cïng handout mét c¸ch hîp lý gi¸o viªn ¾t h¼n sÏ kh«ng cßn b¨n kho¨n g× vÒ c¸ch d¹y míi mÎ nµy. 2. Gi¶i ph¸p,biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn cho viÖc ¸p dông GA§T §óng lµ GA§T tö l¾m c«ng phu thËt. Cã lÏ v× thÕ mµ mét sè trêng ®· thùc hiÖn nhng chØ mang tÝnh h×nh thøc vµ dõng l¹i ë c¸c tiÕt häc thao gi¶ng. Ph¶i ch¨ng cã nhiÒu rµo c¶n trong viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p míi nµy? §ã lµ do c¬ s¬ vËt chÊt hay do sù ng¹i ngïng cña mét sè gi¸o viªn khi lµm quen víi c¸c kü thuËt tin häc ®Ó phôc vô cho m«i trêng gi¶ng d¹y míi? Trë ng¹i thø nhÊt chóng t«i nghÜ khã gi¶i quyÕt nhng khi gi¶i quyÕt ®îc th× vÊn ®Ò thø hai hoµn toµn cã thÓ kh¾c phôc ®îc. Víi ®éi ngò GV tin häc hiÖn cã trong nhµ trêng, chØ cÇn tæ chøc mét sè buæi seminar vÒ c¸ch sö dông m¸y chiÕu, thiÕt lËp c¸c hiÖu øng trong PowerPoint cho toµn thÓ c¸c gi¸o viªn c¸c bé m«n kh¸c ®Ó hä cã thÓ tù m×nh thiÕt kÕ cho m×nh mét GA§T riªng cho m×nh. Ngoµi ra, c¸c thÇy c« gi¸o trong cïng tæ chuyªn m«n nªn cã c¸c buæi thao gi¶ng ®Ó thu nhËn nh÷ng gãp ý ch©n thµnh tõ nh÷ng ngêi kh¸c, tõ ®ã n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y theo ph¬ng ph¸p míi. T«i nghÜ r»ng, víi kh¶ n¨ng s ph¹m vèn cã céng thªm mét Ýt båi dìng vÒ kiÕn thøc tin häc, c¸c GV hoµn toµn cã thÓ thiÕt kÕ ®îc bµi gi¶ng thiÕt kÕ ®iÖn tö ®Ó thÓ hiÖn tèt h¬n ph¬ng ph¸p s ph¹m, gãp phÇn ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ häc b»ng c¸ch ¸p dông cntt. C .KÕt luËn Ch¾c ai còng biÕt ®Ó t¹o ra mét cuéc c¸ch m¹ng thùc sù rÊt khã nhng ®Ó t¹o ra cuéc c¸ch m¹ng trong t tëng, suy nghÜ cña mçi con ngêi cßn khã h¬n. Giê ®©y t«i thiÕt nghÜ ®Ó thay ®æi ph¬ng ph¸p d¹y häc truyÒn thèng b»ng ph¬ng ph¸p d¹y häc míi "sö dông GA§T" trong c¸c bµi d¹y lµ mét lùa chän ®óng ®¾n, hoÆc Ýt ra còng ph¶i lµ sù kÕt hîp gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i . Nãi ®i th× còng ph¶i nãi l¹i thùc sù CNTT lµ lÜnh vùc hoµn toµn míi mÎ, ngµy c¶ t«i trong thêi gian ®Çu tiÕp xóc víi m¸y tÝnh còng kh«ng khái bì ngì,gièng nh lµ trÎ con tËp nãi vËy. ChÝnh v× thÕ trong thêi gian ®Çu kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n quan träng lµ c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o ph¶i cã quyÕt t©m thùc sù trong cuéc c¸ch m¹ng nµy. §Ó lµm ®îc nh÷ng ®iÒu trªn kh«ng nªn ®a nh÷ng tiªu chÝ vÒ tØ lÖ häc sinh lªn líp ®Ó ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn v× nh vËy sÏ g©y ¸p lùc, øc chÕ t©m lÝ gi¸o viªn khi ®øng líp vµ dÔ n¶y sinh tiªu cùc, ch¹y theo thµnh tÝch dÉn ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ cha s¸t thùc tÕ kh¶ n¨ng häc cña tõng häc sinh v× do ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn cña tõng häc sinh kh¸c nhau mµ møc ®é tiÕp thu ph¬ng ph¸p d¹y häc míi còng kh¸c nhau,c¸ biÖt cã nh÷ng häc sinh tiÕp thu rÊt chËm th©m chÝ lµ kh«ng tiÕp thu ®îc hoÆc thiÕu sù quan t©m cña gia ®×nh còng nh ý thøc häc tËp cña c¸c em nµy cha ®îc h×nh thµnh. Khã kh¨n h¼n kh«ng Ýt nhng rÊt mong c¸c thÇy c« v× lîi Ých “tr¨m n¨m trång ngêi” mµ thªm mét lÇn cè g¾ng biÕt ®©u chóng ta sÏ t×m ®îc niÒm vui trong sù vÊt v¶ Êy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ngêi viÕt NguyÔn V¨n Hïng
- Xem thêm -